1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 9. 1. 2012


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 1. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bříza, J. Kobylák, M. Dianiška
Neomluveni:
Hosté: M. Hilšer, O. Kittnar, E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 5. 12. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA – Hodnocení výuky studenty (10 min.)
4. MUDr. Bc. Marek Hilšer - Informace o vývoji projednávání Věcného záměru zákona
o vysokých školách.
5. Prof.MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - organizace voleb kandidáta na funkci děkana 1. LF UK; volba volební komise (15 min.).
6. Různé (10 min.)


Předseda AS 1. LF UK zahájil zasedání v 15.00 hodin. Přivítal hosty a vyzval přítomné ke schválení programu jednání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje program zasedání v předložením znění.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 5. 12. 2011
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis ze zasedání AS 1. LF UK ze dne
5. 12. 2011 v předloženém znění.
25 : 0 : 1 schváleno


2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty seznámil přítomné především s organizačními změnami.
Od 1. 1. 2012 na 1. LF UK jsou zřízena nová pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN, Onkologická klinika 1. LF UK a TNsP.
Dále pak Centrum psychiatrických a behaviorálních věd 1. LF UK a VFN, Centrum onemocnění hlavy a krku 1. LF UK a VFN.
Od 1. 1. 2012 je sloučen Ústav lékařské biochemie 1. LF UK a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN pod názvem Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.
Dále dochází k přejmenování Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF UK a VFN na Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN.
Děkan fakulty se rovněž zmínil o personálním obsazení nových pracovišť. Současně upozornil na chystaná výběrová řízení na místa přednostů, kdy v brzké době budou vypsány výběrová řízení.
Děkan fakulty také připomněl změnu fakultního statutu u Thomayerovy nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. Činnosti na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v oblsti vzdělávací a vědecké nadále pokračují beze změn.
Děkan fakulty dále přítomné informoval o přípravě výroční zprávy fakulty za rok 2011, přípravě Studentské vědecké konference v roce 2012, akreditacích, specializačním vzdělávání, programu MD-PhD. a fakultních investicích.
Děkan fakulty poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Dne otevřených dveří na 1. LF UK 7. 1. 2012. Kladně hodnotil průběh tradičního Plesu mediků. Pozval přítomné na Novoroční setkání na Novoměstské radnici 12. 1. 2012 a současně pozval na výstavu k výročí VFN, která na Novoměstské radnici právě probíhá.

P. Strejc vyzval k rozpravě.

P. Broulík se dotazuje na roli prof. Betky v Centrum onemocnění hlavy a krku 1. LF UK a VFN?

T. Zima odpovídá, že se jedná o společné centrum, kterému dominují stomatologická pracoviště, se kterým spolupracuje oddělení ORL VFN.

15.15 hodin příchod V. Danzig.

P. Pafko konstatuje, že vítá tuto vzájemnou spolupráci a ptá se, kdo tato centra určuje?

T. Zima odpovídá, že pokud se nejedná o statutární jednotku, je v pravomoci děkana fakulty rozhodnout o založení takového centra, jedná se zejména o koordinaci vzdělávací a vědecké činnosti.

Akademický senát 1. lékařské fakulty vzal na vědomí informace děkana fakulty.


3. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA – Hodnocení výuky studenty
O. Kittnar seznámil přítomné s předloženým materiálem a krátce jej okomentoval. Za významný považuje příznivý trend a praktické výsledky plynoucí z hodnocení výuky studenty.
Komise pro hodnocení výuky některé otázky v anketě změnila, anketa se však v zásadě nemění, aby mohlo dojít ke srovnávání s předchozími lety.

L. Kaloš prosí o rozpracování materiálu do detailů.

O. Kittnar sděluje, že čísla jsou zveřejněna na webu fakulty. Celkově se vyjádřilo 800 studentů.

L. Kaloš požaduje komentáře ke změnám od minulého roku a vyjádření jednotlivých pracovišť.

O. Kittnar se domnívá, že některá vyjádření jsou příliš obsáhlá, některé připomínky vzhledem k anonymitě nelze vyřešit. Vyjádření pracovišť pošle elektronicky.

A. Furmánková připomíná, že na komisi pro hodnocení výuky studenty bylo řečeno, že vyjádření pracovišť bude zveřejněno.

O. Kittnar odpovídá, že toto bylo domluveno pro případ, že pracoviště o zveřejnění požádá. Žádné však nepožádalo. Kdo chce podklady pro zpětnou vazbu, může si vše zjistit ze zveřejněných informací.

T. Zima považuje 30% úspěšnost ankety za dobrou. Odpovědi na dotazy při malém počtu studentů má malý význam. Pracoviště se na základě hodnocení zlepšují.

O. Kittnar upřesňuje, že zprávy o hodnocení výuky studenty jsou na webu fakulty. Bylo zaznamenáno výrazné zlepšení na pracovištích a mnoho investičních akcí souvisí s předchozími připomínkami.

L. Kaloš právě takové konkrétní příklady považuje za vynikající.

M. Romerová vysvětluje, že konkrétní zlepšení přiláká k anketě více studentů. Studentští zástupci AS se snaží o propagaci ankety a potřebují důkazy o užitečnosti hodnocení výuky studenty.

L. Bajer doplňuje, že pro ochotu studentů se více zapojit je potřebná snadno dostupná zpětná vazba. Názor studentů shrnuje do hesla „Hodnotit výuku má smysl“.

A. Furmánková upřesňuje, že vyjádření pracovišť zajímalo i členy komise – pedagogy.

T. Zima konstatuje, že zpráva bude rozšířena o požadované údaje.

P. Strejc navrhuje usnesení

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí předložený materiál a požaduje doplnění konkrétních údajů hodnocení výuky studenty, které zazněly v diskuzi. Doplněný materiál bude projednán na příštím zasedání AS 1. LF UK dne 13. 2. 2012.

4. MUDr. Bc. Marek Hilšer - Informace o vývoji projednávání Věcného záměru zákona o vysokých školách
M. Hilšer seznámil přítomné se zásadními otázkami k věcnému záměru zákona o vysokých školách a věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Vyzdvihl zejména problematické otázky týkající se jmenování profesorů, jmenování rektora a omezování samosprávy vysokých škol.
Požádal AS 1. LF UK, aby se připojil se svým názorem. K této záležitosti již vydaly svá stanoviska Akademické senáty Právnické a Přírodovědecké fakulty UK. M. Hilšer vyzval AS, aby vyjádřil podporu usnesení AS UK.

T. Zima konstatoval, že nový zákon o VŠ omezuje vliv AS, rada VŠ není vůbec tvořena členy akademické obce. Finanční pomoc studentům vyplývá pouze z názvu věcného záměru zákona.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě nad navrženým usnesením AS 1. LF UK.

P. Klener vyjádřil překvapení nad vyjádřením bývalého rektora UK I. Wilhelma v televizi.

T. Zima doplnil informaci o seznámení s průběhem několika diskuzí, připomínky rektorů nebyly vzaty na vědomí, návrh záměru zákona o finanční pomoci studentům nebylo možno diskutovat vzhledem k pozdnímu předložení.

J. Živný se dotazuje, zda rada VŠ má funkci dozorčí nebo výkonnou?

T. Zima odpovídá, že rada VŠ schvaluje rozpočet, dlouhodobý program, jmenuje rektora.

P. Broulík se domnívá, že není důvod ke změně systému, který se osvědčil.

T. Zima sděluje, že stát nejspíše chce získat silnější vliv na VŠ.

L. Kaloš navrhuje vyjádřit podporu usnesení AS UK.

M. Hilšer připomíná, že 12. 1. 2012 se koná setkání předsedů Akademických senátů UK a 19. 1. 2012 celé akademické obce k této problematice.

16.10 hodin odchod P. Klener.

Návrh usnesení:

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se znepokojením sleduje způsob přípravy a projednávání věcného záměru návrhu zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční podpoře studentům, které nebyly dostatečně diskutovány s reprezentací vysokých škol. Zásadní připomínky vysokých škol nejsou brány v úvahu.
Postavení samosprávných orgánů vysoké školy – akademického senátu a vědecké rady a jejich vliv na fungování vysoké školy jsou vymezeny nedostatečně. Dominantní postavení má mít rada vysoké školy, složená z osob, které nejsou v žádném vztahu k dané vysoké škole a prostřednictvím které může být uplatňován politický či mocenský vliv na chod vysoké školy. Složitým způsobem má být nově řešen proces ustanovování rektora, přičemž dvacet let používaná volba představiteli akademické obce – senátory zajišťuje potřebný projev vůle akademické obce a odpovědnost rektora akademické obci a jeho nezávislost. V návrhu je nedostatečně řešeno postavení fakult.
Předkládaný návrh zásadním, nepřijatelným způsobem mění dosavadní způsob habilitací a jmenovacích řízení a zavádí tzv. funkční místa. Docenti a profesoři musí i nadále být uznávaní představitelé oborů, kteří prokáží svoje pedagogické, vědecké či umělecké dovednosti a znalosti v náročném řízení s vysokými odbornými nároky.
Návrh sice deklaruje jako prioritu zvyšování kvality vysokých škol, nicméně nevytváří k tomu žádné předpoklady a naopak celá oblast hodnocení kvality je zpracována velmi vágně a nepřehledně.

Celkově předkládaný návrh směřuje k posilování role státních institucí a k politickému ovlivňování veřejných vysokých škol. Jedná se o útok na autonomii vysokých škol a na akademické svobody studentů a pracovníků veřejných vysokých škol.

Akademický senát 1. lékařské fakulty odmítá návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Je přesvědčen, že realizace těchto návrhů by znamenala destabilizaci českého vysokého školství, faktickou likvidaci akademické
samosprávy a potlačení nezávislosti vysokých škol na státní moci, a oslabení demokratických procesů v České republice.


Akademický senát 1. lékařské fakulty vyjadřuje plnou podporu usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 2. prosince 2011 a je připraven připojit se ke krokům vedoucím k zachování samosprávy vysokých škol spolu s ostatními fakultami a vysokými školami.
26 : 0 : 0 schváleno5. Prof.. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - organizace voleb kandidáta na funkci děkana 1. LF UK; volba volební komise
P. Strejc navrhuje, aby uzávěrka pro předání materiálů kandidátů na děkana fakulty byla
29. 2. 2012 a volební kampaň, aby proběhla od 7. 3. – 23. 4. 2012.

R. Češka upozorňuje, že ze zákona je na vydání lustračního osvědčení 60 dní.

T. Zima tedy navrhuje, aby uzávěrka pro předání materiálů byla 12. 3. 2012 ve 12.00 hodin, poté by měla následovat schůze výboru a od 15.00 zasedání AS 1. LF UK.
19. 3. 2012 vyhlášení kandidátů a volební kampaň od 19. 3. – 23. 4. 2012.
Vystoupení kandidátů před akademickou obcí fakulty by se konalo 4. 4. 2012 v síni Coriových od 14.00 pro studenty a od 15.30 pro ak. pracovníky. Výuka toto odpoledne odpadne.
16. 4. 2012 vystoupí kandidáti před AS 1. LF UK.
Kandidát předloží dokumenty i v elektronické podobě a ty budou zveřejněny na úřední desce od 19. 3. 2011. Kandidát předloží tyto dokumenty:
-návrh na registraci kandidáta – buď jedním členem AS 1. LF UK, nebo 30ti členy akademické obce 1. LF UK (vzor petičního archu v příloze – jméno a podpis navrhovatele/navrhovatelů a jejich pracoviště/studijní program a ročník)
-jméno a příjmení kandidáta
-charakteristiku kandidáta (profesní kariéra, veřejné funkce, publikační činnost, vědecká aktivita, pedagogické zkušenosti)
-datum narození
-pracoviště a kontakty
-koncepci programu kandidáta
-písemný souhlas kandidáta s projednáním a uveřejněním Charakteristiky kandidáta a Koncepcí programu na úřední desce fakulty a webových stránkách fakulty
-osvědčení a čestné prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.

Akademický senát 1. LF UK navrhuje členy komise pro volbu kandidáta .

Se jmenováním za člena komise souhlasí P. Pafko.

P. Broulík navrhuje P. Strejce.

P. Strejc souhlasí.

A. Furmánková navrhuje L. Bajera a M. Romerovou.

L. Bajer souhlasí a navrhuje A. Furmánkovou.

P. Strejc vyzývá přítomné členy k hlasování o průběhu volby komise pro volbu kandidáta na funkci děkana 1. LF.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s veřejným hlasováním při volbě komise pro volbu kandidáta na funkci děkana 1. LF.
26 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s volbou celé komise najednou při volbě komise pro volbu kandidáta na funkci děkana 1. LF.
26 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK volí komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana 1. LF v tomto složení: P. Pafko, P. Strejc, L. Bajer, M. Romerová a A. Furmánková. Jmenovaní souhlasí.
22 : 0 : 4 schváleno

Prof. Strejc požádal zvolené členy komise pro volbu kandidáta na funkci děkana 1. LF aby setrvali po skončení zasedání AS k prvnímu zasedání komise..

6. Různé
L. Kaloš se dotazuje na personální změny na Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva.

T. Zima informoval přítomné o těchto změnách, o nichž se domnívá, že se jedná o nejlepší řešení.

L. Bajer se obává špatného vlivu na obraz fakulty po mediální kauze B. Šťastného.

T. Zima je názoru, že po odborné stránce je tato volba správná.

L. Bajer podal ještě informace k senátorské schránce, která se nyní týkala především otázek ze strany uchazečů o studium.


Zasedání bylo ukončeno v 16.38 hodin. Následující zasedání se bude konat 13. 2. 2012
ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2.
Zapsala: E. SvobodováPřílohy:
Usnesení AS UK z 2. 12. 2011
Stanovisko České konference rektorů k věcnému záměru zákona o vysokých školách
Stanovisko České konference rektorů k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům

Usnesení AS UK
2. prosince 2011

Usnesení 1
AS UK považuje předložený návrh věcného záměru zákona o vysokých školách za nepřijatelný a pro vysoké školství nebezpečný. Přijetí zákona podle navrhovaného věcného záměru by ohrozilo zdárný vývoj, který vysoké školy nastoupily po svržení totalitního režimu.
AS UK hluboce lituje toho, že navzdory nesmírnému úsilí, vynaloženému zástupci vysokých škol při objasňování jejich stanovisek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nadále prosazuje ve věcném záměru principy pro veřejné vysoké školy zcela nepřijatelné.
Zákon vzešlý z tohoto návrhu by zlikvidoval samosprávný charakter akademické obce, omezil by vliv studentů na rozhodování veřejných vysokých škol a přetvořil by veřejné vysoké školy v instituce řízené politiky a vydané všanc partikulárním komerčním zájmům.

Usnesení 2
AS UK odmítá způsob jmenování nové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace neboť proběhlo zcela netransparentně a bez konzultace s reprezentacemi VŠ. Je to poprvé, kdy při jmenování Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace některý předseda vlády ČR zaujal podobně přezíravý postoj k akademické obci.
Takto ustavená Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace nedává žádnou záruku nestranného přístupu k vědní politice, natož péče o vyvážený rozvoj vědy v ČR.
AS UK v této věci plně podporuje Stanovisko předsednictva RVŠ a Vědecké rady UK.

Usnesení 3
AS UK protestuje proti způsobu, jakým ministr MŠMT předložil návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, nesouhlasí s jeho věcným obsahem, jakož i s jeho nízkou formální úrovní a předložený návrh jako celek odmítá.

Usnesení 4
AS UK v návaznosti na výzvu obsaženou v usnesení 9. sněmu RVŠ ze dne 24. 11. 2011 pověřuje svého předsedu, aby svolal zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol. Zasedání by mělo projednat další postup akademické obce vůči způsobu jednání ministra školství při přípravě věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy se tím, že věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům předložil do vnějšího připomínkového řízení bez řádného projednání s reprezentací vysokých škol, dopustil porušení § 92 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
AS UK je přesvědčen, že je potřeba vynaložit úsilí o nápravu tohoto protiprávního stavu a doporučuje proto, aby zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol zvážilo všechny energické kroky, včetně případných kroků právních, které by vedly k řešení této situace. Zasedání by také mělo koordinovat další postup senátů proti snaze MŠMT závažným způsobem narušit systém samosprávy vysokých škol.

Stanovisko a připomínky České konference rektorů
k „Věcnému záměru zákona o vysokých školách“


ČKR kladně hodnotí způsob dialogu, který s reprezentacemi vysokých škol při přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách zástupci MŠMT do letošního října vedli. ČKR byla jako jedna z reprezentací vysokých škol v pracovní skupině MŠMT pro přípravu věcného záměru zákona aktivně zastoupena, přesto musí konstatovat, že k obsahu věcného záměru má nadále řadu vážných připomínek, kterými se MŠMT dosud nezabývalo. ČKR se necítí v žádném případě tvůrcem předloženého věcného záměru zákona. Znění rozeslané k vnějšímu připomínkovému řízení po politických jednáních nepřihlíží k mnoha konsensuálním formulacím pracně dosaženým v rámci zmíněné pracovní skupiny.

Ve srovnání s pracovními verzemi jde navíc o méně zřetelný text, neboť je velmi obecný a jeho skutečný obsah se projeví až v paragrafovém znění zákona. Zatímco některá ustanovení jdou do detailů, jiná, ve srovnání neméně důležitá, zcela chybí. Po případném schválení věcného záměru Vládou ČR bude jejich interpretace mimořádně důležitá. Mnoho problémů, kvůli nimž se nová norma připravuje, zůstává nadále otevřených.

K redukci − terminologicky i právně stále neujednoceného − textu došlo v nejpodstatnější části, v nástinu obsahu zákona, právě kde je hlubší informační hodnota pro posuzování
i připomínkování záměru směrodatná.


Následující připomínky předkládá ČKR jako zásadní:

1. Předpokládané cíle zákona, zejména deklarovanou vyšší míru samosprávy vysokých škol, vlastní obsah věcného záměru popírá kombinací vnějšího rozhodování, limituje prvky samosprávy a nedostatečně vymezuje autonomii veřejných vysokých škol včetně oblasti hospodaření.

2. Věcný záměr zavádí novou instituci Národní akreditační agentura, nepochybně znamenající nárok na státní rozpočet, aniž by byl prokazatelný obsahový přínos ve srovnání s dosavadní Akreditační komisí. Vymezení hodnoticích organizací umožňuje jejich netransparentní výběr, ačkoli značně ovlivňují kvalitu vysokoškolského vzdělávání, neobjasňuje vztah k procesu akreditace a neodpovídá tak deklarovaným cílům věcného záměru.

3. Návrh úpravy funkčních míst docentů a profesorů prokazuje absenci skutečně relevantních důvodů pro plné nahrazení dnešních habilitačních a jmenovacích řízení pojetím pracovních míst. Chybějící a neujasněná přechodná ustanovení současně podtrhují obavy ze ztížení možností kariérního růstu akademických pracovníků.

4. Význam a pravomoci Rady vysoké školy vylučuje originální pravomoc ministra jmenovat třetinu výhradně dle své úvahy. Kandidát na jmenování rektorem by měl být volen akademickým senátem. Lze akceptovat princip umožňující Radě vysoké školy vyslovit
s volbou senátu nesouhlas, přičemž senát by měl mít možnost vysoce kvalifikovanou většinou tento nesouhlas zvrátit. Institut výběrového řízení na místo rektora byl již ČKR důrazně odmítnut.
5. Navrhovaná vysoká míra uplatnění Správního řádu vzhledem k charakteru činnosti vysokých škol je protismyslná, vzhledem k jejich samosprávě a deklarovanému posilování autonomie nevhodná.


ČKR vzhledem k výše uvedenému „Věcný záměr zákona o vysokých školách“ v předložené podobě doporučuje nepřijmout.


V Hradci Králové dne 1. prosince 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda

Stanovisko České konference rektorů
k „Věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům“Návrh této normy dostali členové ČKR vůbec poprvé dne 17.11.2011, až v rámci vnějšího připomínkového řízení, čímž nebylo dodrženo znění zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění. Předložené velmi stručné znění obsahuje v mnoha pasážích varianty, z nichž nevyplývají srozumitelně cíle předkladatele. ČKR se tudíž k návrhu může vyjádřit pouze obecně.

Dle ČKR je společným a zásadním nedostatkem celého návrhu nekomplexní vyjádření dopadů na státní rozpočet, které by se i v minimálních variantách pohybovaly v řádu stovek milionů Kč, podle některých výpočtů mohou dosáhnout i miliardových hodnot (garance za dluhopisy, garance za úvěry, garance za úrokové sazby, prominutí splátek ze zákonných důvodů, výpadky daňové povinnosti atd.).

ČKR se domnívá, že veškeré zmíněné dopady by byly řešeny na úkor objemu zákonného příspěvku veřejným vysokým školám. Návrh se tak stává výhodný pouze pro komerční banky, nikoli pro studenty či vysoké školy.

ČKR vzhledem k výše uvedenému doporučuje „Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům“ nepřijmout.


V Hradci Králové dne 1. prosince 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat