1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 8. zasedání kolegia děkana z 18.1. 2016

Zápis z 8. zasedání KD,
které se konalo

dne 18. 1. 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

Natálie Malinová – členka kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

P r o g r a m

8. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 18. 1. 2016 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 7. kolegia děkana, které se konalo dne 4. 1. 2015 od 14:30 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Studentská vědecká konference – příprava a harmonogram

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

3) Fakultní časopisy

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

4) Informace proděkana pro klinické studium

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

5) Přijímací řízení

a) Termíny přijímací řízení 2017/2018

b) Řád přijímacího řízení 1. LF UK

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

6) Zprávy o činnosti videostudia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

7) Informace proděkana pro výuku AP

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

8) Různé

K bodu 1)

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis ze zasedání 7. KD, které se konalo 4. 1. 2016. KD zápis schválilo.

Ing. Soubustová zjišťuje situaci ohledně očkování studentů proti hepatitidě B na jiných lékařských fakultách. Poté odpoví na dopis ministerstva zdravotnictví týkajícího se stanoviska k tomuto problému.

Prof. Dušková dodá do příštího KD (1. 2. 2016) upřesněnou analýzu úspěšnosti přijímaných absolventů (pohlaví, přijetí na prospěch)

K bodu 2)

Prof. Žák informoval o přípravách a harmonogramu Studentské vědecké konference (SVK). KD stanovilo termín SVK na 19. 5. 2016 a vyhlášení výsledků pak na 25. 5. 2016, zatím bez časového upřesnění.

Prof. Žák v únoru projedná s prof. Stopkou, dr. Klenerem a doc. Živným jejich představy o organizaci SVK v sekci postgraduálních prací.

Na návrh prof. Miovského bude sekce nelékařských zdravotnických oborů rozdělena na postgraduální a pregraduální práce. Přitom postgraduální práce budou hodnoceny společně s postgraduálními pracemi v lékařských oborech.

Podrobnosti o SVK v příloze zápisu.

K bodu 3)

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti prof. Smetany byl bod odložen na 9. zasedání KD, které se koná 1. února 2016.

K bodu 4)

Prof. Hanuš informoval o dokončení rámcové smlouvy s Agelem o prázdninových praxích našich studentů v jeho zařízeních. Smlouva byla po úpravách odeslána Agelu k podpisu.

Dále informoval o úpravě výuky spondylochirurgie na novém pracovišti ve FN Motol. Garant předmětu spondylochirurgie prof. Štulík projednal organizaci studia a účast ve zkušebních komisích s garanty předmětů chirurgie a ortopedie.

Rovněž podal informaci o AS 1. LF UK schválenou úpravu pravidel pro organizaci studia. Tento předpis a další podrobnosti jsou přílohou zápisu.

Prof. Hanuš na přespříštím zasedání KD, které se uskuteční 14. 2. 2016, bude informovat o evaluaci proporce praktické výuky při klinických stážích.

K bodu 5)

Prof. Dušková informovala o navržených termínech přijímacího řízení 2017/2018. Navržené termíny jsou v příloze zápisu. Den otevřených dveří 2017 se bude konat 7. 1. 2017. Upozornila na komplikace, které mohou nastat, pokud bude schválen nový návrh RUK, který počítá s přihláškami do konce března namísto dosavadního konce února. V příloze zápisu je i návrh Řádu přijímacího řízení, kde se diskutovalo zejména o čl. 2, odst. 1, který se týká počtu přijímaných studentů.

K bodu 6)

Prof. Martan informoval o činnosti videostudia – s jeho fungováním vyjádřil spokojenost. Podrobnosti v příloze zápisu.

K bodu 7)

Prof. Kittnar podal informaci o schůzce se zástupci organizace zahraničních studentů MEDSOC. Zástupci organizace poté na KD činnost MEDSOCU prezentovali a rovněž informovali o největším problému – udělování diplomů a promoci. Spočívá v tom, že pokud studenti dostanou diplom před oficiální promocí kvůli předložení při nástupu do praxe, nemohou se dle dosavadních pravidel zúčastnit slavnostní promoce. Nejsou s tím spokojeni.

Děkan prof. Šedo studentům přislíbil, že změnu pravidel v jejich prospěch projedná s prorektorkou UK doc. Králíčkovou.

K bodu 8)

Ing. Soubustová informovala, že stěhování ÚTPA z Thomayerovy nemocnice probíhá a stihne se dokončit podle harmonogramu.

Ing. Mikula informoval o tom, že do architektonické soutěže na Kampus Albertov je přihlášeno 33 návrhů. Nyní bude probíhat jejich vyhodnocení a poté II. kolo soutěže, do nějž postoupí 6 návrhů. Finální podoba na architektonické řešení budov Biocentra a Globcentra bude představena veřejnosti v létě 2016 po ukončení II. kola soutěže.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat