1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 8. zasedání KD z 2.1. 2017

Zápis z 8. zasedání kolegia děkana,


které se konalo 2. 1. 2017 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan 
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. ­­- proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana
doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
Hana Ditrichová – členka kolegia
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P r o g r a m

8. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 2. 1. 2017 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 7. kolegia děkana, které se konalo dne 19. 12. 2016 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Studentská vědecká konference – příprava a harmonogram

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

3) Studentská vědecká konference - PGS

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

4) Fakultní časopisy

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

5) Přijímací řízení

a) Termíny přijímacího řízení 2017/2018

b) Řád přijímacího řízení 1. LF UK

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

6) Přijímací zkoušky a testování

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

7) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

8) Různé

Ad 1)

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry ze 7. zasedání KD, které se konalo 19. 12. 2017. KD zápis schválilo.

KD se vrátilo k diskuzi o návrzích pravidel Specifického školského výzkumu z minulého zasedání KD. Děkan dohodl s užší pracovní skupinou KD ve složení prof. Kolářová, prof. Žák, prof. Martásek a doc. Živný společnou schůzku na 3. ledna 2017, na níž by měla být dohodnuta definitivní podoba pravidel SVV. O výsledku bude informovat KD doc. Živný na 9. zasedání KD 16. ledna 2017

Děkan představil novou členku KD Hanu Dittrichovou, místopředsedkyni senátu a studentku 6. ročníku Všeobecného lékařství. V KD nahradí MUDr. Miroslava Důru.

Ad 2) a 3)

Doc. Živný předložil návrh na inovaci organizace Studentské vědecké konference. Mimo jiné se v něm navrhuje uspořádat konferenci v posluchárně a přilehlých prostorách Purkyňova ústavu, rozdělit prezentace na základě preferencí prezentujících studentů a hodnocení odborné komise na ústní prezentace (15-20) a na posterovou sekci, vydání programu a sborníku abstrakt před konferencí atd. Prezentované práce budou hodnoceny a ceny budou udělovány v postgraduální a pregraduální kategorii.

K projednání organizace SVK se sejde doc. Živný a prof. Žák 12. ledna 2017 na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky. Doc. Živný bude o výsledcích informovat na příštím KD 16. ledna 2017.

Doc. Živný dále KD informoval, že případná účast naší fakulty v mezinárodním projektu ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European Systém) by neměla žádoucí přínos.

Zodpovídá: doc. Živný Termín: 9. KD 16. ledna 2016

Ad 4)

Prof. Smetana informoval KD o tom, že byly připraveny podmínky pro výběr poplatku ve výši 500 eur (včetně VAT) za publikaci článku v časopisu Folia Biologica.

Ad 5)

Proděkanka prof. Dušková předložila návrh harmonogramu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018. KD souhlasilo. Viz příloha zápisu. Dále informovala, že se změnil název Řád přijímacího řízení 1. LF UK na Pravidla přijímacího řízení 1. LF UK.

Ad 6)

Proděkanka prof. Dušková předložila grafické přehledy zpracované studijním oddělením, které mimo jiné porovnávají v časové řadě počty přijatých žen a mužů, jejich úspěšnost ve studiu, úspěšnost studentů, kteří byli přijati bez přijímacího řízení s těmi, kteří byli přijati po úspěšném vykonání přijímacího řízení atd.

Děkan požádal prof. Duškovou o vytvoření přehledu (pouze VL a ZUBL) porovnávajícího zvlášť počet mužů a žen, a to přihlášených, přijatých a kteří úspěšně dokončili studium za tři roky zpětně.

Zodpovídá: prof. Dušková Termín: 9. KD 16. ledna 2016

Ad 7)

Proděkan prof. Sedmera informoval o problematice anglické paralelky ­– o probíhajících aktivitách i plánech pro nadcházející období. Materiál je přílohou zápisu. Součástí je i seznam aktuálních otázek vznesených studenty pro průběžné řešení (k diskusi s MedSoc a dotčenými pracovišti).

Ad 8) Různé

KD pozvalo na zasedání prof. Jiřího Zemana v souvislosti s diskusí o možnosti zavedení pediatrické propedeutiky s povinným non-blokovým rozvrhem v nižších ročnících. Prof. Zeman KD obsáhle informoval o stavu výuky pediatrické propedeutiky na fakultě. Mimo jiné poukázal na velmi malý zájem studentů o absolvování volitelných předmětů (pediatrický kroužek 4. až 6. ročník, pediatrická propedeutika v 5. ročníku, letní prázdninová praxe v 5. ročníku) – zájem má v průměru 15 studentů ze 400.

Efektivnějším řešením než zavedení pediatrické propedeutiky do nižších ročníků je podle něj extenze pediatrie do kurikula ostatních oborů.

Dále prof. Zeman navrhl zakoupit licenci na elektronickou publikaci Nelson Essentials of Pediatrics. KD s návrhem souhlasilo.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat