1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 8. zasedání KD dne 8. 1. 2018

Zápis z 8. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 8. 1. 2018 od 15.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Jan Bartoška – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia


Omluveni: 

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkanP r o g r a m

8. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 8. 1. 2018 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3


1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 7. kolegia děkana, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Studentská vědecká konference – příprava a harmonogram

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

3) Fakultní časopisy (ústně)

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

4) a) Přijímací řízení

- Termíny přijímací řízení 2018/2019

- Řád přijímacího řízení 1. LF UK

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

b) Přijímací zkoušky a testování

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

5) CAPI

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

6) Centrum pro experimentální biomodely

Mgr. Viktor Sýkora

7) Spin-off

Ing. Karel Hána, Ph.D.

8) Různé


Ad 1.
Děkan prof. Šedo sdělil, že diskuze k financování lékařských fakult stále pokračuje.

Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že probíhají revize oborových rad, revidují se také webové stránky rad.

Proděkan Ing. Mikula informoval, že na projekt „nábyteček“ bylo pro 1. LF UK uvolněno dalších 8 milionů Kč, při nákupech vybavení bude zvýšen objem, nikoli počet položek.

Prof. Martásek sdělil, že smlouva mezi výrobcem přípravku Neokurkumin a 1. LF UK o užívání věty „Vyvinuto ve spolupráci s vědci z 1. LF UK.“ nyní posuzuje právní odd. 1. LF UK.

Proděkan prof. Hanuš informoval o novém předmětu kardiovaskulární medicína, pro nějž se nyní rekonstruuje výuka tří předmětů v jeden (kardiologie, kardiochirurgie, interní propedeutika) v pátém ročníku. Hledají se rozvrhové kapacity (předmět bude přednášen pravděpodobně v rámci odpolední výuky). Návrh sylabu zhodnotí pedagogická komise, první ročník bude formou pilotu (s požadavkem na zpětnou vazbu studentů a pedagogů). Děkan prof. Šedo požádal o publicitu předmětu dovnitř i vně fakulty.

Tajemnice Ing. Soubustová sdělila, že společnost CPPT (Mgr. Sláma) akceptovala 20% režijní náklady spojené s oponenturou doc. Seiferta pro Magistrát hl. m. Prahy.

KD zápis 7. zasedání schválilo.

Ad 2.
Doc. Živný informoval o spuštění výzvy k podávání abstrakt pro Studentskou vědeckou konferenci dne 9. 1. 2018. Online formuláře jsou prověřeny. Doc. Živný osloví stejné hodnotitele abstrakt, aby práce opět posuzovali. Uzávěrka odevzdání prací je 16. 3. 2018, konference se koná 17. 5. 2018 od 9.00.

Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že některé požadavky na změny v biomedicínském PGS studiu nemají oporu v zákoně a není možno požadavky sjednotit pro celou univerzitu. Kolegium ale se shodlo na nutnosti řešení situace, kdy je příliš mnoho studentů na jednotlivé oborové rady – ty by měly personálně narůst, aby byly schopné pojmout všechny studenty. Při nejednotném postupu hrozí pokles úrovně jednotlivých oborů. Děkan prof. Šedo požádal, aby předseda KOR RUK prof. Hampl zaujal na příští schůzi Koordinační rady (23. 1. 2018) stanovisko, o němž bude na 9. zasedání KD informovat doc. Živný.
Zodpovědnost: doc. Živný, prof. Kolářová

Ad 3.
Prof. Smetana informoval o fakultních časopisech – Acta Universitatis, Prague Medical Report a Folia Biologica. Folia ročně pojmou cca 36 článků, za leden 2018 je jich připraveno pět, již rok je vybírán poplatek za otištění, počítá se s přípravou sloučených čísel. Probíhá intenzivní jednání mezi právním oddělením fakulty a zástupcem společnosti Ebsco pro ČR, zařazení 1. LF UK do databáze bude v řádu měsíce.

Ad 4.
Proděkanka prof. Dušková informovala o průběhu Dne otevřených dveří na 1. LF UK, posluchárny byly vytížené, účastníků stovky, akci se podařilo propagovat v médiích. Prof. Dušková představila harmonogram přijímacího řízení v roce 2018 – do konce února lze podávat přihlášky, v 1. polovině června proběhnou příjímací řízení, v srpnu se uskuteční zápis, v září lze využít náhradní termín. MUDr. Vejražka dodal, že se budou, stejně jako v loňském roce, losovat a míchat otázky. Prof. Dušková nadnesla přípravy přijímacího řízení na rok 2019, navrhla zvýšení bonifikace za matematiku, další možná bonifikaci za předmětové soutěže typu A „olympiády“ z matematiky, fyziky, chemie a biologie, bonifikace by se vztahovala na 1. až 3. místo. Prof. Dušková zdůraznila právní ošetření bonifikací. Kolegium se shodlo na snížení počtu otázek na 75 % současného počtu a zvýšení bonifikace za matematiku.
Zodpovědnost: Proděkanka prof. Dušková zajistí schůzku děkana prof. Šeda s RNDr. Štukou, MUDr. Vejražkou, zástupci studijního oddělení.

Ad 5.
RNDr. Šefc informoval o činnosti CAPI. Personálně centrum posílil doc. Herink, v jednání je ještě postdoc. z Itálie. Po odborné stránce vše funguje, CAPI se připravuje na březnovou konferenci a instalaci operačního mikroskopu. V roce 2017 získalo pracoviště grantovou podporu pro dva projekty z GAČR, společný projekt MPO TRIO a projekt Horizon 2020, vyšly tři impaktované publikace, pro mezinárodní kongres WCMPBE připravuje CAPI exkurzi účastníků a workshop. V říjnu navázalo CAPI spolupráci s univerzitou v Nantes. Financování pro rok 2018 bude tvořeno: Podporou velkým význ. infrastrukturám, OP VVV, AZV, GAČR, MPO TRIO, H2020.
Děkan prof. Šedo požádal o schůzku v CAPI za účasti Ing. Mikuly, požádal o koncepční dokument CAPI na vybavení a dořešení opravy přístroje „IVC like“.

Ad. 6
Mgr. Sýkora podal informace o Centru pro experimentální biomodely. Zdravotní situace zvířat je dobrá, personální situace je neměnná, v únoru proběhne kontrola ze strany Obvodní veterinární správy Prahy 2, do poloviny roku také kontrola MŽP a České inspekce životního prostředí. Ekonomická situace pracoviště je vyrovnaná – celkové náklady tvoří 5,5 milionů Kč za uplynulý rok, stejně jako v předchozím období. Centrum pořádá kurz pro získání osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty v AJ. Probíhá také SLP certifikace, přihláška je podána na Státní úřad pro kontrolu léčiv a čeká se na stanovení inspekce pracoviště. Prof. Martásek poděkoval Mgr. Sýkorovi za skvělou spolupráci.
Zodpovědnost: Mgr. Sýkora osloví kvůli nadcházejícím kontrolám dotčená pracoviště pro revizi dokumentace a opatření vyžadovaných legislativou.

Ad 7.
Ing. Hána informoval KD o aktuální situaci ve Spin-off. Jednou z aktivit je v rámci OPPPR (ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumů UK) vývoj telemedicínského systému pro zvýšení osobní bezpečnosti při přepravě biovaku s rozpočtem 5,6 milionu Kč. Další aktivity v rámci OPPPR: budou podány ještě dva projekty a další dílčí projekty v rámci TAČR GAMA. V centru nyní pracují 3 doktorandi, pracoviště podalo ve spolupráci s Fyziologickým ústavem 1. LF UK patent. Centrum je plně samofinancované.
Zodpovědnost: Děkan prof. Šedo požádal o schůzku s Ing. Hánou.

Ad 8.
Děkan prof. Šedo
– vyzval prof. Martáska k účasti v Křesle pro Fausta
– přednesl KD stanovisko asociace lékařských fakult. Informace je postoupena Akademickému senátu.
– informoval KD o dopisu prof. Stopky k založení nové vědecké skupiny
– předal KD informaci o výběrovém řízení na pracovní pozice v rámci absolventského programu v Olomouci
– požádal o draft evaluace jednotlivých pracovních skupin Biocevu.
Zodpovědnost: Ing. Mikula do konce ledna
– požádal o kritéria ke smlouvám o spolupráci (memorandům) s akademickými subjekty (profit, výzkum, výměna studentů) dle pravidel mobility studentů.
Zodpovědnost: Prof. Žák osloví Mgr. Timkovou a přednese na příštím zasedání kolegia
– sdělil, že 1. LF UK byla vyzvána k členství ve vědecké radě Thomayerovy nemocnice – členství přijal prof. Martásek.
– informoval KD, že skupina doc. Jirsové požádala o přesun z Kliniky dětského a dorostového lékařství na Ústav biologie a lékařské genetiky, o přesunu skupiny panuje shoda na obou stranách vedení.

Proděkanka prof. Dušková uvedla, že je připraven návrh na akreditaci programu ergoterapie (Bc. i navazující Mgr.) děkanovi prof. Šedovi k podpisu. Nejprve bere na vědomí návrh Akademický senát, poté se žádost dává k projednání Vědecké radě, poté děkan postupuje žádost k podpisu na ministerstvo zdravotnictví. Nových bakalářských programů bude více, kromě ergoterapie ještě nutriční terapie, adiktologie a zubní lékařství.
Proděkanka prof. Dušková dále uvedla, že děkan 1. LF UK dostal od rady vnitřního hodnocení oznámení, že se na fakultu chystají zástupci Národního akreditačního úřadu.
Zodpovědnost: Děkan prof. Šedo požádal o schůzku s prof. Miovským, prof. Duškovou a prof. Švestkovou o dalších akreditacích.

Proděkan Ing. Mikula uvedl, že
– projekt prof. Smetany nebyl podpořen, je ale v seznamu náhradních projektů (pokud by byla navýšena alokace)
– 1. LF UK byla přidělena dotace na 10 milionů Kč na mobilitu (příjezdy a výjezdy postdoc a pedagogů)
– opakovaná čtyřvýzva byla z ledna posunuta na červen, projekty bude třeba zvažovat s ohledem na akreditační řízení

Proděkan prof. Hanuš uvedl, že
– program výuky psychiatrie v Bavorsku je ve stavu přípravy memoranda. V rámci prázdninové praxe půjde dvoutýdenní stáž, bude započítaná do české stáže, financování půjde na stranu Bavorska.
– proběhlo setkání zástupců pro výuku AP ve složení Hanuš, Sedmera, Vokurka, Sochorová, Foltán. Potentní jednání sumarizovalo rozvrh, výuku, školné, praxe…Zápis mají členové KD.
– seznam extrakurikulární výuky byl doplněn ze strany pedagogů, před vyvěšením na web požádal prof. Hanuš o grafickou úpravu tabulky.

Prof. Krška informoval KD, že přepočet evaluace klinik ovlivňuje nezapočítávání volitelných předmětů. Děkan prof. Šedo souhlasí, není ale model, jak tyto předměty vykazovat do tabulek, proto navrhl dvakrát za rok vypořádat tuto výuku v rámci odměn, které rozdělí přednosta. Takovému rozhodnutí musí ale předcházet konzultace s proděkanem prof. Vokurkou.

Prof. Strejc připomněl zasedání AS.

Proděkan prof. Žák informoval KD
– o realizované schůzce dr. Skálové s náměstkem VFN dr. Břízou k CzechElib, byl potvrzen poměr financování 1:2 (1. LF:VFN).
– knihy vzešlé z grantových projektů zůstávají v knihovnách pracovišť (pokud mají knihovnu) jako deponát nebo v osobním deponátu na rektorátu
– byly publikovány RIV body (1. LF UK cca 52 tisíc, VFN 24 tisíc), prof. Žák pošle seznam děkanovi prof. Šedovi.
– byla vyhlášena cena Josefa Hlávky, prof. Žák připraví seznam kvalitních monografií a obešle per rolam KD a každý přiřadí pořadí.


V Praze dne 16. 1. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat