1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 7. zasedání KD z 19.12. 2016

 

Zápis z 7. zasedání kolegia děkana,


které se konalo 19. 12. 2016, v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
MUDr. Miroslav Důra – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan 
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc.
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

P r o g r a m

7. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

19. 12. 2016 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 6. kolegia děkana, které se konalo dne 5.12 2016

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Den otevřených dveří

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

3) Strategický rozvoj

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

4) CAPI

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

5) Biocev

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

6) Různé
Ad 1)

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z 6. zasedání KD, které se konalo 5. 12. 2016.

MUDr. Martin Vejražka doplnil k bodu 2. minulého 6. zasedání KD k hodnocení výuky studenty, že se hodnocení zúčastnilo přibližně 50 zahraničních studentů.

Prof. Betka k bodu 12 Různé minulého zasedání 6. KD sdělil, že pláště ve FN Motol nejsou označeny žádným logem. Pokud zde některým lékařům z 1. LF UK chybělo na vizitce vyznačení jejich příslušnosti k 1. LF UK, byla již sjednána náprava.

Ad 2)

Proděkanka prof. Dušková informovala o přípravách na DOD, který se uskuteční 7. ledna 2017. KD souhlasilo s návrhem proděkana doc. Foltána, aby byla do letáčku doplněna možnost navštívit vybraná pracoviště do 14.00 hodin.

Podrobnosti o organizaci DOD v příloze zápisu.

Zodpovídá: prof. Dušková Termín: 8. KD 2. 1. 2017

Ad 3)

Proděkan ing. Mikula na úvod podal informaci o již zrealizovaných projektech z pohledu dotace. Upozornil, že je třeba průběžně sledovat plnění aktivit směřujících k udržitelnosti projektu.

Dále informoval o tom, že v roce 2017 očekává fakulta přítok projektů v řádu stovek milionů na léta 2017–2022. Zdůraznil, že je zásadní dobré nastavení řízení, odpovědnosti a administrace projektů hned od počátku a důsledná kontrola plnění závazků ze strany fakulty.

Podal rovněž informaci o Kampusu Albertov. Doporučil, aby KD zvážilo obsadit Vědeckou radu Kampusu odborníkem z 1. LF, který má kromě jiného i stavařskou erudici nebo zkušenosti s podobným projektem. Podrobnosti v příloze zápisu.

Zodpovídá: ing. Mikula Termín: průběžně

Ad 4)

RNDr. Luděk Šefc podal informace o činnosti CAPI. Největším problémem centra je v současné době nedostatek personálu, pracuje se intenzivně na jeho řešení. Dr. Šefc mimo jiné uvedl, že všechny přístroje jsou již v plném provozu. Využívají je uživatelé z fakulty, univerzity i AV ČR. Podrobnosti v příloze zápisu.

Prof. Šedo uložil dr. Šefcovi, aby opět informoval přednosty o možnostech a podmínkách, za jakých lze využít zobrazovací zařízení v CAPI.

Zodpovídá: RNDr. Šefc Termín: 15. leden 2017

Ad 5)

Prof. Stopka předložil zprávu o činnosti Ústavu Biocev 1. LF ve Vestci u Prahy za první rok fungování včetně vize pro rok 2017. Předložil přehledy o grantech, nákladech, vědeckých skupinách tvořících Biocev a plnění indikátorů.

Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 6) Různé:

Tajemnice ing. Soubustová předložila návrh pravidel Specifického vysokoškolského výzkumu. KD se na příštím zasedání 2. 1. 2017 rozhodne o závazných pravidlech SVV.

KD rozhodlo o zrušení jazykových kurzů pořádaných pro zaměstnance děkanátu od 1. ledna 2017.

Zodpovídá. ing, Soubustová Termín: zasedání KD 2. 1. 2016

Prof. Šedo požádal doc. Živného, aby zjistil podmínky, za nichž by se mohl stát doc. Živný členem Koordinační rady doktorského studia biomedicíny.

Zodpovídá: doc. Živný Termín. KD 2. 1. 2017

Prof. Šedo požádal tajemnici ing. Soubustovou, aby projednala s dr. Skálovou možnost přístupu do knihovny členům klubu Alumni 1. LF UK.

Zodpovídá: Ing. Soubustová Termín: zasedání KD 16. 1. 2017

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat