1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 6. zasedání KD z 5. 12. 2016

Zápis z 6. zasedání kolegia děkana, které se konalo 5. 12. 2016 v malé zasedací místnosti děkanátu od 13. 00, Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
MUDr. Miroslav Důra –­ člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan 
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc.
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia
RNDr. Marie Fialová - tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M


1. Kontrola závěrů a schválení zápisu z výjezdního zasedání KD, které se konalo ve dnech 25. a 26. 12. 2016 v Mariánských Lázních

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z výjezdního zasedání, které se konalo ve dnech 25. až 26. 11. 2016 v Mariánských Lázních prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Hodnocení výuky

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

3) Koncepce UVI

PhDr. Hana Skálová

4) Odměny za vědeckou práci

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

PhDr. Hana Skálová

5) Přehled učebních textů

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

PhDr. Hana Skálová

6) IFMSA – činnost za minulý rok

Kateřina Malíková

Šárka Pavlíčková

7) Nové webové stránky fakulty

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

MgA. Zuzana Burianová

Marián Šimček (UX designer)

8) Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

9) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy (ústně)

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

10) Volitelné předměty

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

11) Spin-off – struktura a řešené projekty

Ing. Karel Hána, Ph.D.

12) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z výjezdního zasedání KD, které se konalo ve dnech 25. až 26. 11. 2016 v Mariánských Lázních. Proděkanka prof. Kolářová požádala o doplnění zápisu v bodě 12 o pasáž týkající se PGS studentů.

Děkan připomněl členům KD, kteří tak neučinili, aby dodali sekretářce Janě Novákové materiály z výjezdního zasedání KD zpracované podle již dříve avizovaných požadavků – tzn. doplněné přehledem v rozsahu jedné strany. V konkrétní podobě budou poté vyvěšeny na web.

Termín: 9. 12. 2016

Ad 2.

MUDr. Martin Vejražka předložil hodnocení výuky studenty za rok 2015/2016. Hodnocení se zúčastnilo 827 studentů, téměř shodně jako loni.

Výsledky statistického hodnocení fakulty se nevymykají předcházejícím rokům, průměrná známka je 1,6, stejně jako minulý rok. Nejlépe hodnocení učitelé měli známku do 1,2, nejhůře pak 2,5 až 3,2. Slovní hodnocení učitelů MUDr. Vejražka obratem zašle děkanovi prof. Šedovi.

MUDr. Vejražka zjistí, kolik procent z hodnotících studentů tvořili zahraniční studenti.

Termín: 7. zasedání KD 19. 12. 2016

Ad 3. a 5.

PhDr. Hana Skálová předložila zprávu o koncepci ÚVI a přehled učebních textů. Podrobný materiál je přílohou zápisu. Mimo jiné zmínila i navýšení úhrady za tisk a kopírování, jež bylo letos nově stanoveno Opatřením děkana č. 8/2016 na základě kalkulace přímých nákladů.

ÚVI ve spolupráci s tajemnicí ing. Soubustovou a MUDr. Důrou bude hledat možnosti řešení.

Zodpovídá: PhDr. Skálová

Termín: 8. KD 2. 1. 2017

Ad 4.

KD prodiskutovalo návrh odměn za výsledky vědecké práce za rok 2015. KD souhlasilo, že odměněni budou všichni, kteří získali nad 45 bodů podle nového algoritmu hodnocení vědecké, výzkumné a odborné činnosti na 1. LF UK (schválila jej VR 1. LF UK dne 20. 9. 2016). Bod bude mít hodnotu 120 korun. Seznam pracovníků odměněných za vědeckou práci za rok 2015 bude vyvěšen na intranetu. Zajistí ÚVI.

Ad 6.

Lokální prezidentka IFMSA (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) Kateřina Malíková informovala KD o činnosti organizace v uplynulém roce – stážích, projektech, spolupráci s dalšími studentskými organizacemi, plánovaných akcích. Podrobnosti jsou přílohou zápisu.

Ad 7.

Vedoucí OVT RNDr. Čestmír Štuka a UX designer Marián Šimček informovali KD o stavu vytváření nových webových stránek fakulty. V současné době se zpracovávají výsledky uživatelského testování a dokončuje se prototyp stránek. Navržená podoba webových stránek je přehlednější a uživatelsky přátelštější. Bude následovat vytvoření grafického návrhu (provede grafik OVT Lukáš Kejha). Nové webové stránky by mohly být uvedeny do provozu v polovině roku 2017. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 8.

Proděkan prof. Aleš Žák předložil návrhy komisí pro habilitační řízení MUDr. Miroslava Durily, Ph.D., MUDr. Lukáše Lamberta PhD., MUDr. Davida Michalského Ph.D., a pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Zdeňka Kleibla, Ph.D. KD souhlasilo. Pro komisi k řízení jmenování profesorem byl navržen jako náhradník prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 9.

Proděkan prof. Miovský se vrátil k řešení bodu výjezdního zasedání KD k problematice nelékařských studijních programů. Po diskusi KD rozhodlo neotevírat v akademickém roce 2017/2018 nelékařský obor Všeobecná zdravotní sestra (Bc). Dále byla otevřena diskuse ohledně udržitelnosti akreditace několika dalších oborů, jejichž výuka nesplňuje požadavky akreditace z hlediska počtu akademických pracovníků na úrovni Ph.D. a vyšší.

Ad 10.

Proděkan doc. Martin Vokurka shrnul pro KD situaci ve volitelných předmětech v loňském roce. U většiny VP je zavedena kontrola splnění pro zápočet (např. test). Při schvalování nových VP byla provedena i analýza stávajících. Na jaře příštího roku bude opět provedena analýza VP málo využívaných (ke zrušení) a navrhovaných nových. Informace a pravidla pro nynější akademický rok jsou uvedena na webu fakulty.

Ad 11.

Ing. Karel Hána informoval o činnosti a projektech Centra podpory aplikačních výstupů a spin-off firem Děkanátu 1. LF UK (CPS). Centrum je plně samofinancovatelné z projektů VaV a smluvního zakázkového výzkumu či prodaných licencí. Ing. Hána mimo jiné zdůraznil, že CPS je k dispozici ke konzultacím komukoliv z 1. LF.

Podrobnosti jsou v příloze zápisu.

Ad 12. Různé

Proděkan prof. Miovský informoval o potřebě aktualizace normy vztahující se k popisu budov v rámci 1. LF UK a označení partnerských pracovišť dle současných předpisů na úrovni opatření děkana. Bude provedeno mapování počtu a umístění budov. V lednu bude vytvořen plán postupné výměny označení budov 1. LF.

Zodpovídá: prof. Miovský, ing. Soubustová

Termín: leden 2017

Tajemnice ing. Soubustová předložila návrh na změnu čerpání prostředků ze sociálního fondu. KD souhlasilo s návrhem, že od 1. 1. 2017 bude navýšen příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Pro zaměstnance, kteří jsou nejméně tři roky v pracovním poměru, to představuje navýšení příspěvku o 66 procent, pro zaměstnance kteří jsou nejméně pět let v pracovním poměru, o 50 procent. Podrobnosti jsou v příloze zápisu.

Děkan požádal paní tajemnici o zveřejnění informace na intranetu a Oddělení komunikace, aby byla informace zařazena do příštího vydání bulletinu Jednička (vychází počátkem března).

Zodpovídá: Ing. Soubustová, Ing. Tlapáková

MUDr. Důra předložil KD graficky zpracovanou anketu na téma pediatrické propedeutiky. Z ankety vyplývá, že o předmět je mezi studenty zájem a jeho zavedení má smysl. Výsledky budou předány prof. Zemanovi. KD se zavedením předmětu souhlasí za podmínky, že budou vyřešeny personální a kapacitní otázky a předmět bude zakončen testem.

KD diskutovalo o přijímacím řízení uchazečů do CŽV. Jeden z posledních návrhů zněl ve smyslu, že by měli být pozváni k přijímacímu pohovoru uchazeči, kteří mají alespoň 60 procent bodového zisku potřebného k přijetí do řádného studia. Návrh je nutné ve spolupráci s IT prověřit.

Zodpovídá: prof. Dušková, RNDr. Štuka

Termín: konec ledna 2017

Děkan prof. Šedo upozornil, že lékaři 1. LF UK ve FN Motol chodí oblečeni v pláštích s logem 2 LF UK. Požádá prof. Betku, aby pomohl s řešením problému. (Prof. Betka nebyl přítomen na KD)

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat