1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 6. zasedání KD dne 27. 11. 2017

 

Zápis z 6. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

dne 27. 11. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Jan Bartoška – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


Omluveni: 

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegiaP r o g r a m

6. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 27. 11. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 5. kolegia děkana, které se konalo dne 13. 11. 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Koncepce UVI

PhDr. Hana Skálová

3) Odměny za vědeckou práci

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

PhDr. Hana Skálová

4) Přehled učebních textů

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

PhDr. Hana Skálová

5) Den otevřených dveří

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

6) Přijímací zkoušky srovnání bonifikací na různých fakultách

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

7) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

8) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

9) Věda a granty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

10) Hodnocení výuky

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

11) Různé


Ad 1.

Ekonom fakulty Jaromír Michl informoval kolegium děkana o rozdělení finančních prostředků UK pro jednotlivé fakulty. Z dat vyplývá, že přestože v posledních letech eskaluje společenská poptávka po lékařích a dalších zdravotnících (a učitelích), lékařské fakulty dostávají méně prostředků a kvůli náročné výuce přispívají na chod UK podstatně více, než ostatní (např. FaF, FF…). Děkan prof. Šedo uvedl, že revize financování před pěti lety vytvořila systém pravidel (např. nová verze koeficientu kvality), která 1. LF UK ještě více poškozují a ta odvádí mnohdy násobně víc, než některé jiné fakulty.

Kolegium považuje současnou redistribuci nerovnocennou a shodlo se, že 1. LF UK chce vědět více o redistribuci prostředků, kritériích a hodnocení kvality… Ing. Michl představil návrhy na rozdělení prostředků pro rok 2018 (jednotlivé body návrhu jsou uvedeny v příloze zápisu).

Proděkanka prof. Kolářová ověří, zda dopis s návrhy změn segmentu doktorského studia odešel na adresu prof. Hampla. Prof. Kolářová dále uvedla, že po schůzce s předsedy oborových rad nyní probíhá revize vedoucích jednotlivých oborových rad.

Proděkan Ing. Mikula informoval, že v rámci programů center excelentního výzkumu bylo přijato prvních 15 projektů, rozhodnutí o projektu prof. Smetany ještě není známo.

KD zápis schválilo


Ad 2. a Ad 4.

Přednostka Ústavu vědeckých informací (ÚVI) PhDr. Skálová představila koncepci ÚVI a dokument Přehled učebních textů. K CzechELib (CEL) uvedla, že jde o problematický projekt, který bude mít negativní dopad na nákup elektronických zdrojů, ceny jsou již stanoveny, zbývá dohodnout podíl na finančních zdrojích mezi 1. LF a VFN. Dr. Skálová dále informovala o akviziční činnosti knihovny (pro studium v ČJ a výuku v AJ), o revizi knihovních fondů, v rámci učebních textů informovala o knize prof. Mazánka, doc. Foltána a publikaci Ústavu soudního lékařství.


Ad 3.

Proděkan prof. Žák přednesl návrh na Odměny za vědeckou práci. KD se shodlo na ocenění vědců nad 50 bodů, při hodnotě 130 Kč za jeden bod, celkem tedy odměny pro 92 vědců.


Zodpovědnost: Proděkan prof. Žák požádá přednostku dr. Skálovou, aby připravila souhrnný materiál dle shora uvedeného zadání.


Ad 5.
Proděkanka prof. Dušková informovala o Dni otevřených dveří, v sobotu 6. ledna 2018. 1. LF UK využije všechny posluchárny jako vloni, přednášejících pro jednotlivé posluchárny jsou již potvrzeni. Prof. Dušková navrhla, aby důvodem omluvy nepřítomnosti u příjímacího řízení bylo vedle maturity a neschopenky také skládání zkoušek na jiné fakultě. Kolegium návrh odsouhlasilo.


Ad 6.
MUDr. Vejražka přednesl srovnávací informace o bonifikacích či upuštění od přijímacího řízení různých fakult. Děkan prof. Šedo navrhl možnost další bonifikace za olympiády (matematika, fyzika, chemie, biologie). Prof. Dušková navrhla další zvýšení bonifikace za matematiku. MUDr. Vejražka uvedl, že bonifikace za matematiku predikuje úspěchy ve studiu (úspěšně dokončí 2. ročník) a fakt, že je motivací ke složení přijímacích zkoušek právě na 1. LF UK.


Zodpovědnost: Proděkanka prof. Dušková zjistí na právním odd., zda je administrativní problém zohlednit olympiády u přijímacího řízení.


Ad 7.
MUDr. Vejražka informoval o situaci v E-learningu. Novinkou je software Remark office, který dokáže číst testy. Představil statistiky návštěvnosti Wikiskript, která opět překonala rekord – přes 55 tisíc přístupů z unikátních IP adres. Návštěvnost studentů kopíruje akademický rok. Stále zde stoupá počet článků i počet editací.

Ad 8.
Proděkan prof. Miovský k nelékařským studijním programům uvedl seznam garantů jednotlivých oborů, informoval o kontinuu procesu stěhování sester na Kliniku rehabilitačního lékařství a do ul. Studničkova 7 z ulice Bojiště 1. Prof. Miovský sdělil počty zapsaných studentů pro 2017/2018 (viz příloha zápisu) a popsal průběh reakreditace každého z oborů (nově programů), které budou připraveny pro každý program zvlášť. Informoval také o přípravě anglické paralelky adiktologie s předpokládaným otevřením programu v roce 2019/2020.


Ad 9.
Proděkanka prof. Kolářová hovořila o oblasti vědy a grantů a připravila přehled osob, které letos získali primus, unce a progres, dále hovořila o přidělených prostředcích od grantových agentur, připomněla platné zásady refundace (pozor včasné čerpání!) – je třeba dočerpat do 8. 12. 2017. Toto datum bylo uvedeno na poradě přednostů, kteří také dostali opakovanou výzvu pro nominace do GAČR (Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika). Kolegium z navrhovaných vybralo doc. Korabečnou, doc. Hubálek Kalbáčovou a Ing. Karla Hánu.
Zodpovědnost: prof. Kolářová nominované vyzve k vyplnění dotazníků.


Ad 10.
Proděkan prof. Kittnar přednesl informace ke studentskému hodnocení výuky. Počet respondentů je přibližně neměnný. Celkové známky se v posledních letech lepší.

Zodpovědnost: Prof. Kittnar osloví přednosty tří nejhůře hodnocených pracovišť ke schůzce s děkanem prof. Šedem.


Ad 11.
Proděkan prof. Žák předložil návrhy na složení habilitační, jmenovací komise a k řízení na jmenování profesorkou (doc. Petra Tesařová) a na habilitační řízení (MUDr. Kieslichová), která proběhnout na Vědecké radě 1. LF UK.

K žádosti doc. Krofty o spoluúčast v programu Progres Q34 – prof. Smetana uvedl, že požadavku na spolupráci s Anatomickým ústavem nelze z kapacitních důvodů vyhovět. Děkan prof. Šedo požádal o schůzku s hybateli – děkan, Smetana, Mašata, Linhart, Krofta.

Proděkan prof. Žák informoval o společné účasti – s prof. Kolářovou – na setkání proděkanů pro vědu na RUK. Prof. Konvalinka zde seznámil účastníky s celostátním hodnocením vědy podle Metodiky 2017. Prof. Žák předložil návrh připomínek tohoto dokumentu za 1. LF UK a jako fakultní koordinátorku metodiky navrhl Mgr. Simandlovou z ÚVI. Navrhl také poslat dokument přípravy hodnocení členům Vědecké rady. KD návrhy přijalo.

Pro příští zasedání KD připraví MUDr. Vejražka informace k Novele studijního zkušebního řádu.

Děkan prof. Šedo požádal

– o sumarizaci uznatelných a neuznatelných nákladů CAPI – Ing. Mikula nemá informace, jak s odvoláním nakládá MŠMT, ale pošlou avízo, pokud budou žádost posouvat na finanční úřad

– prof. Kittnara, aby MUDr. Mlček 2x ročně referoval KD o činnosti SIM centra

– prof. Kittnara o aktivní smlouvy mezi 1. LF UK a zahraničními pracovišti defacto, nejen dejure.


Prof. Kittnar informoval KD o doc. Kučerovi, který odsouhlasil svůj nový post koordinátora Erasmu.
Zodpovědnost: Děkan prof. Šedo učiní změnu pověření k 1. 1. 2018.


Tajemnice Ing. Soubustová se ohradila proti postupu projektu „nábytek“. Proděkan Ing. Mikula podá do 8. 12. 2017 krátkou anotaci pro RUK (ukončí 15. 12. 2017). Děkan prof. Šedo požádal o režim, kdy bude seznam s požadovaným obsahem do 30. 11. 2017.


Proděkan doc. Foltán informoval o průběhu přípravy akreditace zubního lékařství. Pro radu k řešení problému s minimálním počtem 5000 hodin výuky, na což rozvrh nestačí (ale nabízí se zbytek hodin využít k E-learningu), osloví doc. Foltán prorektorku Králíčkovou.

Ing. Mikula informoval, že 1. LF UK musí stanovit koordinátora celouniverzitního projektu HR award (kodex pro nábor vědeckých pracovníků).


Prof. Strejc připomněl zasedání Akademického senátu dne 4. 12. 2017 v 15.00 hod.


V Praze dne 4. 12. 2017
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat