1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 5. zasedání kolegia děkana z 30.11. 2015

Zápis z 5. KD,
které se konalo

ve dnech 30. 11. 2015
v zasedací místnosti děkanátu


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty
Přítomni: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen 
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen 
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen 
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – 
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Program 5. zasedání KD, které se konalo 30. 11. 2015 v zasedací místnosti děkanátu

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 4. kolegia děkana, které se konalo dne 16. 11. 2015

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Odměny za vědeckou práci 2014

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

PhDr. Hana Skálová

3) Přehled učebních textů

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

4) Akreditace habilitačních oborů a oborů ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

5) Den otevřených dveří

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

6) Energetické hospodářství

Ing. Eva Soubustová

7) Různé


K bodu 1)

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis ze zasedání 4. KD, které se konalo dne 16. 11. 2015. KD schválilo zápis.

K bodu 2)

Prof. Žák informoval o návrhu odměn za vědecko-výzkumnou a odbornou činnost

za r. 2014 podle počtu bodů (IF + BIB + SCI).

KD doporučilo vyplatit odměny pracovníkům fakulty s počtem bodů > 40, (tj. do pořadového čísla 122). Hodnota bodu je 122 Kč a celková vyplacená suma bude činit 1,2 mil. Kč.

K bodu 3)

Prof. Žák podal přehled učebních textů. Další informace jsou uvedeny v příloze zápisu.

K bodu 4 )

Prof Žák informoval o akreditaci habilitačních oborů a oborů ke jmenování profesorem. Podrobnosti v příloze zápisu.

K bodu 5)

Doc. Vokurka informoval o přípravách na Den otevřených dveří, který se koná 9. ledna 2016. Program DOD a další podrobnosti v příloze zápisu.

K bodu 6)

Ing. Eva Soubustová podala zprávu o energetickém hospodářství fakulty. Mj. z ní vyplývá, že letos budou výdaje za energii o něco vyšší než loni, protože jsou v nich již zahrnuty podíly nákladů z provozu BIOCEV. Tabulky přílohou zápisu.

Různé

Ing. Mikula předložil návrh na zřízení nového fakultního pracoviště BIOCEV. Materiál je přílohou zápisu.

Ing.Mikula předložil zdůvodnění vzniku samostatného pracoviště Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI). Do ukončení výběrového řízení na funkci vedoucího centra bude vedením dočasně pověřen dr. Šefc. Materiál je přílohou zápisu.

Děkan prof. Šedo požádal prof. Hanuše, aby na příštím zasedání KD informoval o e-mailové komunikaci s Agelem o výuce a prázdninové praxi v jeho zdravotnických zařízeních. Agel zatím dikci rámcových smluv naší fakulty neakceptoval.

Prof. Miovský informoval o podepsané smlouvě o spolupráci s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně. Společnost rovněž slíbila finančně přispět na ples.

Prof. Martásek připomněl slavnostní ukončení projektu BIOCEV dne 18. 12. ve Vestci od 10.00 s tím, že pozvánky na slavnostní akt jsou již rozeslány.

Prof. Smetana informoval o podmínkách vydavatelství Springer pro zveřejnění článku. Vydavatelství požaduje za jeden článek 1720 euro, zatímco vydavatelství De Gruytr zhruba šestkrát méně.

Prof. Sedmera informoval, že bylo konečně dořešeno uzavření účtů za roky 2013/14 a 2014/15 z půjček americké vlády US studentům v anglické paralelce. Takových studentů je na fakultě k dnešnímu datu 19. Tento proces se protáhl kvůli dlouhodobé nemoci prof. Kramla. V této souvislosti byla rovněž vyřešena otázka přístupů do databáze příjemců těchto půjček za 1. LF. Nově budou za tuto problematiku odpovídat prof. Sedmera, doc. Vokurka a Petra Končelová (studijní oddělení).

Zapsala: RNDr. Marie Fialová


Hodnocení: spravovat