1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 5. zasedání KD z 31.10. 2016

Zápis z 5. zasedání KD
které se konalo 31. 10. 2016
v malé zasedací místnosti děkanátu od 14. 00, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Program 5. zasedání kolegia děkana

které se konalo v pondělí

dne 31. 10. 2016 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 4. kolegia děkana, které se konalo dne

17. 10. 2016

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Energetické hospodářství

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Den otevřených dveří

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) Věda a granty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

5) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

6) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry ze 4. zasedání KD, které se konalo 17. 10. 2016

KD zápis schválilo

Ad 2.

Tajemnice ing. Eva Soubustová podala zprávu o energetickém hospodářství fakulty v roce 2016. Mj. z ní vyplývá, že se neočekávají výrazné výkyvy ve spotřebě a nákladech na energie ve srovnání s předcházejícím rokem. Spotřeba vody se meziročně příliš nemění, ceny vody však pravidelně každým rokem rostou. Podrobné tabulky jsou v příloze zápisu.

Ad 3.

Proděkanka prof. Dušková předložila plán příprav na DOD, který se uskuteční

7. ledna 2017. Po diskuzi v KD bude kvůli nedostačující kapacitě přesunut program z ÚVI do velké posluchárny v Purkyňově ústavu (pro zájemce o nelékařské obory) a z posluchárny Neurologické kliniky program pro dodatečně příchozí zájemce do ÚVI. KD odsouhlasilo, že studentská prezentace bude jednotná (připraví Oddělení komunikace). Podrobnosti o organizaci DOD v příloze zápisu.

Ad 4.

Proděkanka prof. Kolářová předložila materiál, jehož součástí je mimo jiné přehled o čerpání prostředků (služby a materiál) z projektů, z nichž je v následujícím roce poskytnuta vratka. Stav je uveden k 7. 10. 2016. Materiál dále obsahuje přehled o nových projektech a programech. Podrobnosti v příloze zápisu.

Prof. Kolářová informovala, že do projektu Primus, jehož cílem je podpořit mladé vědecké pracovníky při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě, bylo podáno devět projektů. Výsledky zatím nejsou známy.

Ad 5.

MUDr. Vejražka informoval o e-learningu. na 1. LF UK, viz příloha zápisu. E-learning je stabilizovaný. Dále mimo jiné uvedl, že do podpory WikiSript je zapojeno více než 100 studentů a v poslední době roste i počet zapojených pedagogů. Zmínil, že se WikiSkripta dostala mezi tři největší medicínská úložiště na bázi wiki na světě.

Ad 6. Různé

KD odsouhlasilo prosincové termíny 5. a 19. 12 pro 6., resp. 7. zasedání KD.

Proděkan ing. Mikula informoval o připravované konferenci o MPI (Magnetic Particle Imager) ve spolupráci s německou stranou, která se uskuteční 23. a 24. března 2016.

KD odsouhlasilo termín pro poradu přednostů na 30. 11. 2016. Bude se konat v 15. 30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu ANATP1 (U Nemocnice 3).

MUDr. Vejražka upozornil na skutečnost, že některé neformální připomínky fakulty k navrhovaným vnitřním předpisům UK v souvislosti se změnou zákona o vysokých školách nebyly zapracovány. (Mimo jiné vymizel slib mlčenlivosti v imatrikulačním slibu). Do 11. 11. 2016 podá fakulta připomínky formálně. Současně probíhá neformální připomínkování další části předpisů.

Harmonogram projednávání:

11. 11. 2016 12.00 – lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí

15. 11. 2016 12.00 – lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů

22. 11. 2016 – lhůta pro předložení stanoviska legislativní komise AS UK

25. 11. 2016 – projednání plénem AS UK

Zodpovídá: MUDr. Vejražka Termín: 11. 11. 2016

Tajemnice ing. Soubustová informovala o požadavku předat do archivu UK archivní zápisy ze zasedání KD a Vědeckých rad 1. LF (jsou na děkanátě uloženy a svázány od r. 1953). KD s předáním materiálů nesouhlasí, považuje za výhodnější, aby byly zápisy uchovávány i nadále na fakultě. Ing. Soubustová po poradě s právním oddělením RUK odpoví.

Zodpovídá: Ing. Soubustová Termín: Výjezdní zasedání KD

Proděkan prof. Sedmera seznámil KD s nabídkou 14 denní stáže pro naše pregraduální studenty v pěti nemocnicích v USA (pro začátek asi pro 10 studentů). Prof. Sedmera osloví amerického profesora, který nabídku inicioval, zda by bylo možné stáž zorganizovat pro postgraduální studenty.

Zodpovídá: prof. Sedmera Termín: Výjezdní zasedání KD

Proděkanka prof. Dušková informovala, že fakulta má navrhnout pro nově vzniklý Národní akreditační úřad kromě hodnotitelů z řad pedagogů (jsou již nominováni) rovněž hodnotitele z řad studentů. KD souhlasilo, aby byli nominováni PGS studenti MUDr. Michal Španko a MUDr. Martin Bartoš.

KD souhlasilo s návrhem proděkana prof. Sedmery zahájit disciplinární řízení za porušení akademického slibu s několika studenty fakulty zadržených policií za výtržnosti, které prováděli v souvislosti s užíváním drog.

KD souhlasilo s návrhem proděkana prof. Sedmery zahájit disciplinární řízení pro pokus o podvod se studentem, který si přepsal v indexu známku dobrou na velmi dobrou.

Proděkan ing. Mikula požádal o zařazení informací o Kampusu Albertov do programu příštího zasedání AS 1. LF UK (7. 11. 2016) Předseda AS prof. Strejc jeho požadavku vyhověl.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

  

 

Hodnocení: spravovat