1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 5. zasedání KD dne 13. 11. 2017

 

Zápis z 5. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 13. 11. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan


Omluveni: 
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Jan Bartoška – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


PROGRAM

5. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 13. 11. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 4. Kolegia děkana, které se konalo dne 13. 11. 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Pronájmy za výuku

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Univerzita 3. věku

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

4) Informace proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc.

5) Informace proděkana pro klinické studium

Prof. Tomáš Hanuš, DrSc.

6) PGS studium

Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

7) Různé


Ad 1.

Tajemnice Ing. Soubustová ověří, zda byly odeslány dopisy o nastolení nápravy u vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání.

Termín: do příštího zasedání KD

Děkan prof. Šedo informoval KD o schůzce s prof. Hamplem, který vyjádřil zájem o posun ve faktické kultivaci segmentu doktorského studia. Prof. Hampl byl seznámen s návrhy 1. LF UK, s nimiž se ztotožnil. Doc. Živný předložil návrh dopisu pro prof. Hampla (viz příloha ad. bod 6).

Děkan prof. Šedo uvedl, že na Ples mediků přibývají další sponzoři.

Proděkan prof. Sedmera sdělil, že databázi Ambos (anglická verze wikiskript) bude řešit, až se dr. Skálová vrátí z dovolené.

Proděkanka prof. Kolářová představila počty PGS studentů podle studijních programů. Zatím nejsou ještě všichni zapsaní, v současnosti je zapsáno 971 studentů (více viz příloha), kritická situace je např. v předmětu Fyziologie a patofyziologie člověka, kam se zapsalo 223 studentů, což je pro předsedy oborových rad nezvladatelná situace, kdy garant nemůže mít přehled o všech studentech. Proto je potřeba, aby oborové rady rozdělily svou činnost do podprogramů. Prof. Kolářová navrhuje po novém roce schůzi všech předsedů oborových rad, kde bude navrženo nové rozdělení rad.

Doc. Živný ke Specifickému vysokoškolskému programu (SVV) uvedl, že oslovil Mgr. Timkovou a p. Matějkovou pro informace o počtu studentů, kteří obhájí SVV projekty, publikují apod., informace je takto složité dohledat. Děkan prof. Šedo navrhl, aby o počtech obhajob informovali vedoucí jednotlivých SVV. Děkan prof. Šedo také apeloval na jasné nastavení kritérií hodnocení pro dělbu prostředků mezi školitele a studenty. Prostředky pro SVV nechť jsou rozděleny z 50 % per capita a 50 % výkonově (prof. Konvalinka následně tuto možnost 1. LF UK potvrdí.)

KD navrhlo kritéria bodového hodnocení výkonnosti (jednotlivých činností) v rámci SVV takto:

1. recenzované publikace v časopise s impakt faktorem – 30 bodů prezentující autor, 15 bodů spoluautor týmu

2. aktivní účast na SVK a mezinárodních konferencích – 15 bodů (jako prezentující autor)

3. obhajoby:

a) Ph.D. – 50 bodů, b) magisterské – 30 bodů

4. ostatní výstupy (kapitola v knize, patent) – za 10 bodů

Pod čarou nechť je uvedeno, že výstupy musí souviset s tématem SVV.

Dělba prostředků bude pro rok 2018 na základě roku 2017 (dle nových pravidel SVV), následně aditivně za tři roky.

Zodpovědnost: doc. Živný osloví vedoucí jednotlivých SVV s dotazem na počet obhajob…
Termín: vedoucí dodají informaci do konce ledna

Proděkan prof. Sedmera uvedl, že na věci nigerijských studentů (AP) se nic nemění, RUK rozhodl, že mají jako samoplátci studium zaplatit.

Proděkan prof. Kittnar postoupil věc kázeňských prohřešků studentů právnímu oddělní, které kompletuje informace pro disciplinární řízení.

Zápis 4. zasedání kolegia děkana byl schválen.

Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová k bodu Pronájmy za výuku představila přehledy dlouhodobých a krátkodobých pronájmů, soupis prostředků za výuku pro třetí strany, placené kurzy a dary (viz příloha).

Ad 3.

MUDr. Vejražka informoval o U3V. Garantem je přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK prof. Topinková. Základní čtyřsemestrální kurz „Biologie člověka“ je doplněn tzv. Klubem absolventů, který se stal řádným pokračovacím dvousemestrálním kurzem (s dotací MŠMT) „Novinky v medicíně“. Úspěšně proběhla oslova 30. výročí U3V, byla předána čestná uznání dlouholetý studentům. Názvy jednotlivých přednášek v kurzech viz příloha.

Ad 4.

Proděkan doc. Vokurka přednesl informace o teoretickém a preklinickém studiu. Uvedl, že byly rozeslány informace ke zkouškám a změnám (ve vypisování a pravidlech). Proběhlo setkání přednostů a zástupců pro výuku, kde kromě informací o zkouškách, diskutovali o systému omluv (včetně návodů), kurikulech, akreditacích. Přednostka doc. Burgetová navrhla radiodiagnostickou propedeutiku do e-learningového předmětu 3. ročníku (propojení s výukou anatomie). Doc. Foltán požádal o součinnost při akreditacích zubního lékařství.
K novelizaci studijních předpisů na schůzi hovořil MUDr. Vejražka a požádal o náměty na změny. Proděkan doc. Vokurka potvrdil zájem studentů AP o extrakurikulární výuku
a předložil KD tabulku úspěšnosti ISP (individuálních studijních plánů, viz příloha).

Ad 5.

Proděkan prof. Hanuš informoval o počtu 12 rámcových smluv a cca 360 individuálních smluv mezi zdravotnickými zařízeními a 1. LF UK pro stáže studentů na ak. rok 2016/2017. Novinkou pro klinickou výuku je návrh nového předmětu kardiovaskulární medicína (sdružuje kardiologii a kardiovaskulární chirurgii) – zařazení do kurikula bude vyžadovat zásah do rozvrhu a přesuny mezi ročníky.

Prof. Hanuš jedná o možnosti výuky v Krajské zdravotní (Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem) s prof. Samešem, který tam nabízí zdarma výuku pro dvě skupiny 6. ročníku. Pro výuku psychiatrie v Německu vyjednává podmínky přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK prof. Raboch, výuka by mohla být buď předřazena jako předvoj před výukou na 1. LF UK, nebo bude probíhat v rámci individuálního studijního plánu. Vzniká přehled extrakurikulární výuky, ke spolupráci byli vyzvání přednostové, seznam aktivit půjde i na nový web.


Ad 6.

Doc. Živný přednesl přehled termínů a informací k PGS studiu. Termín odevzdání elektronické přihlášky pro přijímací řízení byl stanoven na 30. 4. 2018, do aplikace SIS by měly být k 1. 12. 2017 zveřejněny všechny podmínky přijímacího řízení. Přijímací řízení budou od 1. 6. – 30. 6. 2018. Termíny obhajob jsou zveřejňovány na webu, kde je také uveden seznam školitelů. Děkan prof. Šedo nadnesl požadavek, aby oborová rada aktualizovala činnost svých školitelů. Konference SVK proběhne dne 17. 5. 2018, pro podání abstrakt je termín 9. 1. – 16. 3. 2018. Počty studentů v DSP na ústav/kliniku za ak. rok 2016/17 jsou uvedeny v příloze.

KD vnímá nutnost koordinace počtu studentů u jednotlivých školitelů, rozčlenění na podoborové rady, posílení pravomoci garanta, vše ve spolupráci s RUK (návrh dopisu pro předsedu KOR RUK prof. Hampla viz příloha)

Ad 7.

Proděkan doc. Vokurka informoval o dalších požadavcích na úpravu mzdových limitů na Pneumologické klinice. Děkan prof. Šedo uvedl, že požadavek na úpravu mzdových limitů vzešel také z Foniatrické kliniky. Bude řešeno v rámci hodnocení výukové zátěže pracovišť.

Tajemnice Ing. Soubustová

– apelovala na to, aby o informace od jednotlivých oddělení děkanátu žádali členové kolegia a další zaměstnanci 1. LF UK s dostatečným předstihem.

– představila návrh Opatření děkana o stipendiu za vynikající výsledky, stipendium je určeno i pro studenty kombinované formy studia. KD postoupilo návrh Akademickému senátu.

– informovala o tom, že telefonní ústředně z prostředků 1. LF a VFN končí leasingová smlouva. 1. LF UK chce uzavřít novou smlouvu s dodavatelem a VFN (77% VFN a 23% LF úhrady), zůstane tak zachována společná telefonní ústředna.

– sdělila, že soutěž na ekonomický informační systém UK je ve finální fázi (otevírání obálek). Dokud nebude zprovozněn, uzavře 1. LF UK vlastní smlouvu malého rozsahu (viz příloha), náklady na rozvoj budou hrazeny z dotace MŠMT. KD návrh odsouhlasilo.

– ve výzvě MŠMT byl vyhlášen projekt „nábytek“, pro materiální doplnění výukových prostor (stoly, židle, mikroskopy, IT, fantomy…)

Děkan prof. Šedo

– požádal proděkana Ing. Mikulu o finální verzi dopisu reagující na podnět pro zahraniční studentka architektury, žádající informace o Faustově domě. Ing. Mikula ji bude informovat o tom, že využíváme kancelářské a výukové prostory a nemocnice zde má zdravotnické provozy, budova ale patří městu Praha.

– poděkoval za materiál Průměrná mzda za období 2016 – mzdy prof., doc., asist., v přepočtu na celé úvazky.

Proděkanka prof. Kolářová obdržela hodnocení VR UK, která schválila závěrečné zprávy 48 programů PROGRES. VR zároveň doporučila, aby pokud některá zpráva obsahuje připomínky, tyto byly reflektovány v bilanční zprávě navazujících programů (ta bude předložena v únoru 2019). 1. LF UK má schváleno všech 6 programů Prvouk.

Proděkan prof. Kittnar uvedl, že prof. Pokorný končí svou činnost koordinátora 1. LF UK pro Erasmus, pro následnictví osloví přednostu Ústav histologie a embryologie doc. Kučeru.

Proděkanka prof. Kolářová sdělila, že RUK jmenoval do grantové agentury UK nové členy oborových rad – doc. Svozílkovou, doc. Netuku a MUDr. Buška. Přednostové klinik a ústavů mají zaslat nominanty do oborových rad GAČR. Dále informovala o nejbližší promoci Ph.D., proběhne 15. 12. 2017.

Doc. Živný připomněl, že 22. 11. 2017 bude na 1. LF UK přednášet prof. Prchal.

Proděkan prof. Sedmera oznámil nadcházející schůzku s rektorkou univerzity z Augsburgu a uvedl, že se registroval na seminář O kvalitě hodnocení výuky na VŠ, účastní se také MUDr. Vejražka.

Proděkan prof. Miovský připomněl připravovanou konferenci Návykové látky a bezpečnost na školách, která proběhne 5. 12. 2017.

V Praze dne 20. 11. 2017
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat