1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 4. zasedání KD ze dne 30.10. 2017

Zápis ze 4. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

dne 30. 10. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Jan Bartoška – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

Omluveni:
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

P r o g r a m

4. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 30. 10. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

 

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 3. kolegia děkana, které se konalo dne 16. 10. 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Navrhovaný program porady přednostů

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

3) Pronájmy za výuku

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Informace k doktorským studijním programům

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 

5) a) PGS

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

 

b) Specifický vysokoškolský výzkum

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 

6) Ples

BcA. Olga Bražinová

7) Biostat

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

8) Různé

 

Ad 1.

Proděkanka prof. Dušková informovala, že na RUK se připravuje nový systém přijímacích řízení pro příští akademický rok a upozornila na možné budoucí komplikace překlopení stávajících studentů do nových studijních programů v souvislosti se vstupem nového vysokoškolského zákona v platnost.

 

Proděkanovi prof. Miovskému byly doručeny materiály k připomínkování Vyhlášky
č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

 

Prof. Smetana uvedl, že proběhla schůzka s dr. Kostrouchem (executive editor) o naplnění obsahu časopisů Folia Biologica. Kolegium děkana nevnímá vyžádané review významných autorů jako neetický postup. Prof. Martásek se seznámí s postojem dr. Kostroucha.

 

Tajemnice Ing. Soubustová připravuje dopis o nastolení nápravy u vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání pro příští zasedání kolegia.

 

Doc. Živný postoupil dopis s návrhy zlepšení fungování oborových rad pro KOR RUK prof. Tesařovi, který jej bude tlumočit na předsednictví KOR RUK. Děkan požádal doc. Živného, aby dopis by adresován přímo předsedovi KOR RUK prof. Hamplovi.

 

Proděkan prof. Hanuš informoval, že do příštího KD bude připraven seznam zdravotnických zařízení, s nimiž 1. LF UK podepisuje individuální smlouvy pro praxe studentů a rozsah těchto praxí. Bude také připraven seznam nemocnic, s nimiž má 1. LF UK uzavřeny rámcové smlouvy.

 

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že probíhá aktualizace seznamu sponzorů 1. LF UK
a s p. Bečvářem proběhne faktická výměna cedulí s názvy podporovatelů v hale fakulty.

 

Děkan prof. Šedo uvedl, že smlouva o spolupráci 1. LF UK s FN v Motole byla ze strany 1. LF UK odsouhlasena.

 

Proděkan prof. Sedmera k anglické obdobě wiki skript oslovil dr. Skálovou, zatím bez reakce.

 

Proděkan Ing. Mikula uvedl, že pro OP byl v těchto dnech aktualizován plán výzev na rok 2018.

 

Proděkanka prof. Kolářová představila aktuální přehled pracovišť, která nesplňovala podmínku čerpání 75 % položek provozní a služeb (viz příloha). Čerpací politika pracovišť se po domluvě zlepšila.Ad 2.

Děkan prof. Šedo přednesl program porady přednostů. KD schválilo návrh prof. Smetany, aby byl do programu doplněn bod časopisy Folia Biologica.


Ad 3.

Bod Pronájmy za výuku bude projednán na 5. zasedání KD.Ad 4.

K akreditaci doktorských studijních programů 1. LF UK proděkanka prof. Kolářová uvedla, že RUK stanovil, že žádosti o akreditace mají fakulty podávat v případě, že stávající akreditace končí do roku 2020. Na 1. LF UK se to týká PGS programu Biochemie a patobiochemie a studijního programu Vývojová a buněčná biologie. 1. LF UK bude žádat spolupracující LF o společný postup při akreditaci do 3. 11. 2017.Ad 5. a)

Doc. Živný informoval o ročním hodnocení studentů v doktorském studiu a povinnosti školitelů založit hodnocení studenta. Pro akademický rok 2017/2018 je celkový počet studentů v doktorském studijním programu 1005, v anglickém jazyce studuje 12 studentů.
Zodpovědnost: doc. Živný
Termín: Děkan prof. Šedo požádal do příštího zasedání KD informaci o poměru počtu studentů a školitelů na jednotlivých pracovištích 1. LF UK a vyhodnocení jednotlivých oborových rad. Děkan prof. Šedo dále požádal o schůzku s doc. Živným k detailům PGS.


Ad 5. b)

Doc. Živný nadnesl diskuzi o financování Specifického vysokoškolského programu (SVV) na 1. LF UK, je plánované vždy na tři roky (2018 je druhý rok). Prostředky rozdělené na fixní část (tvoří ji paušál dle počtu studentů a materiálové náklady) a část rozdělovanou dle výsledků činnosti a dalších kritérií. RUK stanoví paušál dle požadavků jednotlivých SVV.

Kolegium se shodlo, že je třeba aktualizovat seznam pravidel dle dopisu, který byl s těmito informacemi před časem adresován RUK a vytvořit detailní bodovou metodiku hodnocení úspěšnosti (dle počtu obhájených prací, aktivní účasti na konferencích a SVK, specifikované publikace…) pro rozdělení prostředků týmům.
Zodpovědnost: Doc. Živný připraví návrh kritérií bodového hodnocení.

Termín: příští zasedání KDAd 6.
BcA. Bražinová informovala KD o připravovaném 130. plesu mediků 1. LF UK dne 5. 1. 2018. Je připraven program a plakát, jsou osloveni sponzoři.


Ad 7.
Prof. Martan představil činnost Oddělení biomedicínské statistiky (Biostat). Personálně je oddělení stabilizované, nyní vyhodnocuje, zda bude moci používat volně dostupný software namísto placeného, který ročně zatěžoval rozpočet cca 200 tisíci korunami. Byly představeny jednotlivé řešené úkoly (viz příloha). Děkan prof. Šedo požádal, aby v příštím hodnocení Boistatu cca za půl roku byla zařazena podrobná analýza hospodaření.

 

Ad 8.

Prof. Martan navrhl cenu video studia na 25 tisíc za hodinový filmový materiál (což odpovídá například cca 2000 korunám za pětiminutové video). Žádost o natočení filmu musí být signována přednostou, pokud má být video součástí projektu/grantu, pak je záhodno platit je z tomu určených prostředků.
KD návrh projedná na příštím zasedání.


Proděkan prof. Žák informoval o programu Vědecké rady 1. LF UK a návrzích na předsedy a členy ke státní a rigorózní zkoušce (viz příloha). Na VR proběhne habilitační řízení MUDr. RNDr. Pavla Ješiny, Ph.D. pro obor klinická biochemie, Ph.D., habilitační řízení MUDr. Jana Šperla pro obor vnitřní nemoci a řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Davida Netuky, Ph.D. pro obor neurochirurgie.

 

Proděkan prof. Žák vyslovil prosbu doc. Krofty z Ústavu pro matku a dítě o účast na Vědecké radě, kde by chtěl vyzvat zástupce 1. LF UK ke společné účasti na výzkumném programu Progres. Kolegium se shodlo, že doc. Krofta nejprve definuje konkrétní podmínky spolupráce z jeho strany, pozvání doc. Krofty se tudíž posune až na Vědeckou radu v listopadu 2017.

 

Děkan prof. Šedo

– požádal o nové obsazení Hodnotící komise (pět členů plus náhradník). Tajemnice Ing. Soubustová osloví stávající členy.

 

– sdělil, že jako visiting professor vystoupí 7. 11. 2017 od 9.00 prof. Jonathan S. Duke-Cohan, Ph.D.

 

– informoval, že v souvislosti s připravovanými změnami přijímacího řízení chystá 1. LF UK novou informační kampaň

 

– požádal tajemnici Ing. Soubustovou o projednání tématu fyzické zajištění bezpečnosti budov fakulty na osobní schůzce

 

– požádal Ing. Mikulu o materiál „špičkové vybavení na 1. LF UK“ pro nový fakultní web

 

– sdělil, že přednostka prof. Vašáková požádala fakultu o navýšení mzdových prostředků. Proděkan prof. Hanuš zjistí bližší informace.

 

Proděkan prof. Hanuš uvedl, že pokus kontaktovat prof. Sameše z Neurochirurgické kliniky v Ústí nad Labem k otázce výuky studentů 1. LF UK je stále bez výsledku. Prof. Raboch je spraven o obtížné logistice u německy mluvících studentů, kteří by měli výuku psychiatrie v Bavorsku. Prof. Krška zjišťuje na sociálních sítích, zda mají studenti zájem o stážování.

Zodpovědnost: prof. Hanuš

Termín: Děkan poprosil o posun v problematice během měsíce listopadu.

 

Tajemnice Ing. Soubustová informovala KD o žalobě na 1. LF UK ze strany dr. Žďárka. Právním zástupcem 1. LF UK je dr. Sirovátko.

 

Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že přístup k akreditaci studijního programu geriatrie, se nemění – 1. LF UK ji akreditovat nebude. 

 

Doc. Živný navrhl, aby pro větší propagaci PGS studentů a vědeckých témat byl na nový web umístěn jednoduše aktualizovatelný ucelený seznam projektů 1. LF UK, školitelů, kontaktů na školitele, témat projektů v jedné tabulce. KD návrh podpořilo.

 

Proděkan prof. Sedmera uvedl požadavek studentů na centralizaci nabídky vědeckých aktivit na novém webu.

 

Proděkan prof. Hanuš informoval, že bylo zahájeno disciplinární řízení se studenty, kteří lhali o docházce do kurzu. Dalším přestupkem, který se objevil, je falšování potvrzení o stáži na zahraničním pracovišti. KD i v tomto případě vyžaduje disciplinární řízení.

 

 

V Praze dne 1. 11. 2017

Zapsala Petra Klusáková, DiS.

Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat