1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 4. zasedání KD z 17.10. 2016

Zápis z 4. zasedání KD 

které se konalo 17. 10. 2016
v malé zasedací místnosti děkanátu od 14. 00, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P r o g r a m

4. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 17. 10. 2016 od 14:00 hod v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1, Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 3. kolegia děkana, které se konalo dne 3.10. 2016
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2. Pronájmy za výuku
Ing. Eva Soubustová, MBA

3. Univerzita 3. věku
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

4. Informace k doktorským studijním programům
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

5. Ples
BcA. Olga Pokorná

6. Návrhy habilitačních a jmenovacích řízení
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

7. Informace proděkana pro klinické studium
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

8. Modelová pracoviště
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

9. Film studio
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

10. Různé

AD 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 3. zasedání KD, které se konalo 3. 10. 2016.

KD zápis schválilo.

Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o výuce cizích subjektů v prostorách 1. LF (prostory, smlouvy, úhrada za pronájem). Podrobnosti v příloze zápisu. Pronájem s VŠTVS Palestra je v jednání, proděkan doc. Vokurka má sjednanou schůzku s rektorem školy na 1. listopadu 2011.

Ad 3.

MUDr. Martin Vejražka informoval o situaci Univerzity 3. věku. Letos začíná 29. ročník U3V. Dvouletý kurz navštěvuje dohromady kolem 120 posluchačů. Navazuje na něj Klub absolventů U3V, jehož program tvoří přednáškové cykly sestavované nově pro každý semestr. Návštěvnost je vysoká (160 posluchačů) a kvůli malé kapacitě přednáškových místností musí být rozděleni do dvou skupin. Podrobnosti v příloze zápisu.

Dr. Vejražka proto otevřel diskuzi ohledně organizace Klubu absolventů v příštím akademickém roce. Navrhl, aby byly pro Klub absolventů upořádána přednášková odpoledne maximálně čtyřikrát do roka (namísto dosavadní periodicity dvakrát do měsíce). Zmínil rovněž, že by bylo vhodné zavedení příspěvků pro členy Klubu U3V – dosud je pro ně návštěva přednášek bezplatná. KD souhlasilo s tímto záměrem.

Dalším bodem byl návrh hledat do budoucna vhodného nástupce garanta U3V prof. Topinkové. Děkan prof. Šedo navrhl oslovit některé z emeritních profesorů, aby se případně této funkce ujali.

Připraví dr. Vejražka a Ing. Soubustová. Termín: listopad 2016

Ad 4.

Proděkanka prof. Kolářová informovala o počtech studentů postgraduálního studia a školitelích na jednotlivých ústavech fakulty. Děkan požádal o prověření úspěšnosti studentů PGS těch školitelů, kteří vedou více než pět studentů. Tabulka je přílohou zápisu.

Zodpovídá: prof. Kolářová Termín: do výjezdního zasedání KD

Ad 5.

BcA. Olga Pokorná z Oddělení komunikace podala informaci o programu plesu fakulty, jeho finančním zajištění, předala KD návrh plakátu. Ples se koná 6. 1. 2017 a jeho organizace i finanční zajištění je obdobné jako v roce 2016. Vstupné na ples je stejné jako letos. Podrobnosti o programu v příloze.

Ad 6.

Proděkan prof. Žák informoval o návrzích jmenovacího řízení a složení komisí doc. Ondřeje Slabého, doc. Jarmily Heissigerové a doc. Igora Kozáka. KD se shodlo na tom, aby doc. Kozák (uchází se o jmenování v oboru oční lékařství) doplnil doklady o své pedagogické činnosti a písemné stanovisko profesora z téhož nebo příbuzného oboru. K ostatním adeptům nemělo KD připomínky.

Prof. Žák dále informoval o návrzích habilitačního řízení a složení komisí MUDr. Aleny Paříkové a MUDr. Pavla Studeného. KD souhlasilo. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 7.

Proděkan prof. Tomáš Hanuš informoval o situaci v klinickém studiu. Podrobnosti jsou přílohou zápisu. Mimo jiné zmínil evaluaci proporce praktické výuky u lůžka – přednostové mají předložit její aktualizaci před výjezdním zasedáním KD (koná se 25. a 26. 11. 2016), dále uvedl, že nové pracoviště Kliniky spondylochirurgie ve FN Motol je plně funkční, pověřeným přednostou je prof. Štulík (do 31. 12. 2016), na funkci přednosty vypíše personální oddělení co nejdříve konkurz.

Zodpovídá: Ing. Soubustová

Ad 8.

Prof. Kittnar podal zprávu o činnosti Centra lékařských simulací. Konstatoval, že jeho činnost se velmi úspěšně rozvíjí, ročně jím opakovaně projde na 700 studentů. Podrobnosti o vybavení, kapacitě, výuce, prostorových a personálních nárocích atd. v příloze zápisu. Prof. Kittnar ocenil mimo jiné publicitu spojenou s oficiálním otevřením centra (6. 4. 2016).

Ad 9.

Prof. Martan informoval o již uskutečněných i o rozpracovaných projektech videostudia od ledna do září 2016. Videostudio využívají různé kliniky a ústavy včetně děkanátu. S činností videostudia vyjádřil prof, Martan spokojenost. Podrobnosti jsou v příloze zápisu.

Ad 10. Různé

Prof. Kolářová předložila KD předběžný návrh harmonogramu termínů přijímacího řízení ke studiu v DSP v českém i anglickém jazyce pro akad. rok 2017/2018. KD souhlasilo. Návrh bude předložen Akademickému senátu ke schválení.

Proděkan prof. Hanuš prověří, v jakém stadiu se nachází smlouva s Agelem ohledně výuky a prázdninové praxe studentů v jeho zdravotnických zařízeních.

Termín: 5. KD 31.10. 2016

Prof. Krška informoval KD o nabídce Chirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce (NNH) podílet se na praktické výuce studentů 1. LF UK. Prof. Žák bude předjednávat na schůzce 24. 10. 2016 s ředitelem NNH smlouvu o zajištění stáže studentů na interním oddělení (interní propedeutika, gastroenterologie) v NNH. Prověří i možnost stáží na chirurgickém oddělení. Informace podá na 5. zasedání KD.

Proděkan doc. Foltán na minulém 4. zasedání KD navrhl, aby byl anglický název Department of Dental Medicine z marketinkových důvodů změněn na School of Medical Institute, případně na jiný vhodnější. Doc. Foltán nyní uvedl, že se po konzultacích s experty jeví jako nejvhodnější název Institut of Medical Dentistry. KD souhlasilo.

Ing. Soubustová informovala o organizaci výjezdního zasedání KD (25. a 26. 11. 2016) a organizaci setkání Asociace lékařských fakult v Ostravě (4. a 5. 11. 2016 v Ostravě).

Proděkan prof. Hanuš informoval o akci občanského sdružení pacientů s rakovinou prostaty Prostak, která se uskuteční v prostorách děkanátu 7. 12. 2016.

Ing. Soubustová připomněla členům KD, aby své materiály k projednání v KD odevzdávali v písemné formě do středy předcházející zasedání KD a rovněž aby byl v tomto termínu odevzdán zápis z minulého zasedání KD.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

 


Hodnocení: spravovat