1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 3. zasedání KD ze dne 16.10. 2017

 

Zápis z 3. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 16. 10. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


P r o g r a m

3. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 16. 10. 2017 od 13:00 hod v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z výjezdního zasedání kolegia děkana, které se konalo ve dnech 2. 10. – 4. 10. 2017 v Mariánských Lázních.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Aktualizace opatření děkana a tajemnice – informace

Ing. Eva Soubustová, MBA

právní oddělení

3) Akreditace

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) Informace o stavu a rozvoji IT/IS; IT databáze – návrh, koncepce, e-děkanát; stav www

stránky pracovišť 1. LF UK

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

5) Různé


Ad 1.

Kolegium uvítalo nového člena KD studenta 5. ročníku Jana Bartošku, který jako zástupce studentů nahradil Hanu Dittrichovou.

Na dotaz děkana prof. Šeda na míru poklesu zapsaných studentů proděkanka Dušková uvedla, že kvůli prvnímu termínu přijímacího řízení na 1. LF UK je podobný propad počtu zapsaní/přijatí charakteristický. Proděkan prof. Sedmera uvedl, že v anglické paralelce se do prvního ročníku zapsalo 148 ALEK, 28 AZUB, celkem je v AP zapsáno celkem 780 studentů. Do druhého ročníku prošlo 116 studentů AP. Prof. Hanuš uvedl, že v 6. Ročníků nyní studuje 72 AP/ 404 českých studentů.

Děkan prof. Šedo poprosil, aby ve druhém ročníku AP byla zjištěna symetrie rozdělení v kruzích, popř. napravena asymetrie.

Zodpovědnost: Prof. Sedmera zjistí počty studentů AP v kruzích.

Proděkan prof. Miovský obory, které budou nyní žádat o akreditaci – nutriční terapie (Bc. Mgr. prezenční, kombinovaná), porodní asistentka ( Bc. v obou formách, i kombinovaná), sestra zrušená celá (do akreditace jde pouze navazující Mgr. studium), adiktologie (Bc., Mgr. prezenční, kombinovaná), ergoterapie (pouze prezenční Bc., Mgr.). U fyzioterapie došlo k posunu – bude pouze Bc. prezenční a navazující Mgr. zastaven a nebude akreditován.

Děkan prof. Šedo připomněl nutnost vzniku seznamu extrakurikulárních aktivit. Dokument bude vyvěšen i na web.
Zodpovědnost: prof. Hanuš a prof. Krška
Termín: do konce října

Děkan prof. Šedo nastolil otázku podmínek zásad bezpečnosti práce studentů. Proděkan doc. Foltán připomněl vnitřní předpis pravidla chování na výukových sálech na zubním lékařství. MUDr. Vejražka uvedl, že nově vyžadují ochranné brýle téměř po celou dobu praktik.
Proděkanka prof. Kolářová nabídla k využití autokávované pláště. Jan Bartošek nadnesl možnost nabídnout je zdarma IFMSA, kde studenti použité pláště prodávají, a výtěžek jde na charitu.
Děkan prof. Šedo poprosil, aby bezpečnostní technik fakulty podmínky bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích stanovil.

Děkan prof. Šedo informoval o problémech s naplněním časopisů Folia Biologica. KD se shodlo na pokračování časopisu (současný impact 0,9 by bylo škoda ztratit), možným zdrojem dalších textů jsou SVV a SVK, s možností odpuštění poplatku.
Děkan prof. Šedo kontaktovat MUDr. Kostroucha, aby zval k práci kolegy a jejich Ph.D. studenty, oslovil vedoucí SVV a přednosty klinik a zahraniční členy ediční rady.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že sick days (celkem tři dny) budou na 1. LF UK platit od
1. 1. 2018, cestou opatření děkana.

Tajemnice Ing. Soubustová připraví dopis o nastolení nápravy u vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání.

Zápis výjezdního zasedání KD v Mariánských Lázních kolegium schválilo.

Ad 2
Tajemnice Ing. Soubustová přednesla aktualizace opatření děkana a tajemnice za rok 2017
k 16. 10. 2017. Změny v opatřeních jsou řešena dodatkem. Jednotlivá opatření jsou uvedena v příloze zápisu (Aktualizace opatření děkana a tajemnice_informace).

Ad 3
Proděkanka prof. Dušková uvedla, že pozice garantů jednotlivých oborů se bude měnit. Garant bude muset uhlídat obor po celou dobu akreditace, a to s minimem změn. Prof. Miovský uvedl, že již byla provedena úprava garanta v oboru porodní asistence, přebírá ji prof. Pařízek. Prof. Dušková sdělila, že u připravovaných akreditací bude výměna garantů u Zubního lékařství – nově jím bude doc. Foltán. V příštím roce bude připravena akreditace všeobecného lékařství a navazující intenzivní péče. Během tří let budou muset být akreditovány nově všechny programy. Proděkanka prof. Dušková v této souvislost zmínila absenci garanta u fyzioterapie, která by mohla být akreditována už v roce 2019. Je možnost, že pokud rektorát UK získá akreditaci díky FN Motol a FTVS, poté lze pro obor požádat o akreditaci v rámci rektorátu. Po novém roce budou připravené akreditace zaslány dozorovému orgánu – ministerstvu zdravotnictví. Poté, co budou potvrzeny akreditace rektorátu UK, lze vypsat přijímací řízení na 1. LF UK pro rok 2019/2020. Prof. Miovský dodal, že nyní vzniká na MZ akreditační standard pro posuzování oborů, který připravuje asociace VŠ vzdělavatelů.

Proděkanka prof. Dušková poprosila o spolupráci s akreditacemi pro postgraduální studium.
U společných oborových rad požádá 1. LFUK děkany dotčených fakult, aby námi předložené bylo implementováno.

Zodpovědnost: doc. Živný pošle dopis KOR RUK s návrhy zlepšení fungování oborových rad

Termín: neprodleně

Ad 4
MUDr. Štuka informoval o spuštění fakultního webu v listopadu 2017, poděkoval za skvělou práci PR odd. Dále uvedl, že elektronické potvrzení o studiu bylo kvůli možnosti zneužití zrušeno. Upozornil na blížící se start GDPR (5/2018) – opatření EU omezení možného zneužití dat –, které znemožní (pod pokutou) přesměrování mailů mezi nemocnicí a 1. LF UK. Místo přesměrování bude vytvořen souběžný účet více mailů. MUDr. Štuka sdělil, že proběhl přechod na nový systém tisků, který zlevnil z 3 korun na 1,4 koruny za stránku. V areálu 1. LF UK přibylo kamer (šest) a šest elektro. Vrátníků, čímž se snížila kriminalita v areálu. Na 1. LF UK roste počítačová síť, a to v systému dvojité hvězdy (odolnější vůči výpadkům). Probíhá také katalogizace optické páteřní sítě. Testuje se mechanismus přijímacích řízení i u AP.
Zodpovědnost: PR odd. dodá na web a FB informaci, že 1. LF UK zlevnila tisk a kopírování
Termín: bez prodlení

Ad Různé
Tajemnice Ing. Soubustová informovala o setkání lékařských fakult na Slovensku.

Děkan prof. Šedo požádal o schůzku se zástupci právního oddělení.
Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová.

Proděkan prof. Žák informoval o

- přihlášce týmu Anatomického ústavu 1. LF UK do soutěže o Cenu Wernera von Siemense.

Kolegium návrh schválilo.

- habilitačním řízení MUDr. Richarda Salzmana, Ph.D. pro obor otorinolaryngologie.

- jmenovacím řízení doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc. pro obor vnitřní nemoci.

Kolegium souhlasí s oběma návrhy.

Proděkan doc. Vokurka informoval návrhu o opatření děkana (viz příloha) definovat garanta studijního oboru a jeho povinností. Bude třeba stanovit examinátory daných oborů. Ukázal příkladový dopis, kde garanti zasílají návrhy na examinátory.

Děkan prof. Šedo

- poprosil o podkladové informace pro nový web zástupce pro vědu, pgs studium, špičkové vybavení, klinická výuková základna (představitelé jednotlivých Task forces)

- vypracování komunikačního seznamu – jak efektivně distribuovat na pracoviště informace z děkanátu

- požádal o informace o využívání studentských praxí v periferních nemocnicích a naplňování rámcových smluv s jednotlivými nemocnicemi. Proděkan prof. Hanuš uvedl, že informace o naplňování rámcových smluv lze revidovat. U individuálních smluv je to obtížnější, zřejmě formou statistiky.
Prof. Hanuš dále uvedl, že je problém distribuce studentů AP v rámci pražských pracovišť.

Zodpovědnost: prof. Hanuš

- požádal tajemnici Ing. Soubustovou o aktualizaci sponzorů, kterým 1. LF UK na panelu v hale děkuje za podporu

- žádal o umístění visiting professors na web

- nadnesl téma plateb nemocnic za inzertní poptávku pracovních míst. Kolegium se shodlo, že pracoviště 1. LF UK inzerci hradit nebudou.

- požádal o přehled o smlouvách se zahraničními pracovišti, s nimiž máme uzavřena memoranda, a o jejich naplňování

termín: do listopadu

- proděkan prof. Žák hovořil o nákupu databází za celou UK – nákupy elektronických zdrojů by se prodražily, 1. LF UK by měla nakupovat clustery elektronických zdrojů, nyní se vyčíslují podíly za 1. LF a VFN (přepočet přes RIV body či počty pracovníků…)

Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že důvody nečerpání grantů byly u většiny objektivní. Část pracovišť si neuvědomuje, že pokud grant nečerpají, musí být 15 % prostředků vráceno. Prof. Kolářová navrhla na začátku příštího roku poslat informaci, že při nedočerpání se vrací 15 % prostředků, a to zejména těm řešitelům, kteří čerpali nejméně prostředků.

Prof. Betka uvedl, že probíhá příprava dodatku smlouvy o spolupráci 1. LF UK a FN v Motole. Smlouva je nyní právně očištěná a ze strany FN Motol je již podepsaná.

Proděkan prof. Sedmera uvedl požadavek AP studentů, kteří by rádi využívali ekvivalent wikiskript – systém ambos. Prof. Sedmera se spojí s přednostkou dr. Skálovou.

Prof. Sedmera sdělil, že akreditaci vzdělávacího systému 1. LF UK v USA nebude 1. LF UK měnit v souvislosti se současnou institucionální akreditací.

MUDr. Vejražka hovořil o schůzce k organizaci studentských předpisů – je žádoucí jejich novelizace směrem k jejich zjednodušení k akademickému roku 2017/2018. Požádal o náměty k 5. 12. 2017.

Proděkan Ing. Mikula otevřel otázku stržení prostředků u operačních programů, pokud nevyčerpá řešitel prostředky (i když u grantů negenerují vratku). Ing. Mikula požaduje návrhy, jak míru čerpání zvýšit na maximum.

Zodpovědnost: Ing. Mikula

Proděkan prof. Hanuš nadnesl případ dvou kázeňských přestupků ze strany studentů. Kolegium případy monitoruje a vnímá nutnost věc řešit. KD se shodlo, že studenti předstoupí před disciplinární komisi.

Doc. Živný připomněl konání Celostátní studentské vědecké konference v Olomouci 14. – 15. listopadu, 1. LF UK přihlásila tři studenty – pro preklinický, klinický výzkum a zubní lékařství.

Zodpovědnost: doc. Živný připraví hodnocení SVV

Termín: ke KD 30. 10. 2017

V Praze dne 20. 10. 2017
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat