1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 3. zasedání KD z 3.10. 2016

Zápis z 3. zasedání KD


které se konalo 3. 10. 2016
v malé zasedací místnosti děkanátu od 13. 00, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P r o g r a m

3. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 3. 10. 2016 od 13:00 hod v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 2. KD, které se konalo dne 19. 9. 2016

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Aktualizace opatření děkana a tajemnice – informace

Ing. Eva Soubustová, MBA

právní oddělení

3) Informace o stavu a rozvoji IT/IS; IT databáze – návrh, koncepce, e-děkanát; stav www

stránky pracovišť 1. LF UK

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

RNDr. Čestmír Štuka

4) Návrh komisí pro habilitační a jmenovací řízení

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

5) Zubní lékařství

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

6) Info proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

7) Biostat

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

8) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 2. zasedání KD, které se konalo 19. 9. 2016. KD zápis schválilo.

Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o aktualizacích opatření děkana a tajemnice. Seznam opatření s ukončeným nebo blížícím se koncem účinnosti a opatření, u nichž proběhne revize, jsou uvedena v příloze zápisu.
Revize se týká opatření 15/2010 o úřední desce 1. LF, opatření 10/2010 o zveřejňování závěrečných kvalifikačních prací, opatření 9/2012 Provozní a výpůjční řád ÚVI, opatření 6/ 2011 Sběr publikačních aktivit.
S ohledem na změnu názvu UK od 1. 9. 2016 není podle právního oddělení nutné měnit všechny vnitřní předpisy, lze řešit průběžně. Bude vhodné změnit jen opatření děkana č. 11/2015 týkajícího se jednotného vizuálního stylu 1. LF a opatření tajemnice 1/2015 týkající se propagačních předmětů. Změnu zajistí oddělení komunikace ve spolupráci s právním oddělením do 31. 12. 2016.

Zodpovídá: Ing. Soubustová

Ad 3.

Vedoucí oddělení IT RNDr. Čestmír Štuka předložil zprávu o stavu a rozvoji IT na fakultě. Zpráva shrnuje informace o fakultních webech, SISu, správě hardwaru, o elektronických přístupových systémech, kamerovém systému, počítačové síti LAN, bezdrátových sítích, podpoře testování, připravovaném kalendáři na příští rok a logomanuálu. Podrobnosti v příloze zápisu.
Děkan uložil dr. Štukovi zkonzultovat s právníky, zda je předávání nahrávek z bezpečnostních kamer policii v souladu s právními předpisy.
Zodpovídá: dr. Štuka Termín: 4. KD 10. 10. 2016

Ad 4.

KD souhlasilo s návrhem proděkana prof. Žáka o složení komisí při habilitačním řízení MUDr. Pavla Studeného, Ph.D. a MUDr. Aleny Paříkové Ph.D. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 5.

Proděkan doc. Foltán informoval o reorganizaci výuky zubního lékařství. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze zápisu. Mimo jiné navrhl, aby byl anglický název Department of Dental Medicine, změněn z marketinkových důvodů na School of Medical Dentistry, ale při tom český název Stomatologická klinika ponechán. KD o návrhu diskutovalo, padl i návrh na přejmenování na Institut of Medical Dentistry.
Proděkan pro AP prof. Sedmera do příštího zasedání zjistí, jaké názvy používají srovnatelné instituce v zahraničí.

Zodpovídá: prof. Sedmera Termín: 4. KD 10.10.2016

Ad 6.

Proděkan doc. Martin Vokurka referoval o teoretickém a preklinickém studiu. Zmínil se o novelizaci pravidel dle novely VŠ zákona, kurikulu, dále předložil statistické údaje o zápisu, úspěšnosti studentů u zkoušek, počtech ISP. Mimo jiné uvedl, že studenti anglické paralelky byli úspěšnější při skládání zkoušky z anatomie i histologie než studenti české paralelky VL. Lepších výsledků v těchto předmětech dosahují i studenti české paralelky ZL. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 7.

Prof. Martan předložil zprávu o činnosti Oddělení biomedicínské statistiky (BioStat) při Ústavu biofyziky a informatiky. Ze zprávy vyplývá, že bude nadále BioStat spadat pouze pod 1. LF UK, odkud je financován. Za jeho fungování bude zodpovědný přednosta Ústavu biofyziky a informatiky prof. Jiří Beneš včetně personálního zajištění. Pracovní náplní BioStatu zůstává statistická podpora při řešení projektů – hrazené služby (grant, projekty). Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 8) Různé:

Děkan prof. Šedo upozornil na nutnost dodržovat pravidelnost předkládání reportů z různých oborů na zasedání KD. Zprávu je možné v odůvodněných případech posunout na další zasedání KD, ale je nutné zachovávat stanovenou periodicitu. V zápise bude uvedeno, že se téma odkládá na příští zasedání.
Zodpovídá: Ing. Soubustová, Jana Nováková

Děkan vyzval proděkany, aby se před výjezdním zasedáním, které se uskuteční 25. a 26. 11. 2016 v Mariánských Lázních, sešli se svými TF a projednali témata, která budou na výjezdním zasedání předkládat.

Proděkan prof. Miovský referoval o schůzce s generálním ředitelem Klinického centra ISCARE Ing. Lambertem za účasti děkana prof. Šeda. Na schůzce došlo ke shodě o nutnosti definovat obsah institucionální spolupráce fakulty s firmou ISCARE.

Děkan prof. Šedo požádal, aby technické oddělení definovalo pravidla o provádění technických prací.
Zodpovídá: Ing. Soubustová

Děkan prof. Šedo požádal prof. Betku, aby pomohl zlepšit komunikaci mezi fakultou a odlehlejšími společnými pracovišti. Prof. Betka nebyl přítomen, děkan mu bude žádost tlumočit na příštím zasedání KD.

Děkan prof. Šedo vznesl požadavek na zabezpečení vstupu do objektu U Nemocnice 5 ve spolupráci s VFN. Tajemnice Ing. Soubustová zjistí možnosti, jak by se dalo zabezpečení provést.
Zodpovídá: Ing. Soubustová Termín: konec října

Děkan prof. Šedo požádal proděkana doc. Vokurku o článek do bulletinu Jednička s informacemi o organizaci zkoušek, čekacích listů, termínů a připomenutí dalších předpisů týkajících se studia. Článek by měl mít rozsah do 3000 znaků včetně mezer.

Zodpovídá: doc. Vokurka Termín: do 4. listopadu

Proděkan prof. Hanuš předložil v přiloženém materiálu Sylabus spondylochirurgie na 1. LF UK. Do příštího kolegia ověří, zda vyučující ortopedi budou skutečně udělovat zápočty. Zodpovídá: prof. Hanuš Termín: 4. KD 10. 10. 2016

MUDr. Důra vznesl dotaz na proděkana doc. Foltána, zda by nemohl některý ze zubních lékařů ošetřovat studenty. Doc. Foltán k tomu uvedl, že se studenti mohou nechat bez problémů ošetřit na výukových sálech.

MUDr. Vejražka požádal o možnost pozvat jménem fakulty na setkání Erasmus plus zástupce středoasijských vysokých škol. KD souhlasilo.

Proděkan prof. Sedmera odpoví do příštího zasedání KD na dotaz RUK ohledně možné úhrady studia ze strany fakulty studentovi, jenž je přijat do AP a má statut doplňkové ochrany. KD se shodlo, že si musí studium hradit sám.
Zodpovídá: prof. Sedmera Termín: 4. KD 10. 10. 2016

Proděkan Ing. Mikula požádal o zařazení bodu Evidence a správa majetku pracoviště Biocev na program zasedání AS 1. LF UK, které se uskuteční 10. 10. 2016. Předseda AS 1. LF UK prof. Strejc žádosti vyhověl.

MUDr. Důra přednesl žádost o revokování otázky vzniku nového předmětu Pediatrická propedeutika. Novou možností se jeví případná spolupráce s Nemocnicí na Bulovce. Věc projednají členové klinické TF, proděkan prof. Hanuš jakožto předsedající TF souhlasil. Otázkou se bude TF zabývat po výjezdním zasedání KD.
Zodpovídá: MUDr. Důra, prof. Hanuš Termín: začátek prosince

Na 1. LF opět proběhne na zač. ak.r.16/17 periodická re-evaluace podílu praktické výuky u lůžka. Budou osloveni garanti výuky klinických předmětů studijního programu Všeobecné lékařství a explicitně bude vyhodnocena proporce počtu hodin praktické výuky u lůžka nebo na trenažérech v poměru k celkové době stáže klinického předmětu. Výsledky této re-evaluace budou na výjezdním zasedání KD porovnány s výsledky evaluace z února 2016.
Zodpovídá: prof. Hanuš Termín: výjezdní zasedání KD

KD se dohodlo, že předvánoční setkání členů KD se uskuteční v pondělí 19. 12. 2016.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat