1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 3. zasedání KD dne 1. 10. 2018

 

Zápis z 3. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 1. 10. 2018 od 14.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan


Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P r o g r a m

3. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 1. 10. 2018 od 14:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 2. kolegia děkana, které se konalo dne 17. 9. 2018

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Aktualizace opatření děkana a tajemnice – informace

Ing. Eva Soubustová, MBA

právní oddělení

3) Informace proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

4) Informace o stavu a rozvoji IT/IS; IT databáze – návrh, koncepce, e-děkanát;

stav www stránky pracovišť 1. LF UK

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

5) Film studio

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

6) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

7) Modelová a simulační výuka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

8) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


9) Různé


Ad 1.

Proděkan prof. Foltán představil závěry setkání na UK k financování LF. Do konce října 1. LF UK vytvoří písemný závazek pro rok 2019 (vyjádří zde počty studentů a prostředků, změny kurikula, rozšíření výukových možností apod.). Od roku 2019 bude již připraven tzv. S koeficient. Děkan prof. Šedo dodal, že závazek 1. LF UK vznikne po konzultaci s ostatními děkany LF.

K vědeckému webu Science and Research doc. Živný uvedl, že update stránek probíhá postupně. Byla obnovena část evropských a národních projektů – byl sem zařazen Biocev, CAPI, bude dále přidáno Centrum nádorové ekologie. Byly nahrazeny/aktualizovány recentní publikace.
Zodpovědnost: doc. Živný.


Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že metodika úhrad za jazykové zkoušky studentům PGS bude připravena do příštího týdne.


Proděkan prof. Sedmera informoval KD o splátkách školného studentů AP z Nigerie.

K návrhu Opatření rektora (Technology transfer) ze strany RUK požádal děkan prof. Šedo proděkana Ing. Mikulu, aby poslal připomínky 1. LF UK ostatním fakultám a započal tak celouniverzitní diskuzi nad tématem.


Děkan prof. Šedo uvítal nového proděkana pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D.


Zápis 2. zasedání KD byl schválen.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová představila přehled Opatření děkana za rok 2018, dále Opatření, u nichž vypršela platnost ke konci 2018 a změněná Opatření.
Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová oznámí aktualizované informace všem pracovištím 1. LF UK (budou umístěny na webu).


Ad 3.

Proděkan prof. Vokurka informoval o situaci teoretického a preklinického studia. Porada Task force je plánována na 23. 10. 2018 před poradou přednostů. Předměty Anatomie a Histologie byly kreditově sloučeny – u obou předmětů jsou kredity uděleny až po dvou semestrech zakončených zkouškou (A 13 kreditů, H 12 kreditů). V příštím roce bude takto kreditově sloučena i Lékařská fyziologie a Lékařská chemie a biochemie. Propedeutika zobrazovacích metod je povinným e-learningovým předmětem ve 3 roč., i v AP. Studenti prvního ročníku se vůbec nedostaví ke zkoušce v 15 % (česká paralelka), resp. v 10 % (anglická paralelka). Pokud jsou hodnoceni studenti 1. ročníku, kteří se dostavili alespoň k jednomu termínu zkoušky, je jejich úspěšnost 85 % (v české i anglické paralelce). Tento údaj bude publikován v rámci propagace přijímacího řízení.


Ad 4.

RNDr. Štuka představil KD stav a rozvoj IT na fakultě. Fakultní weby jsou v konsolidovaném stavu, přešly na https (šifrovaný protokol), přechod se obešel bez finančních nároků. Linux přešel na placené licence (fakulta přenesla některé servery na operační systém FreeBSD). Je nasazena elektronická agenda státních zkoušek, RUK aktualizuje studentské rozhraní do studentského SIS (bude se jmenovat SIS4). S nástupem GDPR přichází nový způsob vedení agend. Změny budou dokončeny v průběhu dvou let, nyní došlo k zákazu přesměrování pracovního na soukromý mail. Žádná citlivá data nesmí být na soukromém prostředku (ideální je napříště autentizace před otisk prstu, na flash disku formou šifrování). EIDAS – elektronický podpis je nyní přenášen na čipovou kartu či USB token. V projektu „nábyteček“ byl pořízen nový hardware, počítá se ještě s vysoutěžením audiovizuální techniky, došlo k obnovení technického vybavení řady pracovišť, byly pořízeny nové firewally. RNDr. Štuka upozornil na rizika přihlášení pracovních počítačů na nezabezpečené wifi a doporučil používat fakultní WPN. Informoval také o novém požadavku na kamerový systém na Mikrobiologii na Albertově. Odd. výpočetní techniky (OTV) aktualizovalo e-learningové kurzy, rozšířilo e-testování v systému Rogo, optimalizovalo příjímací řízení. Prof. Smetana poděkoval OTV za zasíťování poslucháren na AÚ. Proděkan prof. Sedmera požádal o spuštění anglické verze webu.


Ad 5.

Prof. Martan informoval KD o činnosti „videostudia“ fakulty. Představil soupis videí a filmů i metodiku úhrady jejich výroby. Fakulta hradí pouze videa určená pro pre- a postgraduální výuku. Pokud nejsou filmy určeny pro výuku, měly by být financovány z prostředků projektů (granty, Progres, UNCE…).


Ad 6.

Informace o anglické paralelce (AP). Proděkan prof. Sedmera sdělil KD, že přijímací řízení do akad. roku 2018/2019 bylo ukončeno, řada přijatých studentů čeká na víza. V příštím roce budou při přijímacím řízení přidávány body za pohovor. Budou zrušena příjímací řízení v okolních zemích – Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo. 1. LF UK byla prostřednictví prof. Sedmery prodloužena akreditace medicínského školství v USA (Direct Loans) na další rok. Studenti AP poslali návrhy na zlepšení metodiky hodnocení výuky. Prof. Sedmera tlumočil také požadavek studijního odd., aby byly zkoušky zapisovány do 24 hodin a aby byl v případě dlouhodobé nepřítomnosti pedagoga stanoven jeho náhradník pro zápis zápočtů.


Ad 7.

Proděkan prof. Kittnar informoval členy KD o modelové a simulační výuce. Pravidelná výuka běží, imersní a simulační výuka v roce 2017/2018 zahrnovala 50 hodin na studenta, volitelná celkem 145 hodin (přehled předmětů integrovaného simulačního kurikula 1.-6. ročník je přílohou zápisu). Nové jsou nyní specializační kurzy celoživotního vzdělávání. Úspěšně se daří proškolování lektorů. Prostorové zdroje jsou i v době rekonstrukce budovy Fyziol. ústavu zatím dobré. Bylo rozšířeno vybavení SIM centra, problém je personální zajištění, přičemž chybí hlavně kliničtí lektoři. Prof. Kittnar požádal o schůzku s děkanem prof. Šedem a Ing. Mikulou k možným budoucím grantům pro další financování SIM centra.


Ad 8.

MUDr. Vejražka informoval o aktivitách PR. Festival První republika se podařil, sbíhají se dobré ohlasy. Web v češtině běží i v mobilní verzi. V letním semestru začaly workshopy pro středoškoláky, budou pokračovat i nadále. Finalizuje příprava festivalu Jednička na zkoušku, kde bude pokřtěn benefiční kalendář fakulty pro Život 90. Postupně se inovují přípravné kurzy pro uchazeče (informační servis, interaktivní program jako doplněk kurzů), připravuje se setkání Alumni klubu. Děkan prof. Šedo pozval členy KD na Jedničku na startu a Alumni setkání.


Ad 9.

Děkan prof. Šedo poprosil o zastoupení 1. LF UK na akci Česko a jak dál – celospolečenská vize dne 16. 10. 2018 v 18.00, pozvání přijal prof. Smetana.

Děkan prof. Šedo požádal Ing. Mikulu o vyjádření procentuálního plnění projektu „Nábyteček“.

Děkan prof. Šedo poprosil prof. Kolářovou a doc. Živného o informaci k situaci v komisi Neurověd, která po rezignaci současného postrádá nového předsedu.

Proděkanka prof. Kolářová navrhla, aby při přijímacím řízení do PGS bylo postupováno dle všeobecných podmínek (totožné jako v předchozích letech).

Proděkan prof. Kittnar informoval o situaci MUDr. Šimka z II. interní kliniky, který učí 3. ročník AP interní propedeutiku a dochází se studenty AP k pacientům komunikovat v češtině. Přitom tato pedagogická činnost není údajně vedením kliniky považována za potřebnou. Proděkan prof. Sedmera se spojí s přednostou kliniky k ujasnění situace.

Proděkanka prof. Dušková sdělila KD, že na Radu rektorátu přišla žádost 3. LF UK o akreditaci kardiovaskulární medicíny. Hradecká LF podala žádost o akreditaci doktorského studia neurologie.

Tajemnice Ing. Soubustová požádala o účast členů KD na imatrikulaci dne 18. 10. 2018.

Tajemnice Ing. Soubustová požádala o účast členů KD na slavnostním shromáždění zástupců akademické obce k 100 letům ČSR dne 25. 10. 2018 od 15.00. Pozvání přijali prof. Dušková, doc. Klener, prof. Martásek, prof. Betka.

Výjezdní zasedání KD proběhne dne 7.–8. 11. 2018, poté navazuje 9.–10. setkání LF v Brně. Zde budou členové KD rozděleni do sekcí: pregraduální – prof. Vokurka, prof. Hanuš, internacionalizace – prof. Kittnar, simulace – Ing. Mikula, věda na LF – doc. Klener, nelékařské obory – prof. Miovský, vztahy k FN – prof. Hanuš, financování LF na národní úrovni – prof. Šedo, sekce předsedů akademických senátů – prof. Strejc, studentská sekce – p. Bartoška.

Prof. Sedmera přijme dne 18. 10. 2018 japonskou delegaci (代表). 

Proděkan prof. Miovský informoval, že obor nutriční terapeut získal možnost podat návrh na akreditaci PGS studia.

V Praze dne 10. 10. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat