1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 20. zasedání kolegia děkana 2017

Zápis z 20. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

dne 17. 7. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

P r o g r a m

20. zasedání kolegia děkana,

dne 17. 7. 2017 od 13.00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 19. kolegia děkana, které se konalo dne 26. 6. 2017 od 14:30 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Různé


Ad 1. Děkan prof. Šedo zkontroloval zápis z 19. zasedání kolegia děkana.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o tom, že dne 18. 7. 2017 se uskuteční schůzka právníků, tajemnice nad problematikou dr. Žďárka.

MUDr. Živný k Task force PGS uvedl, že na zasedání Koordinační rady byl touto vyjádřen pozitivní ohlas na nové webové stránky. Na zasedání rady upozornil prof. Černý, že fakulty mají nejednotné protokoly pro příjímací řízení a další jiné dokumenty a procedury, pro snížení administrativní zátěže je třeba dokumenty centralizovat. Koordinační rada bude definovat obecná sjednocující pravidla. Zřejmě ve spolupráci prostřednictvím proděkanů pro PhD.
Odpovědnost: MUDr. Živný a proděkanka prof. Kolářová sepíší souhrn požadavků pro PhD. formou dopisu pro KOR RUK.
Termín: v září 2017

Tajemnice Ing. Soubustová sdělila, že VFN je ochotna spolupracovat na ochraně budov 1. LF UK. Děkan prof. Šedo požádal o zmapování potřebného servisu pro denní a noční režim. Odpovědnost: Ing. Soubustová

Ing. Mikula informoval o zveřejnění výsledků odvolání MŠMT k zamítnutým projektům 1. LF UK. Ministerstvo odvoláním nevyhovělo. Byly vyhlášeny dvě nové výzvy z OPVVV, k nimž Ing. Mikula připraví informace pro přednosty a osoby odpovědné za granty. Děkan poprosil Ing. Mikulu, aby se spojil s MUDr. Kunckem ze společnosti BBraun kvůli spolupráci na kurzech 1. LF UK.
Odpovědnost: Ing. Mikula

Tajemnice Ing. Soubustová k přípravě výběrového řízení na celouniverzitní ekonomický systém uvedla, že výběrové řízení bude vypsáno v srpnu 2017. 1. LF UK má na současný ekonomický systém smlouvu do 31. 12. 2017. Do doby, než bude zvolen vítěz řízení, bude opatření rektora umožňovat vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu a servis stávajícího systému. Realizace celouniverzitního systému je plánována na 1. čtvrtletí 2019.
Odpovědnost: Ing. Soubustová

Děkan prof. Šedo informoval o chystané schůzce s ředitelkou Nemocnice Na Bulovce MUDr. Vrbovskou kvůli situaci na klinice plastické chirurgie v NNB.

Proděkan prof. Sedmera předá tajemnici Ing. Soubustové soupis rozdělení kompetencí proděkanů u anglické paralelky. Tajemnice také poprosila o maximální efektivitu (časovou i místní) u zahraničních cest k přijímacím řízením v zahraničí.

Prof. Smetana sdělil, že smlouvy 1. LF UK se společností EBSCO jsou nyní postoupeny na právní odd. 1. LF UK.

Prof. Smetana uvedl, že Ing. Oravská z právního odd. 1. LF UK pracuje na návrhu řešení problému český versus americký patent o interleukinech 6 a 8, připravila a odeslala dopis pro autora článku a patentové přihlášky a pro Johns Hopkins Hospital. Snaží se o smírné řešení, což je pro 1. LF nejlevnější varianta.
Odpovědnost: prof. Smetana

K „vlajkovým lodím“ proděkan prof. Žák požádá prorektora Konvalinku o deadline termín pro stanovení pracovních skupin.
Odpovědnost: proděkan prof. Žák
Termín: do příštího kolegia

K otázce přísedání na státnicích na pediatrii bude prof. Zeman dotázán, zda mají o přísednictví stále zájem.
K projekci pediatrie do jiných oborů – prof. Krška uvedl, že prof. Šnajdauf připravuje základní souhrn informací z dětské chirurgie a ty budou předneseny v rámci naší chirurgie.

Děkan požádal, aby na příštím zasedání kolegia proděkan prof. Hanuš informoval KD o vývoji situace v oblasti výuky kardiovaskulární medicíny.

Kolegium děkana zápis 19. zasedání schválilo.

Ad 2. Různé:

Děkan prof. Šedo požádal oddělení komunikace o výrobu videí pro web 1. LF UK a youtube o výuce na pracovištích externích partnerů fakulty (Medin, Bbraun, Mariánské Lázně).

Děkan prof. Šedo se dotázal na problematiku elektronických voleb do senátu. Hana Dittrichová uvedla, že návrh neprošel velkým senátem kvůli příliš vágní formulaci.
Odpovědnost: Hana Dittrichová
Termín: informace podá na příštím kolegiu

Děkan se dotázal na situaci stěhování Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství. Ing. Soubustová informovala o schůzce přednostek Mgr. Heczkové a doc. Švestkové. Dle zadání děkana uvolní Klinika rehabilitačního lékařství jedno patro budovy pro ústav ošetřovatelství.

Děkan prof. Šedo dal k obecné úvaze, zda k zamezení podvádění při přijímacích řízeních nepořídit na fakultu rušičky elektronických přístrojů. Rušičky lze také pronajmout od firmy pro daný den. Dotaz na ekonomickou náročnost a právní souvislosti bude směřován na RNDr. Štuku.
Odpovědnost: Ing. Soubustová

Děkan prof. Šedo poprosil proděkana prof. Miovského o aktualizaci smluv s externími partnery. Prof. Smetana v této souvislosti informoval o nabídce společnosti BBraun na kadaverózní kurz v roce 2019 za účasti asi 80 frekventantů.

Kadaverózní kurz na 1. LF UK pořádá také dr. Marková, s níž jednala tajemnice Ing. Soubustová. LF k tomuto kurzu pouze pronajímá prostor, což je bezproblémový úkon. Dovoz materiálu si řeší organizátor kurzu. Výhodou pro fakultu je znalost know-how.

Prof. Smetana zaznamenal celosvětový zájem o letní školu kadaverózních kurzů. Děkan prof. Šedo požádal prof. Smetanu, aby zjistil, zda podmínky práce s lidskými pozůstatky pro veřejnoprávní instituce platí shodně i pro spin off. Prof. Smetana začne jednání s firmou, která by chtěla kurz zorganizovat, poté podá informaci.

Děkan poprosil o stanovení termínu pro předání vedení Sexuologického ústavu prof. Rabochovi. Tajemnice Ing. Soubustová potvrdila termín 1. 9. 2017 v 9,00 hodin.
Proděkan doc. Vokurka zmínil výukovou zátěž sexuologie, kdy výuková hodina Sex. ústavu je extrémně drahá. Ze mzdové inventury vychází náklad na ústav cca 3 miliony korun ročně.

Prof. Škrha informoval o dopisu kvestorky UK Ing. Oliveriusové k prostředkům na mezinárodní mobilitu. MŠMT oznámilo, že univerzitě přebývají prostředky na mezinárodní mobilitu, měly být vyčerpány do konce roku. Vztahuje se také na 1. LF UK, prostředky musí být vyčerpány do listopadu. Do září by měl být stanoven plán výjezdů (zahraniční spolupráce nespadající do Erasmu).

Prof. Škrha uvedl, že 1. 7. vstoupil v platnost zákon č. 67/217 Sb. (o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta). Ministerstvo nyní připravuje novou smlouvu, podle níž by si fakulty měly přilepšit prostředky ze zkoušení základního kmene v jednotlivých oborech. Smlouva neobsahuje zkoušení nástavbových oborů.

Děkan prof. Šedo poprosil proděkana prof. Miovského o revizi smlouvy III. chirurgické kliniky s Medpointem. Pokud smlouva není platná, mají být z webu stažena loga 1. LF UK.
Odpovědnost: prof. Miovský

Děkan prof. Šedo poprosil prof. Kršku o spolupráci chirurgických klinik s Anatomickým ústavem 1. LF UK.
Odpovědnost: prof. Krška a prof. Smetana se spojí a vyřeší

Tajemnice Ing. Soubustová přednesla žádost studentky o účelové stipendium 10 tisíc korun na humanitární výjezd do Ghany. Kolegium schválilo stipendium ve výši 8000 korun. Ale je třeba vytvořit hodnotící systém. Proděkan prof. Kittnar připraví systém podpory extrakulárních aktivit. Vytvoří se systém poskytnutí stipendia, např. vznikem fondu 1. LF UK.
Odpovědnost: prof. Kittnar

Tajemnice Soubustová oznámila, že každoroční Setkání Asociace lékařských fakult se uskuteční 27. - 28. října 2017 v hotelu Hilton Bratislava. Na setkání pojedou: děkan prof. Šedo, proděkanky prof. Kolářová a prof. Dušková, proděkani prof. Žák, doc. Vokurka (nebo prof. Hanuš), prof. Kittnar, prof. Martan, Ing. Soubustová, prof. Strejc, Ditrichová (senát do konce týdne).

Prof. Sedmera uvedl, že spolupracující zahraniční agentura Abbey College se táže, zda lze u nás vyučovat sestry v angličtině. Prof. Sedmera bude dotaz směrovat na přednostku Mgr. Heczkovou.

Proděkan prof. Žák informoval, že RUK jedná o financování nákupu elektronických informačních zdrojů (za 1. LF UK řeší dr. Skálová a Mgr. Simandlová). Dle počtu uživatelů (studenti, akad. pracovníci) je podíl 1. LF UK 11 % z celkových prostředků Univerzity Karlovy. Odhadem jde o 6,1 – 11 milionů korun. Databáze jsou potřebné, fakulta sdílí náklady s VFN. Termín odpovědi fakulty je do 27. 7.
Odpovědnost: prof. Žák

V Praze dne 2. 8. 2017

Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat