1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 2. zasedání KD ze dne 18. 9. 2017

Zápis z 2. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

dne 18. 9. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia


P r o g r a m

2. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 18. 9. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 1. kolegia děkana, které se konalo dne 4. 9. 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

3) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

4) Modelová a simulační výuka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc, MBA

5) Film studio

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

6) OP VVV

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

7) Různé

Ad 1.)

Děkan prof. Šedo požádal o dopis připomínek k PhD. studiu pro KOR RUK.
Termín: dopis bude předložen během výjezdního zasedání KD v Mariánských Lázních (2. – 4. 10. 2017)
Zodpovědnost: doc. Živný

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o organizaci výjezdního zasedání kolegia děkana v Mariánských Lázních.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že smlouva na kopírovací služby je podepsaná (k dispozici právním odd.), v budovách 1. LF UK je rozmístěno sedm kopírek. Ceny služeb jsou uvedeny v ceníku, který je součástí přílohy smlouvy.

Kolegium nominovalo prof. PhDr. Michala Miovského, PhD. na Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména ČR v Evropském výzkumném prostoru.

Kolegium děkana zápis 1. zasedání KD ze 4. 9. 2017 schválilo.

Ad 2.)

Proděkan prof. Žák přednesl návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pro jmenování profesorem byl navržen doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. v oboru stomatologie a doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. v oboru lékařská psychologie. Pro habilitační řízení byl navržen Ing. Daniel Šuta, Ph.D., pro obor lékařská fyzika, MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. pro obor vnitřní nemoci, MUDr. David Michalský, Ph.D. pro obor chirurgie a MUDr. Michal Tuček, Ph.D., pro obor ortopedie. Návrhy budou projednány na Vědecké radě 1. LF UK.
Kolegium vzalo informace na vědomí.

Ad 3.)

Proděkan prof. Sedmera podal informace o anglické paralelce (AP). V akademickém roce 2016/2017 byly uzavřeny dvě nové smlouvy – Norsko-Island-Dánko a Japonsko, první přijímací řízení tamních studentů proběhnou v r. 2018.
Pro letošní rok se přijímacímu řízení přihlásilo 1600 a skutečně je absolvovalo 700 zahraničních studentů. K zápisu je připraveno 170 studentů pro ALEK a 36 pro AZUB. Byla připravena re-akreditace pro program 1. LF UK v USA. Průběžně jsou aktualizovány otázky pro příjímací řízení na další akademický rok. Ke zvážení je možnost bonifikace za matematiku. Snaha o slučování zahraničních cest. Nové kompetence proděkanů ve vztahu k AP studentům budou schváleny děkanem, aby mohly začít platit od 1. 10. 2017. Nově je díky harmonizaci umožněna položková analýza hodnocení studentů jako v české paralelce.

Ad 4.)

Proděkan prof. Kittnar uvedl aktuální informace o Centru lékařských simulací 1. LF UK, kde letos dojde k rozšíření simulací do výuky kardiologie (II. interní klinika 1. LF UK a VFN) a připravuje se také pro výuku na III. interní kliniky 1. LF UK a KARIM. K současným studentským lektorům letos přibydou pilotní kurzy pro učitele fyziologie a II. interní kliniky. Bude rozšířeno vybavení i zázemí centra. Nabízí se spolupráce na akci Mikuláš. Jde o simulaci záchrany rukojmích-studentů, organizuje ji Policie ČR. Studenti by kromě role rukojmích také nacvičovali první pomoc. Informace bude dána na vědomí také VFN. Možné využití akce pro PR.
Zodpovědnost: prof. Kittnar

Ad 5.)

Prof. Martan předložil informace o video nahrávkách, které pro 1. LF UK zajišťuje pan Herrmann. Videa jsou určena převážně pro výuku a e-learning. Prof. Martan navrhl, aby prostředky pro natáčení videí, která se netýkají výuky, byly hrazeny z projektových financí.
Děkan prof. Šedo upozornil na video server medicalmedia.eu, kam jsou ukládána výuková a další videa natočená na 1. LF UK. Poprosil o revizi stávajících pravidel, jasnou definici přístupů, správcovství serveru a struktury a také o tematické souznění obsahu s kurikulem 1. LF UK.
Zodpovědnost: MUDr. Vejražka
Termín: výjezdní zasedání KD v Mariánských Lázních

Ad 6.)

Proděkan Ing. Mikula představil kolegiu děkana přehled operačních programů. Ve fyzické realizaci je devět projektů, jeden projekt doporučen k financování, další čtyři projekty jsou ve fázi hodnocení. Oddělení pracuje na zpracování dalších projektových výzev.

Ad 7.)

Proděkan prof. Žák informoval o návrhu na udělení čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa v oboru lékařských věd prof. MUDr. Jánu Vilčekovi, PhD., z NYU Langone Medical Center za vědeckou práci v oblasti biomedicíny – virologie a imunologie.
Zodpovědnost: prof. Žák vytvoří zprávu pro Vědeckou radu 1. LF UK.

Děkan prof. Šedo

- poprosil doc. Živného o revizi pravidel SVV, jehož součástí bude dělba prostředků v dalším roce dle výkonnosti.
Termín: výjezdní zasedání v Mariánských Lázních

- informoval o finalizaci textů pro nový web 1. LF UK, poprosil o součinnost zástupců jednotlivých oblastí.

- poprosil o překlad etického kodexu do angličtiny.
Zodpovědnost: prof. Martásek

- poprosil prof. Hanuše o vytvoření zprávy o extrakurikulárních aktivitách českých i zahraničních studentů

- informoval o možnosti spolupráce s výukou v Ústí nad Labem. Další diskuze nad tématem proběhne na výjezdním zasedání.

- požádal o zpracování habilitací a profesur na slidery na web a plazma obrazovky

- poprosil MUDr. Vejražku, aby oslovil přednostku ÚVI dr. Skálovou kvůli systému Turnitin (prevence plagiátorství). Pro rok 2017/2018 má 1. LF UK zvolit odpovědnou osobu.

Proděkan prof. Hanuš informoval o možné spolupráci, pro kterou byl německou univerzitou osloven přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK prof. Raboch. Kurzy psychiatrie (klinická výuka) v němčině by byly výhodné zejména pro studenty AP z německy mluvících zemí.

Proděkanka prof. Kolářová připomněla, že 30. 9. 2017 končí možnost k přechodu z prezenčního doktorského studia do kombinované formy. Mgr. Timková upozorní na tuto skutečnost všechny studenty. Prof. Kolářová uvedla, že ve spolupráci s prof. Zemanem jsou od letošního roku v kurikulu více zohledněna pediatrická témata.

Proděkanka prof. Dušková poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě akreditačního řízení pro RUK.

Tajemnice Ing. Soubustová požádala kolegium děkana o připomínky ke smlouvě s FN v Motole.

Prof. Smetana uvedl, že u zkoušek z anatomie neprošlo 35 % českých studentů, 40 % studentů AP,
a 20 % zubařů. Otázka možného zpřísnění přijímacích řízení bude diskutována na výjezdním zasedání KD.

Prof. Strejc informoval o tom, že 9. 10. 2017 budou vyhlášeny volby do AS, pročež sestavil tříčlennou volební komisi, tři volební místa budou v Akademickém klubu, na Fyziologickém ústavu a v ÚVI.

V Praze dne 22. 9. 2017
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat