1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 2. zasedání KD z 19. 9. 2016

 

Zápis z 2. zasedání KD

které se konalo 19. 9. 2016
v malé zasedací místnosti děkanátu od 13:30, Na Bojišti 

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P r o g r a m

2. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 19. 9. 2016 od 13:30 hod v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 1. kolegia děkana, které se konalo dne 5. 9. 2016

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) OP VVV zpráva

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

3) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

4) Centrum pro experimentální biomodely

Mgr. Viktor Sýkora

5) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 1. zasedání KD, které se konalo 5. 9. 2016. KD zápis schválilo.

Děkan prof. Šedo připomněl, že dosud nebyly vyvěšeny termíny grantových agentur na webu a rozeslány přednostům. Požádal, aby tak bylo učiněno (zodpovídá proděkanka prof. Kolářová).

Ad 2.

Proděkan ing. Mikula podal podrobnou informaci o přípravě projektových žádostí z operačních programů EU (OP EU). Oddělení strategického rozvoje se podílelo v operačním období 2015 až 2020 na přípravě 26 projektů. Zatím je zažádáno o 1, 524 mld. Kč. Celkem bylo podáno 24 projektů v rámci OP VVV, kde je fakulta žadatelem (20) nebo partnerem (4) projektu. Byly podány dva projekty OP PPR.

Náklady na přípravu projektových žádostí od začátku roku 2016 činí 2 879 677 korun, což je 0, 217 procent žádané částky.

Proděkan ing. Mikula poděkoval zaměstnancům Oddělení strategického rozvoje, hospodářského, personálního a dalších oddělení, kteří se na zpracování projektů podíleli. Upozornil také, že někteří řešitelé projektů ideálně nespolupracovali. Navrhl, aby toto hledisko bylo vzato v potaz v případě nutnosti krátit finanční prostředky.

Podrobnosti o podaných projektech jsou v příloze zápisu.

Ad 3.

MUDr. Vejražka podal informace o činnosti Oddělení komunikace a PR v období od 1. dubna do 13. 9. 2016.

Zaměřil se zejména na činnost Klubu Alumni 1. LF UK a akce k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Zmínil setkání pro absolventy, které se uskutečnilo 10. září v Muzeu Policie ČR. Jeho součástí byla degustace vín, prohlídky Kliniky adiktologie, kostela Karla Velikého a Nanebevzetí Panny Marie.

Podle dr. Vejražky soubor všech akcí pořádaných Oddělením komunikace přispěl k výborné prezentaci fakulty.

Dr. Vejražka dále informoval, že se průběžně pracuje na přípravě nových webových stránek fakulty.

Podrobnosti o činnosti Oddělení komunikace jsou uvedeny v příloze zápisu.

Děkan prof. Šedo doplnil, že OK připravilo podklady pro sponzora, který by mohl případně podpořit program doktorských studií na 1. LF UK.

Ad 4.

Mgr. Viktor Sýkora informoval o činnosti Centra pro experimentální biomodely – podrobnosti v příloze zápisu. Mimo jiné se zmínil o tom, že se podařilo vyjednat s Ministerstvem zemědělství ČR možnost realizovat kurz pro získání osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty v angličtině, o nějž byl zájem. Centrum pro experimentální biomodely je tak jediným pracovištěm v ČR, které má oprávnění pořádat tento kurz v angličtině.

Ad 5. Různé

Tajemnice ing. Soubustová požádala členy KD, aby co možná nejdříve závazně potvrdili svou účast na výjezdním zasedání KD, které se bude konat 25. a 26. listopadu 2016 v Mariánských Lázních kvůli zajištění ubytování.

KD diskutovalo o budoucnosti volitelného předmětu Výuka znakové řeči na Foniatrické klinice, který hradí fakulta. Původní myšlenka, že se pracovníci Foniatrické kliniky řeč naučí a budou ji dále vyučovat, není naplněna. MUDr. Důra považuje za přínosné, aby tento předmět byl dále vyučován, a to jen učiteli, kteří jsou sami postiženi ztrátou sluchu. MUDr. Důra předloží hodnocení tohoto předmětu.

Ing. Soubustová se spojí s přednostkou Foniatrické kliniky doc. Dlouhou a dohodne s ní případný pracovní úvazek pro neslyšícího učitele znakové řeči, který bude hrazen z prostředků kliniky.

Prof. Martan informoval KD o nevyjasněných otázkách ohledně ustanovení Biostatu jako společného pracoviště VFN a 1. LF. KD se na návrh děkana prof. Šeda shodlo na tom, že Biostat bude fungovat jako fakultní pracoviště v rámci Ústavu biofyziky a informatiky. Prof. Martan připraví v tomto smyslu návrh na organizaci Biostatu.

Proděkan prof. Hanuš požádal na základě nedávného případu, kdy se student po třetím neúspěšném pokusu u státnice dožadoval děkanského termínu, aby členové KD u státnic studenty upozorňovali, že existují pouze tři možné pokusy. Prof. Hanuš rovněž upozornil, že u termínů státnic je potřeba hlídat dodržení 30 denního odstupu mezi jednotlivými zkouškami.

MUDr. Důra informoval, že pro organizaci podzimních senátních voleb se podařilo získat 30 dobrovolníků.

Proděkan prof. Žák vznesl dotaz, zda by studenti mohli vykonávat stáž v Nemocnici Na Homolce (interní propedeutika, gastroenterologie). KD souhlasilo. Prof. Žák se setká s ředitelem nemocnice a domluví podmínky případných stáží.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

Hodnocení: spravovat