1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 19. zasedání kolegia děkana 2017

Zápis z 19. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pátek

dne 26. 6. 2017 od 14.30 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegiaP r o g r a m

19. zasedání kolegia děkana,

dne 26. 6. 2017 od 14:30 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 18. kolegia děkana, které se konalo dne 12. 6. 2017 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Strategický rozvoj

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

3) Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

4) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval zápis z 18. zasedání kolegia děkana. K otázce odměn MUDr. JUDr. Žďárka požádal o schůzku právniček 1. LF UK spolu s přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK MUDr. Mgr. Těšinovou a MUDr. JUDr. Žďárkem.

Dále děkan prof. Šedo požádal proděkanku prof. Kolářovou a doc. Živného, aby pro příští kolegium připravili seznam žádoucích změn pro PhD., který bude jako oficiální dopis předán RUK a 1. LF UK bude požadovat, aby se k problematickým oblastem RUK vyjádřil. Dopis bude adresován předsedovi Koordinační rady pro specializační vzdělávání (KOR).
Odpovědnost: prof. Kolářová a doc. Živný
Termín: příští zasedání KD

Ke stížnosti studentů AP na sporné termíny státnic na gynekologii prof. Martan uvedl, že termín je stanoven dle zákona a pro příště nebude k posunům termínů vstřícný.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že návrh na zajištění a ochranu budov připravuje Ing. Bečvář. Tajemnice podá zprávu na příštím KD.

Kolegium děkana zápis 18. zasedání schválilo.

Ad 2.

Proděkan Ing. Mikula přednesl materiál „Strategický rozvoj“ a informoval o stavu jednotlivých projektů 1. LF UK.

Ad 3.

Proděkan prof. Žák představil jednotlivé návrhy na habilitační řízení – MUDr. Viktor Mravčík (hygiena a epidemiologie), MUDr. Michal Tomčík (vnitřní nemoci), MUDr. František Novák (vnitřní nemoci) a návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Vrablíka (vnitřní nemoci).

Ad 4. Různé:

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o rozhodnutí ministryně Valachové posílit rozpočet vysokých škol o dodatečné prostředky. V dopise rektorům ministryně uvedla, že tyto peníze budou použity na mzdy. RUK se tyto dodatečné prostředky rozhodl přerozdělit dle principu přerozdělení, ne dle počtu zaměstnanců (resp. úvazků). Způsob přerozdělení neodpovídá deklarovanému účelu – na mzdy.


Tajemnice Ing. Soubustová bude na příštím zasedání KD informovat o připravované veřejné zakázce na jednotný ekonomický systém UK a také o možných dopadech vzhledem k dosavadní smlouvě 1. LF UK platné k 31. 12. 2017.


Děkan prof. Šedo požádal PR odd., aby každému členovi KD dodalo brožury pro fundraising.


Děkan požádal kolegium o vyjádření k záměru připojit pracoviště plastické chirurgie v Nemocnici Na Bulovce, kde odstoupil jediný kandidát, k I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN. Prof. Krška uvedl, že takové propojení provést lze, ani výuku by to neohrozilo. Musí proběhnout revize úvazků.
Termín: Kolegium děkana rozhodne o pracovišti na příštím zasedání.


Děkan prof. Šedo informoval o záměru snížení mzdových limitů na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN a jejich převedení na plicní Thomayerovy nemocnice. Krok by měl být uspíšen a proveden v době končících úvazků. Do půl roku by mělo dojít k 20% a následně pak 40% snížení mzdových limitů a dořešení podle zjištěné situace.


Smlouva k zajištění reprografických služeb je nyní před uzavřením.
Odpovědnost: RNDr. Štuka a Ing. Michl


Děkan prof. Šedo požádal, aby také u anglické paralelky došlo k rozdělení kompetencí proděkanů. Administrace české a anglické paralelky bude jednotná. Za preklinickou výuku bude odpovídat doc. Vokurka a za klinickou proděkan prof. Hanuš, za stomatologii doc. Foltán.
Termín: do 1. října 2017 bude připravena úprava kompetencí některých proděkanů – prof. Hanuše, doc. Foltána, doc. Vokurky a prof. Sedmery
Odpovědnost: Ing. Soubustová


Děkan prof. Šedo informoval o novém webu 1. LF UK. Česká verze je nyní ve fázi BETA, pro anglickou verzi byla ustavena pracovní skupina.


Děkan prof. Šedo informoval o návrzích na ocenění Medailí Josefa Hlávky nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Kolegium navrhuje nominovat prof. Pafka a prof. Nečase (budou uvedeni bez pořadí).


Proděkanka prof. Dušková poděkovala za bezchybný průběh přijímacích řízení včetně náhradního termínu. Bylo přijato 767 studentů plus 19 studentů v náhradním termínu.


V otázce akreditací prof. Dušková informovala termínu 30. 6., kdy budou uzavřeny databáze, kam jsou vkládány životopisy. RUK požaduje, aby děkani LF vydali stanovisko, že údaje vložené do databáze odpovídají realitě.


Tajemnice Ing. Soubustová připomněla, že příští zasedání kolegia bude 17. 7. KD bude operativní.


Prof. Smetana uvedl, že společnost EBSCO, která provozuje výzkumné databáze, má zájem o uzavření smlouvy s 1. LF UK. Český reprezentant americké společnosti má s prof. Smetanou schůzku.


Prof. Smetana informoval o článku vědců z Johns Hopskins University, kteří mají nový americký patent na objev, který prof. Smetana a další opatřili českým patentem již v roce 2012. Je třeba začít komunikovat Ing. Irenou Oravskou z 1. LF a následně s Inventií, protože claimy jsou totožné a americká agentura by je neměla patentovat.
Odpovědnost: prof. Smetana osloví Inventii


Proděkan prof. Sedmera požádal, aby součástí nového anglického webu byl také překlad etického kodexu.
Odpovědnost: prof. Sedmera osloví pro překlad prof. Černého


Proděkan prof. Vokurka informoval o vyhlášení ceny A. Schweitzera, kde hlavní cenu získala MUDr. Kolářová z 1. LF UK.

….

Proděkan prof. Žák k problematice „vlajkových lodí“ uvedl, že 1. LF UK původně RUK dala updatovaných 8 pracovních skupin a podle prof. Konvalinky je má nyní 1. LF UK zredukovat na 4 nebo 5 skupin.


Proděkan prof. Hanuš uvedl, že termíny státnic z pediatrie jsou 25. 7. a 22. 8. poprosil o přísezení.


K rekonstrukci výuky kardiovaskulární medicíny prof. Hanuš sdělil, že rozvrh je již odsouhlasen a „Karolínka“ (seznam přednášek) je v tisku. Nabízí se varianta přesunu rehabilitačního lékařství do 4. ročníku a kardiologie do 5. ročníku. Pokud nebude konsenzus interních oborů nad novým schématem výuky, nebude změna spuštěna.
Termín: na projektu se dále pracuje
Odpovědnost: prof. Hanuš
….

Děkan prof. Šedo poprosil o prostudování registrace ICD MŠMT (mezinárodní projekty ve výzkumu a vývoji) tajemnici Ing. Soubustovou, pošle jí rozpis investic.

Zapsala Petra Klusáková

Hodnocení: spravovat