1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 18. zasedání kolegia děkana

Zápis z 18. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pátek

dne 12. 6. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

 

Omluveni:

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P r o g r a m

 

18. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 12. 6. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 17. kolegia děkana, které se konalo dne 29. 5. 2017 od 12.00hod. na Biocevu ve Vestci

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

2) Termíny KD září 2017 – červen 2018

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

3) Čerpání rozpočtu 2017 + odměny

Ing. Eva Soubustová, MBA

 

4) Výuka českého jazyka v AP

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

 

5) Srovnání vysokých škol

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Ing. Jan Koucký

 

6) a) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

 

7) Věda a granty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 

8) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

 

9) Různé

 

 

Ad 1.

 

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry ze 17. zasedání KD, které se konalo dne 29. 5. 2017. Prof. Žák bude tento týden informovat prof. Vítka o pozitivním rozhodnutí kolegia k navržení tématu práce prof. Vítka pro fond Postdoc. Propagační informace o Biocev bude PR odd. koordinovat s mluvčím Biocev Mgr. Solilem, s ním PR odd. dohodne také návštěvy středoškoláků v Biocevu. Informace o obhajobě (jmenovací řízení, habilitace a Ph.D.) k vyvěšení na webu (včetně prolinku) a TV tabulích bude s týdenním předstihem PR odd. dodávat odd. vědy (Mgr. Timková), konkrétně kdo, co, kdy a kde obhajuje. Děkan prof. Šedo vyhodnotil Muzejní noc na 1. LF UK jako vydařenou a poděkoval za aktivní účast zaměstnancům 1. LF UK. Kolegium děkana zápis 17. zasedání schválilo.

 

Ad 2.

Kolegium děkana schválilo termíny zasedání kolegia děkana v září 2017 – červen 2018 včetně letního zasedání dne 17. 7. 2017.

 

Ad 3.

Tajemnice Ing. Soubustová přednesla informaci o čerpání rozpočtu za rok 2017 a o odměnách. K dubnu 2017 je vyčerpáno 31 % objemu rozpočtu (dle předpokladu 33 %). Prostor pro vyplacení mimořádných odměn je vytvořen, a pokud současný trend potrvá, bude umožněno vyplácet odměny i v příštích obdobích.

 

Ad 4.

Proděkan prof. Kittnar sdělil informaci o výuce českého jazyka v anglické paralelce, kterou realizuje Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (ÚDLCJ). Ústav vedle výuky zařadí v rámci imerze také jazykový tandem. Novinkou je pilotní program pro příští rok, kdy bude v předmětu Klinická anatomie v anglické paralelce probíráno také české názvosloví a u klasifikovaného zápočtu z něj budou studenti zkoušeni. Efekt bude následně vyhodnocen. Zodpovědnost: prof. Sedmera

Termín: v říjnu 2017 proběhne setkání s vyučujícími češtiny k výsledkům výuky.

 

Ad 5.

Ředitel Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Jan Koucký prezentoval výzkum Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016

z perspektivy 1. lékařské fakulty UK. Výzkum hodnotil fakulty v sedmi oblastech - vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, Mezinárodní otevřenost a atraktivita, regionální rozvoj a sociální inkluze, zájem uchazečů a úroveň studentů, hodnocení studia, kurzů a učitelů, zaměření na praxi a další vzdělávání, uplatnění absolventů na trhu práce. Kolegium vzneslo řadu námitek proti měřeným ukazatelům, adekvátnímu sběru dat a jejich interpretacím. Ředitel Koucký vyzval kolegium ke komentářům.

Zodpovědnost: MUDr. Vejražka připraví za kolegium seznam podnětů

 

Ad 6.

Proděkan prof. Miovský informoval o bezproblémovém stěhování sester (UTPO) v roce 2016 zpět do našeho areálu. Ke kapacitě nelékařských oborů prof. Miovský uvedl, že bylo přijato opatření pozastavit přijímání uchazečů do prezenční formy Bc. všeobecná sestra, od roku 2018 také do kombinované formy. Přijatá opatření jsou funkční. Navrhuje v útlumu pokračovat, přenést informaci na senát a zde zopakovat diskuzi. Příprava spuštění anglické paralelky pro adiktologii probíhá.

Zodpovědnost: prof. Miovský (u kapacity nelékařských oborů také Ing. Sochorová)

Termín: informace průběžně

 

Ad 7.

Proděkanka prof. Kolářová přednesla informace o vědě a grantech. V roce 2017 bylo podáno celkem 33 návrhů na projekty v GAČR. Podávání přihlášek pro AZV je vyhlášeno, termín odevzdání na MZ ČR je stanoven na 11. 7., odevzdání finální verze přihlášky na 1. LF už 26. června na grantové odd. Prof. Kolářová zdůraznila, že jde o kompletní verzi přihlášky a že grantové odd. není zodpovědné za kvalitu a celistvost (vyjádření etické komise, SÚKL atp.) dokumentu. Termín odevzdání návrhů projektů pro Univerzitní výzkumná centra (UNCE) na RUK je 14. 8. 2017. Termín odevzdání na grantové odd. 1. LF je 3. 8. 2017.

Zodpovědnost: proděkanka prof. Kolářová

Termín: Schůzka nad návrhy UNCE bude 4. 8. 2017 v 14.30 ve složení: děkan prof. Šedo, proděkanka prof. Kolářová, prof. Martásek, prof. Smetana, proděkan prof. Žák, K. Matějková, tajemnice Soubustová a Ing. Michl.

 

Ad 8.

MUDr. Vejražka k E-learningu uvedl, že během léta dojde k upgradu serveru Wikiskript, budou se zpracovávat data z letošního přijímacího řízení. Letos došlo k inovaci způsobu přípravy přijímacích testů, jejichž hlavní devizou je vykreslení rozdílu mezi dobrými a horšími studenty.

Proděkanka prof. Dušková poděkovala všem účastníkům přijímacího řízení, které proběhlo bez problémů, a uvedla, že bodové výsledky přijímací řízení jsou letos lepší než v minulých letech.

 

Ad 9. Různé

 

Prof. Martan a proděkan prof. Sedmera řeší anonymní stížnost studenta anglické paralelky na problém domněle neoprávněných termínů pro státnice na Gynekologicko-porodnické klinice.

Děkan prof. Šedo poprosil Hanu Dittrichovou, ať se obrátí na MEDSOC, kde bude informovat o projednávání anonymu na kolegiu děkana, s tím, že anonymní stížnosti KD odsuzuje, ale pokud je třeba, chce kolegium zjednat spravedlnost. Pokud bude stížnost oprávněná, přednese ji H. Dittrichová kolegiu.

Zodpovědnost: Hana Dittrichová

Termín: příští zasedání kolegia

 

Počet studentů, kteří ukončili studijní kariéru kvůli státnici z pediatrie, zjistil student David Kulišiak. V letech 2010 – 2016 takto ukončilo studium šest osob, z nichž většina studovala více než deset let. Tyto údaje D. Kulišák zanese do sloupku pro časopis Jednička, rubriky jedna mínus, čímž zamezí fámám o tom, že se od státnic z pediatrie nadměrně vyhazuje.

Zodpovědnost: PR

Termín: letní nebo podzimní vydání časopisu Jednička

 

Děkan prof. Šedo poprosil prof. Martáska o jmenování zástupců 1. LF do pracovní skupiny UK pro etické vědecké práce v humanitních oborech.

Zodpovědnost: prof. Martásek nejprve zjistí u prorektora prof. Royta další informace.

 

Tajemnice Ing. Soubustová poprosila o účast na promocích 26. a 27. 7.

Tajemnice Ing. Soubustová sdělila, že z RUK přišla žádost o definici postupu při prominutí či snížení poplatku za studium (procentuální úlevy jsou na 1. LF odstupňovány dle počtu chybějících státnic) pro opatření rektora. Kolegium děkana rozhodlo stávající úlevy zachovat.

Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová

 

Prof. Smetana upozornil na nedostatečné zajištění budovy Anatomického ústavu v nočních hodinách a požádal o možnost dohledu nad budovou. Děkan prof. Šedo požádal o revizi činnosti vrátných a posouzení finanční zátěže stávající zaměstnanci versus možné využití security.

Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová

 

Prof. Smetana sdělil, že paní Marková chce rozšířit kurzy, které pořádá v prostorách Anatomického ústavu pro plastické chirurgy. Paní Marková připraví pro kolegium dokument, který ozřejmí dovoz a odvoz potřebného materiálu.

Zodpovědnost prof. Smetana

 

MUDr. Vejražka uvedl, že vnitřní předpisy schválil Velký senát, nyní jsou novelizována ustanovení u zkoušejících, čeká se na jejich vyjasnění.

 

Proděkan prof. Vokurka sdělil, že volitelné předměty a výcvikové kurzy, které jsou hojně kreditovány, využívají studenti, kteří mají nedostatek kreditů a odjíždějí např. i na dva tři po sobě jdoucí letní kurzy. Lze je omezit překážkami nebo snížením počtu kreditů. Kolegium souhlasí se snížením počtu kreditů pro příští rok.

Zodpovědnost: Proděkan prof. Vokurka

 

Proděkan prof. Žák informoval o dopise, ve kterém rektor UK prof. Zima 1. LF UK sděluje, že v rámci oslav výročí republiky v roce 2018 udělí čestný doktorát slovenskému lékaři Jánu Velcekovi. Kolegium s udělením souhlasí a 1. LF se nominovaného ujme.

Zodpovědnost: proděkanka prof. Kolářová osloví prof. Prokešovou nebo prof. Tlaskalovou a dá kolegiu tuto informaci na vědomí

Termín: podzim 2017

 

Hana Dittrichová vznesla podnět, zda by nebylo možné spustit přihlašování na termín promoce po poslední státnici a také, zda lze přihlašovat termín promoce přes SIS.

Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová zjistí na RUK, zda lze přihlásit termín přes SIS

Termín: Podzim
Zapsala Petra Klusáková

 

 

Hodnocení: spravovat