1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 18. 10. 2011


Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 18. 10. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: V. Danzig, P. Klener, Z. Krška, J. Lindner, P. Pafko, K. Smetana, T. Švestka, M. Žiga
Neomluveni: P. Broulík, P. Charilaou, L. Kaloš
Hosté: E. Soubustová, B. Trnková

Návrh programu:

1. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
Slib člena akademického senátu: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., MUDr. Jiří Beneš (5 min.)

2. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Organizace voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období 2011 – 2014 (vyhlášení termínu voleb, představení navrhované předsedkyně RNDr. Bohuslavy Trnkové Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky - návrhy a jmenování členů a předsedy dílčí volební komise senátem, volební místa, doba otevření) (75 min.)

3. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Návrh kandidáta z 1. LF UK v Praze pro delegování do Sněmu Rady vysokých škol (10 min.)

4. Varia (5 min.)


Předseda AS 1. LF UK zahájil mimořádné zasedání v 15.05 hodin a přivítal hosty.

Dále požádal přítomné o schválení programu jednání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
17 : 0 : O (pro : proti : zdrželo se) schváleno1. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
Slib člena akademického senátu: MUDr. Jiří Beneš

Předseda AS 1. LF UK přečetl text slibu člena Akademického senátu a J. Beneš jej potvrdil slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.


2. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Organizace voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období 2011 – 2014 (vyhlášení termínu voleb, představení navrhované předsedkyně RNDr. Bohuslavy Trnkové Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky - návrhy a jmenování členů a předsedy dílčí volební komise senátem, volební místa, doba otevření)

Předseda AS 1. LF UK představil přítomným návrh na organizaci voleb zástupců 1. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy.
Termín voleb je stanoven na 29. a 30. listopadu 2011.
Volební místnosti budou:
ve Faustově domě - Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, Karlovo nám. 40, Praha 2 – č. místnosti 15, 1. patro;
ve Fyziologickém ústavu, Albertov 5, Praha 2, č. místnosti 3055, 2. patro.
Předseda AS 1. LF UK otevírá rozpravu a navrhuje otevření místnosti první den voleb až do 17.00 hodin, aby se mohli všichni zúčastnit.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením doby otevření volebních místností dne 29. 11 2011 do 17.00 hodin.
18 : 0 : 0 schváleno


E. Soubustová doporučuje nerozdělovat voliče do volebních místností a ponechat na libovůli voliče, které volební místo si vybere. Děkanát zajistí, aby každý mohl volit jen jednou na jediném místě.

Předseda AS 1. LF UK otevírá rozpravu a žádá o návrhy na členy volební komise.

P. Bartůněk navrhuje RNDr. Čestmíra Štuku.

Předseda AS 1. LF UK tlumočí návrh P. Šnajdra na navržení Roberta Jůzka a Marka Kollára, kteří s navržením souhlasí.

M. Romerová navrhuje za členky komise studentky 6. Ročníku, Hanu Knyblovou a Petru Matušovou.

A. Martan navrhuje J. Břízu.

J. Bříza navrhuje P. Kocnu.

Předseda AS 1. LF UK upozorňuje, že P. Kocna odmítl členství ve volební komisi.

E. Soubustová sděluje, že P. Kocna přistoupil po jednání na účast ve volební komisi za přislíbení použití výpočetní techniky ve volebním systému.

Předseda AS 1. LF UK představil as. RNDr. Bohuslavu Trnkovou, odbornou asistentku ÚKBLD, která byla oslovena předsedou AS fakulty k účasti ve volební komisi, a předal jí slovo.

B. Trnková se přítomným představila. Na 1. LF UK pracuje od roku 1989, od roku 1996 na ÚKBLD. Je předsedkyní odborové organizace fakulty. Má zkušenosti z účasti ve volebních komisích.

Předseda AS 1. LF UK poděkoval B. Trnkové za účast na zasedání a vyzval přítomné k rozhodnutí o způsobu volby předsedy/předsedkyně volební komise.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s veřejnou volbou předsedy/předsedkyně volební komise.
18 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se zvolením as. RNDr. Bohuslavy Trnkové za předsedkyni volební komise.
18 : 0 : 0 schváleno

B. Trnková poděkovala přítomným za důvěru a z pracovních důvodů se omluvila z jednání a rozloučila se s přítomnými.

Předseda AS 1. LF UK vyzývá přítomné k návrhům na členy komise.

E. Soubustová upozorňuje, že dvě osoby, které se budou voleb účastnit, nebudou členové akademické obce. Bude se jednat o pracovníky výpočetní zpracovatelské firmy.

Předseda AS 1. LF UK navrhuje za členy volební komise doc. MUDr. Alexandera Pilina, CSc., as. MUDr. Davida Vajtra, Ph.D. a as. MUDr. Matěje Bílka z Ústavu soudního lékařství a toxikologie.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje členy volební komise ve složení:
Robert Jůzek – 5. ročník
Marek Kollár – 6. ročník
Hana Knyblová – 6. ročník
Petra Matušová – 6. ročník
as. MUDr. Petr Kocna, CSc. – ÚKBLD 1. LF UK a VFN
RNDr. Čestmír Štuka, MBA – PGS
doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. – Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN
as. MUDr. David Vajtr, Ph.D. - Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN
18 : 0 : 0 schváleno

Předseda AS 1. LF UK informuje, že akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na více fakultách UK odevzdají čestné prohlášení, na které fakultě budou volit.

E. Soubustová se ptá, kdy budou probíhat volby na dalších fakultách?
Dále ujišťuje, že seznamy pracovníků s úvazkem na více fakultách budou předány během dvou dnů.

Předseda AS 1. LF UK nemá dosud informaci o termínech voleb na ostatních fakultách UK.

3. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Návrh kandidáta z 1. LF UK v Praze pro delegování do Sněmu Rady vysokých škol

Předseda AS 1. LF UK tlumočil žádost předsedy AS UK, aby AS 1. LF UK předložil návrh na kandidáta pro delegování do Sněmu Rady vysokých škol.

P, Bartůněk podotýká, že je to obtížný úkol, pokud neznáme náplň této funkce.

J. Mašková žádá o informace o této funkci prostřednictvím tajemníka AS UK.

J. Bříza navrhuje přizvat na příští zasedání současného delegáta, prof. MUDr. Miloše Langmeiera, DrSc., aby o úkolech plynoucích z této funkce blíže informoval.

Předseda AS 1. LF UK uzavřel tento bod jednání s tím, že bude projednán na příštím zasedání za účasti stávajícího delegáta Rady vysokých škol.

4. Varia
Předseda AS 1. LF UK požádal přítomné o doplnění zástupců AS 1. LF UK do komisí pro výběrová řízení.
Akademický senát 1. LF UK souhlasí se zástupci AS 1. LF UK v komisích pro výběrová řízení v tomto složení:
Vedoucí komise zástupce AS 1. LF UK
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. náhradník
as. MUDr. Jan Živný, PhD.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. as. MUDr. Tomislav Švestka, CSc.
MUDr. Jiří Beneš
prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
as. MUDr. Jan Kunstýř, PhD.

13 : 0 : 5 schváleno

M. Romerová požádala přítomné o podporu žádosti na zlepšení pořadníkového systému na studijním oddělení. Pořadí čísel nerozlišuje agendu, to způsobuje hromadění studentů na chodbách před studijním oddělením. Dle sdělení OVT je tento problém řešitelný. Současně navrhuje přihlašování ISIC kartou hned u vchodu, tj. u pořadníkového systému.
Předseda AS 1. LF UK zahajuje rozpravu k tomuto bodu.

J. Kunstýř se táže, zda by bylo možné objednání předem k příslušné referentce?

M. Romerová odpovídá, že toto není možné.

L. Bajer doplňuje, že student bez ISIC karty bude mít vždy ještě vedlejší možnost k přihlášení.

J. Bříza se domnívá, že AS 1. LF UK nepřísluší vyzývat ke spolupráci oddělení děkanátu, může se však obrátit na vedení fakulty.

E. Soubustová sděluje, že systém je nyní v záruce a nemohou do něho zasahovat pracovníci OVT. Toto je nutné řešit s firmou, která systém zavedla.

Předseda AS 1. LF UK prosí tajemnici fakulty, zda by mohla zasáhnout dodavatelská firma tak, aby každá referentka měla svou řadu čísel?

Akademický senát 1. LF UK podporuje snahu studentských zástupců v AS o zefektivnění pořadníkového systému na studijním oddělení 1. LF UK a vyzývá tímto ke spolupráci vedení 1. LF UK.
18 : 0 : 0 schváleno

E. Soubustová žádá Akademický senát 1. LF UK o možnost využití místnosti Akademického senátu pro studenty anglické paralelky.

J. Mašková informuje, že se pravděpodobně jedná o anglický spolek mediků, jehož předsedou je P. Charilaou, člen AS 1. LF UK. P. Charilaou má samozřejmě možnost využívat místnost AS 1. LF UK. Domnívá se však, že anglická paralelka hledá místnost na společná setkávání.

E. Soubustová se ptá, zda by bylo možné poskytnout místnost na pracovní schůzky.

J. Mašková souhlasí s možností pracovních schůzek anglické paralelky v místnosti Akademického senátu 1. LF UK. Je však třeba upřesnit, za jakým účelem místnost hledají.

M. Romerová navrhla, aby se anglický spolek domluvil se Spolkem mediků českých.

L. Bajer sděluje, že studenti anglické paralelky do Spolku mediků pravidelně chodí a jeho prostory využívají.

E. Soubustová uzavírá, že pro schůzovní činnost by mohli studenti anglické paralelky využít místnost AS 1. LF UK a pro setkávání Spolek mediků.

L. Bajer se domnívá, že by bylo vhodné v souvislosti se změnami členů AS 1. LF UK schválit nové členy do komisí a navrhuje L. Kaloše do ekonomické komise a J. Beneše do vědecké komise jako zástupce PGS.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje členství L. Kaloše v ekonomické komisi AS 1. LF UK.
18 : 0 : 0 schváleno

O. Naňka navrhuje doplnit vědeckou komisi o akademického pracovníka a studenta. Komise ztratila předsedu a velkou osobnost, prof. MUDr. Milana Elledera, DrSc.

Předseda AS 1. LF UK zařadí tento bod na příští zasedání AS 1. LF UK dne 7. 11. 2011.
Předseda AS 1. LF UK ukončil zasedání v 16.20 hodin.
Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: spravovat