1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 17. zasedání kolegia děkana

 

Zápis ze 17. zasedání kolegia děkana,

 

které se konalo v pondělí dne 29. 5. od 12. 00 hodin

na Biocevu ve Vestci

 

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

 

Omluveni:

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


Program 17. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 29. 5. od 12. 00 hodin na Biocevu ve Vestci


1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 16. kolegia děkana, které se konalo

dne 12. 5. 2017 od 13.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

2) Přehled Erasmus 2016/2017 + financování

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

 

3) Fond Postdoc

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

4) Biocev

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

 

5) Informace proděkana pro zubní lékařství

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

 

6) Informace proděkana pro klinické studium

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

 

7) Informace proděkanky pro PGS studium

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 

8) Různé

 

Ad 1.

 

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 16. zasedání KD, které se konalo dne 12. 5. 2017. Kolegium děkana zápis schválilo.

 

Ad 2.

Proděkan prof. Kittnar přednesl aktuální informace o programu Erasmus + na 1. LF UK. V letním semestru ak. roku 2016/2017 je počet výjezdů dle předpokladu, za celý rok 119 (92 studentů na studijní pobyt, 27 na praktickou stáž). Na ak. rok 2017/2018 byl konkurz výjezdů stanoven na 2. 3. 2017, nyní nominováno 107 studentů, pokud bude přidělena podobná částka, všem studentům bude požadované proplaceno. Přijíždějící studenti – v roce 2016/2017 přijelo 101, nejvíce z Itálie, Portugalska a Německa. Z evropských zahraničních partnerů byla spolupráce navázána s Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg pro obor Všeobecné lékařství a s Western Norway University of Applied Sciences pro obor Adiktologie. Pro oblast mimo Evropu funguje mezinárodní kreditová mobilita, lze ji využít pouze pro studijní pobyty, stáže zde umožněny nejsou. Funguje spolupráce s Tel Aviv Univerzity, kde jsou nyní na studijním pobytu studentky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK, recipročně budou na klinice čtyři zaměstnanci Tel Aviv Univerzity.

 

Ad 3.

Proděkan prof. Žák informoval o Fondu Postdoc. Výzva RUK předána všem přednostům klinik. Děkanátu bylo k získání zahraničního výzkumníka (absolventa Ph.D) doporučeno téma (Analytical and biological aspects of bilirubin photochemistry) prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Prof. Vítek má vytipovaného kandidáta z Univerzity of Trieste. Kolegium děkana návrh schválilo.

 

Ad 4.

Prof. Stopka představil Výroční zprávu Biocev, kde jsou uvedeny jednotlivé vědecké skupiny, jejich výsledky za předchozí období, grantové možnosti a personální zastoupení. Podařilo se zahájit činnost většiny skupin, ne všechny skupiny opustily původní laboratoře na Karlově nám., neuspořily se prostory. Interní skupiny jsou řízeny z Biocev, externí řízeny přednosty ústavů - záměrem je aktivní komunikace s přednosty ústavů, zejména u hodně migrujících skupin. Děkan prof. Šedo uvedl, že migraci skupin podporuje. Spíše než místní příslušnost je třeba hodnotit produktivitu jednotlivých z nich (impakt, korespondující autory, publikace, granty, Ph.D. studenty, získávání prostředků mimo granty…). Prof. Smetana uvedl, že Biocev se začal naplňovat loni v zimě, oceňuje vedení za plynulý rozjezd, kdy bylo ihned možné pracovat ve funkčních laboratořích. Ing. Michl připomněl, že Biocev musí dostát udržitelnosti do roku 2020 a všechny skupiny proto musí být fakticky personálně naplněny, v opačném případě hrozí finanční sankce. Prof. Martásek uvedl, že při rozvoji se doporučuje 15 % vůle obsazenosti, a to pro skupiny, u nichž se v žádostech o nové granty uvažuje také o dalších úvazcích.

Prof. Stopka jako větší problém vnímá vklady MPO. Prof. Martásek sdělil, že do poloviny 2017 bude stanovena evaluace pro celý Biocev, výsledkem bude stanovení produkce. Děkan prof. Šedo ocenil excelentní práci vedení při spuštění celého projektu Biocev, poprosil PR o zahrnutí propagace Biocev na informačních TV tabulích a vysílání filmu o Biocev při dni otevřených dveří.

 

Ad 5.

Proděkan doc. Foltán přednesl informace o zubním lékařství. Výuka 5. ročníku se stabilizovala, pracuje se na rozšíření výuky. Ve 4. ročníku anglické paralelky se osvědčila dvoutýdenní výuka konzervační stoma., v příštím roce bude rozšířena i na 4. ročník českých studentů. Pro výuku se nyní snaží získat nový přístroj Cad/Cam, do výuky propedeutiky byl zapůjčen přístroj Dental Teacher, který zvýší kvalitu přípravy. Doc. Foltán vnímá problém u akreditace některých oborů ve VFN (zvyšují úvazky), což se může v budoucnu projevit i v pregraduální výuce. Na výuku negativně dopadá nedostatek středního zdravotnického personálu ve VFN. Končí životnost zubních souprav, v majetku 1. LF je 71 souprav (z toho 41 zapůjčeno VFN) – doc. Foltán požádal o zohlednění investice v rozpočtu fakulty v příštích obdobích. Děkan prof. Šedo uvedl, že na nákladech se vedle 1. LF UK musí podílet i VFN. Doc. Foltán uvedl, že od ledna 2017 dosud čítá produkce na výukových sálech 1,15 milionu korun, jedná s VFN o refundaci 20 % z přímých plateb na provoz výukových sálů.

 

Ad 6.

Proděkan prof. Hanuš informoval o klinickém studiu. Bylo projednáno a odsouhlaseno rozšíření výuky plicního lékařství v rámci předstátnicové stáže z interny. Byl nalezen prostor v rozvrhu a podán návrh na kolegy internisty k ponížení výkonu a počtu studentů, pokud by koncept nebyl odsouhlasen, navrátí se výuka ke starému konceptu. Duální efekt je podle prof. Hanuše podpory hodný. Prof. Hanuš žádá o schůzku s garanty I. až IV. interní předstátnicové výuky s děkanem prof. Šedem a proděkanem Vokurkou. Pro RUK je zpracován návrh na udělení Ceny MŠMT pro vynikající studenty. Smlouva o rozšíření výuky v Nemocnici Na Homolce byla právním odd. 1. LF UK odeslána na právní odd. NNH. S nemocnicí MBKB pod Petřínem byla podepsána rámcová smlouva o prázdninových praxích studentů 1. LF UK, pod Petřín byl zaslán rozvrh předstátnicové stáže z interny a chirurgie. Přednostové byli vyzváni k aktualizaci fakultativních výkonů v LogBooku. Garanty státnicových oborů do akreditace NG se za své obory stali prof. Martan a prof. Krška. Prof. Krška informoval o problému s výukou chirurgie v NNB, kde operují jen jeden den, namísto několika deklarovaných dní v týdnu, v Thomayerově nemocnici vyvádí elektivní chirurgii do soukromých praxí, obecně lékaři nechtějí učit, jsou zavaleni administrativou. Studenti docházejí do výuky nedbale, v průměru po dvou. Děkan prof. Šedo připomněl přisedání členů kolegia na třetím termínu státnice z pediatrie, z níž panuje mezi studenty iracionální strach.

 

Ad 7.

Proděkanka prof. Kolářová sdělila informace o PGS studiu. Probíhají přijímací pohovory do PGS studia (1. 6. – 29. 6. 2017), přihlášení probíhá elektronickou přihláškou. Termín pro podání přihlášek pro MD/Ph.D. mezi 1. LF UK a VFN je 20. 6. 2017, mezi 1. LF UK a FN Motol byl 22. 5. 2017 v Motole. V dopise byli předsedové oborových rad informováni o nutnosti nově definovat podmínky pro přijetí uchazečů pro ak. rok 2018/2019 dle požadavků RUK. Prof. Kolářová navrhla, aby byly na webu 1. LF UK/TV tabulích více propagovány obhajoby jednotlivých studentů. Kolegium návrh přijalo.

 

Ad 8. Různé

MUDr. Vejražka podal informaci o blížícím se setkání U3V, letos na podzim bude výročí založení. Na schůzce s Ing. Steinovou, prof. Topinkovou a Ing. Tlapákovou bude upřesněn program.

Proděkan Ing. Mikula informoval o jednání Monitorovacího výboru (MV) Kampusu Albertov (KA) 29. 5. 2017. Hlavním bodem bylo projednání spoluúčasti fakult na záměry UK, související s výstavbou KA, a již předložené na MŠMT v rámci nového investičního programu 133 220 (na roky 2018 – 2025). Interní partnerská dohoda mezi součástmi UK pro projekt Kampus Albertov bylo dosud dohodnuto pouze rozdělení nákladů na přípravu investiční akce. V novém programu MŠMT požaduje spoluúčast investora (ve výši 5-15 % z rozdělené částky). UK navrhla celkovou spoluúčast na čtyři akce KA v programu 133 220 ve výši 50,4 mil. Kč k požadované výši dotace 3,6 mld. Kč, tj. 1,4%.Na rozdělení této spoluúč asti by se měly podle návrhu RUK podílet i všechny zúčastněné fakulty, a to poměrem stejným, jako v původní Interní dohodě, tj. RUK 50 %, PřF - 30%, 1. LF - 10 %, MFF - 10 %. Informace ve výše uvedeném rozsahu přišly na 1. LF 24. 5. 2017. Další informace byly doplněny až po jednání MV na základě požadavku zástupce 1. LF. Kolegium se po diskusi shodlo na předložení návrhu na AS 1. LF 19. 5. 2017 s pozitivním doporučením. Mezitím pošle děkan prof. Šedo zástupcům UK a fakult v MV stanovisko 1. LF se zdůvodněním našeho postupu a žádostí o projednávání důležitých záležitostí ex ante místo ex post, a také o dodávání relevantních informace s dostatečným předstihem.

Proděkan prof. Žák informoval o habilitačním řízení MUDr. Ošťádala, který splňuje podmínky řízení a kolegium děkana s ním souhlasí.

Proděkan prof. Žák informoval o jmenovacím řízení doc. Foltána profesorem stomatologie, který splňuje podmínky řízení a kolegium děkana s ním souhlasí.

Proděkan prof. Žák informoval o jmenovacím řízení doc. Korabečné profeskou lékařské biologie a genetiky, která splňuje podmínky řízení a kolegium děkana s ním souhlasí.

Proděkan prof. Žák informoval o jmenovacím řízení doc. Zikána profesorem gynekologie a porodnictví, který splňuje podmínky řízení a kolegium děkana s ním souhlasí.

Proděkan prof. Žák informoval o Ceně UK – Ceně Arnošta z Pardubic. Děkanátu byly doručeny návrhy nominací k ocenění pro vynikajícího vyučujícího a ocenění za vynikající počin. Po projednání Vědecké rady 1. LF UK budou návrhy předány RUK.

Proděkan prof. Žák informoval o programu zasedání Vědecké rady dne 30. 5. 2017.

Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že GA UK má eminentní zájem na zástupcích z řad stomatologů a neurověd. Prof. poprosila, aby byly vybrány dvě osoby – zpravodajové na návrh oborové rady. Kolegium nominovalo pro C1 oftalmologii doc. Svozílkovou, pro neurochirurgii prof. Netuku, za stomatologii prof. Broukala, pro C3 - lékařská věda a biochemie – MUDr. Buška a MUDr. Hanzíkovou. Prof. Kolářová přednese návrhy ke schválení Vědecké radě.

Proděkanka prof. Dušková informovala o stanovisku RUK k přijímacím řízením. RUK souhlasí s Matematikou +, požaduje přijímat i papírové přihlášky (1. LF UK určitě elektronicky), pokud ale přijde do podatelny tištěná přihláška, musí ji 1. LF UK přijmout.

Proděkan doc. Vokurka sdělil, že proběhlo předání Ceny Alberta Schweitzera.

Doc. Živný informoval o přípravě vnitřních předpisů podle připomínek Velkého senátu, kdy je většina změn kosmetická, ale řada je vynucena vyššími předpisy. Mění se jmenování examinátorů, protože vyšší předpisy předpokládají pouze garanta, další examinátoři musí být schváleni děkanem. V doktorských programech se mění ten, kdo schvaluje studijní plán, nadále to již nebude oborová rada.

Proděkan prof. Kittnar informoval o nutnosti navrhnout zástupce 1. LF UK pro juniorskou univerzitu UK. Kolegium nominovalo prof. Kittnara.

 

 

Zapsala Petra Klusáková

 

Hodnocení: spravovat