1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 16. zasedání kolegia děkana

 Zápis z 16. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pátek

dne 12. 5. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

Omluveni:

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

16. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pátek

dne 12. 5. 2017 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 15. zasedání kolegia děkana, které se konalo dne 24. 4. 2017 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Dobronice

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

3) Akreditace

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) Informace proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

5) Volitelné předměty

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

6) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 15. zasedání KD, které se konalo 24. 4. 2017. Kolegium děkana zápis schválilo.

Ad 2.

Proděkanka prof. Dušková informovala o soustředění ve výcvikovém středisku UK v Dobronicích u Bechyně. Změnou budou letošní tři oproti čtyřem loňským kurzům. Je možné adekvátní navýšení počtu studentů na 130 á turnus, i vzhledem k rozvrhu a výukovým prostorám. Akademičtí tutoři se již nahlásili. Nyní je potřeba nahlásit studentské tutory (zodpovědnost: H. Dittrichová). Nutno stanovit termín pro účast tajemnice Ing. Soubustové a děkana prof. Šeda.

Odpovědnost: proděkanka prof. Dušková
Termín: do 12. 6.

Ad. 3

Proděkanka prof. Dušková sdělila stav, v jakém je nyní příprava změn akreditací studijních programů/oborů a oborů pro habilitační a jmenovací řízení dle zákona o VŠ. Prof. Dušková uvedla, že jde o velmi komplikované úkony. RUK si pro předložení žádosti o institucionální akreditaci stanovilo podzim 2017 (k projednání Vědecké radě UK k 21. 9. 2017). Podklady pro akreditační žádost požaduje RUK do konce června v SIS. Úkolem fakulty je příprava sebehodnotící zprávy (prof. Dušková prosí o revizi opatření děkana), jedním z prvních úkolů 1. LF je formulace otevřených otázek. Bude svolána schůzka prof. Dušková, prof. Miovský, doc. Foltán k jejich soupisu. Jedním z dalších požadavků do konce června je aktualizace garantů jednotlivých studijních programů/oborů (musí dodat životopis, výše úvazků).

Odpovědnost: proděkanka prof. Dušková

Ad 4.

Proděkan doc. Vokurka přednesl informace o teoretické a preklinické výuce. Změna u výuky cizího jazyka – při zachování dvouleté výuky by v prvním ročníku byl jazyk redukován, ve druhém ročníku by byl vyučován odborný jazyk. Pedagogická komise navrhuje intenzivnější výuku češtiny v angl. paralelce. K výuce propedeutiky zobrazovacích metod komise navrhuje připravit výuku v AJ. K výuce bioetiky připravit seminář „řešení kazuistik“ a opakovat etiku v úvodu klinických předmětů.

Ad 5.

Proděkan doc. Vokurka představil analýzu jejich využití a počtu studentů u volitelných předmětů. U tří předmětů (viz příloha), které jsou málo navštěvovány, bylo garantem stvrzeno jejich zrušení. U tří předmětů (viz příloha) doc. Vokurka přednesl návrh na změnu počtu kreditů. Dále uvedl, že v anglické paralelce si volitelné předměty jedna třetina studentů nesplní. Byl představen návrh nových volitelných předmětů (viz příloha).

Ad 6. Různé:

Řízení ke jmenování profesorkou (kandidátkou je doc. Korabečná) bere kolegium na vědomí.

Děkan prof. Šedo předal informaci o postupu při nakládání s materiálem vedlejšího živočišného produktu a poprosil prof. Kolářovou, aby informace zmínila na poradě přednostů.

Ke korespondenci s prof. Malíkem děkan prof. Šedo požádal, aby jej komise po příjímacím řízení (v září 2017) přizvala ke schůzce a ukázala mu reálný stav.

Proděkanka prof. Dušková informovala, že v rámci přijímacího řízení nelze přihlížet a bonifikovat mimoškolní aktivity, které nelze jednotně hodnotit, jsou těžko dohledatelné a sporně dokladované.

Ke slavnostnímu zakončení U3V, na příštím zasedání kolegia děkana podá MUDr. Vejražka informaci o akci.

Proděkanka prof. Dušková na schůzi přednostů zmíní problematiku akreditace.

Tajemnice Ing. Soubustová připomněla, že příští zasedání proběhne v prostorách Biocev. Logistiku zajistí.

Byla stanovena úloha členů týmu při SVOČ. Kolegium se shodlo, že student bude sám prezentovat své dílčí výsledky. Kolegium odsouhlasilo, že od příštího roku bude u přihlášené práce uvedeno jen jméno studenta a pod textem pak podíl spoluúčasti členů týmu – autora projektu a jeho designu, vedoucího, spoluautory, pracoviště.

Doc. Živný uvedl, že hodnotící komise pro SVK je naplněna, dohodnut počet abstrakt booků na 200 kusů.

Prof. Sedmera upozornil na změnu poplatků za studium zahraničních studentů. Kvůli vysokoškolskému zákonu rozdíl výše poplatků stanovené a výše uvedené ve smlouvě. Hrozí odvolání studentů. Pravomoc ke snížení má nyní v kompetenci RUK. Proděkan prof. Sedmera se sejde s rektorem UK prof. Zimou, bude třeba nastavit systém (nejlépe uvést zákonem uvedený poplatek až pro školní rok 2017/2018).

Zodpovědnost: prof. Sedmera
Termín: příští zasedání kolegia děkana

Prof. Smetana upozornil na další „fake“ konferenci chystanou ve Švédsku, na poradě přednostů upozorní na tento fenomén

Proděkan doc. Vokurka zmínil, že 27. 5. bude předána Cena Alberta Schweitzera za lékařství.

Prof. Strejc připomněl zasedání Akademického senátu 22. 5. 2017.

Prof. Miovský požádal kolegium děkana o formální schválení setkání Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR dne 14. 6. na půdě 1. LF. Kolegium setkání schválilo.

Zapsala Petra Klusáková

 

Hodnocení: spravovat