1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 16. zasedání KD z 16. 5. 2016

Zápis z 16. zasedání KD,
které se konalo

dne 16. 5. 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka 
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. –
proděkan prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK


P R O G R A M

16. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 16. 5. 2016 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 15. zasedání kolegia děkana, které se konalo dne 2. 5. 2016 od 13.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Informace o činnosti videostudia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

3) Informace proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

4) Volitelné předměty

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

5) Návrh na složení hodnotících a habilitačních komisí

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

6) Medaile Josefa Hlávky

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

7) Návrh na jmenování hostujícího profesora

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

8) Různé

Ad 1.

Prof. Šedo zkontroloval závěry z 15. zasedání KD, které se konalo 2. 5. 2016. KD zápis schválilo.

Ad 2.

Prof. Martan informoval o činnosti videostudia zastoupeného Ing. Tomášem Herrmannem. Videostudio využívá několik klinik a děkanát – přehled činnosti od začátku roku 2016 je přílohou zápisu. Prof. Martan i ostatní subjekty jsou s jeho činností spokojeni. Prof. Martan navrhl vyplatit Ing. Herrmannovi odměnu. Vyzve k tomu i další kliniky, jež služeb videostudia využívají.

Ad 3.

Proděkan doc. Vokurka předložil informace o organizaci studia 1.­–3. ročníku následujícího akademického roku a informaci o prostupnosti mezi fakultami.

Ad 4.

Doc. Vokurka informoval o provedené analýze stávajících volitelných předmětů (VP), jejich náročnosti, způsobu prověřování znalostí a počtu kreditů. U VP, kde se jeví disproporce mezi časovou či studijní náročností a kreditovým ohodnocením, je v plánu jednání s garanty předmětů o nastavení přiměřených parametrů.

Na základě analýzy využívání stávajících VP bude 10 předmětů, které již několik let po sobě nemají posluchače, zrušeno. Dalších 21 VP bude zrušeno na žádost vyučujících.

Bylo navrženo 43 nových VP. V současné době procházejí hodnocením, aby mohly být zařazeny do nabídky. Bude dokončena jejich analýza (anotace, souhlas přednosty, počty kreditů).

Ad 5.

Prof. Žák seznámil KD s návrhem hodnotící a habilitační komise žadatelek doc. RNDr. L. Lacinové, DrSc. a MUDr. A. Burgetové, Ph.D. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 6.

Prof. Žák seznámil KD s nominacemi na cenu Medaile Josefa Hlávky.

KD navrhlo zaslat RUK návrhy na ocenění v tomto pořadí: 1. prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

2. prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Zdůvodnění a životopisy nominovaných v příloze zápisu.

Ad 7.

Prof. Martásek doporučil jmenovat hostujícím profesorem Dr. Anthonyho Bleyera z Wake Forest School of Medicine v USA. KD nominaci doporučilo. O návrhu bude hlasovat vědecká rada. Zdůvodnění návrhu a profesní životopis Dr. Bleyera je v příloze zápisu.

Různé:

Děkan prof. Šedo seznámil KD s dopisem a doplněným návrhem smlouvy prof. Lukáše z Klinického a výzkumného centra pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE ohledně užívání loga 1. LF UK. Prof. Miovskému uložil napsat prof. Lukášovi dopis s vysvětlením pravidel, jež jsou všeobecně platná pro užívání loga 1. LF UK. KD navrhlo, aby za používání loga hradila společnost fakultě ročně 300.000 korun.

KD navrhlo do funkce předsedy Oborové rady Sekce lékařské vědy GA UK místo odstupující doc. Bohdany Kalvodové přednostku Oční kliniky doc. Jarmilu Heissigerovou, příp. MUDr. Otakara Rašku.

Ing. Soubustová informovala o vymáhání dlužných částek za poplatky za studium z roku 2006. Doporučuje vymáhat částky u tří z pěti dlužníků, jedná se cca o 60.000 korun.

KD souhlasilo s návrhem děkana prof. Šeda sloučit Ústav biologie a lékařské genetiky a Ústav buněčné biologie a patologie v jedno pracoviště, a to od 1. 10. 2016.

Děkan prof. Šedo informoval o stížnosti studenta z Indie na postup agenta 1. LF UK v Indii. Prof. Sedmera a prof. Kittnar stížnost prověří.

Ing. Soubustová předložila přehled o mimofakultní výuce v prostorách 1. LF UK. Upozornila, že je nutné dbát na to, aby výuka třetích stran v prostorách 1. LF UK byla smluvně zajištěna. Tabulka je přílohou zápisu.

KD souhlasilo s návrhem šéfredaktora časopisu Prague Medical Report prof. Miloše Langmeiera, aby kvůli jeho dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu převzala funkci šéfredaktorky MUDr. Kateřina Jandová z Fyziologického ústavu. Návrh předložil KD prof. Žák. Změna bude provedena k 1. 6. 2016.

KD vzalo na vědomí odstoupení rektora prof. Zimy a prof. Žáka na vlastní žádost z Ediční komise.

KD souhlasilo s návrhem prof. Žáka na zrušení Komise pro elektronické zdroje k 30. 8. 2016.

Doc. Vokurka informoval o velkém zájmu uchazečů o akci Jednička na zkoušku. KD souhlasilo s tím, aby požádal dr. Šefce o možnost rozšířit nabídku i o prohlídku a prezentaci CAPI a dále doc. Seiferta o umožnění akce v prostorách Ústavu všeobecného lékařství.

Děkan předložil dopis děkana 2. LF UK prof. Vladimíra Komárka ohledně přejmenování 2. LF UK. Návrh na přejmenování bude 3. 6. 2016 projednávat AS UK. Prof. Komárek v něm ubezpečuje, že případné schvální návrhu neznamená povinnost přejmenování kterékoliv z ostatních lékařských fakult UK. Prof. Šedo upozornil, že je nutné, aby v AS UK bylo při projednávání přítomno co nejvíce zástupců 1. LF.

Dr. Důra informoval o připraveném seznamu lékařů v Praze (učitelů na Ústavu všeobecného lékařství), kteří ošetří studenty fakulty po předchozím objednání, a seznamu praktických lékařů, kteří provedou vstupní či výstupní vyšetření studentů anglické paralelky. Materiál bude vyvěšen v nejbližší době na webové stránky fakulty.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat