1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 15. zasedání KD ze dne 24.4. 2017

Zápis z 15. zasedání kolegia děkana,


které se konalo v pondělí

dne 24. 4. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan


P R O G R A M

15. zasedání kolegia děkana, se konalo v pondělí

dne 24. 4. 2017 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 14. kolegia děkana, které se konalo dne 10. 4. 2017 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) Rozpočet fakulty 2017

Ing. Eva Soubustová, MBA

Ing. Jaromír Michl

3) CŽV – teoretické základy oborů (poplatky, podmínky)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA


4) Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA


5) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


6) Biostat

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.


7) OP VVV (ústně)

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.


8) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry ze 14. zasedání KD, které se konalo 10. 4. 2017. Kolegium děkana zápis schválilo.

Ad 2.

K návrhu rozpočtu fakulty na rok 2017 Ing. Soubustová uvedla, že byly zpracovány Ing. Michlem, dle finančních možností a přidělených finančních prostředků RUK. Rozpočet upraven ve mzdové oblasti, mzdové limity byly na některých pracovištích navýšeny (včetně zdravotního a sociálního pojištění), jinde status quo. Na dotaz děkana prof. Šeda, zda se opět naplní předpoklad, že schodek bude kryt z doplňkové činnosti, Ing. Soubustová uvedla, že teoreticky je možné, že na podzim opět budou ztrátu kompenzovat tržby z prodeje služeb (tzn. poplatky studentů anglické paralelky). Kolegium návrh odsouhlasilo a postupuje jej ke schválení Akademickému senátu, který se koná 22. 5.

Děkan prof. Šedo dodal, že navýšení mezd proběhlo na těch pracovištích, kde byla nižší cena výukové hodiny, tedy nižší mzdy a kde byla zároveň doložitelná úspěšná vědecká činnost. Prof. Šedo kvitoval probíhající dialog o financování LF v rámci UK, který se odvíjí od diskuzí na Akademickém senátu i výši schodku rozpočtu. Výše vzdělávacího příspěvku byla navýšena o 4 %, pozitivní nárůst je cca 4 až 5 milionů.

Termín: předat Akademickému senátu do 22. 5.
Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová


Ad 3.

Prof. Dušková předložila návrh Opatření děkana, podle nějž bude přijímání do dvou kurzů celoživotního vzdělávání – Teoretické základy medicíny a Dentální medicína. LF neplánuje otevírat bakalářské obory, kde byl zájem minimální. Přihlášky uchazeči odevzdávají do 10. 8. 2017, další podmínky se nemění – musí projít celým přijímacím řízením, povinnou výukou ČJ, nesmí být nikde jinde účastníkem programu celoživotního vzdělávání. Prof. Dušková u kurzu Teoretické základy medicíny navrhla cenu zvýšit na 250 tisíc (stejně jako u kurzu Dentální medicíny). Kolegium návrh na zvýšení na 250 tisíc odsouhlasilo.

Ke dvěma stížnostem o nepřijetí bez příjímacích zkoušek prof. Dušková uvedla, že jsou vypořádány a proti oznámení o nepřijetí se, na rozdíl od rozhodnutí o nepřijetí, nelze odvolat.

Zodpovědnost: prof. Dušková


Ad 4.

Prof. Dušková také ozřejmila průběh letošního přijímacího řízení. Přednostové již minulý týden dostali dopis o počtech pedagogů, které bude třeba k přijímacímu řízení přizvat do komisí - 185 pedagogů na pátek. Letos je 1. LF tou, která příjímací řízení za lékařské fakulty UK odstartuje. Zve se 3200 uchazečů o studium na pátek a 1500 na 12. 6. Předsedové komisí budou přizváni na, letos nutné, školení, protože se mění podmínky příjímacího řízení, kdy uchazeč musí nově podepsat odpovědní list. Úkolem v součinnosti s oddělením výpočetní techniky dr. Štuky je předání souborů otázek firmě Marvil v týdnu od 1. 5., aby se sady stihly vytisknout. Na 16. 5. je plánováno setkání předsedů zkušebních komisí, 30. 5. budou vytištěny testy od f. Marvil a připravené v jednotlivých sadách, aby se na studijním oddělení rozdělily počty testů pro jednotlivé posluchárny. O počtu bodů dostatečných pro přijetí do všech studijních programů rozhodne děkan 13. 6. Náhradní kolo je naplánováno na 23. 6. (v jednom dni).

Počet zájemců o studium je u příjímacích zkoušek snížen o 350 uchazečů všeobecného zubního lékařství a o 27 uchazečů o studium oboru Všeobecná sestra a 112 magistrů navazujícího studia. V těchto případech je počet uchazečů identický s počtem míst, která jsou naplánovány.

Termín: v týdnu od 1. 5. předání otázek k vytištění f. Marvil
16. 5. školení předsedů zkušebních komisí
30. 5. vytištěné otázky v sadách pro studijní odd.

Zodpovědnost: prof. Dušková, MUDr. Štuka


Ad 5.

MUDr. Vejražka informoval o PR 1. LF UK. V meziročním porovnání let 2015 a 2016 stoupl počet tiskových výstupů o 500. Zmínil přípravu fungování kantýny na pozemku u budovy knihovny (U Nemocnice 4), probíhají diskuze kolem provozovatele. Akce, které již začínají být tradiční – Jednička na zkoušku a Muzejní noc, pro některá pracoviště náročné. Prof. Šedo informoval o Oslavách republiky, které bude 1. LF připravovat ve spolupráci s univerzitou. MUDr. Vejražka uvedl, že UK zaznamenala velkou účast na oslavách Karla IV. a nyní by UK ráda, aby se Oslavy republiky v příštím roce vedly pod taktovkou fakulty. Představa UK je, že fakultě svěří dílo a vyčká výsledku, akce má velké personální a věcné náklady. Prof. Šedo dodal, že za UK půjdou faktury za tyto činnosti, i po dobu přípravné části budou hradit i úvazky našich PR pracovníků 1. LF, kteří se na akci budou podílet. Vzniká o tom dohoda mezi 1. LF a UK, nebyla zatím kodifikována.

Zodpovědnost: MUDr. Vejražka


Ad 6.

Prof. Martan přednesl zprávu o činnosti Biostatu. S doc. Špundou vyjasnil fungování Biostatu, který má většinu úkolů hradit z grantových prostředků. Kolik úkolů (v jaké výši) je aktuálně řešeno z grantových prostředků není zřejmé. Prof. Martan upozornil doc. Špundu, že u ceny konkrétních úkonů Biostatu musí dodržena daná sazba, kterou stanovila fakulta. Projektům, které nejsou kryty grantem, má Biostat sloužit jen výjimečně. V současnosti je pro Biostat 0,8 úvazků, prof. Martan navrhl, aby se jednou provždy ujasnila jeho úloha ve vztahu ke grantům a pokud bude úvazek pokryt z grantů a Biostat získá nadto větší prostředky, nechť jsou prostředky rozděleny – 50 % fakultě a 50 % pracovníkům Biostatu, což je bude nutit k zisku. Zároveň již nové granty musí být kalkulovány podle sazeb fakulty. Prof. Martan navrhl půlroční interval, v němž se prokáže, zda zavedená opatření fungují. Prof. Martan se spojil s prof. Benešem a úvahy o fungování Biostatu ujasnil, prof. Beneš je stvrdil a bude stav garantovat. Po půl roce bude prof. Beneš přizván na zasedání kolegia k obhajobě činnosti.

Termín: říjen 2017
Zodpovědnost: prof. Martan, prof. Beneš


Ad 7.

Ing. Mikula přednesl výsledky tzv. čtyřvýzvy pregraduálních a postgraduálních projektů (každý ve dvou částech – investiční a neinvestiční) do OP VVV. Ze 14 podaných projektů fakulta obdržela 4 – Neinvestiční projekt na Pregraduální výuku (v rámci souhrnného projektu za celou UK), investiční i neinvestiční část projektu Biofyzika, a neinvestiční projekt Rozvoje PGS výuky adiktologie. Výsledek v tuto chvíli není rozhodně úspěchem. Vzhledem k tomu, že řada našich projektů byla hodnocena kladně, s bodovým hodnocením výrazně vyšším, než řada schválených projektů, připravuje u nich OSTR Žádosti o přezkum rozhodnutí.

Termín: příprava odvolání do 28. 4.

Zodpovědnost: Ing. Mikula


Ad. 8. Různé:

V souvislosti se získaným projektem VFN vznesla tajemnice Ing. Soubustová dotaz, kam fakulta přestěhuje Ústav teorie a praxe ošetřovatelství se sídlem Na Bojišti 1. Děkan prof. Šedo nadnesl otázku otevírání nelékařských oborů a požádal o zjištění možností přemístění ústavu oš. do jiných prostor (rekonstrukce skleníku v UIM, Ústav všeobecného lékařství a Klinika rehab. lékařství). Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová

Za nepřítomného prof. Žáka předložil děkan prof. Šedo program vědecké rady, viz přiložený materiál.

Tajemnice Ing. Soubustová předložila Opatření děkana č. 5/2017, kterým se zveřejňuje výše poplatků spojených se studiem na 1. LF UK za 2017/18 a přijímacím řízením 18/2019. Částky plynou z dat na rektorátu. Nemusí být schvalovány Akademickým senátem.

Tajemnice Ing. Soubustová předložila materiál Finanční dary fakulty 2016. Děkan prof. Šedo požádal o doplnění tabulky o další dary, které fakulta získala.

Děkan prof. Šedo připomněl požadavek UK na počet nezaměnitelných identifikátorů (ORCID, ResearcherID, Scopus, Elsevier…). Prof. Kittnar uvedl, že na tom pracují. Prof. Šedo informoval o setkání s dr. Skálovou. Považuje spravování několika osobních účtů za zbytečnou administrativu. Prof. Šedo chce tuto diskuzi otevřít na rozšířeném kolegiu rektora.

Děkan prof. Šedo z pověření prof. Žáka informoval o spolupráci sladění oborových rejstříků různých klasifikací pro potřeby akreditací a hodnocení vědeckých výsledků na UK. Prof. Šedo tento požadavek odmítl.

Kolegium dostalo na vědomí materiál Jednací řád vědecké rady (nový návrh vnitřního předpisu). Dle děkana prof. Šeda bez poznámek.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že Schůze přednostů bude trvat cca dvě hodiny. Materiál lze rozeslat přednostům.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala, že na výroční zprávě k činnosti 1. LF UK se pracuje, data se finalizují.


Prof. Dušková přijala pozvání na kulatý stůl UK v 10,00 Ing. Sochorová, Mgr. Zaspalová, Mgr. Timková a zástupce IT odd. Od 14.00 pokračuje kulatý stůl Rady vnitřního hodnocení, kde bude přítomna prof. Dušková.

Prof. Dušková zhodnotila akci Zlatá promoce jako povedenou akci, která měla u účastníků pozitivní ohlas.

K přípravě knihy o 1. LF v angličtině doc. Vejražka uvedl, že půjde do tisku na podzim 2017.

Prof. Hanuš k rentgenologické posluchárně – neměli by mít logistické požadavky na dobu testu a prof. Krška uvedl, že pro tuto dobu budou prostory k dispozici.

Děkan prof. Šedo sdělil, že z vedení Radiodiagnostické kliniky vzešel požadavek na navýšení mzdového limitu, ale čísla navýšení nenasvědčují.

Prof. Kittnar k neuhrazenému školnému nigerijských studentů uvedl, že situace se pro 1. LF nezměnila. Povinnosti zaplatit třetí ročník jsou si studenti vědomi (z devíti již dva zaplatili, jedna studentka částečně). MŠMT ani MZV nezajistí školné studentů samoplátců.

Prof. Šedo spolu s prof. Vokurkou řešili hodinové dotace pedagogických výkonů na Sexuologickém ústavu. Prof. Svačina rozšířil výuku nutričních specialistek v sexuologii, které mají výuku oboru nyní v zásadně vyšším objemu, než medici.

Děkan prof. Šedo oznámil podezření na šikanu, kdy měl student 2. LF na koleji šikanovat čerstvou absolventku 1. LF původem z Afghánistánu. Stížnost řeší děkan 2. LF prof. Komárek.

Na dotaz děkana prof. Šeda, zda u Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) již proběhl systém dělby prostředků, doc. Živný uvedl, že letos se dělit nebude. Prof. Šedo a Ing. Soubustová se shodli, že bylo na Akademickém senátu stanoveno, že se bude dělit od druhého roku. Prof. Šedo uvedl, že k hodnocení SVV chybí škála výsledků. Nadále platí paušál dotace 50 % a 50 % výkonnost. Pouze přiřadit indexy sedmi stanoveným bodům.

Prof. Hanuš sdělil, že Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a 1. LF připravují rámcové smlouvy na letní praxe k podpisu u děkana. Smlouvy pro výuku jsou nyní na právním odd. Zájem je o výuku chirurgie a fyzioterapie. Interna bude zřejmě využita v rámci předstátnicových stáží.

Prof. Hanuš sumarizace podkladů z extrakurikulární výuce z preklinických oborů ze sedmi pracovišť. Je nehomogenní materiál.
Zodpovědnost: prof. Hanuš
Termín: Příloha bude předložena 15. 5. na příštím kolegiu

MUDr. Vejražka informoval, že Velký senát pravděpodobně vrátí fakultě část vnitřních předpisů k doplňkům, zejména půjde o pravidla pro organizaci studia. Povede to k úpravám. Nově se stanovilo, že studenti nesmí dvakrát opakovat během třetího ročníku a dvakrát během čtvrtého až šestého ročníku, což nenaplňuje původní záměr – opakování prvního ročníku se děje během druhého ročníku, opakování třetího ročníku probíhá ve čtvrtém. Nabízí se otázka, zda pravidlo nezměnit. MUDr. Vejražka navrhuje tři varianty 1) ponechat status quo, 2) upravit tak, že se nesmí opakovat dvakrát během prvního až čtvrtého ročníku, 3) nesmí se opakovat dvakrát během tří po sobě jdoucích ročníků. MUDr. Vejražka uvedl, že bude v předpisu upřesněn termín „část“ zkoušky (písemná, ústní, praktická a jejich podokruhy) vzhledem k hodnocení při zkoušce studenta.

Prof. Strejc oznámil, že 2. 5. bude mimořádné zasedání Akademického senátu.


Zapsala Petra Klusáková, DiS.


 

 

 

Hodnocení: spravovat