1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 15. zasedání KD z 2. 5. 2016

Zápis z 15. zasedání KD,
které se konalo

dne 2. 5. 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka 
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. –
proděkan prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

P R O G R A M

15. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 2. 5. 2016 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 14. kolegia děkana, které se konalo dne 18. 4. 2016 .

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) CŽV – teoretické základy oborů (poplatky, podmínky)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

3) Přestupy

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) Výroční zpráva

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) Info o fungování CAPI

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

6) Informace proděkana pro PGS studium

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

7) Medaile Josefa Hlávky

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

8) Různé

K bodu 1:

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis z 14. KD, které se konalo 18. 4. 2016. KD zápis schválilo.

K bodu 2:

Prof. Dušková předložila materiál o celoživotním vzdělávání. Součástí je návrh na Opatření děkana, kterým se stanoví podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2016/17. Poplatky za kurzy mají zůstat stejné jako v minulém roce, pouze poplatek za teoretické základy medicíny by měl být zvýšen na 200.000 korun. KD s návrhem souhlasí. Termín přijímacího řízení je stanoven na 14. 9. 2016. Materiál je přílohou zápisu.

K bodu 3:

Prof. Dušková předložila návrhy na podmínky pro přestup z jiných lékařských fakult na 1. LF. KD souhlasilo s návrhem, aby od akad. roku 2017/18 byly na 1. LF přijímáni studenti z jiných lékařských fakult jen na základě přijímacího řízení.

K bodu 4:

Ing. Soubustová požádala členy KD, aby do 6. května zaslali připomínky k pracovní verzi výroční zprávy, kterou obdrželi v elektronické podobě, a to Bc. Olze Pokorné z Oddělení komunikace. Upozornila, že později dodané připomínky nebude možné zapracovat.

K bodu 5:

Dr. Šefc informoval o zkušebním provozu a personálním obsazení CAPI i o plánované spolupráci se zahraničními univerzitami. Podrobnosti v příloze zápisu. Děkan požádal dr. Šefce o pravidelné čtvrtletní či pololetní informování o fungování CAPI včetně ekonomické rozvahy.

K bodu 6:

Prof. Kolářová informovala o akreditovaných doktorských studijních programech v ČJ i v AJ a době platnosti akreditace, o počtech studentů DSP podle studijních programů v akad. roce 2015/2016 a o počtech přihlášek do DSP. Tabulky v příloze zápisu.

Děkan požádal prof. Kolářovou, aby zajistila vyvěšení počtu DSP studentů podle pracovišť na intranet.

K bodu 7:

Prof. Žák informoval o možnosti navrhnout kandidáta na Medaili Josefa Hlávky. Informaci dostali přednostové s žádostí o zaslání nominací do 12. 5. 2016. KD návrhy projedná na zasedání 16. 5. 2016. V diskuzi KD padl návrh na nominaci prof. Ctirada Johna.

K bodu 8:

Proděkan Ing. Mikula podrobně informoval o stavu přípravy projektových žádostí do jednotlivých aktuálních výzev OP VVV. Popsal postup výběru projektů za fakultu ze zásobníku, který je součástí Strategického plánu rozvoje UK (SPR). V prvním kole počátkem roku 2016 navrhlo OSTR rozdělení projektů do jednotlivých vyhlášených výzev a posuzovalo míru naplnění podmínek, ve druhém kole pak vybírala komise děkana z předloženého návrhu podle dalších kritérií - ekonomického, personálního, zajištění spoluúčasti, realizovatelnosti atd. Důležitým faktorem je spoluúčast fakulty ve výši 5%. Z celkového množství cca 90 projektů za 2,5 mld. korun bylo vybráno do fáze přípravy cca 40 projektů za více než 1 mld. korun.

Současný stav přípravy je podle proděkana Mikuly poměrně uspokojivý. Upozornil na vznikající riziko zpoždění z důvodu nedostatečné spolupráce některých řešitelů. V případě nerespektování termínů daných harmonogramů hrozí, že některé projekty budou muset být vyloučeny, neboť vzhledem k provázanosti projektů by ohrozily realizaci ostatních.

Uvedl, že komunikace s RUK je zajištěna a funguje dobře, i když spolupráce je poměrně složitá. Některé mechanismy jsou komplikované, nebo nejsou zcela jednoznačně nastaveny.

Po ukončení vnitřního výběru se začaly objevovat nové projekty, kdy jsou oslovována pracoviště 1. LF jinými institucemi s nabídkami na participaci na jejich projektech. Tyto projekty již jsou posuzovány individuálně, neboť administrativní projektová kapacita a ekonomické možnosti fakulty jsou již prakticky vyčerpány kmenovými projekty fakulty.

Prof. Žák informoval o složení habilitačních komisí žadatelů MUDr. J. Kořínka a MUDr. V. Riljaka, viz příloha zápisu.

Dr. Štuka podal informaci o výsledcích ankety o stávajících webových stránkách fakulty. Podle něj zazněla v anketě řada zcela protichůdných názorů. Vyplynulo z ní, že bude vhodné zadat vytvoření nové vyhovující struktury webových stránek UX designerům. Informoval, že právě probíhá výběrové řízení na nejvhodnější firmu. Předpokládané náklady na návrh struktury nového webu jsou cca 80 000 korun.

Dr. Vejražka informoval o možnosti účasti fakulty na Vědeckém jarmarku 7. 9. 2016.. KD s účastí souhlasilo.

Prof. Kolářová informovala o ustavení pracovní skupiny, která vyzkouší nový internetový program AZV s názvem KSRZIS.

Ing. Soubustová seznámila KD s žádostí prof. Pokorného o uhrazení nákladů jeho návštěvy a jeho kolegy na třech univerzitách v Norsku. KD zatím nerozhodlo, děkan prof. Šedo požaduje více informací o přínosnosti jejich cesty pro rozvoj programu Erasmus. Z diskuze vyplynula potřeba zařadit informace o programu Erasmus na přespříští zasedání KD (30. 5. 2016).

Zapsala: RNDr. Marie Fialová 

Hodnocení: spravovat