1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 15. zasedání KD dne 14. 5. 2018

 

Zápis z 15. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 14. 5. 2018 od 12.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan


Omluveni:

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

15. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 14. 5. 2018 od 12:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3


1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 14. kolegia děkana, které se konalo

dne 30. 4. 2018 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) Přehled smluv s externími partnery

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.


3) CŽV – teoretické základy oborů (poplatky, podmínky)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA


4) CAPI

RNDr. Luděk Šefc


5) Volitelné předměty

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


6) OP VVV

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.


7) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.


8) Různé


Ad 1.

Proděkanka prof. Dušková k letošnímu počtu studentů přihlášených k příjímacím zkouškám uvedla, že sumu pravděpodobně ovlivňuje obtížné rozklíčování matriky, která nevyděluje české a zahraniční přihlášené adepty. Navíc počet zahraničních žadatelů o studium ještě není uzavřený.

Děkan prof. Šedo informoval KD o chystané schůzce děkanů lékařských fakult s premiérem Babišem k financování lékařských fakult.

K novému systému doktorských studií a vzniku nových koordinačních rad děkan prof. Šedo konstatoval nepřehlednou situaci a obavu z rozvratu současného systému. Pořádal také ekonoma 1. LF UK Ing. Michla o revizi distribuce vědeckého příspěvku UK fakultám.

Děkan prof. Šedo požádal proděkany prof. Hanuše a prof. Sedmeru o odpověď americkému studentovi, který neuspěl u státnice z pediatrie.

Zodpovědnost: Prof. Hanuš, prof. Sedmera.

Termín: Do konce měsíce.

Jak uvedl proděkan prof. Kittnar, pro zvýšení hodnocení internacionalizace fakulty navrhuje prorektor prof. Škrha zvýšit počty přijímaných i do zahraničí vysílaných postgraduálních studentů. 1. LF UK by také mohla navrhnout, aby byla v hodnocení zahrnuta také funkce v mezinárodních odborných společnostech.

Zodpovědnost: Proděkan prof. Kittnar zmapuje situaci členství v zahraničních odborných společnostech na 1. LF UK.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že do příštího KD připraví návrh na rozšíření počtu uživatelů tarifů Vodafone.

Proděkan prof. Kittnar uvedl, že o možnosti postoupení vyřazeného sanitního vozu RZ bude jednat s náměstkem ZZS HMP Ing. Doubravou.

Proděkanka prof. Kolářová k žádosti o společnou akreditaci 1. LF UK a PřF v doktorském studijním programu v biomedicíně Vývojová a buněčná biologie, že připraví dopis pro RUK, kde požádá o stanovisko RUK k dalšímu postupu.

Proděkanka prof. Kolářová požádala o úpravu zápisu 14. KD v bodě různé.

KD schválilo zápis zasedání 14. KD.


Ad 2.

Proděkan prof. Miovský představil přehled smluv s externími partnery, poukázal na jednotný systém fakulty, kdy probíhá kontrola plnění a dalších aktivit plynoucích ze smluv, výuky či proběhlých plateb.


Ad 3.

Proděkanka prof. Dušková informovala o programu celoživotního vzdělávání na 1. LF UK, konkrétně o části teoretické základy oborů (poplatky a podmínky), ty jsou upraveny výlučně Opatřením děkana, které stanoví podmínky účasti v CŽV. Lhůta pro podání přihlášky do kurzů Teoretické základy medicíny a Teoretické základy dentální medicíny je 10. srpna 2018, lze podat pouze jednu přihlášku, úplata za kurzy zůstává beze změn.


Ad 4.

Přednosta CAPI RNDr. Šefc uvedl současný stav centra. Personálně je CAPI zajištěno (byli přijati dva zahraniční postdoc studenti). Byl instalován nový vysokofrekvenční ultrazvuk s vysokým rozlišením, v rámci evropského projektu Cost CA17121 vede RNDr. Šefc část WG2 preklinické zobrazování. V rámci CAPI vyšly dvě publikace s impakt faktorem. CAPI pořádá workshop pro účastníky světového kongresu (World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering). Ekonomicky je CAPI soběstačné, pouze projekt Horizon 2020 nedostal dofinancování z německé národní strany (projekt bude recyklován pro příští výzvu). Bude dokončena přestavba suterénních prostor pro experimentální výzkum za použití radioaktivních látek.

Děkan prof. Šedo požádal o schůzku s přednostou CAPI RNDr. Šefcem a Ing. Mikulou k úpravám financování zahraničních spoluprací CAPI.


Ad 5.

Proděkan doc. Vokurka představil téma volitelné předměty (VP). Počet VP se stabilizoval, celkem jde o 406 VP (za český a anglický program a nelékařské obory) v ak. r. 2017/2018. Doc. Vokurka předložil návrh nově navržených VP. KD se shodlo na minimálním počtu 5 studentů zapsaných do VP. KD na příštím zasedání zhodnotí sylaby všech navržených předmětů. KD souhlasí se zrušením dvou VP (Kognitivně behaviorální terapie a Medicínské právo pro AP) z 11 nejméně navštěvovaných VP. Byl zjednodušen seznam „vědeckých“ VP (diplomová práce, publikace, přednášky, statě, účast na SVK), jejichž garantem je proděkan prof. Žák.

Zodpovědnost a termíny:
– Novou verzi „vědeckých“ VP na příštím kolegiu představí doc. Živný.
– Na podzimní výjezdní zasedání KD připraví doc. Vokurka návrh řešení, jak započítávat odučené hodiny VP do evaluace pedagogického výkonu.


Ad 6.

Proděkan Ing. Mikula informoval o aktuálním stavu projektů v Operačních programech, a to jak z pohledu již běžících, tak i výzev připravovaných do budoucna. Zodpovědnost: Ing. Mikula prověří možnost vytvoření projektu v rámci výzvy pro vysoké školy pro projekty ve strukturálně postižených regionech, v eventuální spolupráci 1. LF UK se společností Mariánské Lázně, a.s.


Ad 7.

Proděkan prof. Žák informoval KD o složení čtyř komisí pro habilitační a jmenovací řízení. Prvním petentem je MUDr. Bortlík pro obor vnitřní nemoci, předsedou komise je prof. Libor Vítek. Dalším je řízení ke jmenování profesorem doc. Tomáše Honzíka pro obor pediatrie, předsedou komise je prof. Jiří Zeman. Třetím petentem je doc. Prázný pro obor vnitřní nemoci, předsedou komise je prof. Škrha. Čtvrté je jmenovací řízení doc. Navrátila pro obor lékařská chemie a biochemie, předsedou komise je prof. Štípek. Habilitační řízení PhDr. Alušíka pro obor dějiny lékařství hodnotí komise, jejímž předsedou je prof. Smrčka. KD všechny návrhy schválilo.

Proděkan prof. Žák představil návrh na udělení čestného titulu hostující profesor pro prof. Haukeho Langa, který dlouhodobě umožňuje lékařům I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN stážovat na jeho pracovišti v Mohuči.


Ad 8.

Děkan prof. Šedo

– požádal o bližší informace ke Smlouvě o ustanovení národního centra kompetence – Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie. Ing. Mikula informoval o novém programu TAČRu, který cílí na vznik infrastrukturních konsorcií v rámci aplikovaného výzkumu, jakožto obdoba programu MŠMT VaVaI na Národní výzkumné infrastruktury (tzv. Road mapa). Děkan Šedo zdůraznil, že je nutné včasné nastavení podmínek pro 1. LF UK. Prof. Martásek, který se na přípravě projektu podílí, podá o projektu zprávu KD. Do chystané smlouvy budou zohledněny připomínky právního oddělení 1. LF UK.

Zodpovědnost: Ing. Mikula zorganizuje schůzku děkana prof. Šeda s prof. Martáskem.

– navrhl otázku klinických praxí studentů, jejich formu, vztahy pedagogů a mediků jako téma k diskuzi na task force. Proděkan prof. Hanuš dodal, že jde i o téma pro diskuzi na poradě přednostů.

– požádal tajemnici Ing. Soubustovou o zjištění situace k financování rozpočtu programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK pro rok 2018 od prorektora pro rozvoj prof. Hály.

– požádal KD o doporučení zástupce do komise ministerstva zdravotnictví na pozici vedoucího SZÚ. KD navrhlo prof. Tučka a doc. Zacharova.


Proděkanka prof. Kolářová informovala KD o dopise Aliance 4 EU (propojování vzdělávání a zjednodušení cirkulace studentů), z něhož vyplývá, že budou vyhlášeny čtyři projekty. Zodpovědnost: Prof. Kittnar osloví Mgr. Timkovou a předá jí kontakt na ty, kteří měli o účast v projektech zájem.


Proděkanka prof. Dušková uvedla, že z panelu zdravotnických oborů Rady pro vnitřní hodnocení UK přišla žádost o akreditaci oboru Zubní lékařství a Nutriční terapeut.


Tajemnice Ing. Soubustová informovala o tom, že

– další zasedání KD se bude konat 4. 6. od 14.00

– proběhne setkání lékařských fakult v Brně, dne 9. a 10. 11. 2018

– od středy 7. 11. v poledne do 9. 11. 2018 se bude konat výjezdní zasedání KD

– UK vykoupila pozemky pod objektem Biocev

– od října bude 1. LF UK řešit problematiku elektronických podpisů
– děkanát pracuje na smlouvě s ČVUT (doplňková činnosti)


Proděkanka prof. Dušková upozornila na kolizi dne 10. 11. 2018, kdy se koná informační den UK všech LF v Praze a setkání zástupců lékařských fakult v Brně.


Proděkan prof. Hanuš sdělil, že právní oddělení 1. LF UK připomínkovalo smlouvu o výuce psychiatrie studentů 1. LF UK v Bavorsku.


Proděkan doc. Vokurka informoval o připravované soutěži mladých vědců Ceně Alberta Schweitzera za lékařství.


Proděkan prof. Miovský sdělil KD podrobnosti o školení zástupců Kliniky adiktologie v oblasti GDPR, které proběhlo na datech „metanolové studie“. Prof. Miovský informoval KD o řadě úskalí nakládání s databázemi.


Příští zasedání kolegia bylo stanoveno na 4. 6. 2018


V Praze dne 23. 5. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat