1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 14. zasedání KD z 18. 4. 2016

Zápis ze 14. zasedání KD,
které se konalo

dne 18. dubna 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen 
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka 
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. –
proděkan prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

14. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 18.4. 2016 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 13. kolegia děkana, které se konalo dne 4. 4. 2016 od 14.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Program porady přednostů

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3) Specifický vysokoškolský výzkum

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

4) Mimopražská výuka nelékařských oborů (ústně)

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

5) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy (ústně)

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

6) Podmínky přijímacího řízení a počty uchazečů 2017/2018

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

7) Operační programy OP VVV

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

8) Info o SIM centru (ústně)

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

9) Informace proděkana pro klinické studium

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

10) Různé

K bodu 1:

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis z 13. KD, které se konalo 4. 4. 2016 KD zápis schválilo.

Prof. Kittnar informoval, že návrh na zvýšení školného pro anglickou paralelku ve výši 360.000 korun ročně pro VL i ZL, na němž se KD dohodlo na minulém zasedání, byl podán AS fakulty. Po jeho schválení bude postoupen AS UK.

K bodu 2:

Termín porady přednostů byl stanoven na pondělí 23. 5. v 13.00.

K bodu 3:

Prof. Kolářová informovala o čerpání prostředků na projekty Specifického vysokoškolského výzkumu – předložila přehled za rok 2014 a 2015 a seznam schválených projektů na rok 2016. Po diskuzi v KD byla upravena vnitřní pravidla SVV 2016. Přehledy jsou přílohou zápisu.

K bodu 4:

Prof. Miovsky informoval o realizaci nové smlouvy s Mariánskými Lázněmi a.s. v oblasti výuky. Možností zázemí začal využívat obor nutriční terapeut Výuka studentů probíhá bez problémů, společnost své závazky vyplývající ze smlouvy o spolupráci plní a je zde prostor pro další obor participující na dohodnutém rozsahu a podobě výuky.

K bodu 5:

Prof. Miovský podal informaci o úspěšném přestěhování ÚTPO do budovy Na Bojišti 1. Současně informoval o probíhajících akreditacích. Dále krátce zhodnotil vývoj přihlášek na jednotlivé obory a informoval o přípravě hodnocení nMgr. programů v nelékařských oborech. Podal průběžnou informaci k přípravě anglické paralelky v nMgr. Adiktologie.

K bodu 6:

Prof. Dušková informovala o návrhu změn v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018. Mimo jiné půjde o změnu počtu přijímaných uchazečů na VL, Bc. Ergoterapie, Intenzivní péče nMGr., anglická paralelka VL, dále zvýšení bodů za bonifikaci (po diskuzi v KD se navrhuje zvýšit z 10 na 20 bodů), snížení průměru pro přijetí bez přijímacích zkoušek u ZL (průměr známek 1,00 místo současného 1,02) atd. Návrh bude předložen ke schválení AS.

K bodu 7:

Ing. Mikula informoval o průběžném stavu přípravy žádostí za 1. LF do aktuálně vyhlášených výzev OP VVV.

K bodu 8:

Prof. Kittnar informoval o Centru lékařských simulací. Poděkoval Oddělení komunikace za úspěšnou medializaci slavnostního otevření centra (mj. dvě reportáže v České televizi a několik dalších v Českém rozhlase, ČTK, Mladá fronta, a další). Prof. Kittnar poznamenal, že z dlouhodobého hlediska bude pro rozšíření činnosti na další ročníky třeba zajistit finanční zdroje na provoz centra.

K bodu 9:

Prof. Hanuš informoval o výsledku Analýzy praktické výuky na 1. LF. Dále předložil stanoviska garantů výuky Interního lékařství na požadavek prof. Vašákové na navýšení výuky Pneumologie. KD navrhuje svolat schůzku garantů, na níž prodiskutují proporcionalitu výuky a její případné úpravy. Platí i o návrhu úpravy výuky kardiovaskulární medicíny, již předložil ředitel Komplexního kardiovaskulárního centra doc. Marek Šetina.

Přílohou zápisu je tabulka fakultativních výkonů v LB, k nimž bylo nově zařazeno sedm dalších.

K bodu 10

Prof. Kittnar informoval o deseti studentech z Nigérie, kteří dluží za školné za probíhající akademický rok. KD souhlasilo s návrhem, že pokud studenti školné neuhradí do konce akademického roku, bude jim studium přerušeno.

Děkan prof. Šedo informoval o tom, že již začala fungovat anglická verze vědeckého webu na adrese: http://science.lf1.cuni.cz/

Po diskuzi se KD usneslo na tom, že bude vhodné zřídit i českou verzi.

MUDr. Vejražka požádal děkana, aby se sešel se studenty, kteří reprezentovali fakultu na soutěži Medik roku 2016 ( 16.–17. 4 v Českých Budějovicích). Družstva se umístila na 2. a 3. místě. Děkan souhlasil a pověřil MUDr. Vejražku dohodnutím schůzky.

Ing. Soubustová navrhla, aby v nové Karolince nebyli uváděni studenti postgraduálního studia, pokud nejsou zaměstnanci fakulty. KD souhlasilo.

Prof. Žák informoval o složení komisí pro habilitační řízení a dále o návrhu na udělení čestného titul hostující profesor pro prof. Arie Hasmana z Amsterodamu, viz příloha zápisu.

KD vzalo na vědomí počty uchazečů k přijetí bez přijímací zkoušky pro akademický rok 2016/17 pro obory nav. Nutriční specialista a nav. Adiktologie.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat