1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 14. zasedání KD z 10. 4. 2017

 

Zápis z 14. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

dne 10. 4. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

P R O G R A M

14. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 10. 4. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 13. kolegia děkana, které se konalo dne 27. 3. 2017 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Program porady přednostů

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3) Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Výroční zpráva za rok 2016

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) Horizontální prostupnost studiem

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

6) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

7) 3D a rozšířená realita ve výuce

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

8) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

9) Spin-off

Ing. Karel Hána, Ph.D.

10) Centrum pro experimentální biomodely

Mgr. Viktor Sýkora

11) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z 13. zasedání KD, které se konalo 27. 3. 2017. Kolegium děkana zápis schválilo.

Ad 2.

Děkan prof. Aleksi Šedo požádal členy kolegia, aby si pro stanovení pevného rámce programu porady přednostů ústavů a klinik (dne 24. 5. 2017 od 15.00) každý stanovil časovou dotaci svého vystoupení.

Ad 3.

Tajemnice ing. Soubustová přednesla návrh na navýšení stipendií v doktorském studijním programu v ak. roce 2017/2018. Materiál návrhu bude v tomto znění připraven k předložení do květnového zasedání akademického senátu.

Ad 4.

Tajemnice ing. Soubustová požádala, aby členové kolegia zaslali připomínky k Výroční zprávě za rok 2016 do středy 19. 4. 2017 na oddělení komunikace BcA. Pokorné. Děkan Šedo požádal autory o revize a editace textů jednotlivých kapitol, proděkan prof. Aleš Žák přehodnotí úroveň ve zprávě uvedených monografií.

Ad 5.

Proděkan doc. Vokurka předložil seznam volitelných předmětů, které jsou horizontálně prostupné při studiu na UK a počty volitelných předmětů na 1. LF, zpřístupněné pro studenty jiných fakult. Doc. Vokurka uvedl, že počty studentů z jiných fakult v těchto kurzech lze regulovat prerekvizitami (od druhého ročníku), povinnou lékařskou prohlídkou, povinnou mlčenlivostí, ale také kontrolou studentů ze strany pedagogů. Problém by mohl vzniknout u „atraktivních“ předmětů, kde má 1. LF problém s kapacitou vlastních studentů. Omezit kapacitu volitelných předmětů ale nelze, protože výuka je druhová. Někteří garanti na 1. LF se prostupnosti z etických důvodů brání. Studenti 1. LF zájem o prostupnost tolik nemají.

Ad 6.

Proděkanka prof. Dušková představila návrh pro přijímací řízení v ak. roce 2018/2019, kdy by student mohl získat bonifikaci 20 bodů za matematiku také složením zkoušky Matematika + (Cermat), která je dle slov prof. Vejražky náročná a na úrovni úspěšného řešení krajského kola matematické olympiády. Už nyní ji používá Matematicko-fyzikální fakulta.

Druhý návrhem je složení zkoušky z českého jazyka na úrovni C1 (místo současného B1) pro uchazeče, kteří nemají maturitní zkoušku z českého jazyka. Zkouška musí být vykonána na území ČR. Kolegium návrhy odsouhlasilo.


Ad 7.

Proděkan ing. Mikula přednesl návrh na další možný posun výuky ve 3D a rozšířené realitě. Navrhl věnovat se jí paušálně, namísto dosavadního přístupu „každé pracoviště hledá samo své technologie“.

Připomněl čím dál složitější přístup k nácviku, k tělům a pacientům, a to nejen u studentů, ale i v postgraduální výuce. Pro preklinické předměty, kde se již běžně technologie používají (laparoskopie, oční chirurgie) 1. LF kontinuálně pracuje na programování softwarů chirurgických simulátorů. U klasické chirurgie zatím vznik technologií blokuje nedostatečný vývoj haptických systémů, takže zatím neexistuje žádný komerční systém, toho by měla 1. LF využít. Pokud má být 1. LF v povědomí jako fakulta, která se o vývoj v rámci konsorcia snaží a pokud by mohla být u vzniku simulátoru, získá z jeho vývoje prostředky a nebude muset platit za nákup nákladného systému.

Pilotní projekt ve spolupráci s firmou Pocket Virtuality započal na Gynekologicko-porodnické klinice u prof. Martana, který informoval o sedmičlenném týmu, který nyní zjišťuje, zda bude možné provádět nácvik vedení rukou studenta při operaci podle rukou operatéra. Děkan prof. Šedo požádal o prezentaci společnosti.

Ad 8.

Proděkan pro anglickou paralelku prof. Sedmera informoval o probíhajícím přijímacím řízení pro rok 2017/2018, kde k dubnu eviduje 996 přihlášených do ALEK a AZUB. Přijímací testy (validaci z české paralelky provedl prof. Vejražka) jsou obtížnější. Pro příští rok už v červenci přijímací řízení nebudou. Prof. Sedmera informoval o průběhu jarního plesu MedSoc. Probíhá příprava knihy o 1. LF v angličtině a stávající akreditaci 1. LF pro USA, která fakultě zvyšuje prestiž. Připravovaná institucionální akreditace pro UK, není pro zahraniční programy vhodná, každá fakulta o ni bude nadále usilovat zvlášť.

Ad 9.

Ing. Hána z Centra podpory aplikačních výstupů a spin-off firem Děkanátu představil pozitivní vývoj v projektu Home balance. Aktuálně centrum řeší projekt Univerzitní inovační síť. Pracoviště bude podepisovat rozhodnutí o samofinancování projektu OP VVV pregraduální biofyzika za cca 42 milionů korun, garantem projektu je prof. Beneš z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF, který bude celý projekt koordinovat. Na dotaz tajemnice ing. Soubustové, zda u projektu Home balance odešly výsledky hospodaření na CPPT, pan ing. Hána odpověděl, že ano.

Ad 10.

Vedoucí Centra pro experimentální biomodely Mgr. Viktor Sýkora uvedl, že zdravotní stav zvířat ve fakultních zvířetnících i personální situace v centru je stabilizovaná a nevyžaduje akutní řešení. Centrum za poslední dobu podstupuje v souvislosti s novou legislativou řadu kontrol a auditů, které se od formálních přesouvají k fyzické kontrole zvířat, procesů, evidence, zpětné kontrole projektů pokusů a protokolů. Centrum dostálo požadavkům vnitřního auditu a reakreditace chovu. Dochází ke značnému nárůstu administrativních úkonů.

Mgr. Sýkora připomněl také stav, kdy se po usmrcení zvířete z jeho částí stává vedlejší živočišný produkt. Pokud není zlikvidován a je z něj vyroben vzorek (od buňky výše), jde stále o živočišný produkt, který má být nově evidován ve výkazech. Mělo by se to snad týkat pouze vzorků, které jsou vyměňovány v rámci spolupráce mezi institucemi. Při dovozu vzorku ze zemí mimo EU musí být tento zaveden do systému Traces, pak je vzorek v souladu s veterinární správou a letištní kontrolou. Mgr. Sýkora připraví guideline pro nakládání s živočišným produktem.

Ad 11. různé

Prof. Martásek byl za svou vědeckou činnost oceněn grantem Donatio Universitatis Carolinae, který mu udělil na návrh děkana 1. LF rektor UK prof. Zima.

MUDr. Vejražka informoval, že novinář oslovený v souvislosti s uveřejněním žebříčku vysokých škol v časopise Týden na prosbu o specifikaci metodiky hodnocení nereaguje.

Děkan prof. Šedo informoval o výsledcích kontroly nakládání s těly na Anatomickém ústavu.

Proděkan prof. Žák byl pověřen výběrem koordinátora závěrečných prací. Bakalářské a magisterské práce (80 %) jsou po obhajobě uloženy v SIS a v repozitáři, Ph.D. práce uloženy v SIS a habilitační spisy pět dní před vědeckou radou vloženy ručně. Prof. Žák požádal o svolání schůzky k dané problematice za účasti MUDr. Štuky, Mgr. Timkové, Phdr. Skálové a tajemnice ing. Soubustové.

Prof. Smetana seznámil kolegium s návrhem hostujícího profesora, prof. Stefana Rammelta z Drážďan, který spolupracuje s prof. Bartoníčkem a doc. Naňkou, je spoluorganizátorem Česko-německého sympozia. Děkan prof. Šedo požádal o účast prof. Bartoníčka na zasedání Vědecké rady.

Děkan prof. Šedo informoval o pozvání na seminář o hodnocení UK od prof. Wildové. Dále poprosil tajemnici ing. Soubustovou o vyplnění části tabulky č. 4, která se týká plánovaných stavebně investičních akcí, které budou realizovány v rámci OP ESIF pro rektorát UK.

Děkan prof. Šedo dále informoval o dopisu doc. Duška z IBA, který se snaží získat dlouhodobé záruky ministerstev v případě zvažovaného navýšení počtu studentů lékařských fakult.

Proděkan doc. Vokurka uvedl, že na intranetu fakulty budou aktualizovány údaje týkající se evaluace pedagogického výkonu za rok 2015/16.

Prof. Šedo se také informoval u proděkana prof. Hanuše, zda a jak lze nahradit posluchárnu na RTG klinice, která nebude přístupná kvůli výstavbě urgentního příjmu VFN. Prof. Hanuš uvedl, že náhradní prostor pro posluchárnu najde.

Ing. Soubustová zajistí k otázce elektronických voleb stanovisko MUDr. Štuky.

Proděkanka prof. Kolářová požádala kolegium o navržení kandidáta na předsednictví v TAČR. Kolegium navrhlo prof. Krále.

Proděkanka prof. Dušková informovala o své účasti na kulatých stolech UK k akreditacím, kde od Vánoc nenastal žádný posun.

Děkan prof. Šedo informoval o diskusi s rektorem UK prof. Zimou na AS 1. LF o pro lékařské fakulty nevýhodném nastavení Rozpisu financování fakult. Na jednání AS byly prezentovány příklady důsledků tohoto rozpisu, kdy např. 1. LF za poslední tři roky odevzdala UK cca 600 milionů Kč, FF, s výrazně vyšším počtem studentů, odevzdala 60 milionů Kč.

Tajemnice ing. Soubustová informovala, že 1. LF prohrála soudní spor (trvající od roku 2012) s dr. Wittnerem, jemuž je fakulta povinna uhradit ušlou mzdu včetně úroků.

Doc. Živný přednesl, že v rámci přednáškového fóra Novinky v biomedicínském výzkumu vystoupí 20. 4. 2017 prof. Pacák a 24. 4. 2017 prof. Martz. Dále uvedl, že na Studentskou vědeckou konferenci (SVK) bylo zasláno 117 abstrakt, která budou předána oponentům.

Proděkan ing. Mikula představil OP VVV - výzvu 28. - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoje, kterou 1. LF již před půl rokem rektorátu odmítla. Jde zejména o implementaci Evropské charty pro výzkumné pracovníky (např. přepracování směrnic…), představující potenciální enormní administrativní zátěž a další rozšiřování administrativy. Odmítnutí účasti v projektu potvrdila také tajemnice ing. Soubustová.

Proděkan prof. Hanuš sdělil, že Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem má zájem o pregraduální výuku v oborech interna, intenzivní medicína, chirurgie a fyzioterapie – požadavky ze strany 1. LF postupně zjišťuje.

Zapsala Petra Klusáková, DiS.

 

Hodnocení: spravovat