1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 13. zasedání KD z 27. 3. 2017

 

Zápis z 13. zasedání kolegia děkana,


které se konalo v pondělí

dne 27. 3. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

P R O G R A M

13. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 27.3. 2017 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 12. kolegia děkana, které se konalo dne 13.3. 2017 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Rozpočet fakulty 2017 (Bod je přeložen napříště.)

Ing. Eva Soubustová, MBA

Ing. Jaromír Michl

3) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) Počty přijímaných studentů

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

5) Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

6) CAPI

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

7) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z 12. zasedání KD, které se konalo 13.3.2017. Kolegium děkana zápis schválilo.

Ad 2.

Tajemnice ing. Soubustová podala informaci, že rozpočet fakulty 2017 bude předložen až po dodání podkladů z RUK.

Ad 3.

Proděkanka prof. Dušková informovala o podmínkách přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 4.

Proděkanka prof. Dušková předložila návrh přijímaných uchazečů pro ak.rok 2018/2019. Podmínky pro přijetí bez přijímacího řízení pro zubní lékařství budou upraveny. Podrobnosti v příloze zápisu

Ad 5.

Proděkan prof. Žák předložil Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Kolegium děkana vzalo materiál na vědomí. Podrobnosti v příloze zápisu

Ad 6.

RNDr. Luděk Šefc, CSc. podal informaci o stavu CAPI k 22.3.2017, Kolegium děkana vzalo materiál na vědomí. Podrobnosti v příloze zápisu.

Různé:

Kolegium děkana schválilo Návrh na udělení čestného titulu „hostující profesor“ pro Vladimíra Krátkého. BSc., MD, FRCSC, DABO.

Dále Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa společně s 3. lékařskou fakultou UK pro

SALIM YUSUF, MBBS, D.Phil, MRCP, FRCP, FRSC, O.C.

Byl předložen program Vědecké rady 1. LF UK konané dne 28.3.2017. Kolegium děkana program zasedání Vědecké rady vzalo na vědomí. Podrobnosti v příloze zápisu.

Kolegium děkana schválilo návrh Opatření děkana, kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018.

MUDr. Vejražka informoval o studii Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK "Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016". Zkrácené výsledky byly v únoru publikovány v Hospodářských novinách. Studie srovnává fakulty ze sedmi hledisek, ve třech z nich (Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Zájem uchazečů a úroveň studentů, Uplatnění absolventů na trhu práce) patří LF mezi špičku v ČR. V souhrnu výsledků jsme přesto až za některými dalšími lékařskými fakultami, zejména pro rozdíly v Hodnocení studia, kurzů a učitelů a Zaměření na praxi a další vzdělávání. Jsou pochybnosti o metodice těchto částí hodnocení (částečně se vychází z dat, která odrážejí stav před asi 5 lety; podkladem je anketa na webu Primát.cz, aniž by byla doložena validita šetření; zaměření na praxi se hodnotí podle počtu studentů v programu CŽV a počtu distančních studentů atd.).

Závěr: Pozveme autory studie k diskusi na příští KD.

Proděkanka prof. Kolářová informovala o nesystémovém postupu RUK o přidělení finální částky v programech PROGRES. Informace ze strany RUK byla předána pouze Grantovému oddělení a není v souladu se stanovenými pravidly kvestorky, která byla dohodnuta na poradě tajemníků (informace o přidělování finančních částek z RUK by měla být předána v první řadě tajemníkům fakult).

Doc. Živný informoval o ukončení sběru abstrakt do SVK. Bylo podáno cca 120 přihlášek.

Prof. Smetana vznesl dotaz, zda v rámci programu PROGRES lze uplatnit zahraniční bonifikaci v případě, pokud se jedná o spolupráci mezi více fakultami UK.

Prof. Škrha osloví s tímto dotazem prorektora prof. Royta.

Proděkan prof. Vokurka informoval, že na cenu Alberta Schweitzera – 27.5.2017 – byly za 1. lékařskou fakultu předloženy 4 návrhy. Jeden byl vyřazen pro nesplnění podmínek.

Proděkan prof. Žák na základě informace z RUK seznámil přítomné s přehledem o udělených cenách studentům a absolventům UK za rok 2016.

Setkání přednostů se uskuteční 24.5.2017 v 15.00 hod. v Eiseltovo síni – posluchárna 2. interní kliniky 1. patro, vchod B, U Nemocnice 2.

Zapsala Ing. Eva Soubustová

 

Hodnocení: spravovat