1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 12. zasedání KD z 14. 3. 2016

Zápis z 12. zasedání KD, 

které se konalo
dne 14. března 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka 
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UKI
ng. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. –
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

12. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 14. 3. 2016 v malé zasedací místnosti

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 11. kolegia děkana, které se konalo dne 29. 2. 2016 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Počty přijímaných studentů

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

3) Návrh na složení habilitační a jmenovací komise

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

4) BOZP, PO

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) Institucionální plán 1. LF UK za rok 2015 – zhodnocení

Ing. Eva Soubustová, MBA

6) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. + kolektiv

7) Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

PhDr. Hana Skálová

8) Modelová pracoviště

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

9) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

10) Podněty k návrhu struktury programu Progres

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

11) Různé

Ad 1)

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry zasedání 11. kolegia děkana, které se konalo dne 29. 2. 2016 od 13.00 hod. KD zápis schválilo.

Ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková předá do příště KD informace o plánovaných investicích VFN pro rok 2016. Přehled bude přiložen k materiálům příštího KD.

Prof. Žák informoval o tom, že jednal s prof. Stopkou a jeho kolegy o jejich představách o organizaci SVK v sekci postgraduálních prací. Uvedl, že podněty, které z jednání vyplynuly, budou realizovány v příštím akademickém roce.

Ad 2)

Prof. Dušková informovala o počtu přihlášených studentů ke studiu v akademickém roce 2016/2017 a o plánu pro přijetí na v roce 2017/2018. Upozornila na nebývale velký zájem o studium Ergoterapie a o kombinované navazující studium Intenzivní péče. Údaje jsou přílohou zápisu.

Kvůli dořešení plánu počtu přijímaných studentů v roce 2017/2018 v nelékařských oborech se děkan prof. Šedo sejde s příslušnými proděkany i vedoucí studijního oddělení do poloviny dubna. Plán musí do konce června schválit AS.

Ad) 3

Prof. Žák informoval o složení habilitačních a jmenovacích komisí. Podrobnosti jsou přílohou zápisu.

Ad)4

Ing. Soubustová podala zprávu o plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, dále pak o školní úrazovosti studentů. Zpráva je přílohou zápisu.

Ad)5

Ing. Soubustová zhodnotila plnění Institucionálního plánu 1. LF UK za rok 2015. Fakulta vyčerpala všech získaných10,162 mil. korun. Všechny projekty prošly auditem bez výhrad. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad) 6

Prof. Šedo informoval o výroční zprávě fakulty za rok 2015 – náklad, počty kusů (viz příloha). Ing. Soubustová požádala přítomné proděkany, aby dodali chybějící podklady do výroční zprávy do 25. března 2016.

Ad 7)

KD navrhlo pět publikací do soutěže monografií hodnocených Rejstříkem informací o výsledcích (RIV) vydaných v roce 2014.

Jsou to tyto:

ŠEDO, Aleksi a Rolf MENTLEIN (eds.). Glioma Cell Biology. Wien: Springer, 2014. 468 s. ISBN 978-3-7091-1430-8

KRŠKA, Zdeněk, et al. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. xxvi, 872 s. ISBN

978-80-247-4284-7.

LUKÁŠ, Karel, et al. Chorobné znaky a příznaky: Diferenciální diagnostika. Praha: Grada,

2014. xxii, 890 s. ISBN 978-80-247-5067-5

GRIM, Miloš, et al. Anatomie od Vesalia po současnost: 1514-2014: publikace k 500. výročí

narození Andrea Vesalia. Praha: Grada, 2014. XIV, 272 s. ISBN 978-80-247-5023-1.

PAVELKA, Karel, et al. Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění: v

revmatologii, gastroenterologii a dermatologii. Praha: Grada, 2014. xvi, 363 s. ISBN 978-

80-247-5048-4.

Ad 8)

Prof. Kittnar informoval o modelových pracovištích 1. LF UK. Mimo jiné pozval přítomné na slavnostní otevření Centra medicínských simulací, které se uskuteční 6. 4. 2016 ve 13.00 v budově Fyzikálního ústavu. Podrobnosti v příloze zápisu.

Po následující diskuzi ohledně spolupráce s VFN v této oblasti navrhla ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková zorganizovat schůzku vedení 1. LF a VFN a na ní dohodnout další postup.

Ad 9)

MUDr. Vejražka informoval o e-learningu a testování. Podrobný přehled včetně statistických údajů a grafů je přílohou zápisu.

Ad)10

Prof. Kolářová předložila podněty k návrhu struktury programu Progres. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad) 11 – Různé:

Prof. Žák předloží na příštím zasedání VR 1.LF k bodu „Evaluace bodového hodnocení VaV“ návrh na redukci bodového hodnocení výsledku „Dopis redakci“, zveřejněného v časopise s IF, na 1/10 původní hodnoty, pokud článek nebude splňovat kritéria pro hodnocení v RIV, tedy jeho rozsah bude pouze jedna strana, nebo nebude obsahovat originální data. KD s návrhem souhlasilo.

Prorektorka UK doc. Králíčková požádala o možnost uspořádat Veletrh vysokých škol dne 19. ledna 2017 v Purkyňově ústavu. Děkan prof. A. Šedo pověřil prof. Duškovou, aby upozornila rektorát na překryv výuky a omezenou kapacitu ústavu.

Prof. Smetana informoval o možnosti přihlášky k patentu vynálezu hlasové protézy, na němž se podílí Anatomický ústav společně s ČVUT (Fakulta strojní a Ústav termomechaniky AV ČR). KD s podáním přihlášky souhlasí.

Prof. Šedo informoval KD o přehledu cizojazyčných studijních programů a oborů na fakultách UK v roce 2015. Mimo jiné z něj vyplývá, že na 1. LF v roce 2015/2016 studuje nejvíc studentů v anglickém jazyce ze všech fakult UK (637), druhá je LF Plzeň (402) a třetí LF Hradec Králové (363). Přehled je přílohou zápisu.

Ing. Mikula informoval o projektech, které se budou ucházet o financování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) MŠMT ČR. Jde přibližně o 40 projektů.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat