1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 12. zasedání KD z 13. 3. 2017

 

Zápis z 12. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí dne 13. 3. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Hana Dittrichová – členka kolegia

Omluveni:

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

P R O G R A M

12. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí dne 13.3. 2017 od 13.00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 11. kolegia děkana, které se konalo dne 27. 2. 2017 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) BOZP, PO

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

PhDr. Hana Skálová

5) Strategický rozvoj

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

6) Film studio

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

7) Výuka jazyků na 1. LF UK, současný stav výuky, návrhy na změny

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

8) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z 12. zasedání KD, které se konalo 13. 3. 2017. KD zápis schválilo. Tajemnice Ing. Soubustová informovala o připravovaném pronájmu kopírovacích strojů s firmou Janus, kde byly probrány podrobnosti a navrženy počtu a umístění kopírek. V současné době čekáme na návrh smlouvy.

Ad 2.

Tajemnice ing. Soubustová podala zprávu o stavu a plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 3.

Tajemnice ing. Soubustová informovala o přípravě Výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2016. Všechny materiály jsou předány na oddělení PR ke kompletaci.

Ad 4.

Kolegium děkana vzalo materiál na vědomí a rozhodlo, aby úspěšné monografie za rok 2015 byly odeslány na RUK v pořadí, které zpracovalo pracoviště ÚVI. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 5.

Proděkan Ing. Mikula informoval o stavu příprav KAMPUS Albertov. Bude nezbytně nutné svolat schůzku o využití vědeckých kapacit ve vymezených prostorách pro 1. LF UK

Dále informoval o stavu operačních programů OPVVV.

Ad 6.

Zprávu o činnosti videostudia od října 2016 do února 2017 vzalo Kolegium děkana na vědomí. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 7.

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., informoval o současném stavu výuky jazyků na 1. LF UK. Kolegium děkana navrhuje, aby od ak. roku 2017/2018 byly vyučovány 2 cizí jazyky, a to angličtina a němčina. Doc. Černý připraví změnu výuky cizího jazyka do příštího zasedání KD. Podrobnosti v příloze zápisu.

Různé:

Děkan prof. Šedo předložil do KD návrh na sloučení organizačních součástí fakulty Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Materiál bude předložen na zasedání Akademického senátu 3.4.2017.

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky předložilo materiál týkající se zahraničních výzkumníků o pozici post-doc. Uchazeč Mr. Rahul Sharma, Ph.D., se rozhodl nenastoupit.

Profesor Škrha informoval o změnách ve specializačním vzdělávání, které jsou uvedeny ve schválené novele zák.č. 95/2004 Sb. Bylo odsouhlaseno 43 specializačních oborů. Je připraven návrh vyhlášky o nástavbových oborech. Do 23.3.2017 garanti specializačních oborů předloží návrhy na členy akreditačních komisí za fakultu.

Profesor Kittnar upozornil na končící funkční období Disciplinární komise (9. 6. t.r.). V souladu s novými předpisy musí děkan fakulty navrhnout nové členy této komise Akademickému senátu.

Profesorka Kolářová informovala o dopisu prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu prof. Škrhy ve věci návrhu dohody „Collaboration Agreement“ s EMBL Heidelberg. Fakulta se přiklání k návrhu, aby akreditace byla provedena prostřednictví NAÚ. Fakulta souhlasí s variantou zakončeného společným diplomem, a to tedy joint-degree.

Profesorka Dušková informovala o počtu přihlášek ke studiu. V současné době bez přijímacího řízení s průměrem 1,0 na zubní lékařství je 47 uchazečů a s průměrem 1,2 - 474 uchazečů o všeobecné lékařství.

Fakulta musí vyslat 5 akademických pracovníků do taláru na „Zlatou promoci“, moderátorkou bude prof. MUDr. Jiří Mazánek.

Profesor Betka podal zprávu o komunikačním zabezpečení mezi děkanátem 1. LF UK a detašovanými pracovišti.

Profesor Hanuš informoval o zájmu Nemocnice pod Petřínem o možnosti výuky. Je nutné zpracovat rámcovou smlouvu.

Byly předloženy návrhy vnitřních předpisů:

- Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK

- Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK

- Volební řád akademického senátu 1. LF UK

- Statut 1. lékařské fakulty UK

Případné připomínky členů KD zaslat do pondělí 20.3.t.r. na právní oddělení. Právní oddělení materiály předá MUDr. Vejražkovi a Akademickému senátu ke schválení 3.4.2017.

Byla předložena statistika „Jednička na zkoušku“

Zasedání kolegia děkana dne 29.5.2017 se bude konat od 12.00 hod. ve Vestci na BIOCEVu. Dopravu zajistí tajemnice Ing, Soubustová.

Zapsala Ing. Eva Soubustová

 

Hodnocení: spravovat