1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 12. zasedání KD dne 19. 3. 2018

 

Zápis z 12. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 19. 3. 2018 od 13.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan


Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


P R O G R A M

12. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 19. 3. 2018 od 13.00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 11. kolegia děkana, které se konalo dne 5. 3. 2018 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) BOZP, PO

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Výsledek hospodaření celkem

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

PhDr. Hana Skálová

5) Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

6) Věda a granty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

7) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

8) OP VVV

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

9) Různé


Ad 1.

K požadavku Přírodovědecké fakulty na spolufinancování core facilities v Biocevu Ing. Mikula uvedl, že takovou žádost přednesla PřF již vloni. Ing. Mikula již tehdy odpověděl, že 1. LF UK o podílu na financování neuvažuje, vzhledem k tomu, že se ani nijak nepodílí na řízení těchto core facilit, které jsou zcela ve správě PřF.

Děkan prof. Šedo požádal o výsledek studentské hodnocení výuky plicního lékařství. Proděkan prof. Hanuš uvedl, že za 6. ročník hodnotilo pouze 17 studentů, a pouze 4 proběhlé stáže; výsledné hodnocení je negativní. Oproti tomu studenti 5. ročníku hodnotí stáže pozitivně. Dělená stáž bude pravděpodobně přesunuta do 4. a 5. ročníku. Pro ty, kteří se budou chtít věnovat plicnímu lékařství, bude umožněna předstátnicová stáž en bloc.

Děkan prof. Šedo požádal o názor kolegia na návrh děkana 3. LF UK prof. Widimského na vznik nového doktorského studijního programu Kardiovaskulární vědy. Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že se proděkani sešli ohledně DPS na schůzce, jejímž cílem bylo zefektivnění doktorského programu v biomedicíně.

 
KD považuje možnost vytvoření nové kardiologické oborové rady za precedent pro vznik dalších oborových rad definovaných podle klinických specializací, čímž dojde k dalšímu štěpení v rámci současného systému. KD požaduje kultivaci současného systému doktorského studia. Možnost vzniku nové oborové rady musí projednat akademický senát a vědecká rada 1. LF UK. Nelze splnit požadavek, aby 1. LF UK do deseti dnů vyjádřila své stanovisko.

Zodpovědnost: prof. Kolářová připraví v tomto duchu stanovisko 1. LF UK. Dopis bude adresován prof. Widimskému a na vědomí rektorovi UK prof. Zimovi a prorektorovi prof. Hamplovi.

Termín: Do příštího zasedání KD.

Děkan prof. Šedo se dotázal na financování SVV. Doc. Živný uvedl, že SVV je nyní ve druhém roce tříletého programu. Kolegiem dříve stanovené zásady (cestování pouze pro studenty SVV a max. 25% účast pregraduálních studentů v SVV projektu) začnou platit od příštího roku.

Zodpovědnost: Doc. Živný upozorní na nová pravidla vedoucí SVV.

Termín: Do příštího zasedání KD.


Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že stipendijní řád bude postoupen ke schválení Akademickému senátu.

Zápis zasedání kolegia byl schválen


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová představila zprávu o stavu a plnění úkolů v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zpráva obsahuje výčet dotčených dokumentů děkanátu, závěry kontrol, revize spotřebičů, hlášení poškození. Dále souhrn školení vedoucích zaměstnanců, školení řidičů (naposledy proběhlo v roce 2016 a je platné na 4 roky), počet pracovních a školních úrazů v roce 2017 a 2018 a popis systému požární ochrany – řady pravidel a postupů v rámci 1. LF UK.

Členové KD požádali o doplnění o faktická nejen formální opatření a postupy, jako např. pravidla bezpečného provozu laboratoří (pro studenty i pedagogy), jak se zachovat v krizových situacích (požár, siréna), kde sídlí krizový štáb apod.

Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová.


Ad 3.

Tajemnice Ing. Soubustová představila výsledek celkového hospodaření fakulty. Z hlavní činnosti generovaná ztráta je vyrovnána ziskem z doplňkové činnosti. V celkovém výsledku tvoří fakulta zisk.


Ad 4.

Přednostka Ústavu vědeckých informací PhDr. Skálová postoupila kolegiu seznam knih pro soutěž vysoce kvalitních monografií Úspěšné monografie RIV za rok 2016. KD vybralo pět publikací, jejichž seznam bude předán na RUK.


Ad 5.

Proděkan prof. Žák představil KD návrhy komisí pro habilitační řízení a také petenty habilitačního řízení – MUDr. Ondřeje Petráka, PhD., pro obor vnitřní nemoci, MUDr. Lucii Muchovou, Ph.D. pro obor lékařská chemie a biochemie, MUDr. Kristýnu Němejcovou, Ph.D., pro obor patologie a MUDr. Josefa Včeláka, Ph.D. pro obor ortopedie.


Ad 6.

Proděkanka prof. Kolářová informovala o rozdělení prostředků Progres 2018 dle schválených pravidel a představila přehled akademických a vědeckých pracovníků a studentů a také přehled nových AZV, GAČR a GAUK grantů, které začínají v roce 2018. Dále informovala, že na webu fakulty jsou průběžně publikovány nově vyhlášené výzvy. Prof. Kolářová kolegiu navrhla dva nové členy Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace za 1. LF UK, a to prof. Aleksiho Šeda a prof. Jiřího Zemana. Kolegium návrh schválilo.


Ad 7.

MUDr. Vejražka informoval KD o situaci v oblasti e-learningu. Došlo ke změně multilicence MS Office, který je nyní lépe přístupný a uživatelsky pohodlnější. Podrobnosti jsou na webu fakulty. Změn došla také bezpečnost vyhledávačů, která je nyní zvýšena díky bezpečnému protokolu (https://). Změny související s ochranou dat podle obecného nařízení GDPR přinesou obtíže při přesměrování pracovní mailové pošty.


Ad 8.

Proděkan Ing. Mikula informoval o projektech OP VVV. Na získaných projektech obdržela fakulta cca 150 milionů, ve stavu hodnocení jsou nyní projekty za 86 milionů, odmítnuté žádosti o projekty byly v souhrnné výši 1, 3 mld. Ing. Mikula uvedl, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pravděpodobně uvolní prostředky na projekt center Excelentního výzkumu (výzva 19), byl by tedy schválen i projekt prof. Smetany. Čtyřvýzva MŠMT byla odsunuta na červen, posunuto je i celé operační období.
V programu Gama byly všechny projekty, kromě jednoho, schváleny v rámci interní hodnotící komise RUK – Rady pro komercializaci UK.


Ad Různé

Proděkan prof. Žák přidá do programu Vědecké rady posouzení návrhu ke zřízení nového DSP Kardiovaskulární vědy.

Děkan prof. Šedo

– požádal o zástup na zahájení SVK dne 17. 5. 2018, zástup přijala prof. Kolářová.

– porosil doc. Živného o koordinaci (up date) oddílu věda na webu fakulty.

– požádal, aby byly na webu fakulty zveřejněny informace o komisi (a jejích kritériích), která vybírá adepty na přednášku na SVV.

– poprosil tajemnici Ing. Soubustovou a dr. Štuku, aby si, s ohledem na dobrou komunikaci, všichni zaměstnanci, kteří mají mailovou doménu lf1.cuni.cz zajistili funkční alias. MUDr. Vejražka uvedl, že řada pracovišť ruší přesměrování pracovní pošty (s VFN problém není), zaměstnanci nechť se obracejí na 1. LF UK.

– v otázce plnění registru zdravotnických pracovníků poprosil MUDr. Vejražku o součinnost s ÚZIS. MUDr. Vejražka uvedl, že přes rektorát byl ÚZIS umožněn přístup k SIS.

– poprosil o revizi fondu na podporu PGS a návrhy na možnost jeho využití, např. úhradu certifikátů nebo za účast (jako prezentující či první autor) na konferenci

– požádal MUDr. Živného, aby zavzal do programu Novinek biomedicíně visiting profesora Tirribelliho.

– se dotázal prof. Martáska, zda je možnost použití archivního využití biologického materiálu (např. para bloků). Prof. Martásek uvedl, že použít biologický materiál lze se souhlasem příbuzných.

– informoval o požadavku RUK na zdůvodnění stávající výše počtu studentů 1. LF UK. Odpověď pro RUK formuloval děkan prof. Šedo.

– požádal proděkana prof. Kittnara o koncepci v oblasti zahraničních strategických partnerství fakulty.
Zodpovědnost: Proděkan prof. Kittnar se spojí s prorektorem prof. Škrhou k možnostem spolupráce.


Proděkanka prof. Dušková informovala o schůzce na RUK, kde byly projednávány podmínky pro přijímací řízení 2019/20. Shrnula dohodnuté změny za 1. LF UK – přijetí na zubní lékařství bez přijímacích zkoušek pro všechny uchazeče, na všeobecné lékařství přijetí bez příjímacích zkoušek do středoškolského průměru 1,20, srovnaní bonifikace pro všeobecné lékaře a zubní lékařství a úprava bonifikace za olympiády.


Proděkan prof. Sedmera ke spolupráci se soukromou univerzitou v Kuala Lumpur uvedl, že fakulta spolupracovat nebude, jejich studenti na 1. LF UK nechtějí studovat, protože naše akreditace v Malajsii končí v roce 2020 a Malajsie přestala znávat naše diplomy.

Zodpovědnost: Proděkan prof. Sedmera pošle odpověď dle výše uvedeného prorektorovi prof. Škrhovi a v kopii děkanovi prof. Šedovi.


Proděkan prof. Sedmera informoval o pozvání pedagogů 1. LF UK k výuce na nově vznikající jordánské univerzitě. Prof. Sedmera zašle do Jordánska odpověď, že pro takovou formu spolupráce nemá fakulta personální zdroje.


Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že chybu při vyplacení odměny pro školitele PGS studentky z Přírodovědecké fakulty, zavinila PřF a nyní probíhá náprava.


Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že letos 1. LF UK nebude tisknout Seznam přednášek tzv. „Karolínku“, veškeré informace budou přístupné na webu.


Proděkanka prof. Kolářová, na dotaz dr. Skálové, zda by disertační práce nemohly být vyvěšené na web, uvedla, že právně je problematika zajištěna uložením prací v depozitáři univerzity. Proděkan prof. Žák dodal, že jde o tři skupiny prací – vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské a magisterské obory), Ph.D. disertační spisy a habilitační spisy.
KD se shodlo, že bakalářské a magisterské by mohly být pouze elektronicky, disertační a habilitační spisy nechť jsou uchovány v listinné podobě.


Doc. Živný uvedl, že dosud do SVK přihlásili studenti svých 108 abstrakt. Byl prodloužen termín jejich odevzdání.


Proděkan prof. Sedmera informoval o dopise Ministerstva zahraničních věcí, které požádalo 1. LF UK o součinnost při externím vyhodnocení programu poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových za období 2013 až 2018. Prof. Sedmera postoupí požadavek Ing. Sochorové.


Proděkani společně připravují odpověď pro RUK, který požaduje vyjádření o opatřeních
1. LF UK pro snižování studijní neúspěšnosti studentů.


Prof. Sedmera byl pozván a zúčastní se setkání proděkanů pro zahraniční styky UK.


Proděkan doc. Foltán informoval KD o uskutečněném vydání knihy prof. Mazánka Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů.


Proděkan doc. Foltán uvedl, že poté, co prošla akreditace oboru zubní lékařství, studenti sepsali petici, že třetí ročník bude obtížně zvládnutelný. Doc. Foltán sdělil, že situace se vysvětlila, počet zkoušek je sice vyšší, ale obtížnost je do nich poměrně rozložena…


MUDr. Vejražka se za učitele 1. LF UK zúčastní akce Medik roku.


Proděkan Ing. Mikula informoval o posunu v projektu Kampus Albertov. Schůzka pracovní skupiny přinese návrhy o budoucím uspořádání a správě kampusu tak, jak si jednotlivé fakulty představují.


Návrhy fungování kampusu budou připraveny na pracovní skupině a poté postoupeny děkanům dotčených fakult.


Proděkan prof. Hanuš uvedl, že smlouva s bavorskou stranou k výuce psychiatrie je
v přípravě.


Proděkan prof. Hanuš se na Evropském urologickém kongrese setkal s kolegou z moskevské univerzity, který je nově prorektorem pro mezinárodní vztahy. Nabízí se možnost mezinárodní spolupráce.


Proděkan doc. Vokurka uvedl, že na cenu Alberta Schweitzera byli za 1. LF UK nominováni dva studenti.


Člen kolegia Bartoška zjišťoval stížnosti studentů na výuku nutriční terapie. Studenti si stěžují na špatnou informovanost ze SIS, kde chybí formy zakončení studia jednotlivých předmětů, jak dosáhnou zápočtu, jak bude konfigurovaná zkouška (např. u farmakologie). Kromě toho, že učitelé nedorazí na přednášku, pokud dorazí pozdě, přednáška trvá např. jen 20 min. Studentům chybí volitelné předměty v oboru; vznik některých z nich iniciují sami studenti. Jako nedostatečnou vnímají úroveň výuky angličtiny. V bakalářích se situace (zejména přednášky) zlepšuje, v magisterském studiu se zhoršuje.
Zodpovědnost: Jan Bartoška bude o situaci informovat doc. Zlatohlávka.


V Praze dne 29. 3. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat