1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 11. zasedání kolegia děkana dne 16. 3. 2015

Zápis z 11. zasedání kolegia děkana, 

které se konalo
v pondělí dne 16. 3. 2015 od 13:00 h.
v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK

Předsedající:
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
Miroslav Důra – člen kolegia 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
Mgr. Jana Francová – tisková mluvčí

Omluveni:
doc.
MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
– člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN 
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


PROGRAM
11. zasedání kolegia děkana, které se konalo 
v pondělí dne 16. 3. 2015 od 13:00 h. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2

11/1 Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 10. kolegia děkana, které se konalo dne 2. 3. 2015 od 13.00 h.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

11/2 PR strategie fakulty
Odb. as. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

11/3 Modelová pracoviště
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

11/4 Školka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

11/5 Benefity fakulty
- Odměny
- Stravenky
- Sociální fond – stav čerpání a skutečnost
- Bufet (U Nemocnice 4)
- Info VŠTJ Medicína Praha - fitness
Ing. Eva Soubustová

11/6 Různé

K bodu 11/1Kontrola závěrů a schválení zápisu z 10. zasedání kolegia děkana, které se konalo dne 2. 3. 2015
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Děkan fakulty provedl kontrolu závěrů a schválení zápisu z 10. zasedání kolegia děkana, které se konalo dne 2. 3. 2015
- K bodu 10/1 – Pravidla pro administraci finančních darů – návrh opatření děkana byl schválen Akademickým senátem
(informoval prof. A. Šedo)
- K bodu 10/12 – Protokol k pokusům se zvířaty – postup přípravy protokolu o zvířatech pro Komisi pro zvířata GAUK bude konzultován s prorektorem prof. P. Volfem.
(informovala prof. L. Kolářová)

Závěr: Kolegium děkana schválilo zápis ze svého 10. zasedání dne 2. 3. 2015.

K bodu 11/2PR strategie fakulty
Odb. as. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
MUDr. M. Vejražka informoval kolegium o postupu práce na PR fakulty. Podařilo se vytvořit leták pro uchazeče o studium v AP a Průvodce prváka v angličtině. Probíhají práce na přípravě Průvodce erasmáka, Dne dětí, Rektorského sportovního dne 13. 5. a dalších akcí.
Více informací v předloženém materiálu, který je součástí tohoto zápisu.

Závěr: Kolegium děkana vzalo na vědomí předloženou informaci.
Odpovídá: MUDr. M. Vejražka 
Termín: informace průběžně

K bodu 11/3Modelová pracoviště
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
Prof. O. Kittnar přednesl návrh na zajištění provozu a rozvoje SIM centra.
Anotaci k projektům pro očekávanou výzvu z OP VVV pošle p. děkanovi Ing. I. Mikula. K návrhům rozpočtu se sejde prof. Kittnar s p. děkanem.
Materiál pro zasedání předložený prof. O. Kittnarem je součástí tohoto zápisu.

Závěr: Kolegium děkana vzalo na vědomí předloženou informaci.
Odpovídá: prof. O. Kittnar
Termín: informace na některém z příštích zasedání kolegia

K bodu 11/4Školka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
Po předchozí shodě na řešení situace formou dětské skupiny předložil prof. O. Kittnar kolegiu návrhy na její umístění – kolegium se shodlo na zúžení výběru na 3 alternativy (budova bývalé Plicní kliniky, Purkyňův ústav, jiné místo poskytnuté MČ Praha 2), které prof. Kittnar dále rozpracuje.
Materiál pro zasedání předložený prof. O. Kittnarem je součástí tohoto zápisu.

Závěr: Kolegium děkana se shodlo na zúžení výběru variant řešení na 3.
Odpovídá: prof. O. Kittnar 
Termín: informace na některém z příštích zasedání kolegia

K bodu 11/5Benefity fakulty
- Odměny
- Stravenky
- Sociální fond – stav čerpání a skutečnost
- Bufet (U Nemocnice 4)
- Info VŠTJ Medicína Praha - fitness
Ing. Eva Soubustová
Ing. E. Soubustová předložila kolegiu zprávu o stavu a skutečnosti čerpání sociálního fondu fakulty.
Fakulta zvažuje možnost využít sociální fond i na aktivity zaměstnanců podporující zlepšování zdravotního stavu.
Paní tajemnice do konce března připraví ve spolupráci s odd. komunikace sdělení o sociálním fondu a nabídce benefitů pro zaměstnance a studenty fakulty – bude zveřejněno na webu a v Jedničce.
Materiál pro zasedání předložený Ing. E. Soubustovou je součástí tohoto zápisu.

Závěr: Kolegium děkana vzalo na vědomí předloženou informaci.
Odpovídá: Ing. E. Soubustová
Termín: příprava informace pro zveřejnění do konce března

K bodu 11/6Různé
- Dopis Krajské zdravotní – o nabízených stipendiích už byli studenti informováni. 
Dopis je přílohou zápisu. Nabízenou spolupráci ve výuce projedná prof. Hanuš s garanty dotčených oborů a přednostů klinik a následně se spojí s prorektorem prof. J. Škrhou.
(informoval prof. T. Hanuš)
- Změna pravidel GA ČR pro rok 2016 – bude potřeba vklad fakulty při úvazku zaměstnance nad 30 tis. Kč/měs. Paní tajemnice připraví návrh informace o nových pravidlech obměňování zaměstnanců v projektu pro dotčené přednosty.(informovala Ing. E. Soubustová)
- Den otevřených dveří pro AP – proběhne 10. dubna, odd. komunikace se domluví s prof. Kittnarem na potřebných materiálech a propagaci
(informoval prof. O. Kittnar)
- Mezinárodní soutěž UAEM European Youth Essay Competition 2014 – první cenu získali naši studenti AP Max Dosch (1. roč.) a Nicolas Christofi (6. roč.). S výherci se sejde pan děkan.
- Nová skupina molekulárního rozpoznávání (prof. Král) do projektu Biocev – kolegium schválilo doporučení
(informoval Ing. I. Mikula)
- Nominace do soutěže monografií vydaných v r. 2013 a evidovaných v databázi RIV (na základě opatření rektora č. 3/2011, př. 15/2015) – kolegium schválilo tyto 3: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (P. Klener a P. Klener jr.), Hypoglykemie: Od patofyziologie ke klinické praxi (J. Škrha), Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba (E. Králíková a kol.)
(informoval prof. A. Žák)

Zapsala: Mgr. Jana Francová

 

Hodnocení: spravovat