1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 11. zasedání KD z 27. 2. 2017

 

Zápis z 11. zasedání kolegia děkana,


které se konalo v pondělí

dne 27. 2. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

odb.as. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Hana Dittrichová – členka kolegia

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí


Omluveni:

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. ­­- proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

11. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 27.2. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 10. kolegia děkana, které se konalo dne 30.1. 2017 od 14:30 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Výsledek hospodaření 2016

Ing. Eva Soubustová, MBA

Ing. Jaromír Michl

3) Výuková zátěž a financování pracovišť

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

4) Informace proděkana pro klinické studium

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

5) Informace proděkanky pro PGS studium

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

6) Modelová a simulační výuka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

7) a) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy (ústně)

b) Přehled stavu smluvní volitelné výuky

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

8) Věda a granty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

9) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

10) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z 10. zasedání KD, které se konalo 30. 1. 2017. KD zápis schválilo.

Prof. Kittnar informoval o výsledku jednání disciplinární komise kvůli incidentu studentky, která zveřejnila chráněné osobní údaje pacienta na sociálních sítích. Studentka byla podmínečně vyloučena ze studia.

Prof. Smetana informoval KD, že zástupci vydavatelství Taylor and Francis reagovali na návrhy ohledně spolupráce s časopisem Folia Biologica dosud pouze v obecné rovině, jednání nepokročila.

Ad 2.

Tajemnice ing. Soubustová informovala o výsledcích hospodaření fakulty za rok 2016. Fakulta hospodařila se ziskem.

Ad 3.

Proděkan doc. Vokurka předložil analýzu výukové zátěže a financování pracovišť v roce 2015/2016. Zkonstatoval, že výsledky se při zachovalé metodice v zásadě neliší od minulých let. Přehledy a komentář jsou v příloze zápisu.

Ad 4.

Proděkan prof. Hanuš podal přehled o klinické výuce 1. LF. Mimo jiné informoval, že je schválena a doporučena extenze výuky plicního lékařství o jeden týden v rozvrhu předstátnicové stáže z interny v 6. ročníku. Dále podal přehled o extrakurikulární výuce na klinických pracovištích k 20. únoru 2017. Materiál bude ve druhé fázi rozšířen o informace z preklinických pracovišť. Informoval také o výsledcích ankety Kontakt s dětským pacientem.

Ad 5.

Proděkanka prof. Libuše Kolářová informovala o zveřejnění statistiky školitelů a počtu studentů na intranetu 1. LF, dále o zveřejnění informací o přijímacím řízení pro doktorské studijní programy pro rok 2017/2018 a o probíhající přípravě žádostí o institucionální akreditaci na UK pro doktorské studijní programy.

---

Ad 6.

Proděkan prof. Kittnar podal přehled o dosavadním stavu výuky v simulačním centru a návrh dalšího rozvoje SIM centra. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 7.

Proděkan prof. Michal Miovský podal přehled o stavu smluvní výuky a návrh na postup při její revizi. Informoval, že dosud jsou provedeny změny u tří smluvních partnerů, v jednání se pokračuje s dalšími.

Ad 8.

Proděkanka prof. Kolářová předložila přehled o počtu a struktuře grantových projektů v roce 2016. Z grantových prostředků bylo vyčerpáno 99, 77 procent. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 9.

Odb. asistent MUDr. Vejražka informoval o průběhu e- learningu a testování. Podrobnosti v příloze zápisu.

Různé:

Proděkan prof. Žák předložil návrh složení komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Zdeňka Klézla, CSc. KD schválilo. Podrobnosti v příloze zápisu.

KD navrhlo na nominaci na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin pět publikací v tomto pořadí:

1. Soubor 6 knih věnovaných tématu Etika v medicíně. Autoři: Petr Bartůněk, Radek Ptáček

2. Šváb Jan a kol.: Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

3. Kužel David, Tóth Dušan, Mára Michal a kol.: Základy panoramatické hysteroskopie.

4. SLÁMA, Jiří - ČERNÝ, Andrej - DUSEK, Ladislav - FISCHEROVÁ, Daniela - ZIKÁN, Michal - KOCIÁN, Roman - GERMANOVÁ, Anna - CIBULA, David. Results of less radical fertility-sparing procedures with omitted parametrectomy for cervical cancer: 5 years of experience.

5. Vašáková Martina, Polák Jaroslav, Matěj Radoslav: Intersticiální plicní procesy 2. vydání

KD navrhlo na Cenu Petra Jirsy tyto publikace:

GRIM, Miloš, et al. Základy anatomie. 2., Kardiovaskulární a lymfatický systém

BARTŮNĚK, Petr, ed. et al. Vybrané kapitoly z intenzivní péče

ŠVÁB, Jan, et al. Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

Prof. Hanuš navrhl, aby na příští poradě přednostů zazněl apel na přednosty, aby připomněli studentům zachovávání mlčenlivosti. Podle něj bude rovněž vhodné na poradě zdůraznit, že se 1. LF UK z etických důvodů nesouhlasí s výstavou Body of Exhibition.

Zodpovídá: prof. Hanuš Termín: porada přednostů

KD souhlasilo s návrhem tajemnice ing. Soubustové, aby zahájila proces vedoucí k vyškrtnutí fakulty ze seznamu znaleckých institucí.

Zodpovídá: Ing. Soubustová Termín: březen

Děkan uložil odb. asistentovi M. Vejražkovi, aby zjistil u redaktora Týdne, jakou využívá metodiku při sestavování žebříčku vysokých škol.

Zodpovídá: M. Vejražka Termín: Příští zasedání KD

KD děkana souhlasilo s doporučením stanoviska Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK , že studentům bude prováděno vyšetření na stanovení hladiny protilátek proti VHB.


Zapsala RNDr. Marie Fialová

Hodnocení: spravovat