1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 11. zasedání KD dne 5. 3. 2018

 

Zápis z 11. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 5. 3. 2018 od 13.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan


Omluveni:

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan


P R O G R A M

11. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 5. 3. 2018 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 10. kolegia děkana, které se konalo dne 5. 2. 2018 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) Výsledek hospodaření 2017

Ing. Eva Soubustová, MBA

Ing. Jaromír Michl


3) Informace proděkana pro klinické studium

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.


4) PGS studium

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.


5) Modelová a simulační výuka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA


6) Biocev

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.


7) Film studio

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.


8) Změna Stipendijního řádu UK

Ing. Eva Soubustová, MBA


9) Různé


Ad 1.

Prof. Smetana uvedl, že smlouva se společností EBSCO putuje podepsaná z USA.

K problematice režií Biocevu bude zorganizována schůzka děkana prof. Šeda s tajemnicí Ing. Soubustovou.

Děkan prof. Šedo

– požádal tajemnici Ing. Soubustovou o ověření na právním oddělení, zda byla podána finální verze přihlášení Asociace děkanů lékařských fakult k zapsání spolku

– požádal proděkana prof. Miovského o kontrolu situace ohledně stížností studentů na výuku nutriční terapie, člen kolegia Jan Bartošek zjistí bližší informace o důvodech stížností a jejich iniciátorech

– uvedl, že Přírodovědecká fakulta UK požádala, zda by se 1. LF UK nepodílela na core facilities PřF UK v Biocevu.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová představila výsledek hospodaření 1. LF UK za rok 2017, týkající se hlavní činnosti fakulty. Ve spotřebě materiálu došlo k nárůstu (jsou zde zahrnuty nákupy z částky posílení o 20 milionů). Platová úroveň je vyrovnaná. Odhad z prodeje služeb (AP) také odpovídá. Ztráta je dokrývána z doplňkové činnosti, čímž je hospodářský výsledek pozitivní. Trend vyrovnaného hospodaření předpokládá tajemnice Ing. Soubustová i na rok 2018.

Ad 3.

Proděkan prof. Hanuš uvedl, že 

a) Obor kardiovaskulární medicíny byl schválen pedagogickou komisí a proces zavedení nového povinného předmětu do výuky je tímto ukončen.

b) Extenzi výuky plicního lékařství o jeden týden v rámci předstátnicové stáže v rámci interny v 6. ročníku v Thomayerově nemocnici pedagogové z interních oborů odmítají, chtějí navýšení jinou formou. Nárůst výuky plicního lékařství je žádoucí, jeden týden bude pravděpodobně přesunut do 4. ročníku a další týden výuky se přidá v 5. ročníku.

c) Rozvržení pravomocí proděkanů v rámci anglické paralelky je optimální.

d) Členové kolegia nadále přisedají na státnicích k pediatrii.

e) Ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vzešel dotaz, jakou formou je na 1. LF UK vyučována radiační ochrana. Podrobný materiál o výuce vypracoval Prof. Šámal. Tajemnice Ing. Soubustová požádala, aby byl materiál doručen na SÚJB.

f) 1. LF UK byla oslovena ministerstvem zdravotnictví, zda a jakým způsobem byla do výuky implementována brožura WHO o bezpečnosti pacienta. Děkan prof. Šedo požádal proděkana prof. Hanuše o odpověď ministerstvu. Požádal také o informaci, zda projekt rozvíjí VFN.


Ad 4.

Doc. Živný přednesl informace o PSG studiu.

a) Informoval o Novinkách v biomedicínském výzkumu – proběhla tři přednášková odpoledne (dr. Duke-Cohan, prof. Prchal, prof. Medin). Na květen 2018 se připravují přednášky profesorů Vilčeka, Gabiuse a Kaltnera.

b) Návrh na přerozdělení prostředků bylo odesláno na RUK dle dokumentu SVV 2018 finální rozdělení.

c) Přihlašování abstrakt pro 19. ročník Studentské vědecké konference končí 16. 3. SVK proběhne 17. 5. 2018 od 9.00 na Purkyňově ústavu.

d) Ze schůzky KOR vyplynulo, že cílem UK je zvýšit úspěšnost PGS studia v řádném termínu – studenti ukončí ve 4 letech plus jeden rok od zahájení. Ukončení studia může být formou hodnocení „C“ oborovou radou (ukončení vyplácení stipendia nemusí přecházet rozhodnutí děkana o ukončení studia). Výměna členů oborových rad je v současnosti zdlouhavá, zvýší se tlak na zefektivnění výměn.


K otázce poměru pre- a postgraduální činnosti v jednotlivých SVV projektech doc. Živný uvedl, že v projektech je cca 20 – 30 % pregraduálních studentů (v některých až 50 %). Děkan prof. Šedo požádal KD o stanovení limitu pro účast pregraduálních studentů v SVV projektech, kolegium se shodlo na 25% účasti těchto (magisterských) studentů. Dále se KD shodlo na nutnosti eliminovat cestovní výlohy spojené s cestováním SVV seniorů, cestování bude nově umožněno pouze studentům v SVV.


Ad 5.

MUDr. Mlček představil aktivity Simulačního centra Fyziologického ústavu 1. LF UK. Centrum je leaderem simulační pregraduální výuky v ČR, budují zde unikátní program od 1. ročníků. Nyní jde o 50 hodin simulační výuky za rok (1. -3. ročníky plus 5. ročník interna a KARIM), výuka chybí ve 4. ročníku, ve 3. ročníku se nabízí propedeutiky. 

Rozšíření výuky je personálně náročné, chybí pedagogové a technik, pomáhají studentští lektoři.

Do budoucna plánuje SIM centrum dokončení kurikula, evaluaci doktorských kurzů. Děkan prof. Šedo potvrdil nutnost úpravy ohodnocení demonstrátorů i vztahu mzdového limitu k výukové zátěži.


Ad 6.

Prof. Stopka přednesl výsledky činnosti Biocevu za loňský rok. Sehnat prostředky pro smluvní výzkum se nedaří všem vědeckým skupinám. Jak prof. Stopka uvedl, čtyři z celkových devíti skupin získávají pro svou činnost až miliony, ostatní skupiny to nedokáží (ale produkují patenty, publikují). Děkan prof. Šedo se dotázal na řešení časových souběhů projektů (GAČR, AZV, mezinárodní projekty, PRIMUS, UNCE). Tajemnice Ing. Soubustová se dotázala na řešení poměru úvazků a splnění podmínky Mobility.

Prof. Stopka uvedl, že souběh PRIMUS a UNCE s Mobilitou je vyřešen s UK (lze přerušit), souběh mobility s AZV musí být konzultován s AZV.

Ke smluvnímu výzkumu prof. Martásek informoval o jednání s řadou partnerů, Biocev je zaměřen na vouchery (cca 400 tisíc), podali jich cca 12. Jak zdůraznil, smluvní výzkum není červený indikátor, Biocev je centrem základního výzkumu, smluvní výzkum nyní odhaduje na 20 milionů korun.Ad 7.

Proděkan prof. Martan uvedl informace o činnosti fakultního videostudia. Filmy vznikají pro pre- a postgraduální výuku a některé fakultní projekty. Z projektu Progress bylo zakoupeno nové filmařské vybavení. Prof. Martan navrhl, aby pro výuku vznikaly filmy bezplatně, pokud bude film určen na projekt, byl by placen z projektu, pro tuto variantu vznikl formulář. Prof. Martan navrhuje paušální částku za minutu filmu.

Zodpovědnost: Návrh výše částky bude projednán do příštího kolegia s tajemnicí Ing. Soubustovou.


Ad 8.

Změny stipendijního řádu přednesla tajemnice Ing. Soubustová. Ministerstvo posílilo částky stipendií pro postgraduální studia. Návrh na stipendia studentů 1. LF UK (po novelizaci stipendijního řádu UK) je zvýšit spodní hranici v 1. ročníku na 10.500, ve 2. na 11.000, ve 3. na 11.500, ve 4. na 12.000 korun plus 2.000 korun za složení státní disertační zkoušky. Pokud návrh schválí AS, bude upraveno vnitřní opatření děkana, realizace proběhne od 1. dubna po schválení stipendijního řádu ze strany MŠMT.


A 9.

Děkan prof. Šedo

– informoval o záměru UK zlepšit financování jednotlivých fakult tak, aby např. 1. LF UK nepřicházela o RIV body či o zohlednění koeficientu náročnosti

– pozval členy kolegia na Medialogy na téma Nedostatek učitelů medicíny v Čechách, dne 27. 3. 2018 ve velké zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3.


– požádal proděkanku doc. Duškovou o účast na Zlaté promoci dne 21. 4. 2018, ke slavnostnímu přípitku s absolventy souhlasil také prof. Smetana

– informoval o záměru developera postavit obytný komplex v prostorech tenisových kurtů ve Viničné ulici. Jde o bezprostřední sousedství s okny soudního odd. a patologie, proto 1. LF UK k výstavbě bytů vyjadřuje negativní stanovisko.

– požádal, aby studenti, kteří jsou členy komise pro hodnocení výuky, více šířili výsledky a možnosti hodnocení studentů, jde také o úlohu studentských spolků. Proděkan prof. Kittnar uvedl, že tyto informace jdou na web a FB…

– požádal o audit volitelných předmětů, z nichž je řada pouze e-learningových (vyvstává otázka, zda tyto ohodnotit stejným počtem bodů)

– k festivalu Oslava republiky požádal tajemnici Ing. Soubustovou, aby s prorektorem prof. Kovářem bylo uzavřeno financování osob z PR odd.

– požádal o účast na zasedání mezinárodní vědecké rady UK dne 4. a 5. dubna, pozvání přijal prof. Martásek

– se dotázal na požadované informace o zaměstnanosti absolventů 1. LF UK pro mezinárodní žebříček QS Graduate Employability Rankings. Tajemnice Ing. Soubustová sdělila, že p. Malina za fakultu uvedl, že tato parametry 1. LF UK nesleduje

– požádal proděkana prof. Kittnara o soupis zodpovědných osob u smluv se zahraničními partnery.

Člen kolegia Jan Bartošek představil studentský spolek SANT, který vzešel z brněnské MU, místopředsedkyní spolku je Marina Heniková, studentka 1. LF UK


Prof. Martan informoval o konečném stanovisku k žádosti zástupců ÚPMD o spolupráci v projektu Progress. Protože tito nedodali specifikaci počtu hodin, publikací, přednáškové činnosti a přerozdělení peněz, bylo vyvoláno jednání děkana 1. LF UK prof. Šeda a profesorů Krofty, Mašaty a Martana, ani poté nebyly ze strany ÚPMD otázky zodpovězeny a prof. Martan tudíž spolupráci odmítl.


Proděkanka prof. Dušková informovala o ukončení sběru podaných přihlášek ke studiu, kterých je 5275. Pro tři navazující obory bude přijetí bez přijímacího řízení – adiktologie, prezenční, navazující ergoterapie, nutriční specialista). U AP je podáno 680 přihlášek. KD dále zváží přijímání zubních lékařů bez příjímacího řízení, ale s přihlédnutím k bonifikacím. U všeobecných lékařů lze uvažovat o přijetí na průměr 1,25 a nově bude KD zvažovat bonifikaci z angličtiny, která také koreluje se studijními úspěchy.


P. Klusáková z odd. komunikace představila členům kolegia návrhy na odznaky s logem 1. LF UK. KD po hlasování rozhodlo pro variantu odznaku o průměru 17 mm, s obkroužením nápisu.

Dále členům KD představila návrhy vědeckých témat pro tiskové zprávy 1. LF UK, KD témata schválilo.


V Praze dne 12. 3. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat