1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 11. 4. 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 4. 2011


Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, J. Bříza, M. Dianiška, Z. Krška, J. Kunstýř, O. Naňka, K. Smetana, J. Studený
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, M. Říhová, E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu ze 14. 3. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Výroční zprávu o činnosti a hospodaření 1. lékařské fakulty UK v Praze (20 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Ing. Eva Soubustová, MBA – Rozpočet 1. lékařské fakulty UK v Praze na rok 2011 (20 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Dlouhodobý záměr fakulty (20 min.)
6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2012/2013 (15 min.)
7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc – Jmenování zástupce AS 1. LFUK vč. náhradníka do komise pro výběrové řízení na obsazení míst: přednost-a/ka Ústavu pro histologii a embryologii 1.LFUK a přednost-a/ka Anatomického ústavu1.LFUK (do 18.4.2011) (5 min.)
8. Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. – Akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství (10 min.)
9. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Změna volebního a jednacího řádu AS 1. LFUK schválená na zasedání AS UK dne 25.3.2011, složení komisí (15 min.)
10. Varia (10 min.)


Předseda Akademického senátu, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.00 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh programu zasedání.
19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu ze 14. 3. 2011
P. Strejc informoval přítomné o připomínce M. Elledera a požádal o souhlas se zařazením této připomínky do zápisu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis ze zasedání dne 14. 3. 2011 včetně předložené připomínky M. Elledera.
18 : 0 : 1 schváleno

15.05 hodin příchod V. Danzig, T. Švestka.

Vzhledem k nepřítomnosti děkana fakulty zahájil P. Strejc projednání bodu 9.

9. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Změna volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK schválená na zasedání AS UK dne 25.3.2011, složení komisí.
P. Strejc informoval přítomné o schválení návrhu na změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 1. LF UK Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Platnost tohoto vnitřního předpisu je dnem schválení, tj. 25. 3. 2011, proto navrhuje rekonstruovat složení komisí, poradních orgánů Akademického senátu dle tohoto předpisu.
Nový předpis umožňuje volit členy poradních komisí také z řad členů akademické obce.

V komisi pro nelékařské studijní obory jsou nyní členové Akademického senátu: P. Bartůněk, M. Důra, O. Naňka.
Původně byli navrženi členové akademické obce: Kateřina Svěcená, Petra Sládková,
Jana Novotná
a dále jsou navrženi: Mgr. Monika Nevoralová, MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje komisi pro nelékařské studijní obory ve složení: Petr Bartůněk, Miroslav Důra, Ondřej Naňka, Kateřina Svěcená, Petra Sládková, Jana Novotná, Monika Nevoralová, Lukáš Zlatohlávek.
20 : 0 : 1 schváleno

V komisi pro zubní lékařství jsou nyní členové: P. Bartůněk, E. Feltlová, M. Dianiška,
P. Pafko, J. Studený.
Původně byli navrženi: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Ing. Lukáš Kaloš.
Další návrhy nebyly předloženy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje komisi pro zubní lékařství v tomto složení: Petr Bartůněk, Eliška Feltlová, Michal Dianiška, Pavel Pafko, Jakub Studený,
Jiří Mazánek, Jana Dušková, Roman Šmucler, Lukáš Kaloš.
21 : 0 : 0 schváleno

V komisi pro anglickou paralelku jsou nyní členové: P. Charilaou, J. Kunstýř, J. Mašková,
J. P. Novotný, T. Švestka.
Původně byl navržen MUDr. Pavel Šnajdr. Další návrhy nebyly předloženy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje komisi pro anglickou paralelku ve složení: Paris Charilaou, Jan Kunstýř, Jana Mašková, Jan Philipp Novotný,
Tomislav Švestka, Pavel Šnajdr.
19 : 0 : 2 schváleno

V komisi pro vědu a výzkum jsou nyní členové: P. Broulík, M. Elleder, E. Feltlová,
P. Charilaou, O. Naňka, K. Smetana, J. Živný.
Další návrhy nebyly předloženy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje komisi pro vědu a výzkum v původním složení: P. Broulík, M. Elleder, E. Feltlová, P. Charilaou, O. Naňka, K. Smetana, J. Živný.
21 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval Akademický senát o aktualitách z posledních jednání Kolegia děkana:
- sociální fond byl ovlivněn změnou daňových předpisů. I. LF tvoří tento fond v souladu s Opatřením rektora a využívá jej především na příspěvky penzijního připojištění;
- v oblasti IT technologií přechází fakulta částečně na elektronický rozvrh. Databáze je k dispozici i zvenčí kromě údajů o vybavenosti učeben.
- aktualizují se učební texty ve spolupráci s garanty oborů;
- Kolegium děkana se zabývalo dlouhodobým záměrem fakulty.

Na výjezdním zasedání Kolegia děkana byly projednávány úkoly na příští období:
- příprava následujícího akademického roku: přijímací řízení, zápisy, počty studentů.;
- porada přednostů;
- rozpočet 2011 – navýšení mezd;
- motivační plán pro správce budov – šetření energií;
- veřejná zakázka na dodavatele energií případná spolupráce s VFN nebo MFF či PřF UK v této záležitosti – výhodnější podmínky;
- evaluace výuky a s tím spojená personální a mzdová politika (úprava např. snižováním úvazků).
- hodnocení vědy a kritéria habilitačního řízení. Habilitační kritéria budou navýšena podle analýzy za posledních 5 let. I. LF má kritéria vždy vyšší než je průměr UK. Hodnocení vědy – Kolegium děkana navrhuje rozdělit bibliobody na třetiny (1/3 – první autor, 1/3 poslední autor a 1/3 ostatní). Návrh bude předložen Vědecké radě v květnu t.r.;
- výzkumné záměry a jejich financování. Bude rozeslán dopis jednotlivým řešitelům záměrů a vedoucím pracovišť ohledně určení konkrétních pracovníků/mzdové prostředky na realizaci výzkumných záměrů a jejich řešení od ledna 2012.
- probíhá intenzivní jednání o specializačním vzdělávání (jednání o ekonomických záležitostech a typové smlouvě s MZ)
- MD PhD. – ukončeno řízení

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Pafko se dotázal, zda parametry pro habilitační a jmenovací řízení jsou stejné pro všechny fakulty UK.

T. Zima odpověděl, že tato kritéria jsou shodná pro určité skupiny vědních oborů.

M. Elleder se vyjádřil k bodům u bibliografie. Není spokojen se 100% RIV body pro spoluautora, když další autoři jsou ze zahraničí.

P. Strejc ukončil rozpravu k bodu 2.

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Výroční zprávu o činnosti a hospodaření 1. lékařské fakulty UK v Praze
Děkan fakulty krátce seznámil přítomné s Výroční zprávou o činnosti fakulty a vyzdvihl nejdůležitější akce v roce 2010, a sice slavnostní otevření budovy děkanátu po její rekonstrukci a 220. výročí VFN.
Děkan fakulty zdůraznil, že 1. LF je jediná instituce v ČR, která koordinuje projekt 7. rámcového programu EU.
Dále se děkan fakulty zmínil o grantových projektech, programu Sokrates/Erasmus, habilitačních řízeních, jmenování profesorů, autorech časopisů s IF.

Hospodaření fakulty bylo v loňském roce ukončeno v plusových číslech. Účetní závěrka
k 31. 12. 2010 proběhla v souladu s předpisy.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti v roce 2010 a Zprávu o hospodaření 1. lékařské fakulty v roce 2010.
21 : 0 : 0 schváleno


4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Ing. Eva Soubustová, MBA – Rozpočet 1. lékařské fakulty UK v Praze na rok 2011
Děkan fakulty zahájil tento bod jednání informací, že předběžný rozpočet byl již schválen
v r. 2010. Zdůraznil, že jsou preferovány mzdy, jedná se o 2/3 celkového rozpočtu. Náklady na opravy a údržbu klesly vzhledem k ukončení velkých rekonstrukcí. Práce ještě pokračují na Ústavu soudního lékařství, U Nemocnice 4 bude vybudováno občerstvení a v Purkyňově ústavu se plánuje rekonstrukce poslucháren. Příjem do rozpočtu významně ovlivňují příjmy z anglické paralelky.
Děkan fakulty informoval o tom, že Česká konference rektorů odmítla návrh na financování vědy pro rok 2012. V této záležitosti se očekávají jednání s premiérem.

Tajemnice fakulty doplnila a upřesnila některé body rozpočtu. Zmínila se o tom, že s mzdovými prostředky souvisí také odvody a tvorba fondů. Tržby jsou předpokládané, souvisí s převodními kurzy. Zdůraznila nutnost šetření energií.

16.00 hodin odchod P. Klener.

E. Soubustová připomněla, že v nově rekonstruovaných budovách jsou energeticky náročné technologie, klimatizace a pod.

A. Martan vyslovil názor ekonomické komise, která považuje rozpočet za vyvážený, nemá připomínky a doporučuje takto předložený rozpočet schválit.

V. Danzig se zeptal, jak jsou na tom ostatní fakulty?

T. Zima odpověděl, že rozpočet některých fakult UK končí i v minusových číslech.

P. Pafko se zeptal, kolik je na fakultě celkem AP studentů?

T. Zima odpověděl, že je to asi 800 studentů.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje rozpočet 1. lékařské fakulty UK na rok 2011 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Dlouhodobý záměr fakulty
Děkan fakulty informoval přítomné o připomínkovacím řízení tohoto materiálu.
Jedná se o návrh vedení fakulty, který bude schvalovat Vědecká rada fakulty.

M.Elleder konstatoval, že všechny připomínky komise pro vědu při AS byly přijaty s výjimkou jedné. Šlo o doplněk k bodu
„Pravidelně hodnotit výstupy vědecké práce s důrazem na publikování výsledků v časopisech s IF a jejich ohlas dle SCI.
Navrhováno bylo přidat: Vedení fakulty bude důsledně dbát na odlišování spoluprací od prací koncipovaných a realizovaných na fakultě, zvláště pak těch, do nichž se zapojili zahraniční spolupracovníci

Po určité debatě byla přijata kompromisní formulace: „Vedení fakulty bude dbát na odlišení spoluprací od prací koncipovaných na fakultě“.


A. Furmánková se zeptala, jak budou v přijímacím řízení zohledněny výsledky státních maturit.

T. Zima odpověděl, že přijímací řízení pro rok 2011/12 proběhne stejně jako dosud. Studentům s dobrým prospěchem, kteří odmaturovali o rok dříve bude umožněno studium bez přijímacího řízení za předpokladu, že v uplynulém roce nestudovali stejný obor. Vzhledem ke státním maturitám dojde k posunu termínů zápisů. Ohledně vztahu státních maturit a přijímacího řešení bude jednáno, až budou známy první výsledky státních maturit.
Nejdříve to však bude platit pro přijímací řízení pro ak. rok 2013/14.

M. Romerová se dotazuje na výraz povinně volitelný na 1. straně – wiki skripta.

T. Zima odpovídá, že povinně bude vyškrtnuto.

16.15 hodin příchod J. Živný.

P. Strejc žádá přítomné o schválení usnesení s připomínkou M. Elledera.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje Dlouhodobý záměr 1. lékařské fakulty UK v Praze.
21 : 0 : 0 schváleno

16.25 hodin odchod A. Martan.

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2012/2013
Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. Na 1. LF jsou počty studentů stabilní, kolem 950 studentů ročně. Končící akreditace budou obnoveny.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje Plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2012/2013.
20 : 0 : 0 schváleno

16.30 hodin odchod P. Bartůněk.

7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc – Jmenování zástupce AS 1. LF UK vč. náhradníka do komise pro výběrové řízení na obsazení míst: přednost-a/ka Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK a přednost-a/ka Anatomického ústavu1. LF UK
P. Strejc požádal přítomné o účast v uvedených komisích pro výběrová řízení.
Do komise pro výběrové řízení na místo přednosty/-ky Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK se přihlásil M. Elleder, jeho náhradníkem bude P. Pafko.

Do komise pro výběrové řízení na místo přednosty/-ky Anatomického ústavu 1. LF UK se přihlásil P. Pafko, jeho náhradníkem bude E. Feltlová.

8. Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. – Akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství
M. Říhová požádala Akademický senát o souhlas k žádosti o akreditaci čtyřletého doktorského studijního programu Dějiny lékařství. Stručně se zmínila o historii tohoto malého ale důležitého oboru. Samostatný ústav založený a prosazený prof. Ondřejem Schrutzem je jedním z nejstarších v Evropě. V současnosti je to moderní ústav s historickou knihovnou. Obor má čtyři habilitované absolventy a v současné době jsou dva v přípravě na habilitaci.

P. Pafko se domnívá, že je velice důležité znát minulost a podporuje tento obor.

M. Elleder se dotázal na názvy nejvýznačnějších disertačních prací v tomto oboru

M. Říhová odpověděla, že se jednalo o středověkou japonskou medicínu, jejíž absolventka studovala rok v Japonsku. Práce s touto tématikou byla první v Evropě.

Elleder podotýká, že se na Ústavu dějin lékařství nedozvěděl nic o neuropatologické činnosti dr. Jánského.

M. Říhová vítá tuto inspiraci a dokladuje tím mnohá neprobádaná místa v historii lékařství.

P. Strejc vyzval k další rozpravě.


Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí se žádostí o akreditaci doktorského studijního programu Dějiny lékařství.
19 : 0 : 0 schváleno

10. Varia

P. Strejc ukončil zasedání Akademického senátu 1. LF v 16.55 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat