1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 11. 2. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 2. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Charilaou, L. Kaloš, P. Klener, J. Kobylák, O. Naňka,
                  J. P. Novotný, P. Pafko, K. Smetana, J. Studený, T. Švestka,
                  M. Vejražka, M. Žiga
Neomluveni:
Hosté: K. Holada, J. Kohout, V. Kožich, E. Soubustová, A. Šedo, P. Šnajdr

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 14. 1. 2013 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Nájemní smlouva pro HEBIOS s.r.o. (20 min.)
4. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty za ak. rok 2011/2012
(20 min.)
5. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.; MUDr. Lukáš Bajer
Návrh na změnu vnitřních předpisů - Pravidla pro organizaci studia (20 min)
6. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Projekty PRVOUK (20 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK zahájil zasedání v 15.02 hodin a po přivítání požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s předloženým programem zasedání.
17 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu z 14. 1. 2013
A. Furmánková upozornila ne nedopatření v bodě Různé, kde dochází ke změně významu sdělení: Správné znění: A. Furmánková tlumočila požadavek administrace SISu, aby pedagogové vypisovali oficiálně termíny zkoušek a ve snaze vycházet vstříc studentům nedávali k dispozici neoficiální termíny.
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s předloženým návrhem zápisu ze zasedání 14. 1. 2013 s uvedenou opravou.
17 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval o tom, že byli osloveni vedoucí skupin, které participují na projektu BIOCEV.
Dále informoval o přesunu části finančních prostředků z režie grantů zpět pracovištím, která je přinášejí svou činností. Cílem je posílit financování pracovišť podle jejich přínosu fakultě.
Děkan fakulty se zmínil o jednání, které proběhne příští týden na Ministerstvu zdravotnictví ČR se zástupci lékařských fakult a nemocnic ohledně připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích. Děkani lékařských fakult mají především námitky k právní formě „ústavu“.
V tomto měsíci vyjde první číslo informačního bulletinu v elektronické podobě, na kterém se podílí pedagogové a studenti 1. LF UK. Bulletin by měl zvýšit informovanost o 1. LF UK směrem k veřejnosti.

M. Důra se zeptal na podrobnosti k problematice univerzitních nemocnic.

J. Bříza sděluje, že na jednání by měly být předloženy materiály se zohledněnými připomínkami z minulého jednání. Nemocnice odmítají právní formu „ústavu“.

A. Šedo konstatuje, že materiál byl již doručen. Hlavní otázky k řešení jsou: podíl členů rad (za nemocnici a za fakultu); definice vzniku a zániku; určení, které nemocnice budou fakultními. Domnívá se, že požadavky lékařských fakult byly zatím vyslyšeny a postoj MZ ČR je vůči lékařským fakultám pozitivní.


3. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Nájemní smlouva pro HEBIOS s.r.o.
Tajemnice fakulty upřesnila podmínky smlouvy.

L. Bajer informoval přítomné o zasedání legislativní komise, která doporučila schválení uzavření smlouvy.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy ev.č. 2013N-0001 o nájmu nebytových prostor a o zabezpečení provozu automatu a doporučuje AS UK v Praze zaujmout kladné stanovisko s uzavřením nájemní smlouvy.
17 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo k tomuto bodu poznamenal, že pronájmy, které 1. LF UK poskytuje budou revidovány pro zefektivnění přínosu fakultě. Tato otázka bude bodem jednání příštího kolegia děkana.


4. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty za ak. rok 2011/2012
P. Strejc vyzval P. Šnajdra, člena Komise pro hodnocení výuky studenty, aby z pověření předsedy komise, O. Kittnara, seznámil členy AS 1. LF UK se závěry hodnocení za rok 2011/12.
P. Šnajdr konstatoval, že anketa je každým rokem kvalitnější, jak ze strany respondentů, tak komise, která se snaží redukovat a optimalizovat otázky. Výsledky ankety jsou prezentovány v SISu. K výsledkům ankety se vyjádřila téměř všechna pracoviště.
P. Šnajdr tlumočil upozornění na končící funkční období některých členů Komise pro hodnocení výuky a žádost o navržení nových členů na doplnění této Komise.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Mašková se zeptala, zda 10 nejhorších bude potrestáno a 25 nejlepších odměněno?

A. Šedo odpověděl, že nejlepší dostali odměnu. S nejhoršími musí pracovat přednosta na konkrétním pracovišti.

A. Tesař konstatuje, že pracoviště odmítají výsledky ankety.

A. Šedo sděluje, že záleží na tom, jak komise dál pracuje s výslednými daty. Anketa přispívá ke zlepšování výsledků.

15.25 hodin příchod J. Beneš.

A. Tesař podotýká, že J. Payne je stále hodnocen jako nejhorší.

A. Šedo konstatuje, že se jedná o složitou osobnost, která je uznávána v profesionálních kruzích, nicméně jeho pedagogická činnost bude dále projednána s přednostou pracoviště.

P. Šnajdr nemá s sebou údaje z minulých statistik.

A. Tesař se domnívá, že reakce pracovišť se omezuje na kritiku ankety.

A. Šedo konstatuje, že řada pracovišť se zlepšila a tím se snížily rozdíly mezi pracovišti. Zároveň je ovšem skutečností, že některá hodnocení jsou protichůdná i zavádějící

P. Šnajdr hodnotí reakci pracovišť jako velmi kvalitní. Připouští, že v některých případech může být výsledek statisticky irelevantní. Rozhodně vnímá zlepšení zpětné vazby z pracovišť oproti minulým letům.

A. Tesař doporučuje zaměření se na repetenty. Ve zpětné vazbě jsou očekávány konkrétní připomínky.

A. Šedo souhlasí. Komise promyslí způsob, jak vejít v jednání s kritizovanými pracovišti.

A. Furmánková se připojuje, že anketa je některými pedagogy považována za irelevantní. Konstatuje, že došlo k nárůstu odpovědí, studenti jsou ochotni anonymní anketu podepisovat, kvalita hodnocení se zvyšuje, jsou navrhována konstruktivní řešení. Považuje anketu za velmi kvalitní.

A. Šedo se domnívá, že je třeba brát anketu vážně a její výsledky zúročit. Hovořit o problémech a vytvářet zpětnou vazbu i směrem ke studentům. Extrémní hodnoty probírat v osobním jednání s lidmi, kterých se dotýkají.

15.35 hodin odchod J. Bříza.

Z. Krška si dovoluje vyjádřit se ze strany přednostů k hodnocení výuky. Ptá se, jak má komunikovat s lidmi, když nemají zájem? Na přednášku přijde sotva pět studentů. Anglická paralelka chodí celá. Na klinice neustále vyzývají studenty, aby problémy řešili okamžitě.

A. Šedo zastává názor, že anketa by měla sloužit k oboustranné reflexi. Pokud jsou hodnocení nesmyslná a neopodstatněná, měla by se zpětně reflektovat ke studentům.

Z. Krška se domnívá, že obecná odpověď je špatná, protože na každém pracovišti je jiná situace.

A. Šedo zdůrazňuje, že tento dialog potřebuje další krok, reflektovat objektivní stav a nekvalifikované kritiky zpětně informovat.

A. Furmánková podotýká, že anketa není jen předmětem kritiky, ale také chvály.

Z. Krška ještě dodává, že špatné hodnocení je na klinice okamžitě zohledněno.

A. Šedo konstatuje, že dochází ke zlepšení, nelze paušalizovat a je nutná následná diskuze.

A. Tesař se ptá, zda bude anketa zveřejněna?

P. Šnajdr objasňuje, že s údaji se dále pracuje, vede se debata s přednosty a informace bude zveřejněna na webu fakulty.

J. Mašková se ptá, zda bude také zveřejněna odpověď ústavů?

P. Šnadr se domnívá, že zpráva by mohla být zveřejněna v rozsahu, jak byla předložena Akademickému senátu 1. LF UK.

P. Strejc připomíná, že v minulých letech kritikou dotčeným přednostům adresoval děkan fakulty dopisy; ti se pak k věci vyjadřovali.

P. Šnajdr informuje, že přednostové byli vyzváni jako celek a spontánně se k hodnocení vyjadřovali.

J. Živný navrhuje snížení počtu otázek.

A. Furmánková sděluje, že komise každoročně přehodnocuje nutnost otázek a snaží se jejich počet snižovat.

P. Šnadr navrhuje otázky povinné a nepovinné.

A. Šedo souhlasí, že je těžké stanovit zásadní otázky, jejich škála je kontinuálně zpracovávána. Kvantitativní a obsahová analýza by měla být obsahem dialogu, který je nutno vést.

Z. Krška připomíná, že již dříve navrhoval, aby na 5-6 otázek odpověděli absolventi po několika letech praxe. Domnívá se, že toto by byl zajímavý výzkum pro fakultu a velmi cenný zdroj informací.

J. Mašková podotýká, že lékaři na klinikách se často snaží studentů zbavit a z toho pak plyne špatné hodnocení. Anketu většinou hodnotí studenti se zájmem o studium a to se pak promítne do výsledků.

Z. Krška si je toho vědom a snaží se s tím pracovat. Potřebuje však okamžitou reakci. Tyto situace nelze řešit zpětně.

A. Furmánková se ptá, zda by bylo vítané vyhodnotit anketu hned po ukončení semestru?

Z. Krška odpovídá, že určitě ano, protože tyto problémy se musí řešit operativně.

A. Martan seznamuje přítomné, jak se klinika poučila z ankety. Na klinice probíhá hodnocení po každém bloku stáže i po každé přednášce studenti okamžitě anonymně hodnotí.

A. Tesař považuje za důležité věcné argumenty pro další dialog.

L. Bajer de domnívá, že písemná komunikace s přednosty není dostatečná. Téma by se mělo přenést na poradu přednostů.

A. Šedo souhlasí s osobním jednáním, ne však na poradě přednostů. Mnoha pracovišť se toto netýká.

P. Broulík nechápe, proč je tedy špatně hodnocena Gynekologicko-porodnická klinika?

A. Tesař odpovídá, že tam jsou hodnocení kladná i záporná.

A. Furmánková konstatuje, že malý počet odpovědí nevýznamných pro statistiku, může mít význam, když se shoduje v konkrétní informaci.

P. Šnajdr konstatuje, že Komisi posílí podnět a výzva Akademického senátu 1. LF UK k vytvoření pracovní skupiny společně se zástupci studentů z Akademického senátu 1. LF UK k vedení dialogu s přednosty.

J. Mašková se ptá, zda Komise napíše žádost v tomto smyslu?

P. Šnajdr se domnívá, že toto bude asi iniciovat děkan fakulty.

A. Šedo souhlasí se schůzkou, kde bude problém prodiskutován a dle výsledku bude konáno.

P. Broulík požaduje snížení počtu otázek na deset.

P. Strejc navrhuje usnesení:

Akademický senát 1. LF UK navrhuje po vyslechnutí zprávy Hodnotící komise, aby se zástupci špatně hodnocených pracovišť zúčastnili jednání vedené děkanem fakulty.
Akademický senát 1. LF UK doporučuje zredukovat počet otázek ankety.
16 : 0 : 1 schváleno


5. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.; MUDr. Lukáš Bajer
P. Strejc vyzval L. Bajera k přednesení bodu jednání.

L. Bajer konstatoval, že se jedná o reflexi na odkládání zkoušek studenty. Netýká se odůvodněné omluvy. Dosavadní právní předpis narážel na nejednoznačný postup.
Žádá, aby zástupci AS UK iniciovali změnu vnitřního předpisu UK.

A. Šedo se domnívá, že nejpřijatelnější způsob řešení tohoto problému je přenesení zodpovědnosti na všechny zúčastněné v procesu.

Z. Krška se přihlašuje k tomuto řešení, které ochrání před zneužíváním. Oceňuje práci, kterou předkladatelé problému věnovali.

P. Bajer za legislativní komisi žádá, aby s materiálem byla obeznámena akademická obec.

P. Strejc navrhuje usnesení:

AS 1. LF UK souhlasí s předloženým návrhem Vnitřního předpisu, kterým se mění pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě a doporučuje AS UK v Praze, aby tento vnitřní předpis schválil.

AS 1. LF UK doporučuje, aby AS UK v Praze přijal změnu čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze, kterou by umožnil klasifikovat známkou „neprospěl“ studenta, jenž se nedostavil na termín zkoušky, na nějž byl přihlášen.
17 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Projekty PRVOUK
V souvislosti s přechodem na nový způsob financování vědeckých pracovišť usiluje děkan fakulty o to, aby finanční prostředky směrovaly na výkonná pracoviště. Je nutné při rozdělování finančních prostředků reflektovat činnost pracovišť a zaměřit se na podporu vědy, která vzniká na 1. LF UK (první autoři vědeckých prací). Finanční prostředky nelze rozdělovat pouze podle RIV bodů, protože některé obory by byly zahubeny. Při financování je nutná spolupráce s VFN.
V předloženém materiálu doporučuje děkan fakulty věnovat pozornost procentnímu vyjádření, protože definitivní informace o přidělených finančních prostředcích není dosud známa.
Bude ještě nutno vyřešit mnoho otázek. Prvním krokem je schválení předloženého návrhu rozdělení finančních prostředků.

J. Živný se ptá kolik procent RIV bodů vyprodukuje fakulta vlastním experinentálním výzkumem (nositelé myšlenky jsou zaměstnanci fakulty) a kolik procent připadá na spolupráci na výzkumných projektech jiných pracovišť a ostatní „nevýzkumné“ aktivity?

A. Šedo sděluje, že letošní financování se přiblížilo ve srovnání s minulým rokem počtům získaných RIV bodů. Poměr jednotlivých pracovišť byl diskutován na setkání řešitelů projektů PRVOUK a ekonoma fakulty.

J. Živný se domnívá, že spolupráce s VFN je oboustranně výhodná.

A. Šedo upřednostňuje vykazování RIV bodů na fakultě. Problém spočívá v tom, že univerzitní nemocnice nemusí získané prostředky použít na financování vědy.

J. Živný zdůrazňuje, že toto je podstatný zdroj financí pro preklinická pracoviště.

A. Šedo poukazuje na metodiku rozdělení, která tuto skutečnost zohledňuje. Trvale hledá ve spolupráci se zúčastněnými rovnováhu. Kladně hodnotí, že představitelé PRVOUKů se chovají racionálně. Je nutná vzájemná dohoda, protože není možné stanovit pouze mechanické parametry.

P. Broulík děkuje děkanovi fakulty za fundovaný rozbor problematiky.

Z. Krška souhlasí s názorem děkana fakulty. Upozorňuje na nebezpečí dělení na klinické a preklinické obory. Důležitá je vzájemná dohoda. Obává se převzetí některých modelů ze zahraničí.

A. Šedo souhlasí, že není možné štěpení, protože ve svých důsledcích by postihlo všechna pracoviště.

J. Živný se připojuje, že výzkum nelze dělit na laboratorní a klinický. Je nutné ho považovat za výzkum fakultní.

Z. Krška říká, že nemocnice má nosné programy. Vzhledem k přerozdělování finančních prostředků a krizi je nutná spolupráce s fakultou.

P. Strejc navrhuje přijmout toto usnesení:
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s rozdělením finančních prostředků PRVOUK na rok 2013.
17 : 0 : 0 schváleno


7. Různé
M. Důra aktuálně informoval o novele zákona o vysokých školách. Závažnými problémy jsou stále akreditace. Novým prvkem v zákonu bude tzv. „měkké veto“, tj. Správní rada může zasahovat do rozhodnutí Akademického senátu UK. Termín závěrečného zasedání se posunul na 21. 2. 2013.

A. Tesař by považoval za důstojné umístění pamětních desek studentů fakulty, Jana Opletala a Jana Černého, na budově fakulty.

Z. Krška se připojuje, shodou okolností na události a pamětníky vzpomínali s P. Strejcem.

A. Šedo tento návrh vítá.

A. Tesař po kladné reakci pokračoval a ve snaze zvýšit prestiž fakulty doporučil pro Den otevřených dveří seznámit příchozí s Galerií osobností fakulty.

P. Broulík souhlasí a upozorňuje, že na většině klinik tato galerie existuje.

Z. Krška doporučuje přiblížit galerii současnému studentovi mediálně filmem na webu fakulty (např. O historii medicíny v Čechách).

A. Šedo doplňuje, že toto by měl částečně splňovat nový bulletin, který bude zaměřen na informace vnějším pozorovatelům fakulty.

P. Broulík bohužel konstatuje, že studenti často významné osobnosti fakulty neznají.

J. Kohout doporučuje umístit Galerii osobností na webu fakulty. Je třeba prezentovat fakultu v nejlepším světle pro studenty, kteří se rozhodují.

Z. Krška se domnívá, že je to dobrý nápad a doporučuje oslovit jednotlivé kliniky, které svou historii dobře znají. Studentům SŠ předložit racionální informaci o dobrém zázemí.

J. Kohout informuje, že A. Tesař měl vynikající prezentaci na Dni otevřených dveří. Je třeba, aby se studenti rozhodovali na základě historie fakulty ne podle kritérií v tisku.

A. Šedo konstatuje, že novináři v některých případech používají velmi nestandardní kritéria.

A. Tesař je přesvědčen, že pro studenty SŠ je důležitá informace o prestižních osobnostech fakulty.

A. Šedo se domnívá, že tento návrh je snadno realizovatelný. Navrhuje usnesení:

Akademický senát 1. LF UK předložil návrh PR aktivit na využití významných absolventů, pracovníků 1. LF UK pro další zlepšení mediálního obrazu fakulty.

Předseda AS 1. LF UK, P. Strejc, ukončil zasedání v 16.55 hodin.
Zapsala: Eva Svobodová
Hodnocení: spravovat