1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 10. zasedání KD z 30.01. 2017

Zápis z 10. zasedání kolegia děkana,


které se konalo v pondělí

dne 30. 1. 2017 od 14:š0 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. ­­- proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

odb.as. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Hana Dittrichová – členka kolegia

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

10. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 30. 1. 2017 od 14:30 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 9. kolegia děkana, které se konalo dne 16. 1. 2017 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Termíny grantových agentur

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

3) Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

4) Investiční výstavba

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) Refundace režií

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ing. Eva Soubustová, MBA

6) Informace proděkana pro zubní lékařství

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

7) Informace proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

8) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z 9. zasedání KD, které se konalo 16. 1. 2017. KD zápis schválilo.

Doc. Živný informoval KD, že došlo ke změně termínu vyhlášení výsledků SVK. Původní datum 1. 6. ohlášené na předcházejícím KD se mění na 31. 5. 2017.

Děkan apeloval na urychlené jednání disciplinární komise kvůli incidentu studentky, která zveřejnila chráněné osobní údaje pacienta na sociálních sítích.

Prof. Smetana informoval KD, že zástupci vydavatelství Taylor and Francis zatím nereagovali na návrhy ohledně spolupráce s časopisem Folia Biologica, ačkoliv prvotní zájem o spolupráci vzešel z jejich strany. Prof. Smetana je bude znovu kontaktovat.

Termín: 10. zasedání KD

Ad 2. Proděkanka prof. Kolářová předložila přehled termínů grantových agentur. Připomněla, že jsou vyvěšeny na webu fakulty a budou průběžně aktualizovány. Seznam je přílohou zápisu.

Zodpovídá: prof. Kolářová Termín: průběžně

Ad 3.

Proděkan prof. Žák předložil návrhy komisí pro habilitační řízení MUDr. Jana Boučka, Ph.D., MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D., MUDr. Michala Tučka , Ph.D.a komisí pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Václava Báči, Ph.D., a doc. MUDr. Ivana Netuky, Ph.D.

KD schválilo. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 4.

Tajemnice ing. Soubustová předložila přehled uskutečněných investic a oprav a návrhy na investiční akce a opravy v roce 2017. Podrobnosti v příloze zápisu.

Ad 5.

Tajemnice ing. Soubustová předložila přehled o refundaci režií. Tabulka zaúčtovaných režijních prostředků je v příloze zápisu.

Ad 6.

Proděkan doc. Foltán informoval o situaci ve výuce zubního lékařství. Materiál je přílohou zápisu.

Ad 7.

Proděkan doc. Martin Vokurka informoval o pravidlech a administrativních záležitostech studia. Doporučil změny v předpisech projednat na jaře (březen, duben) v KD a dále svolat v březnu jednání Pedagogické komise k návrhům změn kurikula jak v teoretické, tak klinické části.

Zodpovídá: doc. Vokurka Termín: březen

Ad 8. Různé

K vyřízení záležitosti KD pověřilo proděkana ing. Mikulu v pokračování členství v radě Biocevu do ukončení stavební fáze projektu.

KD diskutovalo o možnosti pojmenovat posluchárny v Anatomickém ústavu dle významných osobností. Přiklonilo se k názoru, že přejmenování není účelné.

KD navrhlo proděkana prof. Davida Sedmeru do komise pro posuzování žádostí podaných do projektů CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance).

Aliance sdružuje UK, Katolickou univerzitu v Lovan, budapešťskou Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest University of Technology and Economics (BME), Semmelweis University Budapešť, ČVUT Praha a University of Ljubljana.

KD navrhlo prof. Zemana, prof. Martáska a prof. Smetanu jako kandidáty pro získání výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ. Cílem je podpora významných vědeckých osobností mimořádně přispívajících k odborné prestiži UK.

Proděkan ing, Mikula pozval přítomné na představení projektu Kampus Albertov, které se uskuteční 14. 2. od 14.00 na Přírodovědecké fakultě UK ve Velké geologické posluchárně.

Děkan prof. Šedo vyzval vedoucí TF, aby kontaktovali studenty navržených do jejich pracovních skupin (studenti jsou jmenovitě uvedeni v zápisu z 9. zasedání KD, které se konalo 16. 1. 2017).

Proděkan prof. Hanuš informoval KD o předání výsledků evaluace podílu praktické výuky při stážích na 1. LF studentské sekci AS ke komentáři (resp. konfirmaci, že údaje odpovídají studenty vnímané realitě).

Prof. Hanuš informoval o výsledku jednání pracovní skupiny pro klinickou výuku ohledně rozšíření výuky pneumologie. Byla schválena a doporučena extenze výuky plicního lékařství o jeden týden v rozvrhu předstátnicové stáže z interny v 6. ročníku.

Prof. Hanuš informoval o odpovědi na dotazy Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně dostatečnosti výuky posudkového lékařství na 1. LF. Mimo jiné je v ní uvedeno, že zařadit posudkové lékařství jako samostatný předmět do pregraduální výuky na 1. LF UK není v současné době nezbytné.

Zapsala RNDr. Marie Fialov

 

Hodnocení: spravovat