1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 10. zasedání KD dne 5. 2. 2018

Zápis z 10. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

dne 5. 2. 2018 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


Omluveni:

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan


P R O G R A M

10. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 5. 2. 2018 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 9. kolegia děkana, které se konalo dne 22. 1. 2018 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Refundace režií

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Investiční výstavba

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Termíny grantových agentur

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

5) Různé


Ad 1. zápis

Prof. Smetana uvedl, že smlouva mezi 1. LF UK a EBSCO je připravena k podpisu. Dále uvedl, že právní oddělení 1. LF UK připravuje v souladu s autorským zákonem licence a pravidla kvůli častému požadavku na přetištění celého článku (např. z Folia Biologica) k firemním či jiným propagačním účelům. KD se shodlo na částce 1000 euro za reprint.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala, že dědictví pro 1. LF UK z Madridu nyní řeší RUK.

Děkan prof. Šedo informoval o textu v Hospodářských novinách srovnávajícím jednotlivé fakulty, autor vycházel z metodiky hodnocení MŠMT. Asociace děkanů lékařských fakult se od takových žebříčků distancuje a bude téma probírat i na tiskové konferenci ke vzniku Asociace děkanů LF.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová představila částky zaúčtovaných režijních prostředků, včetně zaúčtované režie grantů Biocev. Proděkan Ing. Mikula z pohledu Biocevu dodal, že ve spolupráci s Ing. Michlem by měla být nastavena pravidla pro další financování Biocevu.

Zodpovědnost + termín: Proděkan Ing. Mikula připraví na některé z příštích zasedání KD přehled financování Biocevu za dva roky fungování.


Ad 3.

Tajemnice Ing. Soubustová představila přehled předpokládaných investiční stavebních akcí a oprav v roce 2018, na něž je opět vyčleněno cca 20 milionů korun.

Zodpovědnost: Proděkan Ing. Mikula kontaktuje magistrát s návrhem na rekonstrukci dvora ve Fausťáku.

Děkan prof. Šedo upozornil na potřebu dozorovat rozsah nájmu, pokud 1. LF UK poskytuje pronájem svých prostor druhé straně.


Ad 4.

O termínech grantových agentur informovala proděkanka prof. Kolářová, viz příloha zápisu.


Ad 5.

KD odsouhlasilo, že do úvodníku výroční zprávy 1. LF UK přispějí slovem ředitelé/vedoucí všech pracovišť, která jsou „klinickou základnou“ 1. LF UK, tedy nejen fakultní, ale i další kliničtí partneři fakulty.

Děkan prof. Šedo
– informoval, že se připravují stanovy na registraci Asociace děkanů lékařských fakult.

– zdůraznil, že financování SVV bude financováno principem 50 % kapitačně a 50 % dle vědeckých výsledků. Nelze započítat jednu práci každému podílícímu se studentovi, jedna práce SVV je jeden výsledek – nejde o hodnocení studentů, ale programu.

– uvedl, že RUK začíná jednat o nové organizaci PGS programu, zatím bez konkrétních kroků.

– se dotázal proděkana prof. Miovského, zda je dle smluv s externími partnery dodržováno vzájemné plnění, proděkan prof. Miovský uvedl, že běží systém hlídání, faktury odchází automaticky. Děkan prof. Šedo požádal o přehled smluv a plnění jednou za půl roku.

– informoval o požadavku RUK, aby jednotlivé fakulty vyjádřily svůj postoj k rozdělení příspěvku pro fakulty, požadavek byl předán ekonomickému oddělení ke zpracování. Tajemnice Ing. Soubustová dodala, že RUK při přerozdělení potlačuje koeficient náročnosti, který naopak MŠMT zohledňuje.

Proděkanka prof. Dušková informovala o zasedání Etické rady k případu tří zaměstnanců a jejich soukromého podnikání, jednání rady bude v příštích dnech pokračovat.

Proděkan prof. Miovský informoval o vyřešení stížností na výuku nutriční terapie a informoval o velké administrativní zátěži garantů.

Proděkan prof. Hanuš v rámci evaluace výuky připomněl požadavky Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice, která žádá o navýšení hodinové dotace do výuky (řeší pedagogická komise), i navýšení mzdových nákladů – po třetí od počátku pilotního projektu.

Proděkan Ing. Mikula uvedl, že v projektu Kampus Albertov se nyní dolaďuje druhé kolo připomínek.

Proděkan prof. Hanuš představil schéma výuky kardiovaskulární medicíny pro 4. a 5. ročník. Časová dotace výuky zůstane stejná, jen bude jinak rozdělena po pracovištích. Jde o pilotní projekt, jehož fungování bude posuzovat pedagogická komise.

Proděkan doc. Vokurka přednesl dodatek k materiálu Evaluace pedagogického výkonu. Drobné úpravy doznala oblast anesteziologie a resuscitace, Sexuologického ústavu a Pneumologické kliniky.

KD řešilo otázku vyčíslení pedagogického výkonu a ohodnocení u volitelných předmětů. Děkan prof. Šedo požádal o revizi volitelných předmětů (počet předmětů a hodin), a připomněl, aby přednosta zohledňoval vedení VP odměnami.

Prof. Škrha navštívil Macquarie University v Sydney, kde měl možnost nahlédnout tamní programy Ph.D. studentů… Je žádoucí, aby i na UK nelpěly na tradičních Ph.D. programech, ale sledovaly moderní trendy.

Proděkanka prof. Dušková informovala, že proběhl Veletrh pražských veřejných vysokých škol (na ČVUT), o stánek 1. LF UK byl zájem, adepty oslovila také přednáška, kterou vedl student. To je možný námět na pojetí přednášek na Dni otevřených dveří 1. LF UK.

Tajemnice Ing. Soubustová se dotázala prof. Škrhy na řešení poplatku za další vzdělávání (500 korun), dle prof. Škrhy bude problematiku řešit KOR RUK (jde o poplatek státu ne fakultě).

Proděkan Ing. Mikula sdělil, že k projektu „nábyteček“ obdržela 1. LF UK dopis od rektora UK, že z 10 % nepřímých nákladů projektu si RUK bere 1 % a 9 % zbyde na fakulty.

Příští zasedání KD proběhne 5. 3. 2018 od 13.00 hodin


V Praze dne 14. 2. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat