1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 10. 1. 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 1. 2011

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: A. Martan

Neomluveni:

Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, O. Kittnar

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu ze 29.11. 2010 (5 min.)

2. Kontrola zápisu ze 13. 12. 2010 (5 min.)

3. Slib nových členů AS (5 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. –

projednání a schválení složení „Disciplinární komise“ a „Hodnotící komise“ (10 min.)

6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Volba poradních orgánů AS 1. LF UK (15 min.)

7. Prof.MUDr. Milan Elleder, DrSc - Návrh na zřízení komise pro vědu a výzkum při Akademickém senátu 1.LF UK (10 min.)

8. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Termíny zasedání v 1. pololetí (15 min.)

9. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. - Hodnocení výuky studenty (15 min.)

10. Varia (10 min.)

 

Předseda Akademického senátu, P. Strejc, zahájil zasedání v 15,03 hodin.

 

1. Kontrola zápisu ze 29.11. 2010

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání Akademického senátu1. LF UK ze dne 29. 11. 2010 v předloženém znění.

27 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. Kontrola zápisu ze 13. 12. 2010

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání Akademického senátu1. LF UK ze dne 13. 12. 2010 v předloženém znění.

27 : 0 : 0 schváleno

3. Slib nových členů AS

Předseda Akademického senátu přečetl text slibu člena Akademického senátu.

Z. Krška a T. Švestka stvrdili slib slovem slibuji a podpisem textu slibu.

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS

J. Dušková v zastoupení děkana fakulty, který je tč. po operaci, seznámila členy Akademického senátu s aktuálním děním na fakultě.

Informovala o společném Opatření děkana 1. LF a ředitelky VFN o soutěži pro PhD-studenty. Jedná se o získání pracovního úvazku ve VFN. Jedná se o pracovní úvazek na dobu určitou, soutěž tedy platí i pro studenty, kteří v loňském roce uspěli.

7. ledna 2011 se uskutečnil Ples mediků. Děkuje studentům, kteří se ujali prodeje vstupenek.

8. ledna 2011 se uskutečnil Den otevřených dveří. Fakultu navštívilo 700 uchazečů o studium. Kromě akademických pracovníků a studijního oddělení se návštěvníkům věnovali i členové Spolku mediků českých a studenti-zástupci AS. Proděkanka, J. Dušková, velice kladně hodnotí účast studentů na této fakultní akci. Všem zúčastněným děkuje za úspěšnou akci.

 

Předseda AS vyzval přítomné k rozpravě.

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. –

projednání a schválení složení „Disciplinární komise“ a „Hodnotící komise“

Předseda AS seznámil přítomné s předloženým materiálem.

 

15,14 hodin příchod P. Pafko.

 

Předseda AS žádá přítomné o vyjádření ke způsobu volby. Akademický senát bude hlasovat o celkovém složení komisí veřejně.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s Disciplinární komisí, poradním orgánem děkana fakulty, v tomto složení:

akademičtí pracovníci

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

náhradníci:

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

studenti

Miroslav Důra

Jakub Studený

Jana Mašková

náhradníci:

Michaela Romerová

Adéla Furmánková

28 : 0 : 0 schváleno

Předseda AS žádá přítomné o odsouhlasení návrhu Hodnotící komise.

 

P. Broulík se dotazuje, jaké úkoly tato komise plní?

 

M. Romerová vysvětluje, že komise se zabývá sběrem dat, jejich zpracováním a vyhodnocením – Hodnocení studia studenty.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s Hodnotící komisí, poradním orgánem děkana fakulty, v tomto složení:

akademičtí pracovníci

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

MUDr. Tomislav Švestka, CSc.

(prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. jmenována do roku 2012)

(MUDR. Pavel Šnajdr jmenován do roku 2012)

(prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. jmenován do roku 2012)

studenti

Bajer Lukáš

Furmánková Adéla

Švrčková Magdalena

(MUDr. Bc. Marek Hilšer jmenován do roku 2012)

(Viliam Masaryk jmenován do roku 2012)

26 : 0 : 2 schváleno

6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Volba poradních orgánů AS 1. LF UK

P. Strejc, předseda AS, upozornil na zvolení některých komisí AS s nedostatečným počtem zástupců AS, což neodpovídá Volebnímu a jednacímu řádu AS 1. LF UK.

 

M. Důra navrhl P. Bartůňka do komise pro nelékařské obory.

 

L. Bajer navrhuje změnu vnitřního předpisu, aby členové komise Akademického senátu 1. LF UK nebylo nutné vybírat pouze ze členů Akademického senátu 1. LF UK. Žádá legislativní komisi, aby na příštím zasedání přednesla k tomuto návrhu své stanovisko.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje složení komise pro nelékařské obory ze členů Akademického senátu 1. LF UK: P. Bartůňka, M. Důry a O. Naňky.

28 : 0 : 0 schváleno

Do komise pro obor Zubní lékařství navrhuje T. Švestka doplnit P. Bartůňka, který s návrhem souhlasí.

 

P. Pafko se přihlásil do komise pro Zubní lékařství.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje doplnění komise Akademického senátu 1. LF UK pro obor Zubní lékařství o členy Akademického senátu 1. LF UK: P. Bartůňka a P. Pafka.

26 : 0 : 2 schváleno

Do komise AS pro anglickou paralelku navrhuje V. Danzig J. Kunstýře, který nemá námitky.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje doplnění komiseAkademického senátu 1. LF UK pro anglickou paralelku o člena Akademického senátu 1. LF UK: J. Kunstýře.

27 : 0 : 1 schváleno

7. Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. - Návrh na zřízení komise pro vědu a výzkum při Akademickém senátu 1. LF UK

M. Elleder podal vysvětlení k předloženému materiálu. Zdůraznil význam postavení vědy na 1. lékařské fakultě. K návrhu na složení komise dodal, že uvítá členství klinických pracovníků a studentů.

 

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

 

15,45 hodin příchod E. Feltlová.

L. Bajer navrhuje jako členku komise pro vědu E. Feltlovou a dále M. Kleina, P. Bruthanse a P. Zborníkovou.

 

F. Vaňásek navrhuje M. Důru.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zřízení komise pro vědu a výzkum při Akademickém senátu 1.LF UK.

28 : 0 : 1 schváleno

M. Dianiška navrhuje P. Charilaou jako člena komise pro vědu a výzkum.

M. Důra navrhuje F. Vaňáska jako člena komise pro vědu a výzkum.

Vzhledem k počtu navržených, který přesahuje maximální počet členů stanovený VJŘ AS

1. LF UK, je třeba zvolit členy komise tajnou volbou.

 

P. Bartůněk navrhuje pro zjednodušení, zda by se někteří navržení své kandidatury vzdali.

 

F. Vaňásek a M. Důra se dobrovolně vzdali kandidatury na členství v komisi.

 

Akademický senát 1. LF UK rozhoduje o způsoby volby členů komise.

Hlasování pro volbu veřejnou. 29 : 0 : 0 schváleno

Hlasování pro volbu komise jako celku. 29 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s komisí pro vědu a výzkum Akademického senátu 1. LF UK v tomto složení: M. Elleder, K. Smetana, O. Naňka, J. Živný, P. Broulík, E. Feltlová a P. Charilaou.

29 : 0 : 0 schváleno

8. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Termíny zasedání v 1. pololetí 2011

P. Strejc požádal o připomínky k navrženým termínům.

 

M. Švrčková požádala o možnost posunu únorového termínu vzhledem ke zkouškovému období. Posun termínu na 21. 2. 2011 není možný, protože v tomto termínu je Kolegium děkana.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje termíny řádných zasedání AS 1. LF UK v 1. pololetí 2011 takto: 10. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května a 13. června 2011.

29 : 0 : 0 schváleno

9. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. - Hodnocení výuky studenty

O. Kittnar popřál všem přítomným úspěšný rok 2011. Dále seznámil s výsledky ankety Hodnocení výuky studenty za rok 2010. V minulém roce došlo oproti dřívějším letům ke zlepšení z hlediska fakulty i studentů. Na některých pracovištích vznikly další iniciativy pro kontrolu výsledků a zjišťování aktuálních informací (chatové stránky, vlastní ankety).

 

P. Strejc vyzval k rozpravě.

 

M. Elleder se zeptal, kolik studentů se ankety zúčastnilo?

 

O. Kittnar odpověděl, že v roce 2010 se zúčastnilo hodnocení 950 studentů ze 3000. V předchozím roce to bylo 750 studentů.

 

Akademický senát 1. LF UK vzal na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty za rok 2010.

10. Varia

- P. Pafko vyjádřil znepokojení, že stanovisko AS 1. LF UK k akci „Děkujeme – odcházíme“ nebylo zveřejněno v médiích. Domnívá se, že je třeba veřejnost informovat, aby nepřevládaly mylné a zavádějící informace.

 

Diskuze o možnosti zveřejnění se zúčastnili L. Bajer, M. Romerová, J. Studený a M. Elleder.

 

V. Danzig vyjádřil svůj rozpor před odpůrci akce, když sám nedal výpověď.

 

P. Strejc a P. Pafko se shodli v názoru, že se jedná o morální podporu akce a není tedy nutné být přímými účastníky.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se zveřejněním stanoviska Akademického senátu

1. LF UK ze 13. 12. 2010 k akci „Děkujeme – odcházíme“ a pověřuje P. Pafka, aby toto stanovisko poskytl médiím.

29 : 0 : 0 schváleno

- L. Bajer a F. Vaňásek seznámili přítomné s projektem Senátorská schránka, který by měl sloužit na webu 1. LF UK jako komunikační kanál se zástupci Akademického senátu. Současně hodlají vylepšit webové stránky Akademického senátu, aby byly přátelštější.

 

P. Strejc nesouhlasí, aby tato schránka byla anonymní.

 

P. Pafko se připojuje s tím, že anonymita není vhodná pro akademické prostředí.

 

K tomuto názoru se připojuje také M. Elleder, který nepovažuje anonymitu za znak vyspělé společnosti.

 

Z. Krška se domnívá, že AS jako vrcholný orgán fakulty nemůže řešit veškeré dotazy, které budou pravděpodobně do schránky adresovány.

 

16,30 hodin odchod P. Klener.

J. Mašková vysvětlila, že se jedná o zlepšení komunikace. Dotazy budou filtrovány administrátory F. Vaňáskem a L. Bajerem. Podle povahy budou zasílány kompetentním adresátům.

 

L. Bajer doplňuje, že cílem je zpřístupnit Akademický senát a přiblížit jeho činnost. Schránka bude otevřena ak. pracovníkům, studentům i zaměstnancům.

 

M. Romerová k záležitosti připomíná, že při představování kandidátů do Akademického senátu 1. LF bylo řečeno, že Akademický senát 1. LF nebyl v minulosti dost aktivní.

 

M. Elleder předpokládá, že dotazy budou podnětem k jednání Akademického senátu.

 

V. Danzig navrhuje možnost zachování anonymity.

 

S tímto názorem se ztotožňuje také L. Bajer.

 

O. Naňka se zajímá, zda odpověď bude považována za odpověď jednotlivce či Akademického senátu?

 

P. Strejc se zajímá, zda se budou odpovědi evidovat?

 

E. Feltlová by uvítala veřejné dotazy i odpovědi.

L. Bajer však upozorňuje, že se nejedná o veřejné diskuzní fórum.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se založením schránky.

21 : 1 : 6 schváleno

L. Bajer sděluje, že schránka je již funkční.

 

P. Strejc navrhuje zkušební provoz, poté zhodnotit a eventuálně navrhnout úpravy.

 

J. Kunstýř se ptá na dobu zkušebního provozu.

 

P. Strejc navrhuje do červnového zasedání, J. Bajer žádá o posunutí termínu do října t.r.

 

Akademický senát 1. LF UK zhodnotí projekt Senátorská schránka na zasedání Akademického senátu v říjnu 2011.

25 : 1 : 2 schváleno

Akademický senát 1. LF UK je proti anonymitě schránky, a to povinně.

17 : 7 : 4 schváleno

J. Mašková se ptá na technickou možnost zkombinovat tuto schránku se SISem.

 

L. Bajer odpovídá, že to není technicky možné.

 

P. Broulík upozornil na časový přesah jednání.

 

Předseda Akademického senátu ukončuje zasedání v 16,47 hodin.

Následující zasedání Akademického senátu 1. LF UK bude 14. února 2011.

 

 

 

Zapsala: E. Svobodová

 

 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat