1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 1. zasedání KD z 5. 9. 2016

Zápis z 1. zasedání KD


které se konalo 5. 9. 2016
v malé zasedací místnosti děkanátu od 13:00, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


Program

1. zasedání KD, které se konalo v pondělí

5. 9. 2016 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 19. kolegia děkana, které se konalo dne 25. 7. 2016

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Přehled zákonných termínů

– akreditace,

– harmonogram studijního oddělení,

– harmonogram granty,

– oddělení pro vědeckou činnost zahraniční styky - akreditace Ph.D.

– akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Přijímací řízení 2016/2017

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) Příprava přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

5) Uznávání předmětů

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

6) Návrh na složení habilitační a hodnotící komise

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

7) Návrh na změnu hodnocení výsledků VaV

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

8) Informace proděkanky pro PGS studium

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

9) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

10)Různé

Pozn.: k bodu různé – Pilotní ověřování systému kvalifikačních prací RUK (ústně)

Ad 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 19. zasedání KD, které se konalo 25. 7. 2016. KD zápis schválilo.

Ad 2.

Tajemnice fakulty ing. Soubustová předložila materiál obsahující harmonogram studijního oddělení v akad. roce 2016/ 2017 s důležitými termíny, harmonogram termínů grantových agentur, seznam akreditovaných studijních programů/oborů na 1. LF UK s vyznačením doby platnosti akreditace, přehled akreditovaných studijních oborů DSP v českém i anglickém jazyce s vyznačením doby platnosti akreditace, přehled akreditovaných oborů pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK. Termíny studijního oddělení budou průběžně upřesňovány a zasílány přednostům pracovišť.

Materiál je přílohou zápisu.

Ad 3.

Proděkanka prof. Dušková podala přehled o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017. 1. LF UK obdržela celkem 6462 přihlášek ke studiu. Přijímací řízení konalo 4152 uchazečů. Celkem bylo přijato 1303 studentů, zapsalo se 801. Na VL je zapsáno 451, na ZL 41. Proti nepřijetí se odvolalo 209 uchazečů, ale ani jednomu z odvolaných nebylo vyhověno vyjma jednoho odvolání, které zatím bylo odloženo. RUK seznal, že všechna rozhodnutí o nevyhovění odvolání byla odůvodněná. Přehled je přílohou zápisu.

Ad 4.

KD projednalo informace proděkanky prof. Duškové o přípravách přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Ve změnách v podmínkách přijímacího řízení je mimo jiné zvýšení bodů za dobrý prospěch z matematiky u uchazečů o studium VL, a to z dosavadních 10 na 20 bodů, snížení průměru pro přijetí bez přijímací zkoušky u uchazečů o studium ZL z dosavadních 1,02 na 1,0 atd. Přijímací řízení pro studenty jiných lékařských fakult nebude vyhlášeno. Podrobnosti jsou přílohou zápisu.

Ad 5.

Proděkan doc. Vokurka předložil informace o uznávání předmětů podle v červnu schválené novely Pravidel pro organizaci studia (POS). Podle ní mimo jiné mou být studentům, kteří zahajují studium v novém akademickém roce 2016/2017, uznány dříve absolvované předměty vykonané v předchozí době rovnající se maximálně standardní době studia daného studijního programu zvětšené o dva roky (tj. 8 let v případě všeobecného lékařství), dosud to bylo deset let. Další pravidla jsou uvedena v příloze zápisu.

Ad 6.

Proděkan prof. Žák informoval o návrhu složení hodnotící komise v řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jiřího Slámu, Ph.D.

Ad 7.

Proděkan prof. MUDr. Aleš Žák předložil materiál týkající se evaluace vědecké, výzkumné a odborné činnosti a návrh na změnu jejich bodového ohodnocení. Podrobné informace jsou součástí zápisu. Návrh bude předložen vědecké radě na jejím zasedání 20. září 2016.

Ad 8.

Proděkanka prof. Kolářová předložila přehled studentů v DSP programech na jednotlivých klinikách a ústavech. V akad. roce 2015/2016 studovalo v DSP programech celkem 808 studentů, z toho 30 studia zanechalo a 18 dokončilo. Seznam je přílohou zápisu.

Ad 9.

Proděkan prof. Sedmera informoval, že ke studiu VL v anglické paralelce bylo přijato v akad. roce 2016/2017 o 74 uchazečů více než loni, i když podmínky pro přijetí byly nastaveny stejně. Letos si však podalo přihlášku ke studiu o 100 uchazečů více než loni.

K zápisu se tedy závazně přihlásilo do ALEK 216 uchazečů, do AZUB 23. Přednostové ústavů podílejících se na výuce v 1. ročníku byli o této skutečnosti informováni.

Prof. Sedmera dále mimo jiné informoval o aktuální situaci v prvních ročnících AP. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze zápisu.

Prof. Sedmera předloží KD do dvou měsíců informace o tom, zda úspěšní studenti AP jsou spíše ti, kteří přicházejí prostřednictvím našich zahraničních agentů, nebo jde o studenty, kteří se přihlásili ke studiu na 1. LF jinou cestou.

Ad 10. Různé

Tajemnice ing. Soubustová informovala o termínu výjezdního zasedání KD.

Uskuteční se 25. až 26. 11. 2016 v Mariánských Lázních.

Prof. Smetana informoval o udělení společné ceny časopisu Folia Biologica a 1. LF UK.

Na 1. místě se umístila práce:

SMETANA, Karel - DVOŘÁNKOVÁ, Barbora - LACINA, Lukáš. Phylogeny, Regeneration, Ageing and Cancer: Role of Microenvironment and Possibility of Its Therapeutic Manipulation. Folia Biologica, 2013, 59 (6), 207-216. ISSN 0015-5500.

Dr. Fialová informovala o žádosti z nově vzniklé redakce vědy ČT o sestavení seznamu odborníků pro kontakty s redakcí. Předběžně vytvořený seznam zašle členům KD k případnému doplnění a poté předá vedoucímu redakce ČT.

KD navrhlo odborníky, kteří by případně mohli participovat na připravovaném projektu televizního cyklu České televize s pracovním názvem Velký závod aneb tělo versus stroj. Projekt je dosud v předběžné fázi.

Prof. Kittnar podal informaci o zájmu Kazašské farmaceutické akademie o spolupráci

s 1. LF UK při výuce jejích studentů a zájmu jejího rektora sejít se s děkanem prof. Šedem. Prof. Kittnar vykomunikuje s rektorem tři říjnové termíny a poté domluví společnou schůzku s děkanem.


Proděkan ing. Mikula informoval o podání 24 projektů do výzev OP VVV celkem za 1, 5 mld korun. Podrobnou zprávu předloží na příštím KD (19. září 2016). Do měsíce zhodnotí a bude KD informovat, kolik finančních prostředků fakulta na podání projektů vynaložila.

Proděkan prof. Sedmera tlumočil dotaz studijního oddělení, jak má být v praxi naplňován bod POS vymezující pravomoci přednostů v případě, že se student (opakovaně) bez omluvy nedostaví na zkoušku. Extrémní možnost, že přednosta stanoví termín, se předpokládá pouze ve výjimečných případech. Při prvním nedostaveni se na zkoušku je možno postupovat dle zavedené praxe. Doporučuje se ale trvat na doručování písemných omluvenek se zdůvodněním. S právničkou se konzultuje možnost nechat propadnout termín, čímž by se značně omezila možnost recidiv.


Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat