1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 8. 10. 2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 8. 10. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: A. Furmánková, P. Charilaou, Z. Krška, L. Kaloš, M. Žiga
Neomluveni:
Hosté: A. Šedo

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 11. 6. 2012 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Slib členů AS 1. LF UK (10 min.)
3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
4. prof. MUDr. Přemysl Strejc., DrSc. – Volba místopředsedy senátu AS 1. LF UK (15 min.)
5. prof. MUDr. Přemysl Strejc., DrSc., Lukáš Bajer - Doplnění členů komisí a zhodnocení činnosti komisí v uplynulém období (15 min.)
6. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK zahájil zasedání v 15.05 hodin a přivítal A. Šeda, nově jmenovaného děkana 1. LF UK.

Předseda AS 1. LF UK požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. 17 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 11. 6. 2012
Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 11. 6. 2012 v předloženém znění.
17 : 0 : 0 schváleno

15.08 hodin příchod J. Lindner.

2. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Slib členů AS 1. LF UK
Předseda AS 1. LF UK poděkoval členům Akademického senátu 1. LF UK, kteří z důvodu ukončení studia na 1. LF UK ukončili také členství v Akademickém senátu 1. LF UK. Členství ukončila M. Romerová, místopředsedkyně AS 1. LF UK a předsedkyně legislativní komise AS 1. LF UK; M. Dianiška, člen komise pro studium a L. Bajer, člen komise pro studium, který jako první náhradník a PhD student 1. LF UK opět získává členství v AS 1. LF UK.
Další náhradníci v pořadí na členství v AS 1. LF UK studentské části jsou M. Vejražka a A. Tesař.
Předseda AS 1. LF UK přečetl text slibu člena Akademického senátu a L. Bajer, M. Vejražka a A. Tesař vyjádřili svůj slib slovem „slibuji“, rukoudáním a podpisem textu slibu.

3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné zástupce AS 1. LF UK o konání dvou kolegií děkana v tomto akademickém roce, z nichž vzešly povzbudivé zprávy.
Byly založeny fakultní iniciativní skupiny pro problematiku preklinickou, klinickou, stomatologickou, postgraduální, anglické paralelky a vnějších vztahů.

15.10 hodin příchod T. Švestka.

Jedná se o skupiny složené z odborníků a studentů (především zástupců AS 1. LF UK a studentských spolků).
Děkan fakulty děkuje všem zúčastněným na přípravě, organizaci a průběhu setkání v Dobronicích, které se setkalo s dobrým ohlasem u studentů prvního ročníku.
Děkan fakulty dále informoval o probíhající restrukturalizaci Vědecké rady 1. LF UK, hlavně její zahraniční části.

15.11 hodin příchod J. Bříza.

Děkan fakulty zmínil také projekt BIOCEV, na kterém v současné době vrcholí přípravné práce.

15.12 hodin příchod J. Kunstýř.

Děkan fakulty informoval o nominování kandidátů do grantových komisí a také o rozvojových projektech UK.
Výsledky přijímacího řízení budou projednány na příštím zasedání. Nepříjemnosti vzešlé z přijímacího řízení řeší RUK, který shledává průběh přijímacího řízení na 1. LF UK jako nejlepší ze všech fakult UK.

P. Pafko se ptá na výsledky přijímacího řízení.

A. Šedo sděluje, že informace upřesní proděkanka J. Dušková na příštím zasedání.

P. Strejc poděkoval za informace.


4. prof. MUDr. Přemysl Strejc., DrSc. – Volba místopředsedy senátu AS 1. LF UK
Předseda AS 1. LF UK vyzval přítomné k volbě volební komise pro tajnou volbu místopředsedy AS 1. LF UK. Do komise navrhl M. Důru, J. Kobyláka a O. Naňku. Navržení souhlasí se svým členstvím ve volební komisi. Nikdo z přítomných nemá připomínku ani jiný návrh.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje volební komisi pro volbu místopředsedy AS 1. LF UK ve složení: M. Důra, J. Kobylák a O. Naňka.
21 : 0 : 3 schváleno

Předseda AS 1. LF UK vyzývá přítomné k návrhům na místopředsedu AS 1. LF UK.

F. Vaňásek navrhl L. Bajera.

L. Bajer přijímá návrh na funkci místopředsedy.

Vzhledem k tomu, že nebyly jiné návrhy, volební komise rozdala označené volební lístky, na které členové AS 1. LF UK vyjádřili svůj ne/souhlas s volbou L. Bajera do funkce místopředsedy AS 1. LF UK.
Volební komise rozdala 24 volebních lístků. Po sečtení výsledků volební komise informovala přítomné, že 18 hlasů bylo pro jmenování L. Bajera místopředsedou AS 1. LF UK, 1 hlas byl proti a 5 hlasů se zdrželo hlasování.
Místopředsedou AS 1. LF UK byl tímto zvolen L. Bajer.

5. prof. MUDr. Přemysl Strejc., DrSc., Lukáš Bajer - Doplnění členů komisí a zhodnocení činnosti komisí v uplynulém období
L. Bajer navrhuje v souvislosti s odchodem některých členů komisí z AS 1. LF UK doplnění těchto komisí a navýšení počtu členů na maximum, tj. 7 členů ve stálých komisích AS 1. LF UK. Navrhuje, aby do komise pro studium byl zvolen A. Tesař a do legislativní komise M. Vejražka a L. Bajer.

K. Smetana navrhuje do komise pro studium O. Naňku.

P. Strejc žádá přítomné o souhlas s veřejnou volbou členů komisí.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s veřejnou volbou členů komisí AS 1. LF UK.
23 : 0 : 1 schváleno

Vzhledem k tomu, že komise může mít maximálně 7 členů, L. Bajer se vzdal členství v komisi pro studium, aby mohli být do komise zařazeni dva navržení členové.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se členstvím A. Tesaře a O. Naňky v komisi pro studium AS 1. LF UK. Složení komise je nyní: K. Smetana, J. Lindner, F. Vaňásek, A. Furmánková, J. Kunstýř, A. Tesař. O. Naňka.
22 : 0 : 2 schváleno

L. Bajer požádal o doplnění legislativní komise o L. Bajera a M. Vejražku. Současně vyzval přítomné členy legislativní komise, aby se po zasedání sešli a zvolili ze svého středu předsedu. Dosud předsedala komisi M. Romerová, která ukončila členství v AS 1. LF UK.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se členstvím L. Bajera a M. Vejražky v legislativní komisi AS 1. LF UK. Složení komise je nyní: P. Broulík, J. Kobylák, M. Žiga, P. Klener, L. Bajer a M. Vejražka.
22 : 0 : 2 schváleno

L. Bajer informoval o činnosti komise AS 1. LF UK pro záležitosti studia. Komise se sešla pětkrát za uplynulé období a zabývala se především koncepcí první pomoci, jejím změnám na 1. LF UK. Dále zpracovala dotazník pro studijní oddělení o uplatnění Mgr. studentů. Zabývala se vnitřními předpisy a přetlakem studentů na klinických stážích.

J. Bříza informoval o činnosti komise 1. LF UK pro ekonomické záležitosti, která se scházela pravidelně před schvalováním rozpočtu fakulty. Přímý vliv na sestavování rozpočtu komise nemá.

15.40 hodin příchod J. Studený.

P. Broulík sdělil, že legislativní komise AS 1. LF UK neřešila v uplynulém období nic závažného.

J. P. Novotný informoval o snaze komise 1. LF UK pro AP zlepšit ČJ studentů AP. Ve spolupráci s Ústavem jazyků a dějin lékařství byl nabídnut volitelný předmět vzájemného vyučování AJ a ČJ. Zájem o tento volitelný předmět je i v letošním akademickém roce.

M. Důra sdělil, že komise 1. LF UK pro nelékařské studijní obory se sešla třikrát a zápisy z těchto jednání jsou na webu 1. LF UK. Komise se zabývala akreditacemi a Bc studiem.

J. Studený informoval o setkání komise pro zubní lékařství. Tento zápis je zveřejněn na webu 1. LF UK.

K. Smetana konstatoval, že komise pro vědu a výzkum se nesešla, ale její členové se zúčastnili jednání na téma Prvouk.

6. Různé
A. Šedo se obává nutnosti personální změny v iniciativní skupině pro odstoupení L. Bajera z komise pro studijní záležitosti.
L. Bajer odpovídá, že zůstane členem skupiny pro klinickou výuku a svého členství ve skupině pro pregraduální studium se vzdá.

Předseda AS 1. LF UK poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání v 15.45 hodin.
Následující zasedání AS 1. LF UK se koná 5. 11. 2012.Zapsala: Eva Svobodová
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat