1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 7. 11. 2011


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 11. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: M. Dianiška, L. Kaloš, P. Pafko, M. Romerová, J. Studený
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, M. Langmeier, M. Miovský, E. Soubustová

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Slib člena akademického senátu: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (5 min.)
2. Kontrola zápisu ze 3. 10. 2011 (5 min.)
3. Kontrola zápisu z 18. 10. 2011 (5 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Návrh kandidáta z 1. LF UK v Praze pro delegování do Sněmu Rady vysokých škol – dopisem ze dne 31.10.2011 byl pozván p. prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc., Fyziologický ústav (10 min.)
6. Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Žádost o projednání akreditace Ph.D. obor adiktologie (15 min.)
7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – doplnění komise pro vědu AS 1. LF UK (10 min.)
8. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK zahájil zasedání v 15.00 hodin a požádal přítomné o schválení programu jednání.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s předloženým programem jednání.
24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. Kontrola zápisu ze 3. 10. 2011

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 3. 10. 2011 v předloženém znění.
24 : 0 : 0 schváleno

3. Kontrola zápisu z 18. 10. 2011

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání AS 1. LF UK dne 18. 10. 2011 v předloženém znění.
24 : 0 : 0 schváleno

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS

Proděkanka J. Dušková v zastoupení děkana fakulty informovala přítomné o novinkách projednávaných na kolegiu děkana.
Seznámila s právě ukončeným veletrhem Vysokých škol Gaudeamus v Brně, na kterém fakultu zastupovalo studijní oddělení, pí. V. Topičová a Mgr. D. Svobodová. Na veletrhu byl o studium na 1. LF UK velký zájem, především o studium všeobecného lékařství a zubního lékařství, menší zájem byl o nelékařské studijní obory.
12. 11. 2011 se uskuteční informační den Univerzity Karlovy.
První sobotu v lednu, 7. 1. 2012, se tradičně koná Den otevřených dveří 1. LF UK.

15.10 odchod K. Smetana.

Proděkanka informovala o přesunu specializačního vzdělávání z IPVZ na lékařské fakulty a s platností od 1. 1. 2012 budou LF organizovat atestační zkoušky.

Kolegium děkana se zabývalo učebními texty, a sice rozšířením nabídky, dotiskem a také aktualizací seznamů praktických výkonů. Toto by mělo být dokončeno v realizovatelné podobě na jaře 2012.

Byl sestaven seznam nejúspěšnějších pedagogů podle bibliografických bodů a také seznam pedagogů s nejlepším hodnocením při evaluaci výuky studenty.

Vzhledem k pozitivnímu hospodaření fakulty budou ve výplatě za měsíc listopad vyplaceny odměny v celkové výši 55% měsíčních mzdových prostředků.

Předseda AS 1. LF UK zahájil rozpravu.

J. Bříza doplnil k postgraduálnímu vzdělávání, že fakulta přejímá výkon státní správy. Vzdělávání zůstává ve stejné podobě.

Akademický senát 1. LF UK přijal zprávu děkana.
23 : 0 : 0 schváleno

1. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Slib člena akademického senátu: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Předseda AS 1. LF UK přivítal R. Češku na zasedání a přečetl slib člena AS 1. LF UK. R. Češka potvrdil slovem slibuji a podpisem textu slibu.

5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Návrh kandidáta z 1. LF UK v Praze pro delegování do Sněmu Rady vysokých škol – dopisem ze dne 31.10.2011 byl pozván p. prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc., Fyziologický ústav

Předseda AS 1. LF UK přivítal na zasedání M. Langmeiera a požádal ho o zprávu o činnosti Rady vysokých škol.

M. Langmeier poděkoval za pozvání a podal přítomným základní informace o Radě vysokých škol a o Fondu rozvoje vysokých škol, společném orgánu RVŠ a MŠMT.

Předseda AS 1. LF UK zahájil rozpravu a vyzval přítomné k návrhům na delegáta do RVŠ za 1. LF UK.

J. Bříza se ptá M. Langmeiera, zda nemá námitek, aby kandidoval v dalším období? Pokud souhlasí navrhuje, aby byl delegován do RVŠ za 1. LF UK.

M. Langmeier je již delegátem za 1. LF UK v RVŠ po dvě funkční období, současně je již dvě funkční období členem Výboru Fondu rozvoje VŠ. Kandidaturu přijímá.

J. Živný navrhuje jako dalšího kandidáta, prof. MUDr. P. Martáska, DrSc., světově uznávaného vědeckého pracovníka, lékaře a pedagoga 1. LF UK.

A. Furmánková se ptá, která zásadní témata se řešila v RVŠ v posledním období?

M. Langmeier odpověděl, že v poslední době probíhala bouřlivá a kritická debata nad věcným záměrem zákona o vysokých školách. MŠMT se snaží omezit zastoupení studentů v AS, dále je sporná problematika akreditační komise, školného, zavedení funkčních míst profesorů a docentů, kompetence rad vysokých škol se zastoupením z řad veřejnosti.
RVŠ se domnívá, že věcný záměr zákona je příliš obecný a je mu nutno věnovat maximální pozornost.

Akademický senát bude volit delegáta RVŠ tajnou volbou. Volbu provede volební komise ve složení: J. Bříza, O. Naňka, M. Důra.

6. Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Žádost o projednání akreditace Ph.D. obor adiktologie

Proděkan M. Miovský informoval přítomné o oboru adiktologie a úmyslem zvýšit v budoucnosti kvalitu a úroveň nelékařských oborů na 1. LF UK v souladu s dlouhodobým záměrem UK.

P. Broulík se ptá, proč se zakládají nové obory? Proč nezůstane adiktologie součástí Psychiatrie?

M. Miovský se domnívá, že nelékařský obor adiktologie by mohl pokračovat Ph.D. studiem.

J. Živný se ptá, jak se tento obor bude lišit od oboru neurovědy?

M. Miovský vysvětluje, že obory spolu těsně spolupracují. Obor adiktologie se potřebuje osamostatnit, aby byl plnohodnotným oborem. Nyní jsou studenti přičleňováni k jiným skupinám.

J. Mašková se ptá, jaký je předpokládaný zájem o toto studium ze strany studentů?

M. Miovský uvažuje zpočátku o cca 12 studentech. Chtěl by udržet a rozvíjet aktivity a spolupracovat s dalšími pracovišti na zatraktivnění tohoto oboru.

L. Bajer se ptá, kolik je absolventů adiktologie.

M. Miovský informuje, že Bc. studium dokončuje obvykle 40-50 studentů, Mgr. studium cca 20 studentů. Má představu, že do doktorského studia by přicházeli ti nejlepší, ale hlavně absolventi lékařství nebo psychologie.

Předseda AS 1. LF UK děkuje a žádá přítomné o schválení usnesení.

15.45 hodin odchází P. Bartůněk.

Akademický senát bere na vědomí a souhlasí s předložením žádosti o akreditaci Ph.D. oboru adiktologie Vědecké radě 1. LF UK.
21 : 0 : 2 schváleno

Volební komise spočítala hlasy pro zvolení delegáta do RVŠ.

O. Naňka informuje, že bylo rozdáno 24 volebních lístků, z toho 1 byl vrácen neplatný, 20 hlasů hlasovalo pro M. Langmeiera a 3 hlasy pro P. Martáska.

Akademický senát 1. LF UK zvolil v tajném hlasování prof. MUDr. Miloše Langmeiera, DrSc. delegátem do Rady vysokých škol.

15.47 hodin příchod K. Smetana.

7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – doplnění komise pro vědu AS 1. LF UK

L. Bajer doporučuje doplnit do komise pro vědu J. Beneše.

Akademický senát 1. LF UK hlasuje o způsobu volby- veřejné hlasování.
23 : 0 : 1 schváleno

15.50 hodin příchod P. Bartůněk.

Akademický senát 1. LF UK hlasuje o volbě J. Beneše do komise AS 1. LF UK pro vědu.
24 : 0 : 1 schváleno

8. Různé

Předseda AS 1. LF UK informoval o volbách do AS UK. Usnesení o konání voleb bylo AS 1. LF UK přijato na mimořádném zasedání dne 18. 10. 2011. I kdyby usnesení bylo vyhlášeno až na tomto zasedání AS 1. LF UK dne 7. 11. 2011, mohly by se volby konat v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK ve zvoleném termínu. Vyhlášení voleb dne 18. 10. 2011 na mimořádném zasedání AS 1. LF UK mělo za cíl disponovat časovou rezervou. Proto se jeví volební komisi vyhlášené období pro odevzdání kandidátek jako krátké, předčasné. Podle Volebního a jednacího řádu AS UK stačí zveřejnění kandidátů týden před prvním dnem voleb. Na seznámení s kandidáty tak zbývá 13 dnů. Předseda AS 1. LF UK tudíž navrhuje prodloužení termínu pro předání kandidátek, a sice do 15. 11. 2011 do 15.00 hodin.

L. Bajer má obavu, aby byl dostatečný čas seznámit se s kandidáty.

J. Mašková tuto obavu sdílí.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s prodloužením termínu odevzdání kandidátek do 15. 11. 2011 do 15.00 hodin.
16 : 0 : 9 schváleno

Předseda AS 1. LF UK tlumočí žádost předsedkyně volební komise o rozšíření volební komise o další dva členy.

L. Bajer se domnívá, že návrhy by měl předkládat AS.

P. Strejc tedy žádá L. Bajera o návrhy.

L. Bajer navrhuje studentku 5. ročníku Olgu Plecitou, která s návrhem souhlasí, Členkou volební komise již v minulosti byla.

V. Danzig navrhuje, aby dalším členem komise byl jeden z navržených B. Trnkovou, předsedkyní volební komise.

Akademický senát 1. LF UK rozhodne o členech volební komise podle počtu hlasů.

Mgr. Jana Vaníková 24 : 0 : 1
MUDr. Václav Šmíd 13 : 0 : 12
Olga Plecitá 25 : 0 : 0

Akademický senát 1. LF UK schválil členky volební komise pro volby do AS UK 2012 - 2015 Mgr. Janu Vaníkovou a Olgu Plecitou. Náhradníkem bude MUDr. Václav Šmíd.
25 : 0 : 0 schváleno


Předseda AS 1. LF UK tlumočil stížnost přednostky ÚVI na studenty v prostorách ÚVI. Doporučil využít senátorskou schránku. K problematice se vyjádřila tajemnice fakulty.

E. Soubustová informovala o zlepšení vyvolávacího zařízení. Na zdokonalení systému se dohodlo studijní oddělení s OVT a prováděcí firmou. Pro každou agendu bude samostatná číselná řada. Lze vylepšit ještě o možnost zjistit stav pořadí připojením na internet.
Přihlašování přes ISIC karty si vyžádá více času. Náklady nejsou zatím vyčísleny.

Dále tajemnice fakulty informovala, že po dohodě s O. Kittnarem bude k dispozici místnost pro AP ve Fyziologickém ústavu.

J. Mašková za AP děkuje. Tuto místnost ke klubovým schůzkám studenti AP uvítají.

L. Bajer stručně informoval o senátorské schránce. K dalšímu dotazu se sejde komise pro studium a na příštím zasedání bude informovat o výsledku.

Předseda AS 1. LF UK přednesl žádost personálního oddělení o jmenování zástupců AS do komisí pro výběrová řízení.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje, aby se do komisí pro výběrová řízení zúčastnili tito členové AS 1. LF UK:
Přednosta/ka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha
A.Martan a R. Češka
Přednosta/ka Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
Z. Krška a O. Naňka
25 : 0 : 0 sachváleno

Předseda AS 1. LF UK informuje přítomné o dopisu studentů 2. ročníku fyzioterapie adresovaném O. Naňkovi se žádostí o akreditaci Mgr. oboru fyzioterapie.
Projednání tohoto bodu se přesouvá na prosincové zasedání. Tato otázka bude řešena v přítomnosti přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. Současně bude přizván přednosta Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK.

P. Klener pozval přítomné na Festival studentských sborů 17. 11. 2011.

Předseda AS 1. LF UK ukončil zasedání v 16.20 hodin.
Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: spravovat