1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 7. 10. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 10. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Beneš, Z. Krška, J. Kunstýř, A. Martan, T. Švestka,
J. Studený, A. Tesař, M Žiga
Neomluveni:
Hosté: A. Pařízek, E. Soubustová, M. Stehlík, A. Šedo

Návrh programu:
1. Vystoupení doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., děkana FF UK
a kandidáta na funkci rektora UK (30 min.)
2. Kontrola zápisu z 10. 6. 2013 (5 min.)
3. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Slib nových členů AS 1. LF UK (5 min.)
4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS (20 min.)
5. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského
studijního programu Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka,
prezenční forma studia (15 min.)
6. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Doktorandská stipendia 2013/14 (20 min.)
7. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Vyhlášení voleb do AS 1. LF UK
a volba volební komise (30 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda AS 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal přítomné, zejména doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., děkana FF UK a kandidáta na funkci rektora UK.
Poté předseda AS 1. LF UK požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání.
18 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Vystoupení doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., děkana FF UK
a kandidáta na funkci rektora UK
Kandidát na funkci rektora UK, M. Stehlík, představil teze svého programu na čtyřleté funkční období.

15.06 hodin příchod L. Bajer.

V rámci pozice UK mezi ostatními univerzitami bude UK potřebovat aktivnější a ostřejší přístup. Za nejdůležitější považuje autonomii a svobodu akademického prostředí.
M. Stehlík zdůraznil tři hlavní pilíře, a sice funkční autonomii, kvalitní centrální činnosti a aktivní vstup fakult do řízení UK.
Za priority ve svém programu M. Stehlík považuje:
- vědu a výzkum (přímé propojení, analýza Prvouk)
- ediční a nakladatelskou činnost (Karolinum)
- vzdělávání (směrem k reformám – kvalita na úkor kvantity)
- studentský život (koleje a menzy – neztrácet sociální aspekt)
- zahraniční vztahy
- investice, provozní prostředky, čerpání fondů
- posílení obrazu UK na veřejnosti
- informační zdroje, informační technologie (knihovna UK)
M. Stehlík shrnul, že UK by měla být vnitřně profesionálnější a navenek působit jako hybatel veřejného prostoru a významná společenská autorita.

M. Stehlík odkázal na podrobný volební program na webových stránkách AS UK.

Na závěr svého vystoupení M. Stehlík stručně obeznámil přítomné s osobní profesní dráhou.

P. Strejc poděkoval za prezentaci a otevřel diskuzi.

P. Pafko konstatoval, že přibylo vysokých škol a bylo by dobré, aby se UK umístila ve vyšší úrovni. Dle předchozího sdělení se ptá, zda se dají očekávat změny ve prospěch kvality nad kvantitou?

M. Stehlík odpovídá, že hledisko kvality v celkovém kritériu představuje cca 25%.

E. Soubustová, tajemnice fakulty, se dotázala na názor na finanční přerozdělování jednotlivým fakultám?

M. Stehlík by zpočátku neměnil stávající koeficient. V následujícím roce by však tuto otázku rád otevřel.

J. Bříza se zeptal na změny v dotaci na studenta v přípravě. Počet Ph.D. studentů je kvantitativní ukazatel.

M. Stehlík upřesňuje, že se jedná o absolventy Ph.D. studia. Kvalitativní kritéria jsou nastavena z více hledisek.

A. Šedo, děkan fakulty, se ptá na dělení fakult podle normativů. Podle výpočtů se zdá být výhodnější pro humanitní obory.

M. Stehlík souhlasí s netransparentně nastavenými koeficienty, proto má ve svém programu transparentnost a otevřenost.

J. Bříza v souvislosti se zmiňovanými nedostatky ve správní činnosti RUK se ptá, zda M. Stehlík předpokládá organizační a personální změny?

M. Stehlík by v případě zvolení uvažoval o malých personálních změnách. Organizační změny ve struktuře RUK ne. Domnívá se, že chybí vnitřní komunikace. Toto by chtěl vyřešit změnou prorektorů, která by se projevila ve funkčnosti jednotlivých odborů.

J. Mašková navázala na zmínku o projektech mimo Prahu. Zvažují se i další projekty v Praze? A jakou má budoucnost Biocev a Kampus Albertov?

M. Stehlík se domnívá, že u těchto projektů nebyla důkladně zvážena rizika. Činnosti se v těchto centrech budou prolínat a budou se tam řešit úkoly všech zúčastněných fakult.

J. Mašková se zeptala, zda M. Stehlík tuší, kde by sehnal chybějící prostředky?
M. Stehlík se domnívá, že je jediná možnost obrátit se na program udržitelnosti profesora Fialy.

A. Šedo podotýká, že program udržitelnosti I. a II. není určen pro Prahu. Považuje Kampus Albertov za unikátní projekt Univerzity. Je to možnost jak obstát ve světovém měřítku.

M. Stehlík považuje za zásadní, že Kampus Albertov je univerzitní projekt, i když ne obsahově. Jeho řízení a koordinace musí být centrální.

L. Bajer se zeptal na postoj ke konceptu univerzitních nemocnic.

M. Stehlík přiznal, že nemá na tuto otázku podrobnější názor. V zásadě je jeho názor skeptický.

V diskuzi již nezazněly další dotazy. P. Strejc poděkoval M. Stehlíkovi a rozloučil se s ním. M. Stehlík opustil zasedací místnost.

2. Kontrola zápisu z 10. 6. 2013
P. Strejc vyzval přítomné ke hlasování o zápisu z 10. 6. 2013.

AS 1. LF UK schválil zápis z 10. 6. 2013 v předloženém znění.
19 : 0 : 0 schváleno

3. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Slib nových členů AS 1. LF UK (5 min.)
P. Strejc požádal nové členy AS 1. LF UK, aby předstoupili a složili slib. Po přestávce se k členství opět hlásí J. Mašková a J. P. Novotný. Za P. Charilaou, který ukončil studium, byl k členství vyzván náhradník dle pořadí, M. Hilšer.
P. Strejc přečetl znění slibu a noví členové jej potvrdili slovem slibuji a podpisem textu slibu.

4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS (20 min.)
Děkan fakulty informoval členy AS 1. LF UK, že v letošním roce bylo přijato méně studentů, kteří zároveň měli vyšší bodový zisk ve srovnání s loni přijímanými studenty. Fakulta tak preferuje studenty s větší šancí na úspěch v dalším studiu. Ekonomické hledisko bylo vzato v úvahu.
Děkan fakulty dále zmínil Ph.D. studium a nutnost více pracovat s oborovými radami.
Zmínil se o situaci v nemocnici Na Bulovce, kde již bylo vše ujednáno o postavení klinik 1. LF UK. Změna ve vedení nezaručuje ovšem platnost těchto ujednání.
Stejně tak není jisté, co bude se zákonem o univerzitních nemocnicích, v němž již byly zohledněny a zapracovány všechny připomínky.
Připravuje se otevření nové infekční kliniky, společného pracoviště s ÚVN.
Na příštím zasedání předloží návrh na rozdělení prostředků na Prvouky a tajemnice fakulty seznámí s novým mzdovým předpisem.
S proděkankou pro studium bude komplexněji připravovat změny v přijímacím řízení, které by měly platit od roku 2015.
Děkan fakulty vyjádřil poděkování týmu pro PR a mluvčí fakulty za prezentaci fakulty na veřejnost včetně nových Facebookových stránek.
Děkan fakulty bude iniciovat setkávání akademické veřejnosti napříč fakultou pro lepší informovanost a možnost diskuse zásadních témat života fakulty.
Děkan fakulty konstatoval, že se osvědčil MD – Ph.D. MD program jako souběh kliniky a vědy.
Osvědčila se také nová pravidla administrativy studijních záležitostí.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

5. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci bakalářského
studijního programu Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka,
prezenční forma studia (15 min.)
A. Pařízek v zastoupení A. Martana představil bakalářský studijní program Porodní asistentky. Tento obor má zde tradici a je vyžadován. Jednalo by se o denní studium 25 studentek. 1. LF UK má velmi dobrou spolupráci se VOŠ 5. května. V ČR je 9 škol s Bc. studiem, v Praze jen jedna privátní škola.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Pafko doporučuje jednoznačně podpořit akreditaci a ptá se, kdo vyučuje na soukromé škole?

A. Pařízek nezná podrobnosti, škola má neprůhlednou strukturu, majitelé jsou ze SR.

O. Naňka za komisi pro studium, která neshledala žádné překážky, doporučuje schválení.

A. Pařízek děkuje všem kolegům z fakulty a zejména V. Topičové za pomoc při přípravě žádostí o akreditaci.

AS 1. LF UK schválil Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka, prezenční formu studia.
22 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Doktorandská stipendia 2013/14
Tajemnice fakulty seznámila přítomné s předloženým materiálem, který byl zpracován na základě změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Návrh opatření děkana projednalo Kolegium děkana 25. 9. 2013 a doporučilo předložit k projednání AS 1. LF UK.

AS 1. LF UK projednal návrh opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2013/2014 dle předloženého materiálu a nemá námitek k jeho vydání.
22 : 0 : 0 schváleno7. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Vyhlášení voleb do AS 1. LF UK
a volba volební komise (30 min.)
P. Strejc požádal přítomné o schválení vyhlášení voleb do AS 1. LF UK pro funkční období 2013 – 2016.

AS 1. LF UK schvaluje vyhlášení voleb do AS 1. LF UK pro funkční období 2013 – 2016.
22 : 0 : 0 schváleno
M. Důra upozornil na chybné datum v předloženém materiálu, ukončení předložení kandidatur je správně 11. 11. 2013.

P. Strejc seznámil přítomné se souhlasem akademických pracovníků I. Šebesty a B. Trnkové z ÚLBLD a L. Šefce z Ústavu patologické fyziologie se členstvím ve volební komisi.
Dále byla J. Maškovou navržena studentka 5. ročníku VL, M. Gajdáčová.

L. Bajer dále navrhl do volební komise J. Přádu, studenta 5. ročníku VL, a E. Spisarovou, studentku 3. ročníku VL.

O. Naňka tlumočil souhlas P. Šnajdra z Anatomického ústavu se členstvím ve volební komisi.

M. Důra upozornil na překročený počet členů komise.

Po krátké poradě se přítomní shodli na dvou náhradnících.

16.20 hodin odchod P. Klener.

Současně se přítomní shodli na veřejné a společné volbě členů komise v tomto složení:
1. MUDr. Ivan Šebesta, CSc. – ÚLBLD 1. LF UK a VFN
2. RNDr. Luděk Šefc, CSc. – Ústav pat.-fyz. 1. LF UK
3. MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. – Anatomický ústav 1. LF UK
4. Martina Gajdáčová – studentka 3. r. VL
5. Eva Spisarová – studentka 5. r. VL
a náhradníky
1. RNDr. Bohuslava Trnková – ÚLBLD 1. LF UK a VFN
2. Jan Přáda – student 5. r. VL

AS 1. LF UK souhlasí se složením volební komise pro volby do AS 1. LF UK pro funkční období 2013 – 2016 ve složení:
1. MUDr. Ivan Šebesta, CSc. – ÚLBLD 1. LF UK a VFN
2. RNDr. Luděk Šefc, CSc. – Ústav pat.-fyz. 1. LF UK
3. MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. – Anatomický ústav 1. LF UK
4. Martina Gajdáčová – studentka 3. r. VL
5. Eva Spisarová – studentka 5. r. VL
a náhradníky
1. RNDr. Bohuslava Trnková – ÚLBLD 1. LF UK a VFN
2. Jan Přáda – student 5. r. VL
21 : 0 : 0 schváleno

J. Živný se dotázal na přesnou definici akademického pracovníka.

E. Soubustová konstatovala, že tato problematika byla již řešena při minulých volbách. Přesná definice bude sdělena účastníkům voleb v rámci přípravy voleb.


8. Různé
P. Pafko se podivuje nad nedostatečnou výukou anatomie studentů zubního lékařství.

A. Šedo souhlasí, že nelze splnit podmínky stomatologie a současně absolvovat medicínskou kontinuitu během 5ti let.

P. Pafko se ptá, zda studium zubního lékařství je na všech fakultách stejné?

A.Šedo sděluje, že k tomu směřují snahy R. Foltána a J. Duškové.

P. Broulík konstatuje, že studentům zubního lékařství přednáší endokrinologii a doplňuje, že dříve byl obor studován všeobecně.

P. Pafko se připojuje, že se jedná o tradici. Stejně tak Oční lékařství má všeobecné vzdělání.

P. Strejc se ptá, jaký má zubní lékařství sylabus.

K. Smetana odpovídá, že zubní lékařství má v anatomii stejný sylabus jako všeobecné lékařství.

A. Furmánková tlumočí dotazy studentů, proč oprava plotu neprobíhala současně s rekonstrukcí budovy v Kateřinské?

E. Soubustová odpověděla, že se jednalo o dva investiční záměry na sobě nezávislé. Oprava plotu se zdržela památkářskou analýzou.

M. Důra seznámil přítomné s harmonogramem diskuzí s kandidáty na rektora a samotné volby.
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 v 15.00 hodin se uskuteční debata kandidátů se studentskými senátory v Malé aule Karolina.
18. 10. 2013 v 10.00 hodin je diskuze kandidátů se členy akademické obce v Modré posluchárně.
25. 10. 2013 v 10.00 hodin proběhne volba rektora ve Vlasteneckém sále Karolina.
M. Důra navrhuje, aby se za AS 1. LF UK debaty 17.10. zúčastnili L. Bajer a M. Hilšer.
Přítomní s návrhem souhlasili.

A. Šedo pozval všechny přítomné na koncert v kostele sv. Ignáce 24. 10. 2013 v 19.30 hodin.

F. Vaňásek upozornil na změnu zápisu do ročníků a ptá se, proč k této změně v SISu došlo? Systém není doladěný a došlo k jeho zahlcení.

M. Vejražka odpovídá, že změna přišla z RUK. 1. LF již problémy připomínkovala.

F. Vaňásek se dotázal na úspěšnost studentů u zkoušek.

A. Šedo odpovídá, že došlo ke zlepšení výsledků zkoušek.

K. Smetana potvrzuje zlepšení výsledků na Anatomii.

A. Šedo informuje, že informace by měla být na webu fakulty pod studijním oddělením. U každého oddělení by měly být zveřejňovány informace obecného zájmu (odpovědi na časté otázky).
P. Strejc ukončil zasedání v 16.50 hodin. Následující zasedání bude 4. 11. 2013.


Zapsala: Eva Svobodová

 

Hodnocení: spravovat