1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 5.11.2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 5. 11. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: A. Furmánková, P. Charilaou, L. Kaloš, J. Kunstýř, J. Lindner, J. P. Novotný, K. Smetana, J. Studený
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, H. Fidesová, E. Soubustová, A. Šedo, O. Švestková

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 8. 10. 2012 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – Zpráva o přijímacím řízení 2012/2013
a příprava přijímacího řízení 2013/2014 (15 min.)

4. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – žádost o akreditaci Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie v prezenční a kombinované formě studia (žádost o prodloužení akreditace v českém jazyce a rozšíření o výuku v anglickém jazyce) (20 min.)

5. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – žádost o akreditaci Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie v prezenční formě studia (žádost o rozšíření akreditace o nový stud.obor) (20 min.)

6. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – žádost o akreditaci Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie v prezenční formě studia (žádost o rozšíření akreditace o nový stud.obor) (20 min.)

7. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – žádost o akreditaci Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě studia (žádost o prodlouženi akreditace) (20 min.)

8. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě (10 min.)

9. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu zahájil zasedání v 15.03 hodin a upozornil přítomné, že bod programu 7. Žádost o akreditaci Bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě studia (žádost o prodlouženi akreditace) byl již projednán na zasedání 16. 4. 2012.
Předseda Akademického senátu požádal přítomné o schválení navrženého programu jednání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
16 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 8. 10. 2012
Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 8. 10. 2012 v předloženém znění.
16 : 0 : 0 schváleno
15.05 hodin příchod J. Živný.

2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
15.07 hodin příchod J. Bříza a J. Beneš.

Děkan fakulty informoval o Vědecké radě – jmenovací přednášce R. Ryšavé. Habilitační řízení J. Kofránka nebylo doporučeno.
Hospodaření fakulty umožňuje rozdělit zaměstnancům pololetní odměny ve výši 45% mzdy.
Děkan dále informoval o změnách ve výuce zubního lékařství.

15.08 hodin příchod O. Naňka.

Děkan fakulty připomněl udělení státního vyznamenání, Medaile za zásluhy, prezidentem republiky J. Rabochovi. P. Strejc byl vyznamenán Medailí Rektora UK.

A. Tesař měl dotaz ohledně studijní literatury.

A. Šedo ubezpečil, že kontrola studijních textů pravidelně probíhá a je očekáván výsledek

A. Tesař uvádí jako příklad Infektologii, která patří mezi nedostatkové učebnice a upozorňuje, že v těchto oborech se studenti bohužel nemohou spolehnout ani na Wikiskripta, a proto se ptá, zdali by v oborech s nedostatkovou literaturou nemohl být garantován obsah Wikiskript.

A. Šedo konstatuje, že WikiSkripta nelze zcela garantovat. M. Vejražka pracuje na jejich kontrole. Jedná se o obecný problém tohoto média.

P. Strejc vyzývá přítomné k rozpravě, poté děkuje děkanovi fakulty za informace.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí informace děkana.

3. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – Zpráva o přijímacím řízení 2012/2013
a příprava přijímacího řízení 2013/2014
Proděkanka sdělila přítomným, že do 29. 2. 2012 bylo přijato 5,5 tisíce přihlášek na 1200 míst na 1. LF UK. K přijímacímu řízení se dostavilo 4 tisíce uchazečů. Bylo přijato 1400 studentů. 234 odvolání bylo rektorem UK potvrzeno jako nepřijatí.
Příprava školního roku 2013/2014 je již v běhu. Příští sobotu se koná Informační den Univerzity Karlovy. V prostorách Přírodovědecké fakulty UK zahajuje 1. LF UK blok přírodovědných a lékařských oborů. Současně budou v prostorách Purkyňova ústavu informační stánky. Poté bude Den otevřených dveří na 1. LF UK dne 12. 1. 2013. Přihlášky se budou shromažďovat do konce února 2013. Do konce března 2013 budou známy počty studentů Lékařství a Zubního lékařství, které děkan přijme bez přijímacího řízení. V květnu budou rozesílány pozvánky k přijímacímu řízení, které bude pro studium lékařství dne 17. 6. 2012 a pro studia nelékařských oborů dne 18. 6. 2013. Maximálně lze přijmout do všech prvních ročníků 1335 studentů. Optimální počet studentů v jednom ročníku Zubního lékařství je 50 – 60.
J. Dušková informovala o podmínkách přijetí bez přijímacího řízení. Pro rok 2013/2014 se změnily podmínky následujícím způsobem – 300 uchazečů o studium Lékařství (průměr do 1,2), 25 uchazečů o Zubní lékařství (průměr do 1,1). Platí pouze pro aktuální maturanty, absolvování českého jazyka po 4 roky studia na střední škole.
J. Dušková dává k úvaze pro rok 2014/2015 přechod na elektronickou formu přihlášek. Bylo by nutné přijímat přihlášky bez doporučení lékaře a bez doporučení ortopeda u zubního lékařství. Programy elektronických přihlášek umožňují propojení s ekonomickým systémem. Papírová verze bude však nutná pro uchazeče bez přijímacího řízení.

M. Důra se ptá, zda by mohli být přijímání i uchazeči Bc. oborů bez přijímacího řízení?

A. Šedo reaguje tak, že myšlenka je velmi dobrá, ale pro velkou různorodost uchazečů, především z praxe by se dala těžko rozlišovat kritéria.

O. Švestková podotýká, že fakulta takto přichází o nejlepší studenty, kteří se hlásí tam, kde mohou být přijati bez přijímacího řízení.

J. Dušková konstatuje, že by se daly těžko sjednotit přihlášky pro všechny obory.

L. Bajer upozorňuje na dotaz ze senátorské schránky ohledně přípravných kurzů.

J. Dušková potvrzuje velký zájem o přípravné kurzy. Předpokládá se nárůst přihlášek, přestože ubývá maturantů.

P. Strejc děkuje za příspěvek a prosí děkana fakulty o uvedení dalšího bodu jednání.

4. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – žádost o akreditaci Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie v prezenční a kombinované formě studia (žádost o prodloužení akreditace v českém jazyce a rozšíření o výuku v anglickém jazyce)
A. Šedo žádá zástupkyni M. Miovského, H. Fidesovou, o přiblížení problematiky oboru Adiktologie.
H. Fidesová seznámila přítomné s oborem, který je stabilní v prezenční i kombinované formě. Výuka v anglickém jazyce je plánována za dva roky a tato forma je ověřována během letních a zimních škol.

O. Naňka sdělil, že se komise pro nelékařské obory akreditačním spisem zabývala a zeptal se, odkud budou zájemci o anglickou paralelku?

H. Fidesová odpověděla, že zájemci o anglickou paralelku jsou různorodí, převážně z východních států.

O. Naňka se ještě ptá, zda do navazujícího magisterského programu se budou hlásit pouze absolventi Bc. Adiktologie?

H. Fidesová odpověděla, že o tento obor mají zájem nejen absolventi Adiktologie, ale i jiných oborů např. psychologických, sociálních, speciální pedagogiky apod.

5. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – žádost o akreditaci Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie v prezenční formě studia (žádost o rozšíření akreditace o nový stud.obor)
A. Šedo žádá O. Švestkovou, aby uvedla žádost o akreditaci.

15.35 hodin příchod V. Danzig.

O. Švestková zdůvodňuje žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie tím, že akreditace je v souladu se schválenou koncepcí nelékařských oborů na 1. LF UK a její zpracování bylo zadáním akademického senátu a vědecké rady. Jde o první magisterské studium Ergoterapie v České republice. Abychom požádali o akreditaci, museli jsme umožnit našim zaměstnancům magisterské vzdělání v oboru Ergoterapie v zahraničí. Dvě naše zaměstnankyně vystudovaly magisterský obor ergoterapie v Karolinském institutu ve Švédsku a třetí vzdělání dokončuje, Absolventi Bc. programu odcházeli na jiné fakulty mimo obor ergoterapie, aby mohli pokračovat v Mgr. studiu a k ergoterapii se již nevraceli, takže máme nedostatek ergoterapeutů ve zdravotnictví např. v iktových centrech. Ergoterapie se zabývá funkční diagnostikou, diagnostikou aktivit denního života a intervencí s cílem optimální soběstačnosti pacienta, funkcí horních končetin, které podporují plasticitu mozku, předpracovní rehabilitací a motivací pacienta. Jsme členy ENOTHE / European Network of Occcupational Therapy School) a podaná akreditace odpovídá evropskému měřítku.

P. Pafko předpokládá jistý rozvoj center pro mozkové příhody a ptá se na počet studentů?

O. Švestková předpokládá 20 studentů v ročníku Mgr. studia. Přijímací zkoušky budou připraveny na základě znalostí Bc. studia na 1. LF UK.

P. Pafko se ptá, kolik je celkem absolventů Bc. studia?

O. Švestková sděluje, že je to 20 absolventů na 1. LF UK a další z ostatních fakult, celkem cca 60 absolventů. První absolventi jsou z r. 1996.

A. Šedo konstatuje, že O. Švestková má mezinárodní respekt a dá se předpokládat "export" absolventů.

O. Švestková potvrzuje, že máme jednu absolventku v Holandsku a jednu v Irsku.. Studium na 1. LF UK je ve světě uznávané.

P. Strejc vyzývá přítomné k dalším dotazům.

6. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – žádost o akreditaci Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie v prezenční formě studia (žádost o rozšíření akreditace o nový stud.obor)
O. Švestková představila obor s velkou tradicí. V ČR jsou 4 Mgr. obory, Praze je tento magisterský obor na FTVS a 2. LF UK, které jsou zaměřeny jinak než na 1. LF UK. V podané akreditaci je část věnovaná vědě a výzkumu, evidence based medicine, psaní vědeckých článků apod. Nejlepší studenti dávají přednost fakultám, kde je magisterský obor fyzioterapie akreditován.

O. Naňka děkuje O. Švestkové za zpracování žádosti o akreditaci, kterou studenti s radostí uvítají.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se společným hlasováním o všech předložených akreditacích.
21 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s akreditacemi Navazujících magisterských studijních programů Specializace ve zdravotnictví, oboru Adiktologie v prezenční a kombinované formě studia, oboru Ergoterapie v prezenční formě studia a oboru Fyzioterapie v prezenční formě studia.
21 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo tlumočí výsledek hlasování O. Švestkové a H. Fidesová, děkuje jim za účast při projednávání těchto bodů jednání.

8. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě
P. Strejc seznámil přítomné se stanoviskem Akademického senátu Univerzity Karlovy k předloženému návrhu na změnu vnitřního předpisu.

M. Důra připomíná, že původní termín účinnosti vnitřního předpisu byl 1. října.

M. Vejražka se domnívá, že je třeba informovat všechna pracoviště.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí připomínku AS UK ke změně vnitřního předpisu Pravidel pro organizaci studia.


9. Různé

P. Strejc seznámil s obsazením výběrových komisí zástupci AS a požádal přítomné o souhlas.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s obsazením výběrových komisí:
Název kliniky – ústavu

zástupce AS

Náhradník

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA

doc. MUDr. Jan Živný, PhD.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.

Anatomický ústav
1. LF UKÚstav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFNÚstav biofyziky a informatiky
1. LF UKÚstav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúzeDoc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

MUDr. Vilém Danzig, PhD.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UKÚstav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UKÚstav nukleární medicíny
1. LF UK a VFNÚstav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFNProf. MUDr. Jana Dušková, DrSc. MBA

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFNOrtopedická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na BulovceKlinika nefrologie
1. LF UK a VFNProf. MUDr. Aleš Žák, DrSc. MBA

doc. MUDR. Petr Bartůněk, CSc.

MuDr. Jan Bříza, CSc., MBA

III. interní klinika –klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFNKlinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFNGeriatrická klinika
1. LF UK a VFNOnkologická klinika 1. LF UK a VFNProf. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

MUDr. Jan Kunstýř, PhD.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFNIII. Chirurgická klinika
1. LF UK a FN v MotoleII. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFNOrtopedická klinika
1. LF UK a Fakultní nemocnice v MotoleProf. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.MBA

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFNGynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFNNeurochirurgická klinika
1. LF UK a ÚVNInterní klinika
1. LF UK a ÚVNÚstav vědeckých informací
1. LF UK a VFN21 : 0 : 0 schváleno

M. Důra seznámil přítomné s jednáním komise pro nelékařské obory, z něhož vyplynula potřeba studia pro zdravotní sestry v pediatrii.

J. Bříza sděluje, že oddělení vzdělávání VFN řeší tento problém nástavbovou atestací dětská sestra. Toto je žádoucí, neboť dle zákona se hovoří o sestře a dětské sestře.

P. Pafko navrhuje tuto problematiku řešit s přednostou Kliniky dětského a dorostového lékařství.

P. Strejc souhlasí s pozváním přednosty KDDL na příští zasedání a projednání této otázky.

M. Důra požaduje rozšíření komisi pro hodnocení výuky o M. Vejražku.

L. Bajer podotýká, že tato komise není komise AS.

E. Soubustová doplňuje, že členy komise jmenuje děkan fakulty na návrh AS. Současně připomíná, že funkční období členů komise je dvouleté a doporučuje kontrolu a případnou výměnu všech členů, kterým končí funkční období.

Akademický senát 1. LF UK navrhuje členství M. Vejražky v Komisi pro hodnocení výuky.
19 : 0 : 2 schváleno

A. Tesař má dotaz k přijímacímu řízení vzhledem k počtu nezapsaných studentů. Co fakulta dělá, aby zájem studentů ze středních škol prohloubila?

A. Šedo odpovídá, že fakulta se dlouhodobě snaží tuto záležitost ovlivnit. Je samozřejmé, že se všichni studenti nezapíší, protože se hlásí na více fakult a pak si vybírají dle různých hledisek. Fakulta má zájem o ty nejlepší.

A. Tesař se domnívá, že fakulta doposud podceňovala svůj mediální obraz a uvádí jako příklad opakovaně uveřejněnou statistiku vysokých škol v novinách k datu podání přihlášek na vysokou školu, která záměrně posunula 1. LF na 3. místo v žebříčku lékařských fakult.

A. Šedo zdůrazňuje, že zde je nutná spolupráce všech lékařských fakult. Žebříčky sestavují novináři, je třeba také je edukovat a kritéria nastavovat společně.

A. Tesař souhlasí s tím, že je třeba aktivně vyhledávat nejlepší studenty.

A. Šedo konstatuje, že je dobrá zkušenost se studenty přijatými bez přijímacího řízení. Dále je nutná práce v terénu, oslovování středních škol.

A. Tesař se dotazuje, zda existuje srovnání výsledků přijímacího řízení a úspěšnosti ve studiu.

A. Šedo odpovídá, že srovnání existuje a odpovídá. Také přijímací testy se stále aktualizují.

J. Mašková připomíná aktivity 1. LF směrované na budoucí uchazeče. Dvakrát do roka jsou přednášky pro střední školy. Pro nejlepší u přijímacího řízení chtějí studenti uspořádat další přednášky mezi přijímacími zkouškami a zápisem.

A. Šedo shrnuje, že je velice potřebná osvěta.

A. Tesař souhlasí, že je dobře, že se o tomto problému mluví.

P. Broulík informuje, že 1. LF byla vždy nejlepší. Nelze snižovat její úroveň. Kdo chce být dobrý, hlásí se vždy na 1. LF.

A. Šedo souhlasí s tímto faktem, je však třeba o něm informovat i vně fakulty.

Z. Krška se domnívá, že rozdíl mezi přijatými a zapsanými je celorepubliková záležitost, protože studenti se hlásí na více fakult. Důležité je hodnocení absolventů v praxi. Úspěšnost absolventů v zahraničí. Toto by měla být motivace pro uchazeče. 1. LF stojí jen o ty nejlepší.

P. Pafko se ptá, zda by bylo možné, aby přijímací zkoušky na lékařské fakulty byly stejné v rámci Univerzity Karlovy?

A. Šedo se také domnívá, že toto by bylo objektivní. Tato myšlenka by měla být vzata v úvahu do budoucích let i v rámci digitalizace, ovšem důležitý je názor ostatních fakult.


P. Pafko se dále ptá, zda by bylo možné zjistit, která místa zastávají absolventi konkrétních fakult.

A. Šedo souhlasí, že toto by byl dobrý marketingový argument.

P. Pafko navrhuje oslovit ředitele nemocnic, kolik primářů mají a kde absolvovali.

L. Bajer se ptá, jak hluboko do historie se dají najít informace v SISu?


P. Pafko ještě podotýká, že postgraduální výuka by měla být v rámci celého státu.

A. Šedo souhlasí, že nyní je problematika administrativně komplikovanější.

V. Danzig má připomínku k velkému množství studentů, kterých je více než pacientů.

A. Šedo na to odpovídá, že toto není problém jen klinických, ale rovněž teoretických pracovišť.

L. Bajer konstatuje, že statistiky velmi ovlivňují výsledek.

P. Strejc navrhl usnesení.

Akademický senát 1. LF UK doporučuje vedení fakulty i nadále hledat cesty, jak ovlivňovat rozhodování uchazečů o studium a utvářet správný mediální obraz fakulty.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.25 hodin.Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat