1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 5. 12. 2011


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 5. 12. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Kunstýř, K. Smetana
Neomluveni:
Hosté: J. Beneš, E. Soubustová, O. Švestková, B. Trnková, studenti 1. LF oboru Ergoterapie a Zdravotnická technika

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 7. 11. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace k rozpočtům (10 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Prospěchová stipendia v ak. roce 2011/12 (za studijní výsledky 2010/2011) (10 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace o programech Mgr. oborů Fyzioterapie a Zdravotnická technika (20 min.)
6. RNDr. Bohuslava Trnková - Vyhlášení výsledků a zhodnocení průběhu voleb do AS UK předsedkyní dílčí volební komise (10 min.)
7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – doplnění komisí (10 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné hosty. Poté požádal přítomné o souhlas s doplněním programu o projednání účasti členů AS 1. LF UK na zasedáních a termínů zasedání v dalším období.
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s doplněným programem zasedání.
27 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu ze 7. 11. 2011
Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis ze 7. 11. 2011 v předloženém znění.
27 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval členy AS o administrativních změnách děkanátu. Je zdokonalen pořadový systém na studijním oddělení. Připravuje se portál specializačního vzdělávání. V souladu se zákonem o informacích se postupně přechází na E-děkanát.
Nejdůležitější problematika současných dnů, tj. stipendia a rozpočet fakulty budou projednány v samostatných bodech jednání.
V minulých dnech se opět rozvinula diskuze ve věci financování vědy na UK. Jednání byla ukončena schválením návrhu programu PRVOUK na AS UK.
Děkan informoval o disciplinárním řízení na fakultě.

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace k rozpočtům
Děkan fakulty seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu fakulty k 31. říjnu 2011. Čerpání probíhá kontinuálně a fakulta bude moci z našetřených prostředků vyplatit odměny zaměstnancům.

15.20 hodin příchod V. Danzig.

Předběžný rozpočet na rok 2012 vychází z reality roku 2011. Definitivní rozpočet bude předložen po schválení rozpočtu Univerzity Karlovy.

Tajemnice fakulty nemá k informaci další doplnění a prosí o vyjádření předsedu ekonomické komise, která v této záležitosti zasedala.

J. Bříza informoval o jednání ekonomické komise, která probrala řadu dotazů a usnesla se doporučit Akademickému senátu 1. LF UK vzít informaci k čerpání rozpočtu na vědomí bez připomínek a schválit předběžný rozpočet fakulty.

P. Strejc zahájil rozpravu k čerpání rozpočtu za rok 2011 a návrhu rozpočtu 2012.

J. Živný se dotazuje, zda součástí příjmů je i režie z grantů?

Děkan i tajemnice fakulty sdělují, že režie z grantů je započítána do příjmů.

J. Živný se v tomto případě obává, zda se v této položce neodrazí snížení.

Děkan fakulty odpovídá, že snížení se může odrazit a návrh předběžného rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2011.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 10. 2011.
28 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh předběžného rozpočtu na rok 2012.
28 : 0 : 0 schváleno


4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Prospěchová stipendia v ak. roce 2011/12 (za studijní výsledky 2010/2011)
Děkan fakulty předložil dvě varianty na výplatu prospěchových stipendií. Varianty jsou ekonomicky neutrální.

Varianta A

Prospěchový průměr

Počet

studentů

Výše stipendia

Celkem

 

1,00

110

15000

1650000


1,01-1,20

158

9500

1501000


 

 

 

3151000


 


Varianta B

Prospěchový průměr

Počet

studentů

Výše stipendia

Celkem

1,00

110

15000

1650000

1,01-1,10

28

12000

336000

1,11-1,20

130

9500

1235000

 

 

 

3221000P. Strejc zahájil rozpravu k tomuto bodu jednání.

L. Bajer doporučuje variantu B, pokud nevznikne finanční problém.

L. Kaloš nesouhlasí vzhledem k doplnění stipendijního fondu z jiných zdrojů a přiklání se k variantě A.

J. Bříza konstatuje, že předchozí diskuze odráží nejednoznačné stanovisko ekonomické komise. Domnívá se, že je důležité upřednostnit pozitivní motivaci a přiklání se k variantě B.

A. Furmánková se připojuje k tomuto názoru, pokud finanční rozdíl fakultu nezatíží a doporučuje variantu B.

Tajemnice fakulty upřesňuje, že doplnění finančních prostředků z jiných zdrojů může být použito.

L. Kaloš by jako pozitivní motivaci studentů přivítal spíše kvalitu ve výuce, resp. technickou podporu výuky.

T. Zima souhlasí. Bohužel cena technických zařízení se pohybuje v mnohem vyšších částkách, než o jakých se nyní hovoří – rozdíl mezi variantou A a B. Dále jsou finanční prostředky vázané na určité účely. Přesunovat lze prostředky pouze z doplňkové činnosti.

J. Mašková považuje finanční motivaci studentů za špatnou. Přiklání se k variantě A.

T. Zima sděluje, že podobné argumenty již zazněly na kolegiu děkana, proto žádá Akademický senát o rozhodnutí.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK hlasuje pro variantu A.
Pouze 8 hlasů je pro variantu A.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s výplatou prospěchových stipendií v ak. roce 2011/12 (za studijní výsledky 2010/2011) podle varianty B.
19 : 8 : 1 schváleno


5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace o programech Mgr. oborů Fyzioterapie a Zdravotnická technika
Děkan fakulty se vrací k již probírané otázce magisterských oborů Fyzioterapie a Zdravotnická technika, u nichž trvale klesal počet studentů. Možným řešením je cesta společného programu s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.
Výuka Fyzioterapie v Mariánských lázních byla zastavena a nyní tam probíhá pouze výuka několika předmětů se zaměřením na balneoterapii.
Klinika rehabilitačního lékařství podporuje svými náborovými kampaněmi obor Ergoterapie. Z hlediska počtu studentů je však tento obor nerentabilní. Převládá však názor na nutnost akreditovat navazující magisterský program Fyzioterapie.

P. Strejc požádal přítomnou O. Švestkovou o informace k této problematice.

O. Švestková, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, souhlasí s tím, že o studium Fyzioterapie je velký zájem. Studenti však raději volí fakulty s navazujícím magisterským programem. Zájemci o Ergoterapii volí jiné fakulty kvůli snadnějšímu přijímacímu řízení. Pro Mgr. obor Ergoterapie bude mít klinika i vyučující. Výuka ergoterapie je na klinice srovnatelná s evropskou úrovní.

T. Zima konstatuje, že standard je na 1. LF UK vyšší než na řadě jiných škol, proto se domnívá, že i Mgr. obor Ergoterapie by měl být v budoucnu na 1. LF UK. Nyní je však třeba vyřešit problematiku oboru Fyzioterapie. Zahájením tohoto řešení bude předložená žádost na akreditaci Mgr. oboru Fyzioterapie.

O. Švestková sděluje, že nyní špičkoví fyzioterapeuti zpracovávají rešerše. Připravený spis na akreditaci by mohl být v dubnu – květnu 2012. Unify (unie fyzioterapeutů) je členem evropské organizace Fyzioterapeutů.

P. Broulík se dotazuje na uplatnění ergoterapeutů?

O. Švestková zdůrazňuje důležitost ergoterapeutů pro návrat nemocných do běžného života a zaměstnání. Hlavní problém tkví v tom, že lékaři přesně neví, co ergoterapie je a co dokáže. V budoucnu by měl v návaznosti na nově vznikající sociální zákony ergoterapeut hodnotit stupeň postižení, naučit, pokud je to možné, člověka s disabilitou soběstačnosti, indikovat potřebné pomůcky, provádět evaluaci bytu apod.

O. Naňka se ptá, kolik Bc. studentů pokračuje na VŠ?

O. Švestková odpovídá, že všichni absolventi Bc. programu chtějí pokračovat na 2. a 3. LF a na FTVS v magisterském studiu. Považují Bc. studium za nedokončené.

O. Naňka tlumočí dotaz studentů z 1. a 2. ročníků, zda mají šanci dočkat se Mgr. programu Fyzioterapie?

O. Švestková sděluje, že v letošním školním roce bude spis předán k vyřízení. Dobu vyřízení nelze předpokládat.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK sleduje vývoj oboru Ergoterapie a Fyzioterapie a žádá přednostku Kliniky rehabilitačního lékařství o předložení akreditačního spisu magisterského oboru Fyzioterapie v květnu 2012.
28 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc se rozloučil s O. Švestkovou.

J. Beneš se ujal slova a vysvětlil okolnosti končícího oboru Zdravotnická technika, který byl velice úspěšný (v letošním roce cena Siemens, po ukončení studia publikace v časopise s IF).

16.10 hodin odchází P. Klener.

Bc. a Mgr. obor Zdravotnická technika je velmi náročné studium, a proto byl zaznamenán pokles zájmu. Možným řešením je společná reakreditace tohoto oboru s Fakultou biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT by byla nositelkou tohoto programu). To považuje v současné době za nejrozumnější řešení.

T. Zima s jeho názorem souhlasí. Obor je finančně únosný s min. 20 studenty.

Student oboru Zdravotnická technika sděluje přítomným, že v době, kdy se hlásil na fakultu, byla zde nabídka i Mgr. studia. Během jeho studia však bylo Mgr. studium zrušeno. Nyní je ve 3. ročníku, tedy posledním, a ptá se, co může fakulta pro studenty jako on udělat, aby mohli ve studiu pokračovat?

T. Zima rozumí této námitce a nabízí studentům pokračování ve studiu Mgr. oboru na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT).

J. Beneš potvrzuje, že děkan FBMI ČVUT je nakloněn pomoci studentům 1. LF UK.

Student se dále ptá, zda se dá předpokládat v budoucnosti větší součinnost těchto fakult?

J. Beneš říká, že je to otázka spíše pro Akademický senát a děkany obou fakult, on sám by doporučil větší spolupráci.

T. Zima sdělil, že již 1. LF UK oficiálním dopisem nabídla svůj podíl při reakreditaci oboru. 1. LF UK by samozřejmě obor reakreditovala, pokud by o něj byl dostatečný zájem.

Student namítá, že by udělali nábor na školách, kdyby tyto důvody znali včas.

T. Zima poukazuje na propagační akce pro studium Ergoterapie a jejich výsledek. Slibuje, že 1. LF UK udělá maximum pro studenty oboru Zdravotnická technika, aby mohli pokračovat v Mgr. studiu na FBMI ČVUT.

J. Beneš se k těmto slovům připojuje.

A. Furmánková sledovala propagaci všech oborů na fakultě a domnívá se, že propagace oboru Zdravotnická technika nebyla dostatečná. Není to důvod poklesu zájmu?

J. Beneš souhlasí, že úspěšný obor opomněl klást důraz na větší propagaci v předchozích letech.

16.25 hodin odchází P. Bartůněk.

Akademický senát vyslechl informaci k oboru Zdravotnická technika.


6. RNDr. Bohuslava Trnková - Vyhlášení výsledků a zhodnocení průběhu voleb do AS UK předsedkyní dílčí volební komise
Předsedkyně dílčí volební komise informovala podrobně o průběhu a výsledku voleb do AS UK pro období 2012 - 2015. Považuje za nedostatky: výpadky sítě, chybějící jména v seznamech a problematické vyhledávání studentů bez rodných čísel.
Pro další volby v roce 2014 doporučuje: informovat přednosty (velice se osvědčilo); závazné prohlášení kandidátů, zda kandidují za akademické pracovníky nebo za studenty; pevné připojení k internetu ve volebních místnostech; vyřešit problém studentů bez rodných čísel.

P. Strejc poděkoval dílčí volební komisi a pogratuloval zvoleným zástupcům 1. lékařské fakulty do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Rovněž poděkoval tajemnici fakulty a všem, kteří se na volbách podíleli.

L. Bajer informoval o připomínce k volbám v senátorské schránce as. Svobodové. Domnívá se, že pro seznámení s kandidáty nebyl dostatek prostoru. Volby nebyly dostatečně propagovány.

T. Zima na připomínky reaguje sdělením, že volby proběhly dle předpisu a informace byla opakovaně předána pracovištím fakulty včetně webu.

B. Trnková sděluje, že informace o volbách byla na webu fakulty dostatečně dlouho. Sdělení as. Svobodové o volbě neplatným volebním lístkem nepřijímá, protože všechny volební lístky byly platné.

L. Bajer se přesto domnívá, že kandidáti neměli možnost prezentace.

P. Strejc informuje přítomné o včasném vyhlášení voleb a prodloužení termínu pro kandidáty bylo právě z důvodu stížnosti.

B. Trnková se domnívá, že možnost prezentace byla.

L. Bajer se ptá, kdo odpoví na připomínku as. Svobodové ze senátorské schránky?

Se souhlasem členů AS odpoví M. Romerová.

16.10 hodin odchod R. Češka.

J. Mašková je dotčena příspěvkem as. Svobodové. Studenti rozvěsili letáčky a udělali pro propagaci voleb maximum. Na všech budovách byly plakáty, aby studenti nebyli lhostejní. Děkuje rovněž volební komisi.

L. Bajer se k tomuto názoru také přiklání. Požaduje pro příště elektronickou podobu voleb.

T. Zima však namítá, že elektronická podoba voleb již byla diskutována. OVT zpracovává alespoň výsledky. Použití elektronické volby má závažná úskalí: identifikaci voliče a tajnou volbu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK vzal na vědomí zprávu dílčí volební komise.
26 : 0 : 0 schváleno


7. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – doplnění komisí
Předseda Akademického senátu 1. LF UK informoval členy senátu o změnách v obsazení komisí AS. Vzhledem k ukončení členství některých členů a doplňování komisí členy z řad akademické obce došlo v řadě komisí k sudému počtu členů. Počty členů v komisích však odpovídají vnitřnímu předpisu VJŘ AS 1. LF UK. Složení komisí je uvedeno na webu fakulty.
Akademický senát 1. LF UK vzal tuto informaci na vědomí.

8. Různé
Předseda AS 1. LF UK požádal přítomné o kontrolu předložené účasti členů na zasedáních AS 1. LF UK od června 2011 do listopadu 2011.
Akademický senát 1. LF UK vzal tuto informaci na vědomí.
25 : 0 : 0 schváleno

Předseda AS 1. LF UK předložil návrh termínů zasedání Akademického senátu na následující období.
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s termíny zasedání:
13. února 2012
12. března 2012
16. dubna 2012
25. dubna 2012 – mimořádné (volba děkana 1. LF UK)
14. května 2012
11. června 2012
25 : 0 : 0 schváleno

H. Skálová, přednostka Ústavu vědeckých informací, poděkovala za možnost informovat přítomné o provozních podmínkách využívání šatny ÚVI s obsluhou. Tato šatna je určena prioritně pro studenty, kteří navštěvují studovnu. Službu však využívají i ostatní studenti a dochází tak k velkému přetížení kapacity. Chápe, že možnost odložení věcí a svršků je u studentů velmi oblíbená, protože zcela odstranila případy zcizení a ztrát a navíc je umístěna i na velmi dobře dostupném místě. Stále je však nezbytné mít na paměti, že její kapacita je limitována. Požádala o disciplinovaný přístup k využívání. Fakulta se bude snažit vytvořit možnosti další podobné šatny pro studenty i v ostatních budovách, je to však věc velmi technicky, stavebně i finančně náročná a dlouhodobá.

M. Důra se dotazuje na další prostory pro úschovu v budovách 1. LF UK? Domnívá se, že komplikace v šatně nastaly s příchodem nové pracovnice. Podivuje se nad zvláštními předpisy a příkazy.

Děkan fakulty sděluje, že odkládací prostory jsou v každé budově. Šatna ÚVI je pouze pro studovnu. Problém vyřeší s přednostkou ÚVI.

Tajemnice fakulty potvrzuje, že na všech pracovištích jsou skřínky pro studenty přicházející na výuku.

M. Důra uvítá v budoucnosti možnost úschovy zavazadel.

Děkan fakulty srdečně pozval přítomné na předvánoční setkání 22. 12. 2011 v 15.00 hodin na Novoměstské radnici. Budou rozeslány pozvánky.

J. Bříza pozval také na výstavu do Novoměstské radnice k 220. výročí Všeobecné fakultní nemocnice, která bude zahájena 16. 12. 2011.

Předseda AS 1. LF UK popřál všem příjemné vánoční svátky a připomněl následující setkání 9. 1. 2012.
Zasedání bylo ukončeno v 17.05 hodin.

Zapsala: E. Svobodová

Příloha

Přehled účasti členů AS na zasedáních 13. 6. - 7. 11. 2011

účast v %

 

13.6.2011

3.10.2011

18.10.2011

7.11.2011

 


doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

OML

1

1

1

75


prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

1

1

N

1

75


MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

1

OML

1

1

75


prof. MUDr. Richard Češka, CSc. od 7.11.2011

 

 

 

1

100


MUDr. Vilém Danzig, PhD.

1

1

OML

1

75


prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. do 25.9.2011

1

 

 

 

100


prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

1

OML

OML

1

50


prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

1

1

OML

1

75


MUDr. Jan Kunstýř, PhD.

OML

N

1

1

50


doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

1

OML

OML

1

50


prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

1

1

1

1

100


prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

OML

OML

OML

OML

0


prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

1

1

OML

1

75


prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

1

1

1

1

100


as. MUDr. Tomislav Švestka, CSc.

1

1

OML

1

75


MUDr. Jan Živný, PhD.

OML

1

1

1

75


Lukáš Bajer

OML

PP

1

1

75


MUDr. Jiří Beneš od 18.10.2011

 

 

1

1

100


Michal Dianiška

1

1

1

OML

75


Miroslav Důra

1

1

1

1

100


MDDr. Eliška Feltlová do 2.10.2011

N

 

 

 

0


Adéla Furmánková

1

1

1

1

100


Paris Charilaou

N

N

N

1

25


Ing. Lukáš Kaloš od 3.10.2011

 

1

N

OML

33


Juraj Kobylák

OML

1

1

1

75


Jana Mašková

OML

1

1

1

75


doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.

1

1

1

1

100


Jan Philipp Novotný

1

1

1

1

100


Michaela Romerová

OML

1

1

OML

50


Jakub Studený

OML

1

1

OML

50


Magdaléna Švrčková do 2.10.2011

OML

 

 

 

0


František Vaňásek

1

1

1

1

100


Michal Žiga

OML

1

OML

1

50


legenda: OML = omluven, PP = pozdní příchod, N = neomluven
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat