1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 4. 11. 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 4. 11. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Broulík, R. Brůha, V. Danzig, J. Studený, A. Tesař, M Žiga
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo, P. Šnajdr, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 7. 10. 2013 (5 min.)
2. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Projednání odpisu pohledávky (20 min.)
4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
Volby AS pro období 2013 – 2016 schválení volebních okrsků, volebních místností, doby otevření volebních místností a pověřených osob (30 min.)
5. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin. Přivítal přítomné a hosty T. Zimu a P. Šnajdra.
P. Strejc jménem Akademického senátu 1. LF UK blahopřál T. Zimovi ke zvolení kandidátem na funkci rektora.

T. Zima poděkoval všem přítomným za podporu při kandidatuře na funkci rektora.
Poté opustil zasedací místnost.

15.05 hodin příchod M. Vejražka.

P. Strejc požádal přítomné o souhlas s navrženým programem zasedání. Upozornil a omluvil se za tiskovou chybu na pozvánce v 1. bodu programu. Nejedná se o kontrolu zápisu z 10. 6. 2013 ale ze 7. 10. 2013.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání po opravě chybného data zápisu z předchozího zasedání dne 7. 10. 2013.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu ze 7. 10. 2013
P. Strejc požádal přítomné o schválení zápisu ze zasedání dne 7. 10. 2013.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 7. 10. 2013 v předloženém znění.
19 : 0 : 1 schváleno

15.08 hodin příchod J. Beneš ml.

2. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, A. Šedo, blahopřál P. Pafkovi ke státnímu vyznamenání a poděkoval mu za reprezentaci fakulty.

A. Šedo informoval přítomné o Programu VaVpI pro Prahu. Dosud není upřesněna výše spoluúčasti pro získání těchto finančních prostředků. Prostředky je možné čerpat výhradně na koncepční strategický rozvoj pro vědeckou práci. V této záležitosti oslovil děkan fakulty přednosty klinik a ústavů, aby předložili své návrhy. Cílem vedení fakulty je vytvořit unikátní technologickou facilitu, nikoli na dovybavování či zálohování existujících laboratoří. Žádost, kterou fakulta musí předložit na začátku roku 2014, bude zařazena do soutěže.

J. Živný se zeptal, zda by spoluúčast nemohla být kryta prostředky na Prvouky.

A. Šedo souhlasí, že toto je jedna z možných variant. Celý projekt je nutno koordinovat s Matematicko-fyzikální a Přírodovědnou fakultou, které se společně s 1. LF UK účastní projektu Kampus a Biocev.

J. Živný se ptá, zda program je koncipovaný na rozvoj vědeckého centra Kampus nebo pouze fakulty.

A. Šedo odpovídá, že s koordinací obou projektů je třeba počítat. Kampus je ovšem plánován s výhledem do roku 2017. VaVpI je třeba řešit podle priorit fakulty.
A. Šedo dále informoval, že pro vnitřní komunikaci by měl na fakultě začít fungovat intranet. Byl by rád, kdy fakulta sdílela informace uvnitř fakulty, např. o výši mzdových prostředků jednotlivých pracovišť (zdůvodnění výjimek), o úspěšnosti postgraduálních studentů na jednotlivých pracovištích (podle toho podporovat MD, Ph.D. studium), o výsledcích získávání RIV bodů (v této oblasti se některá pracoviště jeví jako velmi významná vědecká centra) a zohlednění kvantity a kvality.

P. Strejc zahájil rozpravu.

M. Důra se zeptal na nelékařský Bc program Ergoterapie.

A. Šedo sdělil, že po projednání koncepce nelékařských studijních oborů bylo konstatováno, že po studiu oboru Ergoterapie byl v posledních letech extrémně nízký zájem a počty studentů jej činily ekonomicky problematickým. Proto nebude v příštím roce otevřen a bude dále posuzován v kontextu strategie nelékařských oborů na naší fakultě.

15.20 hodin příchod F. Vaňásek.

M. Důra uvedl, že s akreditací NMgr. oboru ergoterapie byl očekávan zvýšený zájem studentů, který se tímto nemá šanci adekvátně projevit. Současně vyjádřil obavu, že byly zbytečně připraveny propagační materiály a program pro veletrh Gaudeamus, který začne zítra.

A. Šedo odpovídá, že informace budou přínosné, protože to je šance na zvýšení zájmu o studium

M. Důra se dotázal, zda je toto rozhodnutí Vědecké rady?

A. Šedo odpověděl, že toto je výsledek jednání Kolegia děkana a studijního oddělení.

15.35 hodin příchod O. Naňka.

J. Mašková se zeptala, zda se hodnotilo uplatnění absolventů Ergoterapie?

A. Šedo nezná přesná čísla. Celospolečenská poptávka po absolventech Ergoterapie je sice často zmiňována, nicméně zájem studentů o obor na 1. LF nebyl.

M. Důra se domnívá, že stejná situace je u oboru Ošetřovatelství.

3. prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Projednání odpisu pohledávky
Tajemnice fakulty, E. Soubustová, seznámila přítomné s předloženým materiálem. Vymáhání dluhu od zahraniční firmy by bylo dražší než ztráta při odpisu pohledávky.

J. Bříza informoval přítomné o výsledku jednání ekonomické komise. Ekonomická komise k návrhu vedení 1. LF UK na odpis nedobytné pohledávky doplňkové činnosti ve výši 13.999,- Euro vůči firmě Voyage Medical, INC. z USA. Ekonomická komise na základě předložených dokumentů konstatovala, že v souvislosti s likvidací dotyčné firmy je uvedená pohledávka reálně nedobytná, respektive náklady by přesáhly s vysokou pravděpodobností výši pohledávky při velmi nepravděpodobné úspěšnosti vymáhání. Ekonomická komise doporučuje Akademickému senátu vyslovit souhlas s odpisem pohledávky.

P. Strejc požádal přítomné o diskuzi k bodu jednání.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s odpisem pohledávky vůči společnosti Voyage Medical, INC. a doporučuje tento návrh postoupit k dalšímu řízení na rektorát Univerzity Karlovy.
23 : 0 : 0 schváleno

4. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
Volby AS pro období 2013 – 2016 schválení volebních okrsků, volebních místností, doby otevření volebních místností a pověřených osob
P. Strejc přivítal P. Šnajdra, předsedu volební komise, a požádal ho o informace volební komise.

P. Šnadr seznámil přítomné s plánem volební komise na organizaci voleb a požádal přítomné o diskuzi.

P. Strejc doplnil, že děkan fakulty navrhl konání setkání kandidátů se členy akademické obce 20. listopadu 2013 v 15.00 hodin v Purkyňově ústavu.

P. Šnajdr navrhl, aby byl schválen pouze jeden volební okrsek. Zeptal se přítomných na jejich názor, co se týká detašovaného pracoviště v Mariánských lázních, kde v době voleb nebude probíhat výuka, přítomných je 8 akademických pracovníků. Diskuze se zúčastnila tajemnice fakulty, A. Furmánková, M. Důra, Z. Krška, P. Šnajdr. Další diskuze se odvíjela od zvolení volebního místa na Karlově, zda ve Faustově domě nebo U Nemocnice 4. V diskuzi se vyjádřili F. Krška, A. Furmánková, P. Šnajdr a J. Mašková.

15.52 hodin odchod T. Švestka.

K další diskuzi o vyhodnocení a průběhu voleb se ještě připojili A. Šedo a M. Hilšer.

16.00 hodin odchod J. Lindner.

P. Strejc poděkoval volební komisi a tajemnici fakulty za organizaci voleb. Požádal přítomné, aby hlasovali k předloženému návrhu, který byl upraven během diskuze.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje organizaci voleb takto:
1) Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh volební komise vyhlásit akademickou obec jako jediný volební okrsek s těmito volebními místy:
Faustův dům - Karlovo náměstí
U Nemocnice 4
Fyziologický ústav - Albertov
FN v Motole
Fakultní Thomayerova nemocnice

FN Na Bulovce
ÚVN
Mariánské lázně


2) Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh volební komise na dobu otevření volebních místností takto:
Volební místnosti budou otevřeny první den voleb: 10,00 – 17 hodin,
druhý den voleb: 10,00 – 14,00 hodin.
Zapečetění volebních uren zajistí členové volební komise.
Volební místnost v Mariánských lázních bude otevřena 2. 12. 2013 v době 10,00 – 14,00 hodin.

3) Akademický senát 1. LF UK schvaluje tyto osoby pověřené dozorem voleb:
RNDr. Bohuslava Trnková
Jan Přáda 5.R
Jiří Nikl 3.R
Vlastimil Nesnídal 3.R
Dominik Škrabal 3.R
Adam Guňka 6.R
Jiří Gurka 3.R
Pavel Dvořák 3.R

4) Akademický senát 1. LF UK schvaluje přítomnost dalších pracovníků ve volebních místnostech. Tyto osoby nebudou dle volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK považovány za cizí osoby:
ing. Josef Martinák
Bc. Ivan Pešek
Martin Pavlíček
Tomáš Nikl
RNDr. Zdeněk Fidler
Jakub Kohn

23 : 0 : 0 schváleno

5. Různé.

P. Strejc poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání v 16.07 hodin.


Zapsala: Eva Svobodová

 

Hodnocení: spravovat