1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 3.10.2011


Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 3. 10. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bříza, P. Klener, J. Lindner, P. Pafko,
Neomluveni: P. Charilaou, J. Kunstýř
Hosté: K. Filip, D. Jurásková, M. Miovský, L. Petruželka, E. Soubustová, M. Zavoral, T. Zima, 2 studenti

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 13. 6. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Návrh na zřízení fakultních pracovišť:
Kliniky traumatologie pohybového aparátu1. LF UK a ÚVN
Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Onkologická kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN
Onkologická kliniky 1. LF UK a FTNsP
Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN (20 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace o podmínkách přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, 1. lékařskou fakultu v akademickém roce 2012/2013 (15 min.)
5. Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu:
Specializace ve zdravotnictví, oboru fyzioterapie
Specializace ve zdravotnictví, oboru ergoterapie (15 min.)
6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – ze senátorské schránky na webu fakulty; diskuze k dotazu „stop rozpouštění areálu 1. LF a VFN (15 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK zahájil zasedání v 15.00 hodin a přivítal ředitelku VFN, ředitele ÚVN a FTNsP a zástupce vedení 1. LF UK.

Před zahájením zasedání vyzval předseda přítomné k uctění památky zesnulého člena Akademického senátu 1. LF UK, prof. MUDr. Milana Elledera, DrSc.

V. Danzig upozornil přítomné jménem spolupracovníků na Requiem za M. Elledera, které bude slouženo 6. 10. 2011 v 18.00 hodin v kostele sv. Petra na Poříčí.

Předseda informoval přítomné o ukončení členství dalších dvou členek Akademického senátu 1. LF UK, MDDr. Elišky Feltové vzhledem k ukončení studia na 1. LF UK a Magdalény Švrčkové, která požádala o uvolnění z funkce ze studijních důvodů. Předseda vyzval dopisem náhradníky prof. MUDr. Richarda Češku, CSc., MUDr. Jiřího Beneše a Ing. Lukáše Kaloše ke členství v Akademickém senátu 1. LF UK.

Přítomný L. Kaloš složil slib člena Akademického senátu 1. LF UK, který předseda přečetl a L. Kaloš potvrdil slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.

Předseda požádal přítomné o schválení programu jednání.
Akademický senát souhlasí s programem jednání v jeho původním znění.
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu z 13. 6. 2011
Předseda vyzval přítomné k rozpravě.
Akademický senát souhlasí se zápisem z jednání Akademického senátu dne 13. 6. 2011 v předloženém znění.
21 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval o dění na fakultě od posledního zasedání Akademického senátu 1. LF UK. Během této doby se uskutečnilo šest zasedání kolegia děkana.
- Problematika financování vědy bude projednávána na rozšířeném kolegiu rektora. Jsou připraveny dva hlavní programy – PRVOUK a UNCE.
- Byla zřízena pracovní skupina ministrem zdravotnictví pro přípravu návrhu zákona o Univerzitních nemocnicích Z 1. LF UK jsou členové J. Škrha, a T. Zima.
- Proběhlo přijímací řízení. Děkan fakulty konstatuje, že na fakultu je zapsán dostatečný počet studentů.
- Investiční akce probíhají podle plánu.
- Seznámení nových studentů se zástupci fakulty v Dobronicích se úspěšně uskutečnilo.
- Na fakultě byly předloženy rozvojové projekty. UK však finanční podporu těchto projektů snížila oproti roku 2011.
- Poplatky za anglickou paralelku budou realizovány v korunách českých.
- Byla podepsána smlouva na realizaci specializačního vzdělávání mezi Univerzitami a MZ ČR.
- Fakulta bude žádat o IF pro časopis Prague Medical Report.
- Rozpočet fakulty je za prvních osm měsíců v kladných číslech, lze předpokládat odměny za vědeckou činnost a odměny pro pracovníky fakulty.
- Úspory vznikly také v energetickém hospodaření fakulty.

Děkan fakulty se dále zmínil o prezentaci fakulty, o informačních technologiích na fakultě, o Univerzitě 3. věku a pojištění fakulty.

15.18 hodin příchod L. Bajer.

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Návrh na zřízení fakultních pracovišť:
Kliniky traumatologie pohybového aparátu1. LF UK a ÚVN
Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Onkologická kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN
Onkologická kliniky 1. LF UK a FTNsP
Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
Děkan fakulty informoval přítomné o diskuzích o vzniku nových pracovišť, které byly vedeny již dlouhou dobu, neboť situace tyto změny vyžaduje.

Ke vzniku Kliniky adiktologie se vyjádřila ředitelka VFN, D. Jurásková. Vítá vznik této kliniky a do budoucna uvažuje i o rozšíření ambulantní složky. Současně projevila svůj souhlas se vznikem společného pracoviště Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN.

Předseda AS 1. LF UK vyzval přítomné k rozpravě.

M. Romerová se dotázala, kdy začne na těchto pracovištích výuka?

T. Zima odpověděl, že výuka již na většině pracovištích běží, jinde se pracoviště na výuce podílí. Výuka bude na všech pracovištích maximálně do 3 měsíců.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na návrh děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN s účinností od 1.1.2012.
22 : 0 : 0 schváleno


Ředitel ÚVN, M. Zavoral, ubezpečil přítomné, že nové fakultní pracoviště Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN bude mít dobré zázemí pro medicínu na nejvyšší úrovni.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na návrh děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN s účinností od 1.1.2012.
22 : 0 : 0 schváleno

Děkan fakulty seznámil přítomné s dalšími návrhy na vznik nových pracovišť, a sice Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN.
Ředitel ÚVN, M. Zavoral, zdůraznil, že se jedná o priority ÚVN, které budou mít na novém pracovišti dobré technické, technologické i personální zázemí.

Předseda AS 1. LF UK vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na návrh děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN s účinností od 1.1.2012.
22 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na návrh děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN s účinností od 1.1.2012.
22 : 0 : 0 schváleno

Dále děkan fakulty doporučil vznik Onkologické kliniky z Onkologického oddělení FTNsP. Ředitel FTNsP, K. Filip, doplnil tento návrh o sdělení, že výuka již probíhá na tomto pracovišti 15 let. Pracoviště je pro studenty snadno dopravně dostupné.

Předseda AS 1. LF UK vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na návrh děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště Onkologické kliniky 1. LF UK a FTNsP s účinností od 1.1.2012.
22 : 0 : 0 schváleno

Děkan fakulty všem přítomným poděkoval.

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace o podmínkách přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, 1. lékařskou fakultu v akademickém roce 2012/2013
Děkan fakulty informoval o rozdílnosti počtů přijatých a zapsaných studentů na fakultu. Žádá Akademický senát o schválení změny podmínek přijímacího řízení.

P. Broulík se ptá, zda se snižuje úroveň studentů?

P. Strejc se dotazuje, zda byla pro přijímací řízení v minulosti stejná kritéria?

J. Mašková se ptá na reálnou kapacitu učeben?

T. Zima sděluje, že kapacita odpovídá plánovanému počtu studentů, tj. 450 míst pro obor všeobecné lékařství .

J. Mašková se ptá na situaci při vyšším počtu zapsaných studentů.

T. Zima sděluje, že tato situace je zvladatelná.

P. Broulík se ptá na počet studentů ze SR?

T. Zima odpovídá, že na fakultě studuje cca 20% občanů SR.

O. Naňka se dotazuje, zda při zapsaných 850 studentech dostane fakulta kapitační platbu za každého studenta?

T. Zima sděluje, že platby jsou známy až na jaře. Snížení platby se řeší nevypsáním dodatečného přijímacího řízení.

L. Bajer se ptá, zda limit 1,2 pro přijetí bez přijímacích zkoušek je stejný pro všechny fakulty?

T. Zima odpovídá, že limit stanoví každá fakulta samostatně. Ze zkušenosti může říci, že studenti přijatí bez přijímacích zkoušek mají lepší studijní výsledky v prvních letech studia. Časem bude též možné zohlednit státní maturity pro přijímací řízení.

P. Broulík se ptá na počet promujících studentů?

T. Zima odpovídá, že se jedná v průměru o 280 – 300 studentů.

J. Mašková se ptá, kolik studentů bylo přijato v letošním roce?

T. Zima odpovídá, že bylo přijato 600 studentů, z nichž část nenastoupila.

Host – student se ptá, kolik studentů opakuje?

T. Zima sděluje, že 75% studentů vykonává zkoušky v srpnu – září a nyní nejsou údaje známy..

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s podmínkami přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, 1. lékařskou fakultu v akademickém roce 2012/2013 s výjimkou, aby počet studentů do programu Všeobecné lékařství byl snížen z 600 na 500.
22 : 0 : 0 schváleno

16.00 hodin odchod M. Důra, J. Kobylák.

5. Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu:
Specializace ve zdravotnictví, oboru fyzioterapie
Specializace ve zdravotnictví, oboru ergoterapie
M. Miovský seznámil přítomné s uvedenými obory.
Předseda AS 1. LF UK vyzval přítomné k rozpravě.

O. Naňka se ptá, zda se uvažuje o magisterském programu fyzioterapie?

T. Zima vysvětluje situaci na Klinice rehabilitačního lékařství. Je nutné podporovat jeden obor s návazným magisterským programem. Připomíná historii oboru Zdravotnická technika.

M. Miovský doplňuje informaci o koncepci na příští období.

J. Mašková se dotazuje, zda se výhledově uvažuje o zrušení oboru ergoterapie, zda bude ještě přijímací řízení a jaké jsou ekonomické náklady.

T. Zima sděluje, že ekonomické náklady nejsou vzhledem ke společnému kmeni tak. zatěžující.

M. Miovský upřesňuje, že ekonomicky odpovídající by měl být počet 25 studentů v oboru. Z hlediska Dlouhodobého záměru UK by měly být návazné magisterské obory.

A. Furmánková se ptá, zda bude opět otevřen obor Zdravotnická technika, na jehož studenty jsou velmi kladné ohlasy?

M. Miovský sděluje, že je nutno oslovit příslušné pracoviště.

T. Zima navrhuje pozvat na zasedání AS 1. LF UK prof. Beneše a doc. Švestkovou (v prosinci 2011).

L. Bajer ujišťuje, že o magisterský obor fyzioterapie je mezi studenty velký zájem.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu:
Specializace ve zdravotnictví, oboru fyzioterapie
Specializace ve zdravotnictví, oboru ergoterapie
a obrací se na vedení fakulty, aby co nejdříve připravila akreditaci magisterského studijního programu fyzioterapie.
19 : 0 : 1 schváleno

6. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – ze senátorské schránky na webu fakulty; diskuze k dotazu „stop rozpouštění areálu 1. LF a VFN
Děkan fakulty se domnívá, že poslední pracoviště, která byla převedena z VFN do FNM v roce 1995 (3 kliniky). Nyní je ukončena činnost ve VFN Oční tkáňové banky a Oddělení dopingové kontroly – na těchto pracovištích žádná výuka neprobíhala a nebyla to společná pracoviště.
Na Klinice pracovního lékařství byla zrušena lůžka. Tato lůžka pokrývá IV. interní klinika.

Z. Krška podotýká, že VFN nemá vlastní ortopedii. Toto však není záležitost 1. LF UK.

Akademický senát 1. LF UK se zabýval připomínkou doc. Malíka ze senátorské schránky a požádal předsedu AS 1. LF UK o písemnou odpověď doc. Malíkovi.

L. Bajer připomněl, že na tomto zasedání měla být zhodnocena „Senátorská schránka“ za uplynulé období.
Předseda AS 1. LF UK požádal přítomné o hlasování, zda tento bod bude projednán nad rámec programu vzhledem k časovému prodloužení zasedání.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s hodnocením senátorské schránky v rámci tohoto zasedání.
20 : 0 : 0 schváleno

L. Bajer informoval přítomné o došlých podnětech do senátorské schránky během její existence. Dále informoval o administrativním postupu zpracování připomínek. Cílem této schránky je, aby se dostala do povědomí studentů i akademických pracovníků a byla tak prohloubena spolupráce s vedením fakulty.
Zmínil se o konkrétních připomínkách např. k akci Děkujeme-odcházíme bylo doporučeno, aby AS UK byl apolitickým orgánem; dotaz na prerekvizity; mikrovlna pro studenty; stížnost na organizaci zápisů; „nultý“ ročník; stolečky pro leváky; atd.
L. Bajer se domnívá, že schránka splnila svůj účel.

Předseda AS 1. LF UK poděkoval za příspěvek a otevřel rozpravu.

7. Různé
Děkan fakulty pozval přítomné na koncert v Emauzích 20. 10. 2011 v 19.30 hodin.

Předseda AS 1. LF UK ukončil zasedání v 16.40 hodin.
Příští zasedání bude 7. 11. 2011.Zapsala: Eva Svobodová
Hodnocení: spravovat