1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 3. 12. 2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 3. 12. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, J. Beneš, P. Charilaou, K. Smetana, T. Švestka,
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo, J. Zeman

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 5. 11. 2012 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Změna názvu studijního oboru (Intenzivní péče)
(15 min.)
4. Diskuze o potřebě nelékařského studijního programu Ošetřovatelství, obor Dětská sestra, (30 min.)
5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Zástupce AS do výběrového řízení na obsazení místa přednosty Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN (5 min.)

6. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Výše doktorandského stipendia (15 min.)
7. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Výše prospěchového stipendia (15 min.)
8. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Účast na zasedáních členů AS 1. LF UK (10 min.)
9. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Změny vnitřních předpisů UK (20 min.)
10. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK zahájil zasedání v 15.00 hodin a požádal přítomné o schválení programu jednání s tím, že přednostně budou projednány body předložené děkanem fakulty.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 5. 11. 2012
Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 5. 11. 2012 v předloženém znění.
21 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty předal přítomným informace z porady přednostů, které budou ještě projednávány na kolegiu děkana.

15.05 hodin příchod M. Vejražka.

Informace se týkaly probíhající analýzy mzdových limitů, které jsou na pracovištích fakulty nerovnoměrně rozděleny. Urovnání těchto rozdílů by mělo přinést pozitivní výsledky směrem k podpoře aktivních pracovišť.
Fakulta bude také analyzovat přínos z grantových režií a poplatků za pronájem.
Dále se bude vedení fakulty zabývat prezentací fakulty a prezentací ve spolupráci s VFN (např. časopis Nemocnice tak, aby lépe reflektoval zájmy a potřeby obou institucí).

15.08 hodin příchod P. Bartůněk.

Děkan fakulty gratuloval P. Klenerovi za ocenění Česká hlava.
Děkan fakulty se zmínil o Setkání lékařských fakult. Toto setkání je nejen společenské a děkan fakulty se domnívá, že by tam měly být zastoupeny všechny složky fakulty a účastnit se celého setkání. Doporučuje, aby účast zástupců fakulty byla jasně definována.
Děkan fakulty upozornil na setkání tří děkanů pražských lékařských fakult 27. 2. 2013 v kapli Gynekologicko-porodnické kliniky. Budou řešeny společné otázky a vzájemná spolupráce.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Broulík považuje systém evidence docházky (píchačky) ve VFN za degradaci a ptá se, zda toto může AS 1. LF UK ovlivnit?

P. Pafko se připojuje k podpoře tohoto názoru.

A. Šedo souhlasí, ale fakulta je jiná instituce a nemůže toto ovlivnit.

J. Bříza vysvětluje, že toto zavedení evidence pracovní doby je výsledkem státní kontroly ve VFN.

3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Změna názvu studijního oboru (Intenzivní péče)
Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým návrhem. V rozsahu výuky se nic nemění. Fakulta pouze vyhovuje požadavku MZ ČR na opětovnou změnu názvu.
Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí změnu názvu studijního oboru z Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči na Intenzivní péče.

7. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Výše prospěchového stipendia
Děkan fakulty vyzval tajemnici fakulty, aby upřesnila předložený návrh.
Tajemnice fakulty seznámila přítomné se změnami navazujícími na změny univerzitní. Výše stipendií vycházejí z výší stipendií v loňském roce. Dochází k navýšení nejnižší částky. Tajemnice fakulty zdůvodňuje nenavýšení všech stipendií tím, že fakulta musí celkovou sumu dotovat z jiných prostředků fakulty.
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s výší prospěchového stipendia dle předloženého materiálu.
23 : 0 : 0 schváleno

6. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – Výše doktorandského stipendia
Tajemnice fakulty zdůvodňuje změnu Opatřením rektora UK č. 13/2012, kde je stanovena nejnižší hranice výše doktorandského stipendia na 6.200,- Kč. V souladu se Stipendijním řádem UK a tímto Opatřením rektora UK byla upravena výše stipendií. Tajemnice fakulty upozorňuje na skutečnost, že fakulta doplňuje celkovou částku z fakultních zdrojů.

J. Zeman se domnívá, že finanční prostředky jsou nerovnoměrně rozdělovány.

E. Soubustová toto vysvětluje zaměstnaneckým poměrem.

A. Šedo souhlasí s tím, že se nejedná o rozdíly v odměňování, ale rozdíly v zaměstnaneckém poměru.
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s výší doktorandského stipendia dle předloženého materiálu.
23 : 0 : 0 schváleno

4. Diskuze o potřebě nelékařského studijního programu Ošetřovatelství, obor Dětská sestra
M. Důra vysvětluje otevření této otázky komisí pro nelékařské obory.

J. Zeman, přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství, seznamuje Akademický senát
i jménem Pediatrické společnosti se situací v ČR. V systému českého zdravotnictví pracuje
> 20 tisíc dětských sester, ale po legislativních změnách v jejich vzdělávání hrozí jejich nedostatek. Chybí legislativa, která by umožnila bakalářské studium dětských sester, které jsou dnes nuceny po ukončení bakalářského studia všeobecné sestry k časově náročné rekvalifikaci v ošetřovatelské péči v pediatrii.

15.30 hodin příchod A. Martan.

Výbor České pediatrické společnosti JEP již dlouhodobě ale neúspěšně iniciuje změnu zákona. Absolventi střední školy zdravotní mohou být zaměstnání pouze jako asistenti. Maturanti musí absolvovat 3-letou (respektive 2-letou) nástavbu Dětská sestra bez získání titulu. Po absolvování Bc. studia všeobecná sestra je rovněž stejná nástavba (opět bez titulu).

15.35 hodin příchod J. Živný.

Mgr. studium Dětská sestra neřeší situaci, zlepšení vidíme v novelizaci zákona a zavedení bakalářského studia dětská sestra a distančního magisterského studia pro dětské sestry s praxí.

M. Důra sděluje, že oslovil přednostku Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, E. Markovou, a má stejné informace.

J. Zeman sděluje, že výbor Pediatrické společnosti jedná s náměstkem MZ ČR, F. Polákem.

P. Bartůněk upozorňuje, že Mgr. studium je podmíněno Bc. studiem téhož oboru.

A. Tesař se ptá, zda na 1. LF UK jsou podmínky garance oboru Dětská sestra?

J. Zeman odpovídá, že ve spolupráci s VFN a dalšími nemocnicemi by toto bylo možné.
Konstatuje, že současná situace se často řešila příchodem sester ze zahraničí (na východ
od ČR), ale tento zdroj již vyhasl. Systém jejich vzdělávání nebyl v ČR akceptován.

Akademický senát 1. LF UK projednal podněty k zavedení nelékařského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Dětská sestra, a možnosti budou dále zhodnoceny.

5. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Zástupce AS do výběrového řízení na obsazení místa přednosty Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN
Do komise pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN byl jako zástupce AS 1. LF UK zařazen J. Bříza a jako náhradník J. Kunstýř.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se jmenováním J. Břízy a J. Kunstýře do komise pro výběrové řízení na místo přednosty Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN.
23 : 0 : 2 schváleno
8. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Účast na zasedáních členů AS 1. LF UK

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí přehled o účasti členů AS 1. LF UK na zasedáních Akademického senátu 1. LF UK v období 11. 6. – 5. 11. 2012.

9. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – Změny vnitřních předpisů UK

15.40 hodin odchod M. Žiga.

M. Vejražka informoval přítomné o závěrech legislativní komise, která se zabývala předloženými změnami předpisů Univerzity Karlovy, a sice
návrhem Změny Statutu UK (dílčí),
návrhem Změny přílohy č. 10 Statutu UK (komplexní),
návrhem Změny Zásad používání a ochrany znaku (dílčí)
a návrhem Změny Stipendijního řádu

Legislativní komise nemá k předloženým návrhům připomínky vyjma návrhu změny Statutu UK č. 5 a 23 s následující připomínkou: není jasně formulované znění změny č. 6, kterou se do článku 23 vkládá nový odstavec 7 „Podrobnosti o působnosti garanta studijního programu, oborového garanta, rady garantů a oborové rady upravuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje vědecká rada.“. V tomto odstavci by mělo být specifikováno, která vědecká rada se k podrobnostem vyjadřuje.

P. Strejc zahájil rozpravu k projednávanému bodu jednání.

Rozvinula se diskuze o používání znaku univerzity, které se zúčastnili J. Živný, A. Šedo, M. Důra, O. Naňka, M. Vejražka a P. Strejc.

16.00 hodin odchod P. Pafko.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s předloženými návrhy na změnu Zásad používání a ochrany znaku a změnu Stipendijního řádu.
K návrhu na změnu Statutu má následující připomínku:není jasně formulované znění změny č. 6, kterou se do článku 23 vkládá nový odstavec 7 „Podrobnosti o působnosti garanta studijního programu, oborového garanta, rady garantů a oborové rady upravuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje vědecká rada.“. V tomto odstavci by mělo být specifikováno, která vědecká rada se k podrobnostem vyjadřuje.
23 : 0 : 0 schváleno

10. Různé

Již před zahájením zasedání blahopřál předseda a členové AS P. Klenerovi k udělení Národní ceny vlády ČR Česká hlava.

V závěru zasedání J. Mašková vyzdvihla úspěch P. Klenera, který byl oceněn Národní cenou vlády ČR Česká hlava. Gratulovala P. Klenerovi a předala mu dárek.

P. Klener poděkoval a dodal, že přijal mnoho upřímných gratulací.

Předseda Akademického senátu 1. LF UK ukončil zasedání v 16.05 hodin a popřál všem mnoho štěstí do nového roku.

Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat